Commit 050534db authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent faf03bb5
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-17 22:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-17 22:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-26 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-26 16:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -9093,11 +9093,11 @@ msgstr "Podręcznik użytkownika programu GIMP jest niedostępny."
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:187
msgid ""
"Please install the additional help package or use the online user manual at "
"http://docs.gimp.org/."
"Please install the additional help package or use the online user manual at: "
"http://docs.gimp.org/"
msgstr ""
"Proszę zainstalować dodatkowy pakiet pomocy lub użyć podręcznika użytkownika "
"online na stronie http://docs.gimp.org/."
"Proszę zainstalować dodatkowy pakiet pomocy lub skorzystać z podręcznika "
"użytkownika online na stronie http://docs.gimp.org/"
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:196
msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
......
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-23 20:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-23 20:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-26 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-26 16:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -117,7 +117,7 @@ msgid ""
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"GIMP. If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/"
msgstr ""
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/."
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/"
#: ../app/main.c:158
msgid "Show version information and exit"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment