Commit 084d4e7e authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl
Browse files

Updated Czech translation.

2006-10-04  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent d5e34052
2006-10-04 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-10-02 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-02 15:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-02 15:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-04 13:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-04 14:12+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:332
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgstr ""
msgstr "Při běhu %s došlo k chybě"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:347
msgid "_More Information"
......@@ -91,15 +91,15 @@ msgstr "Vstupní pole"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "File to read or characters to use"
msgstr ""
msgstr "Soubor ke čtení nebo znaky k použití"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Font size in pixels"
msgstr ""
msgstr "Velikost písma v pixelech"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Write a separate CSS file"
msgstr ""
msgstr "Zapsat oddělený CSS soubor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:44
msgid "Python Console"
......@@ -127,31 +127,31 @@ msgstr "Interaktivní vývoj v Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:51
msgid "Add a layer of fog"
msgstr ""
msgstr "Přidat vrstvu mlhy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "_Fog..."
msgstr ""
msgstr "_Mlha..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
msgid "Layer name"
msgstr ""
msgstr "Jméno vrstvy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
msgid "Clouds"
msgstr ""
msgstr "Mraky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:60
msgid "Fog color"
msgstr ""
msgstr "Barva mlhy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "Turbulence"
msgstr ""
msgstr "Turbulence"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
msgid "Opacity"
msgstr ""
msgstr "Krytí"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
msgid "Offset the colors in a palette"
......@@ -166,31 +166,31 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:80
msgid "Palette"
msgstr ""
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
msgid "Offset"
msgstr ""
msgstr "Posun"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr ""
msgstr "Třídit barvy v paletě"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:54
msgid "_Sort Palette..."
msgstr ""
msgstr "_Třídit paletu..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "Color model"
msgstr ""
msgstr "Barevný model"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "RGB"
msgstr ""
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "HSV"
msgstr ""
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Channel to sort"
......@@ -198,19 +198,19 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Red or Hue"
msgstr ""
msgstr "Červená nebo odstín"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Green or Saturation"
msgstr ""
msgstr "Zelená nebo sytost"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "Blue or Value"
msgstr ""
msgstr "Modrá nebo hodnota"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
msgid "Ascending"
msgstr ""
msgstr "Klesající"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:51
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
......@@ -218,15 +218,15 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:56
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr ""
msgstr "Paleta do _opakujícího se přechodu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:73
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit přechod pomocí barev z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:78
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr ""
msgstr "Paleta do _přechodu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:37
msgid "Browse the Procedural Database"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment