Commit 250551b9 authored by Josep Puigdemont i Casamajó's avatar Josep Puigdemont i Casamajó
Browse files

Updated Catalan translation by Joaquim Perez.

svn path=/trunk/; revision=22151
parent 2381c30a
2007-03-20 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-03-14 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation.
......
This diff is collapsed.
2007-03-20 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-03-11 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
2007-03-20 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-03-11 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
# translation of ca.po to Català
# gimp-python translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux a softcatala.org>, 2000-2001.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004.
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 08:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 08:26+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -73,8 +73,8 @@ msgid "Colored XHTML"
msgstr "XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:192
msgid "Character source"
msgstr "Origen del caràcter"
msgid "Character _source"
msgstr "_Origen del caràcter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:193
msgid "Source code"
......@@ -89,16 +89,16 @@ msgid "Entry box"
msgstr "Camp d'entrada"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "File to read or characters to use"
msgstr "Fitxer per llegir o caràcters per emprar"
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Fitxer a llegir o caràcters a emprar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Font size in pixels"
msgstr "Mida de la lletra en píxels"
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Mida de la lletra en píxels"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Write a separate CSS file"
msgstr "Escriu un fitxer CSS separat"
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Escriu un fitxer CSS separat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:46
msgid "Python Console"
......@@ -143,24 +143,24 @@ msgid "_Fog..."
msgstr "_Boira..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
msgid "Layer name"
msgstr "Nom de la capa"
msgid "_Layer name"
msgstr "_Nom de la capa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
msgid "Clouds"
msgstr "Núvols"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:60
msgid "Fog color"
msgstr "Color de la boira"
msgid "_Fog color"
msgstr "Color de la _boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "Turbulence"
msgstr "Turbulència"
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulència"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat"
msgid "Op_acity"
msgstr "Op_acitat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
msgid "Offset the colors in a palette"
......@@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "Mou els colors en la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:50
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Rota la paleta..."
msgstr "_Desplaça la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
......@@ -178,8 +178,8 @@ msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
msgid "Offset"
msgstr "Desplaçament"
msgid "Off_set"
msgstr "De_splaçament"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
msgid "Sort the colors in a palette"
......@@ -190,8 +190,8 @@ msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Ordena la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "Color model"
msgstr "Model de color"
msgid "Color _model"
msgstr "_Model de color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "RGB"
......@@ -202,8 +202,8 @@ msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Channel to sort"
msgstr "Canal per ordena"
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Canal per _ordenar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Red or Hue"
......@@ -218,8 +218,8 @@ msgid "Blue or Value"
msgstr "Blau o valor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
msgid "Ascending"
msgstr "Ascendent"
msgid "_Ascending"
msgstr "_Ascendent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
......@@ -296,21 +296,21 @@ msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Ombra i bisell..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:69
msgid "Shadow blur"
msgstr "Difuminat de l'ombra"
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Difuminat de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "Bevel"
msgstr "Bisell"
msgid "_Bevel"
msgstr "_Bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "Drop shadow X displacement"
msgstr "Longitud X de l'ombra"
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Longitud _X de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow Y displacement"
msgstr "Longitud Y de l'ombra"
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Longitud _Y de l'ombra"
2007-03-20 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-03-19 Claudio Saavedra <csaavedra@alumnos.utalca.cl>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-13 08:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-07 21:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 00:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 00:17+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -57,11 +57,11 @@ msgstr ""
"Si s'activa l'avaluador de funcions només es permetrà la invocació no "
"interactiva de les funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:179
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:191
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Una funció no pot processar dues seqüències al mateix temps."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:181
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:193
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
msgstr "Ja esteu executant la funció «%s» ."
......@@ -69,12 +69,12 @@ msgstr "Ja esteu executant la funció «%s» ."
# strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
# strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#. strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:204
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:207
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:216
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:219
msgid "/Script-Fu/"
msgstr "/Funcions/"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:225
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:237
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Funció: %s"
......@@ -83,40 +83,40 @@ msgstr "Funció: %s"
# some languages want an extra space here
#. we add a colon after the label;
#. some languages want an extra space here
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:287
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:299
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:335
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:347
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Funció de selecció del color"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:447
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:459
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Funció de selecció del fitxer"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:450
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:462
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Funció de selecció de la carpeta"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:462
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:474
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Funció de selecció del tipus de lletra"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:470
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:482
msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Funció de selecció de la paleta"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:479
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:491
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Funció de selecció del patró"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:488
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:500
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Funció de selecció del degradat"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:497
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:509
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Funció de selecció del pinzell"
......@@ -157,11 +157,6 @@ msgstr "Consola interactiva per al desenvolupament de funcions"
msgid "Script-Fu _Console"
msgstr "_Consola de les funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:123 ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:152
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:365
msgid "<Toolbox>/Xtns/Languages/Script-Fu"
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Llenguatges/Script"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
msgstr "Servidor per a l'execució remota de funcions"
......@@ -266,7 +261,7 @@ msgstr "_Ombra"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:347
msgid "_Render"
msgstr "_Composa"
msgstr "_Compon"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:349
msgid "_Alchemy"
......@@ -1211,7 +1206,7 @@ msgstr "_Patró cromat..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:1
msgid "Add a simple chrome effect to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
"Afegeix un simple efecte de crom a la regió seleccionada (o canal alfa)"
"Afegeix un efecte simple de crom a la regió seleccionada (o canal alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:4
msgid "C_hrome..."
......@@ -1411,7 +1406,7 @@ msgstr "Llindar (més gran 1<-->255 més petit)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:8
msgid "_Distort..."
msgstr "_Distorciona..."
msgstr "_Distorsiona..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
......@@ -1598,7 +1593,7 @@ msgstr "_Mida de la lletra (píxels)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:5
msgid "Render _Font Map..."
msgstr "_Composa el mapa de caràcters..."
msgstr "_Compon el mapa de caràcters..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:6
msgid "Use font _name as text"
......@@ -2327,6 +2322,14 @@ msgstr "Mapa de _relleu II..."
msgid "Tile"
msgstr "Mosaic"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm.h:1
msgid "Reverse Layer Order"
msgstr "Inverteix l'ordre de les capes"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm.h:2
msgid "Reverse the order of layers in the image"
msgstr "Inverteix l'ordre de les capes de la imatge"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:1
msgid "Black"
msgstr "Negre"
......@@ -2598,39 +2601,43 @@ msgid "Polygon: 9 sides"
msgstr "Polígon: 9 cares"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:24
msgid "Rendering Spyro"
msgstr "S'està dibuixant l'espiroide"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:25
msgid "Shape"
msgstr "Forma"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:25
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:26
msgid "Solid Color"
msgstr "Color sòlid"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:26
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:27
msgid "Spyrograph"
msgstr "Espirògraf"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:27
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:28
msgid "Square"
msgstr "Quadrat"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:28
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:29
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:7
msgid "Start angle"
msgstr "Angle inicial"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:29
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:30
msgid "Tool"
msgstr "Eina"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:30
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:31
msgid "Triangle"
msgstr "Triangle"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:31
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:32
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:32
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:33
msgid "_Spyrogimp..."
msgstr "_Espirògraf..."
......@@ -2753,7 +2760,7 @@ msgstr "Suavitzat"
msgid ""
"Create a logo by rendering the specified text along the perimeter of a circle"
msgstr ""
"Crea un logotip composant el text especificat al voltant del perímetre d'un "
"Crea un logotip dibuixant el text especificat al voltant del perímetre d'un "
"cercle"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:3
......@@ -2823,7 +2830,7 @@ msgstr "Difumina horitzontalment"
msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
msgstr ""
"Difumina les vores de la imatge de tal manera que la imatge pugui continuar "
"composant-se en mosaic"
"disposant-se en mosaic"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:3
msgid "Blur type"
......
2007-03-20 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-02-18 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Fixed a string in Danish translation which was spotted by
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-17 23:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 08:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-07 00:16+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -274,7 +274,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu dibuixar quadrats o cercles de manera senzilla utilitzant Edita-&gt;"
"Traça selecció. Traçareu el perfil de la selecció actual. Es poden dibuixar "
"més formes complexes utilitzant l'eina camí o amb Filtres-&gt;Composa-&gt;"
"més formes complexes utilitzant l'eina camí o amb Filtres-&gt;Compon-&gt;"
"Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
......
2007-03-20 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-03-19 Claudio Saavedra <csaavedra@alumnos.utalca.cl>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment