Commit 16ddf398 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent cdf239b2
Pipeline #247364 passed with stages
in 50 minutes and 51 seconds
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si es defineix, s'utilitzarà l'entrada de text de Caràcters com a nom de "
"fitxer, a partir del qual es llegiran els caràcters. En cas contrari, "
"s'utilitzaran els caràcters de l'entrada de text per renderitzar la imatge."
"s'utilitzaran els caràcters de l'entrada de text per a renderitzar la imatge."
#: ../plug-ins/python/colorxhtml.py:138
msgid "Choose file"
......@@ -445,7 +445,7 @@ msgstr "Navegador de procediments Python"
#: ../plug-ins/python/python-console/python-console.py:207
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per escriure: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriure: %s"
#: ../plug-ins/python/python-console/python-console.py:222
#, python-format
......@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "Salta els pètals"
#: ../plug-ins/python/spyro-plus.py:1573
msgid "The number of petals to advance for drawing the next petal."
msgstr "El nombre de pètals per avançar i dibuixar el pròxim pètal."
msgstr "El nombre de pètals per a avançar i dibuixar el pròxim pètal."
#: ../plug-ins/python/spyro-plus.py:1578
msgid "Hole Radius(%)"
......@@ -740,7 +740,7 @@ msgstr ""
"La forma de l’engranatge fix que s'utilitzarà dins de la selecció actual. El "
"prestatge és una forma allargada de vores rodones que es proporciona als "
"kits de joguines. El marc abraça els límits de la selecció rectangular, "
"utilitzeu el forat = 100 a la notació de l'engranatge per assolir el límit. "
"utilitzeu el forat = 100 a la notació de l'engranatge per a assolir el límit. "
"La selecció abraçarà els límits de la selecció actual: proveu alguna cosa "
"que no sigui rectangular."
......@@ -797,7 +797,7 @@ msgid ""
"press this to preview how the pattern looks."
msgstr ""
"Si canvieu els paràmetres d'una eina, el color o la selecció, premeu aquí "
"per previsualitzar l’aspecte del patró."
"per a previsualitzar l’aspecte del patró."
#: ../plug-ins/python/spyro-plus.py:1723
msgid "_Reset"
......
......@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "_Cancel·la"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:325
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per escriure: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriure: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:354
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
......@@ -346,7 +346,7 @@ msgid ""
"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
"an animation"
msgstr ""
"Crea capes intermèdies per superposar i fondre dues o més capes damunt d'un "
"Crea capes intermèdies per a superposar i fondre dues o més capes damunt d'un "
"fons per animació"
# Quim: nombre de imatges que es posen entre mig de dos fotogrames per fer una transició en Blend animation
......@@ -380,7 +380,7 @@ msgid ""
"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
"between two layers"
msgstr ""
"Crea capes intermèdies per produir una transició animada i cremada entre "
"Crea capes intermèdies per a produir una transició animada i cremada entre "
"dues capes"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:232
......@@ -448,7 +448,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:200
msgid "Image to carve"
msgstr "Imatge per esculpir"
msgstr "Imatge per a esculpir"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:201
msgid "Carve white areas"
......@@ -1158,7 +1158,7 @@ msgid ""
"The name of the file to create (if a file with this name already exist, it "
"will be replaced)"
msgstr ""
"El nom del fitxer per crear (si és un fitxer amb un nom que ja existeix, "
"El nom del fitxer per a crear (si és un fitxer amb un nom que ja existeix, "
"serà reemplaçat)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
......
......@@ -120,8 +120,8 @@ msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per desplaçar la imatge (o també "
"podeu prémer la <tt>barra espaiadora</tt> mentre moveu el ratolí)."
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per a desplaçar la imatge (o "
"també podeu prémer la <tt>barra espaiadora</tt> mentre moveu el ratolí)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -151,7 +151,7 @@ msgstr ""
"Una selecció flotant ha d'estar fixada a una nova capa o a l'última capa "
"activa abans de fer altres accions amb la imatge. Feu clic a &quot;Capa "
"nova&quot; o &quot;Capa àncora&quot; botó en el diàleg Capes o utilitzeu els "
"menús per fer el mateix."
"menús per a fer el mateix."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -210,10 +210,10 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Podeu utilitzar les eines de pintura per canviar la selecció. Feu clic al "
"Podeu utilitzar les eines de pintura per a canviar la selecció. Feu clic al "
"botó &quot;Màscara ràpida&quot; a la part inferior esquerra de la finestra "
"d'imatge. Canvieu la selecció pintant a la imatge i torneu a fer clic al "
"botó per convertir-la un altre cop en una selecció normal."
"botó per a convertir-la un altre cop en una selecció normal."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
......@@ -224,8 +224,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu desar una selecció en un canal (Selecciona-&gt;Desa en un canal) i "
"després modificar aquest canal amb qualsevol eina de pintura. Utilitzeu els "
"botons del diàleg Canals per commutar la visibilitat d'aquest nou canal o "
"per convertir-lo en una selecció."
"botons del diàleg Canals per a commutar la visibilitat d'aquest nou canal o "
"per a convertir-lo en una selecció."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -238,11 +238,11 @@ msgid ""
"shortcuts."
msgstr ""
"Podeu canviar l'assignació de dreceres del teclat en el diàleg Preferències "
"si activeu &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot;. Per fer-ho, "
"si activeu &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot;. Per a fer-ho, "
"seleccioneu un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. "
"Si &quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, les dreceres de teclat "
"es desaran quan sortiu del GIMP. Tot i que segurament voldreu desactivar "
"&quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per prevenir una assignació "
"&quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per a prevenir una assignació "
"accidental de dreceres."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
......@@ -258,9 +258,9 @@ msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Feu <tt>Maj</tt>-clic en la icona en forma d'ull del diàleg Capes per amagar "
"totes les capes excepte aquella. Feu <tt>Maj</tt>-clic altra vegada per a "
"mostrar totes les capes."
"Feu <tt>Maj</tt>-clic en la icona en forma d'ull del diàleg Capes per a "
"amagar totes les capes excepte aquella. Feu <tt>Maj</tt>-clic altra vegada "
"per a mostrar totes les capes."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
......@@ -278,7 +278,7 @@ msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> per desplaçar-vos per totes les "
"Podeu utilitzar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> per a desplaçar-vos per totes les "
"capes d'una imatge (si el gestor de finestres no bloqueja aquestes "
"tecles...)."
......@@ -321,11 +321,11 @@ msgstr ""
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Per crear un cercle, premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> "
#~ "mentre feu una selecció el·líptica. Per col·locar un cercle amb precisió, "
#~ "arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que "
#~ "voleu fer i a continuaciófeu el cercle a partir de la intersecció de les "
#~ "guies."
#~ "Per a crear un cercle, premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> "
#~ "mentre feu una selecció el·líptica. Per a col·locar un cercle amb "
#~ "precisió, arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al "
#~ "cercle que voleu fer i a continuaciófeu el cercle a partir de la "
#~ "intersecció de les guies."
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Benvingut al programa de manipulació d'imatges de GNU!</big>"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment