sk.po 16 KB
Newer Older
1
# translation of gimp-tips.HEAD.pot to Slovak
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
2
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 4 5
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> 2002
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk> 2003
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
6 7 8
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
#
# $Id$
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
12
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
14 15 16 17
"POT-Creation-Date: 2005-06-26 01:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-27 02:00+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
18 19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
23
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
24
msgstr "<big>Víta vás GNU program na prácu s obrázkami GIMP!</big>"
25

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
26
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27 28 29 30 31 32
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Alt</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialógu Vrstvy prepína priame zobrazenie masky."
33

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
34
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35 36 37 38 39 40
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialógu Vrstvy prepína efekt masky vrstvy."
41

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
42
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46 47 48
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Pri stlačenom klávese <tt>Ctrl</tt> pri použití Plechovky sa použije farba "
"pozadia namiesto farby popredia."
49

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
50
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
51 52 53 54 55 56
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Ťahanie s <tt>Ctrl</tt> s nástrojom Otočenie spôsobí otáčanie s 15 "
"stupňovými krokmi."
57

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
58
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Kliknutie na ikonu oka v dialógu Vrstvy so stlačenou klávesou <tt>Shift</"
"tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie "
"kliknutie všetkyvrstvy zobrazí."
66

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
67
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej "
"alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačítko &quot;Nová "
"vrstva&quot; alebo &quot;Pohltiť vrstvu&quot; v dialógu Vrstvy, alebo to "
"urobte pomocou ponuky."
78

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
79
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Po povolení &quot;Dynamické klávesové skratky&quot; v dialógu Nastavenia, "
"môžete meniť klávesové skratky. Spraviť to môžete pomocou otvorenia ponuky, "
"označením položky a stlačením požadovanej klávesovej skratky. Ak je povolené "
"&quot;Uložiť klávesové skratky&quot;, tak sa skratky uložia, keď ukončíte "
"GIMP."
92

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
93
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
94 95 96 97 98 99 100 101
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Kliknutím a potiahnutím na pravítko umiestnite do obrázka vodítko.Všetky "
"ťahané výbery budú pritiahnuté k týmto vodítkam. Vodítka môže odstrániť tak, "
"že pomocou nástroja Presun ich vytiahnete mimo plochu obrázka."
102

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
103
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
104 105 106 107
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
108
"GIMP vám umožňuje vrátiť späť väčšinu zmien na obrázku, a preto sa nebojte "
109 110
"experimentovať."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
111
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
112 113 114 115 116 117 118
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP podporuje priebežnú gzip kompresiu. Stačí pridať koncovku <tt>.gz</tt> "
"(alebo <tt>.bz2</tt>, ak máte nainštalovaný bzip2) k názvu súboru a obrázok "
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
119
"bude uložený komprimovaný. Rovnako to funguje, prirodzene, aj pri načítavaní "
120 121
"obrázkov."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
122
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
123 124 125 126 127
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
128
"GIMP používa vrstvy na organizáciu vašich obrázkov. Môžete si ich predstaviť ako sadu "
129 130
"fólií alebo filtrov, cez ktoré sa pozeráte, keď chcete vidieť ich kompozíciu."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
131
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
132 133 134 135 136
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
137 138
"Ak je meno právnika v katalógu právnikov je zobrazená ako <b>bold</b>, takáto "
	"layer neobsahuje alfa-kanál."
139

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
140
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Ak niektoré vaše naskenované fotografie sa vám nezdajú dostatočne farebné,"
"môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačítkom &quot;Automaticky&quot; "
"v dialógu Úrovne (Nástroje-&gt;Farby-&gt;Úrovne). Prípadné farebné nádychy "
"môžete opraviť nástrojom Krivky (Nástroje-&gt;Farby-&gt;Krivky)."
151

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
152
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153 154 155 156 157 158 159 160
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Pri obkresľovaní cesty (Úpravy-&gt;Obkresliť výber) sa použijú aktuálne "
"nastavenia kresliaceho nástroja. Môžete použiť štetec v režime prechodu, "
"gumu alebo dokonca rozmazanie."
161

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
162
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163 164 165 166 167 168
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Ak je na obrazovke veľký zmätok, opakované stlačenie klávesy <tt>Tab</tt> "
"v okne obrázka skryje alebo zobrazí panel nástrojov a ostatné dialógy."
169

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
170
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
171 172 173 174 175 176 177 178
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Väčšina zásuvných modulov pracuje s aktuálnou vrstvou aktuálneho obrázku. V "
"niektorých prípadoch bude musieť zlúčiť všetky vrstvy (Obrázok-&gt;Do jednej "
"vrstvy), ak chcete pracovať s celým obrázkom."
179

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
180
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie každý efekt sa dá použiť na všetky typy obrázkov. Môžete to zistiť podľa "
"šedej položky v ponuke. Možno bude potrebné zmeniť mód obrázku na RGB "
"(Obrázok-&gt;Režim-&gt;RGB), pridať alfa kanál (Vrstvy-&gt;Priesvitnosť-&gt;"
"Pridať alfa kanál) alebo zlúčiť vrstvy (Obrázok&gt;Do jednej vrstvy)."
191

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
192
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193 194 195 196 197 198 199 200
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Stlačením a podržaním klávesy <tt>Shift</tt> pred vytvorením výberu, bude "
"nový výber pridaný k predchádzajúcemu. Naopak, pomocou klávesy <tt>Ctrl</tt> "
"môžete ubrať z aktuálneho výberu."
201

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
202
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Ak chcete vytvoriť dokonalý kruh, podržte klávesu <tt>Shift</tt> počas "
"vytvárania elipsovitého výberu. Na presné umiestnenie kruhu potiahnite "
"vodorovné a zvislé vodítka dotýkajúce sa kruhu, ktorý chcete označiť, "
"umiestnite kurzor do priesečníka vodítok a výsledný výber sa bude dotýkať "
"vodítok."
215

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
216
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
217 218 219 220 221 222
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
223 224 225
"Ak pri použití kresliaceho nástroja (štetca, rozprašovača alebo ceruzky) "
"bude stlačený kláves <tt>Shift</tt>, tak po kliknutí sa vytvorí rovná čiara "
"medzi týmto bodom a posledným kliknutím. Pokiaľ bude tiež stlačený kláves "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226
"<tt>Ctrl</tt>, tak čiara bude kreslená v 15 stupňových krokoch."
227

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
228
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
229
msgid ""
230
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
231 232 233 234 235 236 237 238
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Keď ukladáte obrázok, na ktorom budete ešte pracovať, skúste použiť natívny "
"formát XCF programu GIMP (používa príponu <tt>.xcf</tt>), ktorý uchová "
"vrstvy a každý aspekt vašej nedokončenej práce. Po dokončení projektu ho "
"môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, ..."
239

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
240
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241 242 243 244 245 246 247 248
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Výber môžete upraviť a presunúť pomocou ťahania s <tt>Alt</tt>. Pokiaľ to "
"hýbe oknom, kláves <tt>Alt</tt> už používa váš správca okien. Vyskúšajte "
"súčasne stlačiť aj <tt>Shift</tt>. "
249

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
250
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251 252 253 254 255 256
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
"Pri použití magickej paličky je možné dolaďovať rozsah výberu pomocou "
"kliknutia a potiahnutia ľavým a pravým tlačítkom."
257

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
258
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259 260 261 262 263 264 265
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Môžete vytvoriť a upravovať komplexný výber použitím nástroja Cesta. Dialóg "
"Cesty umožňuje pracovať s viacerými cestami a konvertovať ich do výberu."
266

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
267
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
268 269 270 271 272 273
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu z dialógu Vrstvy môžete chytiť a potiahnuť do panelu nástrojov. To "
"vytvorí nový obrázok, ktorý bude obsahovať iba túto vrstvu."
274

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
275
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276
msgid ""
277
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278 279 280
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
281 282
"Veľa vecí v GIMPe môžete jednoducho chytiť, potiahnuť a pustiť. "
"Napríklad, ak potiahnete farbu z panelu nástrojov alebo z farebnej palety a "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
283 284
"pustíte ju do obrázku, tak aktuálny obrázok alebo výber sa vyplní touto "
"farbou."
285

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
286
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288 289 290 291 292 293 294
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Položka Úpravy-&gt;Obkresliť výber umožňuje kresliť jednoduché štvorce alebo "
"kruhy vykreslením čiary aktívnou stopou okolo hraníc aktuálneho výberu. "
"Zložitejšie tvary je možné kresliť pomocou Filtre-&gt;Generovanie-&gt;Gfig."
295

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
296
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297 298 299 300 301 302 303
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Pomocou stlačenia klávesy F1 získate pomocníka citlivého na kontext, ktorý "
"popisuje väčšinu vlastností programu GIMP. Tento pomocník funguje aj v "
"ponuke."
304

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
305
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306 307 308 309 310 311
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"K mnohým operáciám s vrstvami máte prístup pomocou kliknutia pravým "
"tlačítkom myši na označenie vrstvy v dialógu Vrstvy."
312

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
313
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
314 315 316 317 318 319 320 321
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Stlačením alebo pustením kláves <tt>Shift</tt> a <tt>Ctrl</tt> počas "
"vytvárania výberu môžete vybrať dokonalý štvorec alebo kruh, alebo aby ste "
"ho vycentrovali podľa jeho počiatočného bodu."
322

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
323
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324 325 326 327 328 329 330 331 332
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Výber je možné zapísať do kanála (Výber-&gt;Uložiť do kanála) a potom meniť "
"ľubovoľným kresliacim nástrojom. Tlačítka v dialógu Kanále prepínajú "
"viditeľnosť tohoto nového kanála alebo ho konvertujú do výberu."
333

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
334
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335 336 337 338 339 340
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pomocou kláves <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> môžete prechádzať cez vrstvy "
"v obrázku(pokiaľ túto kombináciu nepoužíva správca okien...)."
341

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
342
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343 344 345 346 347 348
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Ak je obrázok väčší ako okno, v ktorom je zobrazený, môžete ho presunúť "
"pomocou prostredného tlačítka myši."
349

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
350
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Na zmenu výberu môžete použiť kresliace nástroje. Stačí stlačiť tlačítko "
"&quot;Rýchla maska&quot; na ľavom spodnom okraji okna. Zmena sa uskutoční "
"kreslením do obrázku a opätovné stlačenie tlačítka ju skonvertuje späť na "
"normály výber."