Updated Catalan translation by Joaquim Perez

svn path=/trunk/; revision=22443
parent 9d91f3c5
2007-05-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-05-06 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 08:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-28 10:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 08:08+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
......@@ -1029,15 +1029,15 @@ msgstr "Seleccioneu una carpeta"
msgid "Select File"
msgstr "Seleccioneu un fitxer"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:202
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:204
msgid "Kilobytes"
msgstr "KiloBytes"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:203
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:205
msgid "Megabytes"
msgstr "MegaBytes"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:204
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:206
msgid "Gigabytes"
msgstr "GigaBytes"
......
2007-05-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-05-05 Roozbeh Pournader <roozbeh@farsiweb.info>
* fa.po: Added Persian translation by Elnaz Sarbar, Meelad Zakaria,
......
This diff is collapsed.
2007-05-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-05-05 Roozbeh Pournader <roozbeh@farsiweb.info>
* fa.po: Added Persian translation by Elnaz Sarbar, Meelad Zakaria,
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 00:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 00:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-01 23:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-28 12:03+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,36 +22,36 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:143
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:210
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:212
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Consola de les funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:206
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:208
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Benvinguts al TinyScheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:212
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:214
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Consola interactiva de l'Scheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:248
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:250
msgid "_Browse..."
msgstr "_Cerca..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:310
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:312
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Desa la sortida de la consola de funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:357
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:359
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per escriure: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:386
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:388
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Gestor de funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:711
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:713
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr ""
"Si s'activa l'avaluador de funcions només es permetrà la invocació no "
......@@ -120,7 +120,7 @@ msgstr "Funció de selecció del degradat"
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Funció de selecció del pinzell"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:661
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:664
#, c-format
msgid ""
"Error while executing\n"
......@@ -998,8 +998,8 @@ msgid ""
"Burn-In: Needs two layers in total!\n"
"A foreground text layer with transparency and a background layer."
msgstr ""
"Crema: Necessita dos capes en total!\n"
" Una capa transparent amb el text i una capa de fons. "
"Crema: Necessita dues capes en total.\n"
"Una capa transparent amb el text i una capa de fons."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
msgid "Corona width"
......@@ -1873,7 +1873,7 @@ msgstr "Crea una imatge plena d'una mostra del degradat actual"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:2
msgid "Custom _Gradient..."
msgstr "Degradat actual"
msgstr "De_gradat actual..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:1
......
2007-05-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-05-02 Roozbeh Pournader <roozbeh@farsiweb.info>
* fa.po: Added Persian translation by Meelad Zakaria and
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 08:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-07 00:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-06 22:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-06 22:18+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr ""
"Per crear un cercle, manteniu premuda <tt>majúscules</tt> mentre s'està fent "
"una selecció d'el·lipse. Per col·locar un cercle amb precisió, arrossegueu "
"les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que vulgueu "
"seleccionar, situeu el cursor a la intersecció de les guies i la selecció "
"seleccionar, situeu el punter a la intersecció de les guies i la selecció "
"resultant tot just les tocarà."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
......@@ -318,10 +318,10 @@ msgstr ""
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse.)"
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó central del ratolí per a desplaçar la imatge (o "
"opcionalment podeu prémer <tt>barra d'espai</tt> mentre moveu el ratolí.)"
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per a desplaçar la imatge (o "
"opcionalment podeu prémer la <tt>barra d'espai</tt> mentre moveu el ratolí)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
......
2007-05-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-05-05 Roozbeh Pournader <roozbeh@farsiweb.info>
* fa.po: Added Persian translation by Meelad Zakaria and
Farzad Ghanei.
2007-05-01 Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>
* mk.po: Updated Macedonian translation.
* mk.po: Updated Macedonian translation.
2007-05-01 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment