bg.po 20 KB
Newer Older
1 2
# Bulgarian translation of gimp-tips po-file.
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 4
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5
# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
6 7
#
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gimp-tips trunk\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2007-07-27 15:50+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-27 15:52+0300\n"
14 15
"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16
"Language: bg\n"
17 18 19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
23
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
24
msgstr ""
25
"<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения - GIMP!</big>"
26

27
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
28
msgid ""
29 30 31 32
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
33
msgstr ""
34 35 36
"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху инструмента за запълване ще активира цвета на "
"фона, вместо цвета за рисуване. По подобен начин ·<tt>Ctrl</tt>-натискане с "
"пипетата задава цвета за фон, вместо този за рисуване."
37

38
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
39
msgid ""
40 41 42
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
43
msgstr ""
44 45 46 47
"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
"менюто със слоевете превключва ефекта на маската. <tt>Alt</tt>-натискане "
"върху предварителния преглед на маската в менюто със слоеве превключва "
"видимостта на маската директно."
48

49
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
50 51 52 53
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
54 55
"<tt>Ctrl</tt>-влачене си инструмента за завъртане ще ограничи въртенето на "
"стъпки с ъгъл по 15 градуса."
56

57
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
58 59 60 61
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
62
"<tt>Shift</tt>-натискане върху иконката с око в прозореца със слоевете ще "
63
"скрие всички слоеве освен този. <tt>Shift</tt>-отново ще ги визуализира пак."
64

65
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
66 67 68 69 70 71
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
72 73
"Плаващата селекция трябва да бъде прикрепена към нов слой или последният "
"активен такъв преди да се прави друго с изображението. Може да се използва "
74
"натискане върху бутоните „Нов слой“ или „Фиксиране на плаващ слой“; в "
75
"прозореца със слоевете или менютата."
76

77
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
78 79 80 81 82
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Ако се включи &quot;Използване на динамични бързи клавиши&quot; в "
"настройките, могат да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се "
"активира менюто, избира се действие и се натиска желаната клавишна "
"комбинация. Ако &quot;Запазване на бързите клавиши при излизане&quot; е "
"включено, те ще бъдат запазвани при излизане от GIMP. Вероятно бихте "
"изключили &quot;Динамични клавишни комбинации&quot; след това за да "
"предотвратите случайно задаване/презадаване на комбинации."
94

95
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
96 97 98 99 100
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
101
"Щракване върху водач и влачене ще създаде водач върху изображението. Всички "
102 103
"влачени селекции ще се прилепват към водачите. Можете да премахвате "
"водачите, като ги влачите извън изображението с инструмента за преместване."
104

105
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
106 107 108 109
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
110 111
"GIMP позволява да се отменят повечето промени по изображението, така че "
"можете спокойно да експериментирате."
112

113
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
114 115 116 117 118
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
119 120 121 122
"GIMP поддържа gzip компресия в движение. Просто добавете <tt>.gz</tt> (или "
"<tt>.bz2</tt>, ако имате инсталиран bzip2) към името на файла и "
"изображението ще се запази в компресиран вид. Разбира се, работи и "
"отварянето на компресирани изображения."
123

124
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
125 126 127 128 129
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
130 131 132
"GIMP  за по-лесна организация на изображението. Представете си ги като пакет "
"плаки или диапозитиви, когато погледнете през пакета можете да видите цялото "
"изображение."
133

134
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
135 136 137
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
138
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
139
msgstr ""
140
"Ако името на слоя в прозореца със слоеве е показано <b>удебелено</b>, значи "
141 142
"този слой няма канал за прозрачност. Можете да добавите такъв със "
"Слой→Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност."
143

144
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
145 146 147
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
148 149
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
150
msgstr ""
151
"Ако някои от сканираните изображения не изглеждат достатъчно цветни, можете "
152 153 154
"лесно подобрите тоналността им с бутона &quot;Автоматично&quot; на "
"инструмента за нива (Цветове→Нива). Ако все още не ви харесва, можете да го "
"коригирате със инструмента за криви (Цветове→Криви)."
155

156
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
157
msgid ""
158 159 160
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
161
msgstr ""
162 163
"Ако очертаете пътека (Редактиране→Очертаване на пътеката), инструментите за "
"рисуване ще се използват с текущите си настройки. Можете да използвате "
164
"рисуването в режим на преливка или дори инструментите за триене и замазване."
165

166
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
167
msgid ""
168 169
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
170
msgstr ""
171 172 173
"Ако екранът ви е претупан, можете да натиснете <tt>Tab</tt> в прозореца на "
"изображението за да превключите видимостта на кутията с инструменти и "
"другите диалози."
174

175
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
176 177
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
178 179
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
180
msgstr ""
181 182
"Повечето приставки работят върху активния слой от активното изображение. В "
"някой случаи се налага да слеете всички слоеве (Изображение→Изравняване на "
183
"изображението) ако искате филтъра да работи върху цялото изображение."
184

185
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
186 187
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
188 189 190 191 192 193 194 195 196
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Не всички филтри работят върху всички типове изображения. Това се маркира "
"със сиво в менюто. Може да се наложи да промените цветовия модел на "
"изображението в ЧЗС (Изображение→Тип→ЧЗС), да добавите канал за прозрачност "
"(Слой→Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност) или да го изравните "
"(Изображение→Изравняване на изображението)."
197

198
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
199 200 201 202 203
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
204 205 206 207
"Натискането и задържането на клавиш <tt>Shift</tt> преди селектиране ви "
"позволява да добавите нова селекция, вместо да подмените старата. "
"Използването на <tt>Ctrl</tt> преди селектиране изважда селектираното от "
"старата селекция."
208

209
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
210 211 212 213 214 215 216
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
217 218 219 220 221
"За създаване на кръгова селекция, задръжте <tt>Shift</tt> по време на "
"елипсовидно избиране. За да позиционирате кръг прецизно, можете да влачите "
"хоризонталните и вертикални водачи до кръга, който искате да изберете, "
"поставите показалеца в пресечната точка на водачите и получената селекция ще "
"се напасне по водачите."
222

223
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
224
msgid ""
225
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
226 227 228 229
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
230 231 232 233
"Когато запазвате изображение, над което ще работите отново по-късно, можете "
"да изберете XCF - формата на GIMP (използвайки разширение <tt>.xcf</tt>). "
"Това запазва слоевете и всичко от вашата работа. След като веднъж проекта е "
"завършен, можете да го запазите като JPEG, PNG, GIF..."
234

235
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
236 237
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
238
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already."
239
msgstr ""
240
"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
241
"Ако така се мести целият прозорец, мениджъра на прозорци вече използва "
242
"клавиша<tt>Alt</tt>."
243

244
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
245 246 247 248 249
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
250
"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
251
"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по няколко пътеки и да ги "
252
"превърнете в селекции."
253

254
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
255 256 257 258
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
259 260
"Мажете да влачите слой от прозореца със слоеве и да го пуснете върху кутията "
"с инструменти. Това ще създаде ново изображение, съдържащо само този слой."
261

262
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
263
msgid ""
264
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
265
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
266
"fill the current selection with that color."
267
msgstr ""
268 269
"Можете да влачите и пускате много неща в GIMP. Например влаченето на цвят от "
"кутията с инструменти или палитрата с цветовете и пускането му върху "
270
"изображение, ще запълни селекцията с този цвят."
271

272
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
273
msgid ""
274
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
275
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
276
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
277
msgstr ""
278 279 280
"Можете да рисуване прости квадрати или кръгове с Редактиране→Очертаване на "
"селекцията. Това очертава границите на текущата селекция. По-сложни форми "
"могат за бъдат рисувани с инструмента за Пътеки или Филтри→Генериране→Gfig."
281

282
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
283
msgid ""
284 285
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
286
msgstr ""
287
"Можете да получите контекстночувствителна помощ за повечето възможности на "
288
"GIMP като натиснете F1 по всяко време. Работи и в менюта."
289

290
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
291 292 293 294
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
295 296
"Можете да направите много неща със слоеве като натиснете текстовия етикет на "
"слоя в прозореца със слоевете."
297

298
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
299
msgid ""
300
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
301 302 303 304
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
305 306 307 308
"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране→Запазване като канал) и да "
"редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез използване на бутоните "
"в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия канал или да "
"го превърнете в селекция."
309

310
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
311
msgid ""
312
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
313 314
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
315
"Можете да използвате <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>> за да преминавате в "
316
"различните слоеве на изображението (ако мениджъра на прозорци не е "
317
"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."
318

319
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
320
msgid ""
321 322
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
323
msgstr ""
324
"Можете да използвате средния бутон на мишката за да се движите по "
325
"изображението (или да задържите <tt>Интервал<tt>, докато движите мишката) ."
326

327
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
328 329 330 331 332 333
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
334 335 336 337
"Можете да използвате инструментите за рисуване за да промените селекцията. "
"Натиснете бутона „Превключване на бързата маска“ в долният ляв ъгъл под "
"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
"да се върнете в режим на селекция."