• Manish Singh's avatar
  s/gimp14/gimp20/ · 35942362
  Manish Singh authored
  2003-08-17 Manish Singh <yosh@gimp.org>
  
      * update.sh: s/gimp14/gimp20/
  35942362
update.sh 142 Bytes