Commit 25413510 authored by Eulàlia Pagès's avatar Eulàlia Pagès Committed by Gil Forcada

[l10n]Updated Catalan translation

parent 691d831f
......@@ -9,11 +9,13 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-07 19:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-14 11:46+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-23 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-23 20:58+0100\n"
"Last-Translator: Eulalia <eulaliapages@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -27,11 +29,10 @@ msgid ""
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Amb l'eina Cubell de pintura, si l'utilitzeu prement <tt>Ctrl</tt>quan "
"cliqueu per a omplir, utilitzareu el color de fons en comptes del color de "
"primer pla. De la mateixa manera que amb l'eina Capturador de color podeu "
"prémer <tt>Ctrl</tt> quan cliqueu, per a obtenir el color de fons en comptes "
"del color de primer pla."
"<tt>Ctrl</tt>-feu clic amb l'eina Cubell de pintura per tal d'utilitzar el "
"color de fons en comptes del color del primer pla. El mateix, fent clic "
"<tt>Ctrl</tt> amb l'eina Capturador de color s'obté el color de fons en "
"comptes del color del primer pla."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -39,27 +40,27 @@ msgid ""
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Premeu <tt>Ctrl</tt> i cliqueu la previsualització de la màscara de capa del "
"diàleg de capes per a commutar l'efecte de la màscara de capa. Premeu "
"<tt>Alt</tt> i cliqueu la màscara de la capa del diàleg de capes per a "
"commutar la visualització de la màscara directament."
"<tt>Ctrl</tt>-feu clic a la previsualització de la màscara de capa, en el "
"diàleg Capes es commuta l'efecte de la màscara de capa. <tt>Alt</tt>-feu "
"clic a la previsualització de la màscara de capa, en el diàleg Capes es "
"commuta directament la visualització de la màscara. "
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Si premeu <tt>Ctrl</tt> quan utilitzeu l'eina de girar girareu de 15 graus "
"en 15 graus."
"<tt>Ctrl</tt>-arrossegueu amb l'eina Gira, limitarà la rotació a angles de "
"15 graus. "
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Premeu <tt>majúscules</tt> i cliqueu a la icona en forma d'ull d'una capa "
"del diàleg de capes per a amagar totes les altres capes. Torneu a fer el "
"mateix per a mostrar-les totes un altre cop."
"<tt>Majúscules</tt>-feu clic a la icona en forma d'ull del diàleg Capes per "
"amagar totes les capes excepte aquella. <tt>Majúscules</tt>-feu clic un "
"altre cop per mostrar totes les capes."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -68,10 +69,10 @@ msgid ""
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Si teniu una selecció flotant, abans d'operarar amb la imatge cal ancorar-"
"la, ja sigui en una nova capa o a l'última capa activa. Per fer-ho, cliqueu "
"els botons &quot;Nova capa&quot; o &quot;Ancora la capa&quot; del diàleg de "
"capes, o utilitzeu els menús."
"Una selecció flotant ha d'estar fixada a una nova capa o a l'última capa "
"activa abans de fer altres accions amb la imatge. Feu clic a &quot;Capa "
"Nova&quot; o &quot;Capa Àncora&quot; botó en el diàleg Capes o utilitzeu els "
"menús per fer el mateix."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -83,12 +84,12 @@ msgid ""
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Podeu canviar l'assignació de dreceres del teclat si activeu &quot;Dreceres "
"de teclat dinàmiques&quot; en el diàleg preferències. Per fer-ho, "
"seleccioneu un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. "
"Si &quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, la tecla escollida es "
"desarà quan sortiu del GIMP. Tot i que segurament voldreu deshabilitar &quot;"
"Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per a prevenir una assignació accidental "
"Podeu canviar l'assignació de dreceres del teclat en el diàleg Preferències "
"si activeu &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot. Per fer-ho, seleccioneu "
"un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. Si &quot;"
"Desa dreceres de teclat&quot; està activat, les dreceres de teclat es "
"desaran quan sortiu del GIMP. Tot i que segurament voldreu desactivar &quot;"
"Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per prevenir una assignació accidental "
"de dreceres."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
......@@ -97,8 +98,8 @@ msgid ""
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Cliqueu el regle de la imatge i arrossegueu per a col·locar una guia. Totes "
"les seleccions que creeu s'ajustaran a les guies. Podeu treure les guies "
"Feu clic i arrossegueu el regle per posar una guia a la imatge. Totes les "
"imatges seleccionades s'ajustaran a les guies. Podeu treure les guies "
"arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina Mou."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
......@@ -108,8 +109,8 @@ msgid ""
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"El GIMP permet la compressió automàtica en gzip. Només cal afegir <tt>.gz</"
"tt> (o <tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) al nom de fitxer i la "
"imatge es desarà comprimida. Naturalment, també carrega imatges comprimides."
"tt> (o <tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) el nom de fitxer i la "
"imatge es desarà comprimida. Naturalment també carrega imatges comprimides."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -117,8 +118,9 @@ msgid ""
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per estructurar la vostra imatge. Penseu-hi com si "
"fossin una pila de diapositives o filtres, transparents, que se sobreposen."
"El GIMP utilitza capes per estructurar la imatge. És com si fos una pila de "
"diapositives o filtres transparents que es sobreposen i es poden veure tots "
"els continguts de cada capa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
......@@ -126,10 +128,9 @@ msgid ""
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Si el nom de la capa està <b>negreta</b>, al diàleg de capes, aleshores "
"voldrà dir que la capa no té canal alfa (no tindrà transparència). Podeu "
"afegir un canal alfa anant al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afegeix canal "
"alfa."
"Si el nom del diàleg del diàleg Capes es mostra <b>negreta</b>, aleshores "
"voldrà dir que la capa no té un canal alfa (transparència). Podeu afegir un "
"canal alfa al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afegeix canal alfa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -139,9 +140,9 @@ msgid ""
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Si algunes de les fotos escanejades no tenen prou color, podeu millorar-ne "
"fàcilment el to amb el botó &quot;Automàtic&quot; de l'eina Nivells (Capes-"
"&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color buit, el podeu corregir amb "
"l'eina Corbes de color (menú Colors-&gt;Corbes de color)."
"fàcilment el to amb &quot;Automàtic&quot; el botó és a l'eina Nivells (Capes-"
"&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color indesitjat, el podeu corregir "
"amb l'eina Corbes de color (Colors-&gt;Corbes de Color)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -149,9 +150,9 @@ msgid ""
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Si traceu un camí (Edita-&gt;Pinta la selecció), podreu utilitzar l'eina de "
"pintura amb els seus paràmetres actuals. Podeu, fins i tot, utilitzar el "
"pinzell en mode degradat o fins i tot la goma d'esborrar o el dit."
"Si traceu un camí (Edita-&gt;Traça el Camí), podreu utilitzar les eines de "
"pintura amb els seus paràmetres actuals. Podeu utilitzar el Pinzell en mode "
"degradat o fins i tot la Goma d'esborrar o l'eina Taca amb el dit."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -159,8 +160,7 @@ msgid ""
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Si teniu masses coses a la pantalla, podeu prémer <tt>Tab</tt> en una "
"finestra d'imatge per a amagar o mostrar la caixa d'eines i els altres "
"diàlegs."
"finestra d'imatge per commutar la caixa d'eines i els altres diàlegs."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -168,9 +168,9 @@ msgid ""
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"La majoria de connectors afecten només la capa activa de la imatge actual. "
"Si voleu que el connector afecti tota la imatge haureu de fusionar totes les "
"capes (Imatge-&gt;Aplana la imatge) ."
"La majoria de connectors només funcionen amb la capa activa de la imatge "
"actual. Si voleu que el connector funcioni amb tota la imatge haureu de "
"fusionar totes les capes (Imatge-&gt;Aplana la Imatge) ."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
......@@ -180,10 +180,10 @@ msgid ""
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"No tots els efectes es poden aplicar a tots els tipus d'imatges. Els efectes "
"que no es puguin utilitzar estaran deshabilitats. Per activar-los potser us "
"caldrà canviar el mode de la imatge a RGB (Imatge-&gt;Mode-&gt;RGB), afegir "
"un canal alfa (Capes-&gt; Transparència-&gt; Afegeix canal alfa) o aplanar "
"la imatge (Imatge-&gt;Aplana la imatge)."
"que no es puguin utilitzar estaran desactivats. Potser necessiteu canviar el "
"mode de la imatge a RGB (Imatge-&gt;Mode-&gt;RGB), afegir un canal alfa "
"(Capes-&gt; Transparència-&gt; Afegeix Canal Alfa) o aplanar la imatge "
"(Imatge-&gt;Aplana la Imatge)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -199,13 +199,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, feu servir el "
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, utilitzeu el "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensió de "
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Aquest format preserva totes les capes i tot el que "
"hi esteu fent. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
"hi esteu fent. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF, etc."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -214,12 +214,11 @@ msgid ""
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Podeu ajustar o moure una selecció utilitzant la combinació <tt>Alt</tt>-"
"arrossega. Si això fa que es mogui la finestra serà perquè el vostre gestor "
"de finestres ja fa servir la tecla <tt>Alt</tt>. La majoria de gestors de "
"finestres es poden configurar perquè ignorin la tecla <tt>Alt</tt> o bé "
"perquè permetin substituir-la per la tecla <tt>Super</tt> ( o bé el «logotip "
"de Windows» )."
"Podeu ajustar o moure una selecció utilitzant <tt>Alt</tt>-arrossega. Si "
"això fa que es mogui la finestra serà perquè el vostre gestor de finestres "
"ja fa servir la tecla <tt>Alt</tt>. La majoria de gestors de finestres es "
"poden configurar perquè ignorin la tecla <tt>Alt</tt> o perquè utilitzin la "
"tecla <tt>Super</tt> (o el «logotip de Windows»)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
......@@ -228,16 +227,15 @@ msgid ""
"selections."
msgstr ""
"Podeu crear i editar seleccions complexes utilitzant l'eina Camí. El diàleg "
"de camins us permet treballar en múltiples camins i convertir-los a "
"seleccions."
"Camins us permet treballar en múltiples camins i convertir-los a seleccions."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Podeu arrossegar una capa des del diàleg de capes cap a la caixa d'eines. "
"Això crearà una nova imatge amb només aquesta capa."
"Podeu arrossegar una capa des del diàleg Capes cap a la caixa d'eines. Això "
"crearà una nova imatge només amb aquesta capa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -245,9 +243,9 @@ msgid ""
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Podeu arrossegar moltes coses en el GIMP. Per exemple, arrossegueu un color "
"des de la caixa d'eines o des d'una paleta de colors i deixeu-lo anar dins "
"d'una imatge: omplireu la selecció actual amb el color escollit."
"Podeu arrossegar moltes coses en el GIMP. Per exemple, si arrossegueu un "
"color des de la caixa d'eines o des d'una paleta de colors i el deixeu anar "
"dins d'una imatge, omplireu la selecció actual amb el color escollit."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
......@@ -255,9 +253,9 @@ msgid ""
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Podeu dibuixar quadrats o cercles simples utilitzant Edita-&gt;Pinta la "
"selecció. Fent això pintareu el contorn de la selecció actual.Si voleu "
"dibuixar figures més complexes utilitzeu l'eina Camí o Filtres-&gt;Compon-"
"Podeu dibuixar quadrats o cercles simples utilitzant Edita-&gt;Traça la "
"Selecció. Fent això resseguireu el contorn de la selecció actual. Si voleu "
"dibuixar figures més complexes utilitzeu l'eina Camí o Filtres-&gt;Compon-"
"&gt;Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
......@@ -265,16 +263,15 @@ msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Podeu obtenir ajuda contextual per a la majoria de les característiques del "
"GIMP prement la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els "
"menús."
"Podeu obtenir ajuda contextual per a la majoria de les funcions del GIMP "
"prement la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els menús."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Podeu realitzar moltes operacions de capa anant al diàleg de capes i clicant "
"Podeu realitzar moltes operacions de capa anant al diàleg Capes i fent clic "
"amb el botó dret a l'etiqueta de la capa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
......@@ -284,27 +281,27 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Podeu desar una selecció en un canal (Selecciona-&gt;Desa en un canal) i "
"Podeu desar una selecció en un canal (Selecciona-&gt;Desa en un Canal) i "
"després modificar aquest canal amb qualsevol eina de pintura. Utilitzeu els "
"botons del diàleg de canals per a commutar la visibilitat d'aquest nou canal "
"o per a convertir-lo en una selecció de nou."
"botons del diàleg Canals per commutar la visibilitat d'aquest nou canal o "
"per convertir-lo en una selecció."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> per activar cíclicament totes les "
"capes d'una imatge (si no és que el vostre gestor de finestres bloqueja "
"aquestes tecles...)."
"Podeu utilitzar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> per desplaçar-vos per totes les "
"capes d'una imatge (si el gestor de finestres no bloqueja aquestes "
"tecles...)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per a desplaçar la imatge (o "
"opcionalment podeu prémer la <tt>barra d'espai</tt> mentre moveu el ratolí)."
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per desplaçar la imatge (o també "
"podeu prémer la <tt>Barra Espai</tt> mentre moveu el ratolí)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
......@@ -313,10 +310,10 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Podeu utilitzar les eines de pintura per a canviar la selecció. Cliqueu el "
"botó &quot;Màscara ràpida&quot; a la part inferior esquerre de la finestra "
"de la imatge. A continuació, canvieu la vostra selecció pintant la imatge i "
"cliqueu el botó de nou per a tornar-la a convertir en una selecció normal."
"Podeu utilitzar les eines de pintura per canviar la selecció. Feu clic al "
"botó &quot;Màscara Ràpida&quot; a la part inferior esquerre de la finestra "
"de la imatge. Canvieu la selecció pintant a la imatge i torneu a feu clic al "
"botó per convertir-la un altre cop en una selecció normal."
#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment