Commit 0f37b516 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall
Browse files

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent ca8d9252
2005-09-08 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2005-09-07 Inaki Larranaga <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-04 03:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 18:25+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-08 11:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-08 20:41+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -248,7 +248,7 @@ msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
msgstr "Tia cảnh mờ (lớp anfa) ánh xạ mụn"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
msgid "Default bumpmap settings"
msgstr "Thiết lập ánh xạ mụn mặc định"
......@@ -273,9 +273,9 @@ msgstr "Thiết lập ánh xạ mụn mặc định"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6
......@@ -313,9 +313,9 @@ msgstr "Phông chữ"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:7
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:7
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:7
......@@ -347,13 +347,13 @@ msgid "Pattern"
msgstr "Mẫu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:8
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:15
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:14
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:5
msgid "Shadow X offset"
msgstr "Hiệu số X bóng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:16
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:15
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:6
msgid "Shadow Y offset"
msgstr "Hiệu số Y bóng"
......@@ -383,9 +383,9 @@ msgstr "Tia cảnh mờ bóng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:11
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:13
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:17
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:16
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:9
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:8
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:8
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:9
......@@ -657,7 +657,7 @@ msgid "B_asic II..."
msgstr "_Cơ bản 2..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:1
msgid "Bevel width"
msgstr "Độ rộng góc xiên"
......@@ -1023,7 +1023,7 @@ msgstr "Tạo hiệu ứng _vải..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:1
msgid ""
"Darken only\n"
"(Better, but only for images with alot of white)"
"(Better, but only for images with a lot of white)"
msgstr ""
"Chỉ tối\n"
"(Tốt hơn, mà chỉ cho ảnh có trắng nhiều)"
......@@ -1045,7 +1045,7 @@ msgid "Outline color"
msgstr "Màu phác họa"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:8
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:10
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
msgid "Outline size"
msgstr "Cỡ phác họa"
......@@ -1186,7 +1186,7 @@ msgstr "Mờ dần từ %"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:7
#, no-c-format
msgid "Fade to %"
msgid "Fade to %"
msgstr "Mờ dần vào %"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:8
......@@ -1359,55 +1359,51 @@ msgid "_Tube Button Label..."
msgstr "Nhãn nú_t ống..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:2
msgid "Blend gradient (Text)"
msgstr "Độ dốc pha trộn (chữ)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:3
msgid "Blend gradient (outline)"
msgstr "Độ dốc pha trộn (phác họa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:3
msgid "Blend gradient (text)"
msgstr "Độ dốc pha trộn (chữ)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:8
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:7
msgid "Glo_ssy..."
msgstr "Bóng l_oáng..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:8
msgid "Outline gradient reverse"
msgstr "Ngược dốc phác họa"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:11
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:10
msgid "Pattern (outline)"
msgstr "Mẫu (phác họa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:12
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:11
msgid "Pattern (overlay)"
msgstr "Mẫu (phủ)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:13
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:12
msgid "Pattern (text)"
msgstr "Mẫu (chữ)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:14
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:13
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:4
msgid "Shadow"
msgstr "Bóng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:18
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:17
msgid "Text gradient reverse"
msgstr "Ngược dốc chữ"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:19
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:18
msgid "Use pattern for outline instead of gradient"
msgstr "Dùng mẫu cho phác họa thay vào độ dốc"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:19
msgid "Use pattern for text instead of gradient"
msgstr "Dùng mẫu cho chữ thay vào độ dốc"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:21
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
msgid "Use pattern overlay"
msgstr "Dùng mẫu phủ"
......@@ -1420,20 +1416,16 @@ msgid "Glo_wing Hot..."
msgstr "Nóng _rực sáng..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:2
msgid "Bevel height (Sharpness)"
msgstr "Độ cao góc xiên (độ sắc nết)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
msgid "Bevel height (sharpness)"
msgstr "Độ cao góc xiên (độ sắc nết)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:2
msgid "Border size (pixels)"
msgstr "Cỡ viền (điểm ảnh)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:8
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:7
msgid "Gradient Beve_l..."
msgstr "Góc _xiên dốc..."
......@@ -1807,6 +1799,7 @@ msgid "Brush name"
msgstr "Tên bút vẽ"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
msgid "File name"
msgstr "Tên tập tin"
......@@ -1818,10 +1811,6 @@ msgstr "Đến _bút vẽ..."
msgid "To _Image"
msgstr "Đến ản_h"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
msgid "Filename"
msgstr "Tên tập tin"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:2
msgid "Pattern name"
msgstr "Tên mẫu"
......@@ -2266,4 +2255,4 @@ msgstr "Độ đục của nổi bật"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:11
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "Hiệu ứng _Xach..."
msgstr "Hiệu ứng _Xach..."
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment