Commit 126b0660 authored by Zygimantas Berucka's avatar Zygimantas Berucka Committed by Žygimantas Beručka
Browse files

Added Lithuanian translation.

2004-05-23  Zygimantas Berucka  <uid0@akl.lt>

* lt.po: Added Lithuanian translation.
parent 43cdd54d
2004-05-23 žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2004-05-18 Dmitry G. Mastrukov <dmitry@taurussoft.org>
* ru.po: Updated Russian translation
......
# Lithuanian translation of GIMP TIPS.
# Copyright (C) 2004, Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Gimp package.
# Linas Vasiliauskas <linasv@delfi.lt>, 2004
# Linas <linasv@delfi.lt>, 2004.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP (tips) HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-23 14:13+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-23 14:17+0300\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
msgstr "<big>Sveiki GIMP vartotojai!</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Nuspaudę <tt>Alt</tt> spragtelėkite pele ant sluoksnio kaukės peržiūros "
"Sluoksnių dialoge, kad peržiūrėtumėte kaukę tiesiogiai."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Spragtelėkite pele laikydami <tt>Ctrl</tt> klavišą ant sluoksnio kaukės "
"peržiūros Sluoksnių dialoge, kad peržiūrėtumėte kaukę tiesiogiai."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Jei naudodami Užpildymo įrankį, nuspauskite <tt>Ctrl</tt> klavišą, tai "
"užpildysite ne priekinio plano, o fono spalva."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Transformavimo įrankiu pasuksite tiksliai kas 15 laipsnių kampu, jei "
"spausite <tt>Ctrl</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Spragtelėkite pele ant akies ženklo Sluoksnių dialoge laikydami <tt>Shift</"
"tt> klavišą, kad paslėptumėte visus sluoksnius išskyrus pažymėtąjį. "
"Pakartokite tai dar kartą jei norite, kad visi sluoksniai vėl būtų matomi."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
"Prieš veiksmų atlikimą plaukiojantis pažymėjimas turi būti pririštas prie "
"naujo sluoksnio arba prie paskutinio aktyvaus sluoksnio. Tai įvykdysite "
"Sluoksnių dialoge paspaudę mygtukus (arba meniu) \"Naujas sluoksnis\" arba "
"\"Pritvirtinti sluoksnį\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Jei esate įjungę \"Dinaminės klavišų kombinacijos\" bet kokiam meniu punktui "
"galite sukurti klavišų kombinaciją, kuria galėsite šį meniu punktą "
"išsikviesti. Pasirinkite meniu punktą ir paspauskite pasirinktus klavišus. "
"Klavišų kombinacija bus išsaugota uždarius GIMP, jei bus įjungta „Išsaugoti "
"klavišų kombinacijas“."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Jei reikia pagalbinės linijos, paspauskite ant liniuotės kairiuoju pelės "
"klavišu ir patempkite ant paveikslėlio. Perkeliami pažymėjimai kibs prie "
"pagalbinių linijų. Pagalbines linijas pašalinsite, nutempdami jas už "
"paveikslėlio ribų poslinkio įrankiu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Jei Jūsų nuskenuoti paveikslėliai nepakankamai spalvingi, galite lengvai "
"pakeisti jų spalvinį intervalą nuspaudę „Auto“ mygtuką Sluoksnių įrankyje. "
"(Paveikslėlis-&gt;Spalvos-&gt;Sluoksniai).Atspalvius galite koreguoti "
"Kreivėmis (Paveikslėlis-&gt;Spalvos-&gt;Kreivės)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Jei Jūs apvesite kontūrą (Keisti-&gt;Apvesti), bus naudojamas aktyvus "
"įrankis ir jo nustatymai. Galite naudoti teptuką su perėjimu, klonavimo "
"įrankį su raštu arba net trintuką, tepimo įrankį."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Jei Jūsų ekranas per daug apkrautas, galite keletą kartų paspausti <tt>Tab</"
"tt> paveikslėlio lange, kad paslėptumėte įrankinę ir kitus dialogų langus."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Daugelis priedų veikia aktyvaus paveikslėlio aktyviame sluoksnyje.Tačiau "
"pasitaiko atvejų, kai reikia, kad priedas veiktų visą paveikslėlį. Tada "
"reikia sujungti sluoksnius (Paveikslėlis-&gt;Sujungti sluoksnius)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
"And don't worry, you can undo most mistakes..."
msgstr ""
"Beveik visi veiksmai vykdomi dešiniojo pelės klavišo paspaudimu "
"paveikslėlyje. Dirbkite nesijaudindami, GIMP galėsite atšaukti daug "
"klaidingai įvykdytų veiksmų."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Yra efektų, kurių negalima taikyti visoms paveikslėlių rūšims. Neteisingai "
"taikydami efektą, gausite klaidos pranešimą. Turėsite pakeisti paveikslėlį į "
"RGB režimą (Paveikslėlis-&gt;Režimas-&gt;RGB) ir pridėti Alfa kanalą "
"(Sluoksniai-&gt;Permatomumas-&gt;Pridėti Alfa kanalą) arba sujungti "
"paveikslėlio sluoksnius (Paveikslėlis-&gt;Sujungti sluoksnius)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Jei pradėdami pažymėjimo veiksmą laikysite nuspaudę <tt>Shift</tt> klavišą, "
"papildysite pažymėtą plotą, o ne atliksite naują pažymėjimą. Naudodami "
"<tt>Ctlr</tt> klavišu atimsite žymimą plotą iš jau pažymėto."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP galite panaudoti gzip archyvavimą. Pridėkite <tt>.gz</tt> (arba <tt>."
"bz2</tt>, jei turite įdiegtą bzip2) prie bylos pavadinimo, ir išsaugosite "
"suarchyvuotą paveikslėlį. Taip pat ir su atidaromais paveikslėliais."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
"GIMP naudojami sluoksniai padės Jums sutvarkyti paveikslėlį. įsivaizduokite, "
"kad sluoksniai yra filtrų arba skaidrių rinkinys, pro kurį žiūrėdami "
"matysite iš jų sudarytą paveikslėlį."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila, "
"it's completed."
msgstr ""
"Bylos išrinkimo meniu komandinėje eilutėje rašomą bylos pvadinimą galima "
"užbaigti <tt>Tab</tt> klavišu. Įveskite dalį bylos pavadinimo, paspauskite "
"<tt>Tab</tt> ir ... valioooo! Visas pavadinimas įvestas"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"The layer named \"Background\" is special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Sluoksnis „Fonas“ neturi permatomumo savybės. Todėl Jūs negalėsite uždėti "
"sluoksnio kaukės arba perkelti sluoksnio aukštyn sluoksnių sąraše. "
"Permatomumą galite pridėti paspaudę dešinį klavišą Sluoksnių dialoge ir "
"pasirinkę „Pridėti Alfa kanalą“."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"To create a perfect circle, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse "
"select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides "
"tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Jei norite idealų apskritimą, nubrėžkite vertikalią ir horizontalią "
"pagalbines linijas, kurios bus apskirtimo liestinės. Nuveskite kursorių į "
"pagalbinių linijų susikitimo tašką ir nuspaudę <tt>Shift</tt> klavišą "
"temkite kursorių pele, kol gausite norimą apskritimą."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Jei piešdami teptuku, purkštuvu ar pieštuku laikysite nuspaudę <tt>Shift</"
"tt> klavišą, nubrėšite tiesią liniją. Jei tuo pačiu spausite <tt>Ctrl</tt> "
"klavišą, liniją bus galima sukioti 15 laipsnių žingsniu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Išsaugokite paveikslėlį XCF formatu, (GIMP'o formatas su praplėtimu <tt>."
"xcf</tt>). Jame išlieka darbinė paveikslėlio būsena (sluoksniai ir t.t.). "
"Kai baigsite darbą, galėsite išsaugoti paveikslėlį JPEG, PNG, GIF, ir kitais "
"formatais."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Galite pakoreguoti pažymėjimą, spausdami <tt>Alt</tt> ir kairįjį pelės "
"klavišą. Jei tai priverčia judėti langą, reiškia, kad <tt>Alt</tt> klavišas "
"jau naudojamas. Pabandykite paspausti ir <tt>Shift</tt> tuo pačiu metu, kai "
"spaudžiate <tt>Alt</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Galite sukurti ir keisti sudėtingus pažymėjimus, naudodami Kontūrų įrankį. "
"Kontūrų dialogas suteikia galimybę dirbti su daugeriopais kontūrais ir "
"paversti juos pažymėjimais."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Galite nuvilkti pele sluoksnį iš Sluoksnių dialogo ir paleisti ant "
"įrankinės. Taip sukursite naują paveikslėlį, kuriame bus tik šis sluoksnis."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"GIMP'e yra daug veiksmų, kuriuos galite vykdyti „nuvilkdami pele ir "
"paleisdami“. Pavyzdžiui, jei nuvilksite spalvą iš įrankinės arba spalvų "
"paletės ir paleisite paveikslėlyje, šia spalva bus užpildytas aktyvus "
"paveikslėlis arba pažymėjimas."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Naudodami Keisti-&gt;Apvesti galite nupiešti paprastus kvadratus ir "
"apskritimus. Šiuo veiksmu apvesite pažymėtą plotą aktyviu teptuku. "
"Sudėtingesnes kreives nupiešite naudodami Kontūrų įrankį arba Filtrai-&gt;"
"Perteikimas-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Bet kuriuo metu paspaudę F1 klavišą, gausite susijusią su kontekstu pagalbą."
"Tokiu pat būdu galite gauti pagalbą apie meniu punktus."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Galite atlikti daug veiksmų su sluoksniu, paspaudę dešinį pelės klavišą ant "
"jo pavadinimo Sluoksnių dialoge."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a perfect square or "
"circle, or to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Jei norite pažymėti tikslų kvadratą arba apskritimą ir žymėti juos nuo "
"centrinio taško, žymėdami spauskite <tt>Ctrl</tt> ir <tt>Shift</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Galite išsaugoti pažymėjimą į kanalą (Pažymėti-&gt;Išsaugoti į kanalą) ir "
"keisti kanalą bet kuriuo piešimo įrankiu. Mygtukais Kanalų dialoge galite "
"įjungti/išjungti naują kanalą arba paversti jį pažymėjimu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Spausdami <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> pereisite visus paveikslėlio sluoksnius "
"(jei šie klavišai nenaudojami kitur)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Nuspaudę vidurinį pelės klavišą galite stumdyti paveikslėlį, jei jis yra "
"didesnis nei paveikslėlio langas."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
"Galite naudoti piešimo įrankius pažymėjimui pakeisti. Spragtelėkite ant "
"Greitos Kaukės mygtuko kairiajame apatiniame paveikslėlio kampe. Piešdami "
"pakeiskite pažymėjimą ir paspauskite tą patį mygtuką, kad grįžtumėte į "
"normalų režimą."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment