vi.po 212 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-02-18 00:38+0100\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
9
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10 11
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12 13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16
#: app/app_procs.c:112
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18 19 20 21
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22 23
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
24 25
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27
#: app/main.c:170
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
28
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
29
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
30
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
32 33
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34 35 36 37

#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
38
#: app/main.c:327
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39 40 41 42 43 44 45 46
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47
#: app/main.c:449
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48 49 50
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51
#: app/main.c:457
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
62
#: app/main.c:458
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63 64 65
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
66
#: app/main.c:459
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
67 68 69
msgid " -b, --batch <commands>  Run in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
70
#: app/main.c:460
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
71 72 73 74 75 76 77
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78
#: app/main.c:461
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
79 80 81 82 83 84 85
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
86
#: app/main.c:462
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
87 88 89
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
90
#: app/main.c:463
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
91 92 93
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
94
#: app/main.c:464
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
95 96 97
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
98
#: app/main.c:465
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
99
msgid " -r, --restore-session  Try to restore saved session.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100 101
msgstr ""
" -r, --restore-session  Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
102

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
103
#: app/main.c:466
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104 105 106
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107
#: app/main.c:467
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
108 109 110
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
111
#: app/main.c:468
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112 113 114
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
115
#: app/main.c:469
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116 117 118
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
119
#: app/main.c:470
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
120 121 122
msgid ""
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
123 124
msgstr ""
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
126
#: app/main.c:471
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
127 128 129
msgid " --no-mmx         Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
130
#: app/main.c:472
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
131 132
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
133 134 135 136
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137
#: app/main.c:473
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
138 139 140
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141
#: app/main.c:474
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142 143 144
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145
#: app/main.c:475
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
146
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
148 149 150
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
"\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151 152
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
153 154
"\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155
#: app/main.c:494
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156 157 158
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159
#: app/undo_history.c:470
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160 161 162 163
#, c-format
msgid "Undo History: %s"
msgstr "Lược sử hoàn tác: %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164
#: app/undo_history.c:531
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165 166 167
msgid "[ base image ]"
msgstr "[ ảnh cơ sở ]"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168
#: app/undo_history.c:802
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171
msgid "Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172
#: app/undo_history.c:804
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173 174 175
msgid "Image Undo History"
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176 177 178 179
#: app/base/base-enums.c:13
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180
#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:188
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181
#: app/widgets/widgets-enums.c:51
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182 183 184 185 186 187 188
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:15
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
#: app/base/base-enums.c:73 app/core/core-enums.c:262
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190 191 192
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
#: app/base/base-enums.c:74 app/core/core-enums.c:263
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194 195 196
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197
#: app/base/base-enums.c:75 app/core/core-enums.c:264
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198 199 200
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201
#: app/base/base-enums.c:93
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205
#: app/base/base-enums.c:94
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206 207 208
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209
#: app/base/base-enums.c:95
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213
#: app/base/base-enums.c:96
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214 215 216
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217
#: app/base/base-enums.c:97
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218 219 220
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
#: app/base/base-enums.c:98
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222 223 224
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225 226
#: app/base/base-enums.c:116 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
227 228 229
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230
#: app/base/base-enums.c:117 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:481
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232 233 234
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
235
#: app/base/base-enums.c:118 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:482
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237 238 239
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
240
#: app/base/base-enums.c:119 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
241
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
242 243 244
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
245
#: app/base/base-enums.c:120 app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
246 247 248
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
249
#: app/base/base-enums.c:138
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
250 251 252
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
253
#: app/base/base-enums.c:139
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
254 255 256
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
257
#: app/base/base-enums.c:140
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
258 259 260
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261 262 263 264
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:192 app/config/gimpconfig.c:357
#: app/config/gimpconfig.c:370 app/config/gimpscanner.c:325
#: app/config/gimpscanner.c:388 app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:169
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:135
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
265 266 267
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
268
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:413
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
270 271 272 273
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:472
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
275 276 277 278
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
279
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:486
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
280 281 282 283
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%ld' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:552
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
285 286 287 288
#, c-format
msgid "while parsing token %s: %s"
msgstr "Lỗi khi phân tích cú pháp token %s: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:660
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
290 291 292 293
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
294 295 296
#: app/config/gimpconfig-path.c:126
#, c-format
msgid "can not expand ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
297
msgstr "không thể mở rộng ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299
#: app/config/gimpconfig.c:229
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
300 301 302 303
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304
#: app/config/gimpconfig.c:257
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305 306 307 308 309 310 311 312
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
#: app/config/gimpconfig.c:263
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314 315 316 317 318 319 320 321
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322
#: app/config/gimpconfig.c:283
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323 324 325 326
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
327 328
#: app/config/gimprc.c:346 app/config/gimprc.c:358 app/gui/gui.c:190
#: app/gui/gui.c:201
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329 330 331
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Phân tích '%s'\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
332

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333
#: app/config/gimprc.c:576
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
334 335 336 337
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Đang lưu '%s'\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
#. Not all strings defined here are used in the user interface
#. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
#. * be marked for translation.
#.
#: app/config/gimprc-blurbs.h:16
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:19
msgid ""
"Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
"color."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:23
msgid ""
"Specify that marching ants for selected regions will be drawn with colormap "
"cycling as opposed to be drawn as animated lines. This color cycling option "
"works only with 8-bit displays."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:28
msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:31
msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:34
msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:45
msgid ""
"When set to yes, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to "
"a pixel on the screen."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:74
msgid ""
"Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
"algorithm. The seed fill starts at the intially selected pixel and "
"progresses in all directions until the difference of pixel intensity from "
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:124
msgid "Sets the browser used by the help system."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:127
msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:130
msgid "Sets the text to appear in image window titles."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401 402
msgid ""
"When set to yes, the GIMP will use a different info window per image view."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403 404 405 406 407 408 409
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:137
msgid "Install a private colormap; might be useful on pseudocolor visuals."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410 411
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:144
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:147
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:151
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:155
msgid ""
"Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
"system colors allocated for the GIMP."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:179
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:183
msgid ""
"On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp this "
"sets how many processors GIMP should use simultaneously."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:193
msgid ""
"When set to yes, the X server is queried for the mouse's current position on "
"each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
"painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
"Perversely, on some X servers turning on this option results in faster "
"painting."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:206
msgid "Sets the default preview size."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:209
msgid ""
"When the physical image size changes, setting this option to yes enables the "
"automatic resizing of windows."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:213
msgid ""
"When zooming into and out of images, setting this option to yes enables the "
"automatic resizing of windows."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:217
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:220
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478 479
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:224
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:230
msgid ""
"Sets the default menubar visibility. This can also be toggled with the View-"
">Toggle Menubar command."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:234
msgid ""
"Sets the default ruler visibility. This can also be toggled with the View-"
">Toggle Rulers command."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:238
msgid ""
"Set to yes to make the statusbar visible by default. This can also be "
"toggled with the View->Toggle Statusbar command."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:242
msgid "To display a handy GIMP tip on startup, set to yes."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:245
msgid "To display tooltips, set to yes."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:248
msgid ""
"There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most cases, "
"the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big issue, try "
"to enable this setting."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:253
msgid ""
"Sets the swap file location. The gimp uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
"and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if the "
"GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the "
"swap file is created on a directory that is mounted over NFS. For these "
"reasons, it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:262
msgid "When set to yes, enables tear off menus."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:265
msgid ""
"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
"course of running the GIMP. Most files will disappear when the GIMP exits, "
"but some files are likely to remain, so it is best if this directory not be "
"one that is shared by other users."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:277
msgid "Sets the size of the thumbnail saved with each image."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:280
msgid ""
"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:290
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:293
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:296
msgid ""
"When set to yes, the GIMP will not save if the image is unchanged since "
"opening it."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:300
msgid "Sets the number of operations kept on the undo stack."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:303
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
572 573 574 575
msgid "Sets the maximum memory used by operations kept on the undo stack."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
576 577 578
msgid "When set to no the F1 help binding will be disabled."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579 580
#: app/config/gimpscanner.c:74 app/gui/paths-dialog.c:1962
#: app/gui/paths-dialog.c:2087 app/tools/gimpcurvestool.c:1414
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581
#: app/tools/gimplevelstool.c:1384
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
582 583 584 585
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin: '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
586
#: app/config/gimpscanner.c:147
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
587 588 589
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590
#: app/config/gimpscanner.c:413
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
591 592 593 594 595 596 597 598
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
#: app/core/core-enums.c:13 app/gui/preferences-dialog.c:1016
#: app/gui/preferences-dialog.c:1586 app/gui/user-install-dialog.c:1284
msgid "Horizontal"
msgstr "Ngang"

#: app/core/core-enums.c:14 app/gui/preferences-dialog.c:1018
#: app/gui/preferences-dialog.c:1588 app/gui/user-install-dialog.c:1286
msgid "Vertical"
msgstr "Dọc"

#: app/core/core-enums.c:15
msgid "Unknown"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:33 app/core/gimp-gradients.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
614
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617
#: app/core/core-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
618
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
619
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
620

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621
#: app/core/core-enums.c:35 app/core/gimp-gradients.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
622
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625
#: app/core/core-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
626 627 628
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629
#: app/core/core-enums.c:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
630 631 632
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633
#: app/core/core-enums.c:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634 635 636
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637
#: app/core/core-enums.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638 639 640
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652
#: app/core/core-enums.c:74
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Cộng vào lựa chọn hiện thời"

#: app/core/core-enums.c:75
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"

#: app/core/core-enums.c:76
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653
#: app/core/core-enums.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654 655 656 657
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"

#: app/core/core-enums.c:118
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658 659 660
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661
#: app/core/core-enums.c:119
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
662
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
663
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
664

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665
#: app/core/core-enums.c:120
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
666
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
667
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
668

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
669
#: app/core/core-enums.c:121
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
670 671 672
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673
#: app/core/core-enums.c:166
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
674 675 676
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677
#: app/core/core-enums.c:167 app/core/gimpimage-new.c:178
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
678 679 680
msgid "Background"
msgstr "Nền"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681
#: app/core/core-enums.c:168
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682 683 684
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685
#: app/core/core-enums.c:169
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
686 687 688
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689 690
#: app/core/core-enums.c:170 app/core/core-enums.c:259
#: app/core/core-enums.c:286
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691 692 693
msgid "None"
msgstr "Không"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
#: app/core/core-enums.c:189
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
695 696 697
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
#: app/core/core-enums.c:190
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
699 700 701
msgid "Radial"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702
#: app/core/core-enums.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
703 704 705
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
#: app/core/core-enums.c:192
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
707 708 709
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710
#: app/core/core-enums.c:193
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
711 712 713
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
714
#: app/core/core-enums.c:194
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
715 716 717
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718
#: app/core/core-enums.c:195
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
719 720 721
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722
#: app/core/core-enums.c:196
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
723 724 725
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
#: app/core/core-enums.c:197
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727 728 729
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730
#: app/core/core-enums.c:198
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
731 732 733
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
734
#: app/core/core-enums.c:216 app/core/core-enums.c:236
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735
#: app/display/gimpdisplayshell-title.c:128
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
736 737 738
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739
#: app/core/core-enums.c:217 app/core/core-enums.c:238
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
740
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:666
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741 742 743
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
744
#: app/core/core-enums.c:218 app/core/core-enums.c:240
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
746 747 748
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749
#: app/core/core-enums.c:237
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
750 751 752
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753
#: app/core/core-enums.c:239
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
754 755 756
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757
#: app/core/core-enums.c:241
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
758 759 760
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
761
#: app/core/core-enums.c:260
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
762 763 764
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765
#: app/core/core-enums.c:261
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
766 767 768
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
769
#: app/core/core-enums.c:265
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
770 771 772
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773
#: app/core/core-enums.c:266
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
774 775 776
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777
#: app/core/core-enums.c:267
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
778 779 780
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
781
#: app/core/core-enums.c:268
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
782 783 784
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
785
#: app/core/core-enums.c:287
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
786 787 788
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
789
#: app/core/core-enums.c:288
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
790 791 792
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793
#: app/core/core-enums.c:328
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
794
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
795
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
796

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
797
#: app/core/core-enums.c:329
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
798 799 800
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
801
#: app/core/core-enums.c:330
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
802 803 804
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
805
#: app/core/core-enums.c:348
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
806 807 808
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
809
#: app/core/core-enums.c:349
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
810 811 812
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
813 814 815
#: app/core/core-enums.c:386
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
816

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
817 818 819 820 821
#: app/core/core-enums.c:387 app/core/gimpimage-scale.c:75
#: app/gui/image-commands.c:478 app/gui/image-commands.c:491
#: app/gui/image-commands.c:508 app/gui/resize-dialog.c:201
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
822

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
823 824 825
#: app/core/core-enums.c:388 app/core/gimpimage-resize.c:63
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
826

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
827 828 829
#: app/core/core-enums.c:389
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
830

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
831 832 833
#: app/core/core-enums.c:390 app/core/gimpimage-crop.c:145
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
834

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
835 836 837
#: app/core/core-enums.c:391 app/gui/image-commands.c:309
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
838

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
839 840 841
#: app/core/core-enums.c:392 app/core/core-enums.c:416
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
842

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
843 844 845 846
#: app/core/core-enums.c:393 app/core/core-enums.c:417
#: app/tools/gimpmovetool.c:248
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
847

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
848 849 850
#: app/core/core-enums.c:394
msgid "Layer Properties"
msgstr "Thuộc Tính Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
851

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
#: app/core/core-enums.c:395 app/core/gimplayer.c:997
#: app/gui/layers-commands.c:994 app/gui/resize-dialog.c:193
#: app/pdb/layer_cmds.c:406
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"

#: app/core/core-enums.c:396 app/core/gimpimage-crop.c:128
#: app/core/gimplayer.c:1290 app/gui/layers-commands.c:1084
#: app/pdb/layer_cmds.c:501
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"

#: app/core/core-enums.c:397 app/core/gimplayer.c:863 app/pdb/layer_cmds.c:641
#: app/pdb/layer_cmds.c:773 app/tools/gimpeditselectiontool.c:246
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:890
msgid "Move Layer"
msgstr "Di chuyển Lớp"

#: app/core/core-enums.c:398
msgid "Linked Layer"
msgstr "Lớp được Liên kết"

#: app/core/core-enums.c:399 app/core/gimplayer.c:792
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"

#: app/core/core-enums.c:400 app/core/gimpimage-mask.c:380
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

#: app/core/core-enums.c:401 app/core/gimplayer-floating-sel.c:131
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"

#: app/core/core-enums.c:402 app/core/gimpedit.c:199
#: app/widgets/gimpbufferview.c:147
msgid "Paste"
msgstr "Dán"

#: app/core/core-enums.c:403 app/core/gimpedit.c:61
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"

#: app/core/core-enums.c:404 app/core/gimpedit.c:119
msgid "Copy"
msgstr "Sao chép"

#: app/core/core-enums.c:405 app/tools/gimptexttool.c:108
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: app/core/core-enums.c:406 app/core/core-enums.c:438
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:615
msgid "Transform"
msgstr "Biến đổi"

#: app/core/core-enums.c:407 app/core/core-enums.c:439
#: app/paint/gimppaintcore.c:445
msgid "Paint"
msgstr "Vẽ"

#: app/core/core-enums.c:408 app/core/core-enums.c:440 app/core/gimpitem.c:450
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Đính kèm Parasite"

#: app/core/core-enums.c:409 app/core/core-enums.c:441
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

#: app/core/core-enums.c:410 app/pdb/drawable_cmds.c:113
#: app/pdb/undo_cmds.c:58
msgid "Plug-In"
msgstr "Plug-In"

#: app/core/core-enums.c:411 app/pdb/internal_procs.c:124
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

#: app/core/core-enums.c:412
msgid "Image Mod"
msgstr "Chế độ Ảnh"

#: app/core/core-enums.c:413 app/gui/file-new-dialog.c:373
msgid "Image Type"
msgstr "Loại Ảnh"

#. Image size frame
#: app/core/core-enums.c:414 app/gui/file-new-dialog.c:143
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ Ảnh"

#: app/core/core-enums.c:415
msgid "Resolution Change"
msgstr "Thay đổi Độ Phân Giải"

#: app/core/core-enums.c:418 app/core/gimpchannel.c:532
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

#: app/core/core-enums.c:419
msgid "Rename Item"
msgstr "Đặt lại tên Mục"

#: app/core/core-enums.c:420 app/gui/layers-commands.c:558
#: app/gui/layers-commands.c:590 app/gui/layers-commands.c:622
#: app/widgets/gimpdrawablelistview.c:206 app/widgets/gimplayerlistview.c:136
msgid "New Layer"
msgstr "Lớp Mới"

#: app/core/core-enums.c:421 app/widgets/gimplayerlistview.c:139
msgid "Delete Layer"
msgstr "Xoá Lớp"

#: app/core/core-enums.c:422
msgid "Layer Mod"
msgstr "Layer Mod"

#: app/core/core-enums.c:423 app/core/gimplayer.c:610
#: app/gui/layers-commands.c:881
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Thêm Mặt Nạ Lớp"

#: app/core/core-enums.c:424
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Xoá Mặt Nạ Lớp"

#: app/core/core-enums.c:425
msgid "Layer Reposition"
msgstr "Định vị lại Lớp"

#: app/core/core-enums.c:426
msgid "Layer Move"
msgstr "Di Chuyển Lớp"

#: app/core/core-enums.c:427 app/gui/channels-commands.c:290
#: app/gui/channels-commands.c:324 app/gui/channels-commands.c:361
#: app/widgets/gimpchannellistview.c:135
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/core/core-enums.c:428 app/widgets/gimpchannellistview.c:138
msgid "Delete Channel"
msgstr "Xoá Kênh"

#: app/core/core-enums.c:429
msgid "Channel Mod"
msgstr "Channel Mod"

#: app/core/core-enums.c:430
msgid "Channel Reposition"
msgstr "Định vị lại Kênh"

#: app/core/core-enums.c:431
msgid "New Vectors"
msgstr "Các Vector Mới"

#: app/core/core-enums.c:432
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Xoá các Vector"

#: app/core/core-enums.c:433
msgid "Vectors Mod"
msgstr "Vectors Mod"

#: app/core/core-enums.c:434
msgid "Vectors Reposition"
msgstr "Định vị lại các Vector"

#: app/core/core-enums.c:435
msgid "FS to Layer"
msgstr "FS tới Lớp"

#: app/core/core-enums.c:436
msgid "FS Rigor"
msgstr "FS Rigor"

#: app/core/core-enums.c:437
msgid "FS Relax"
msgstr "FS Relax"

#: app/core/core-enums.c:442
#, fuzzy
msgid "EEK: can't undo"
msgstr "Không thể hoàn tác %s"

#: app/core/gimp-gradients.c:75
msgid "FG to BG (HSV counter-clockwise)"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1040

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1041
#: app/core/gimp-gradients.c:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1042 1043 1044
msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095
#. register all internal procedures
#: app/core/gimp.c:714
msgid "Procedural Database"
msgstr "Cơ Sở Dữ Liệu Thủ Tục"

#: app/core/gimp.c:717
msgid "Plug-In Environment"
msgstr "Môi Trường plug-In"

#. initialize the global parasite table
#: app/core/gimp.c:733
msgid "Looking for data files"
msgstr "Tìm các tập tin cơ sở dữ liệu"

#: app/core/gimp.c:733
msgid "Parasites"
msgstr ""

#. initialize the list of gimp brushes
#: app/core/gimp.c:737 app/gui/dialogs-constructors.c:364
#: app/gui/dialogs-constructors.c:512 app/gui/preferences-dialog.c:1768
#: app/pdb/internal_procs.c:82
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

#. initialize the list of gimp patterns
#: app/core/gimp.c:741 app/gui/dialogs-constructors.c:385
#: app/gui/dialogs-constructors.c:533 app/gui/preferences-dialog.c:1772
#: app/pdb/internal_procs.c:160
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

#. initialize the list of gimp palettes
#: app/core/gimp.c:745 app/gui/dialogs-constructors.c:427
#: app/gui/dialogs-constructors.c:575 app/gui/preferences-dialog.c:1776
#: app/pdb/internal_procs.c:148
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp gradients
#: app/core/gimp.c:749 app/gui/dialogs-constructors.c:406
#: app/gui/dialogs-constructors.c:554 app/gui/preferences-dialog.c:1780
#: app/pdb/internal_procs.c:115
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

#. initialize the document history
#: app/core/gimp.c:753
msgid "Documents"
msgstr "Tài liệu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1096
#: app/core/gimpbrush.c:375 app/core/gimpbrushgenerated.c:390
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1097
#: app/core/gimpbrushpipe.c:319 app/core/gimpgradient.c:338
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1098
#: app/core/gimppalette.c:299 app/core/gimppattern.c:302
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr ""

#: app/core/gimpbrush.c:514 app/core/gimppattern.c:311
#, c-format
msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
msgstr "Không thể đọc %d byte từ '%s': %s"

#: app/core/gimpbrush.c:534
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error (unknown version %d):\n"
"Brush file '%s'"
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng (phiên bản không xác định %d):\n"
"Tập tin vẽ '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1117
#: app/core/gimpbrush.c:556 app/core/gimpbrush.c:586 app/core/gimpbrush.c:607
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Brush file '%s' appears truncated."
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin vẽ '%s' bị cụt."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1126
#: app/core/gimpbrush.c:565 app/core/gimpbrushpipe.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1127 1128 1129 1130
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin vẽ '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1131
#: app/core/gimpbrush.c:573 app/core/gimpbrushpipe.c:343
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1132 1133 1134
#: app/core/gimpcontext.c:1158 app/core/gimpgradient.c:369
#: app/core/gimpitem.c:357 app/core/gimppalette.c:355
#: app/core/gimppattern.c:368 app/tools/gimpvectortool.c:291
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1135 1136 1137
msgid "Unnamed"
msgstr "Không có tên"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1138
#: app/core/gimpbrush.c:619
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1139 1140
#, c-format
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1141 1142 1143
"Unsupported brush depth %d\n"
"in file '%s'.\n"
"GIMP brushes must be GRAY or RGBA."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1144
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1145 1146 1147
"Không hỗ trợ độ sâu của bút vẽ %d\n"
"trong tập tin '%s'.\n"
"Các bút vẽ của GIMP phải là màu Xám hay RGBA."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1148

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:131 app/core/gimpgradient.c:487
#: app/core/gimpgradient.c:572 app/core/gimppalette.c:498
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr ""

#: app/core/gimpbrushgenerated.c:401
#, c-format
msgid "Fatal Parse Error: '%s' is not a GIMP Brush file"
msgstr ""

#: app/core/gimpbrushgenerated.c:411
#, c-format
msgid "Fatal Parse Error: '%s': unknown GIMP Brush version"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1165 1166
#: app/core/gimpbrushpipe.c:351 app/core/gimpbrushpipe.c:371
#: app/core/gimpbrushpipe.c:461
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1167 1168
#, c-format
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1169 1170
"Fatal parsing error:\n"
"Brush file '%s' is corrupt."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1171
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1172 1173 1174
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin bút vẽ '%s' hỏng."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244
#: app/core/gimpchannel.c:387
#, fuzzy
msgid "Scale Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/core/gimpchannel.c:495
#, fuzzy
msgid "Resize Channel"
msgstr "Đặt lại Kênh"

#: app/core/gimpchannel.c:1301
#, fuzzy
msgid "Feather Channel"
msgstr "Xoá Kênh"

#: app/core/gimpchannel.c:1323
#, fuzzy
msgid "Sharpen Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/core/gimpchannel.c:1348
#, fuzzy
msgid "Clear Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/core/gimpchannel.c:1386
#, fuzzy
msgid "Fill Channel"
msgstr "Toàn bộ các Kênh"

#: app/core/gimpchannel.c:1411
#, fuzzy
msgid "Invert Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/core/gimpchannel.c:1477
#, fuzzy
msgid "Border Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"

#: app/core/gimpchannel.c:1534
#, fuzzy
msgid "Grow Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/core/gimpchannel.c:1585
#, fuzzy
msgid "Shrink Channel"
msgstr "Kênh"

#: app/core/gimpchannel.c:1610
#, fuzzy
msgid "Translate Channel"
msgstr "Xoá Kênh"

#: app/core/gimpchannel.c:1686
#, fuzzy
msgid "Channel Load"
msgstr "Channel Mod"

#: app/core/gimpchannel.c:1715
#, fuzzy
msgid "Channel from Alpha"
msgstr "Channel Mod"

#: app/core/gimpchannel.c:1752
#, fuzzy
msgid "Channel from Mask"
msgstr "Channel Mod"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1245 1246 1247 1248
#: app/core/gimpdata.c:228
#, c-format
msgid "Could not delete '%s': %s"
msgstr "Không thể xóa '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1249

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1250
#: app/core/gimpdatafactory.c:265
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1251 1252
#, c-format
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1253 1254
"Warning: Failed to save data:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1255
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1256 1257
"Cảnh báo: không lưu được dữ liệu:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1258

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1259
#: app/core/gimpdatafactory.c:380 app/core/gimpdatafactory.c:383
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1260
#: app/core/gimpitem.c:303 app/core/gimpitem.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1261 1262 1263
msgid "copy"
msgstr "sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1264
#: app/core/gimpdatafactory.c:392 app/core/gimpitem.c:315
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1265 1266 1267 1268
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "sao chép %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1269
#: app/core/gimpdatafactory.c:437
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
#, c-format
msgid ""
"Trying legacy loader on\n"
"file '%s'\n"
"with unknown extension."
msgstr ""
"Cố gắng trình nạp kế thừa\n"
"trên tập tin '%s'\n"
"bằng sự mở rộng không xác định."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1280
#: app/core/gimpdatafactory.c:462
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288
#, c-format
msgid ""
"Warning: Failed to load data:\n"
"%s"
msgstr ""
"Cảnh báo: không nạp được dữ liệu:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1289 1290 1291 1292 1293
#: app/core/gimpdrawable-blend.c:235 app/tools/gimpblendtool.c:99
msgid "Blend"
msgstr "Pha trộn"

#: app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:113 app/paint/gimpclone.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1294 1295 1296
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Không có sẵn các mẫu cho thao tác."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324
#: app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:316 app/tools/gimpbucketfilltool.c:85
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Đổ xô đựng màu lên"

#: app/core/gimpdrawable-desaturate.c:95
#, fuzzy
msgid "Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

#: app/core/gimpdrawable-equalize.c:85
msgid "Equalize"
msgstr ""

#: app/core/gimpdrawable-invert.c:56
msgid "Invert"
msgstr "Lộn ngược"

#. push an undo
#: app/core/gimpdrawable-offset.c:312
#, fuzzy
msgid "Offset Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

#: app/core/gimpdrawable-transform.c:663 app/tools/gimpfliptool.c:81
msgid "Flip"
msgstr ""

#: app/core/gimpdrawable-transform.c:752
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1325 1326 1327
msgid "Transformation"
msgstr "Sự biến đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:767
#, fuzzy
msgid "Paste Transform"
msgstr "Chuyển Dạng Phối Cảnh"

#: app/core/gimpdrawable-transform.c:804
#, fuzzy
msgid "Transform Layer"
msgstr "Biến đổi"

#: app/core/gimpdrawable-transform.c:807
#, fuzzy
msgid "Transform Channel"
msgstr "Sự biến đổi"

#: app/core/gimpedit.c:190 app/core/gimpedit.c:268
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1344 1345 1346
msgid "Pasted Layer"
msgstr "Lớp được dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370
#: app/core/gimpedit.c:316
#, fuzzy
msgid "Clear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

#: app/core/gimpedit.c:352
#, fuzzy
msgid "Fill with FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

#: app/core/gimpedit.c:357 app/core/gimpedit.c:382
#, fuzzy
msgid "Fill with BG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

#: app/core/gimpedit.c:364
msgid "Fill with White"
msgstr ""

#: app/core/gimpedit.c:373
#, fuzzy
msgid "Fill with Transparency"
msgstr "FG thành Trong Suốt"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
#: app/core/gimpenvirontable.c:283
#, c-format
msgid "Empty variable name in environment file %s"
msgstr ""

#: app/core/gimpenvirontable.c:301
#, c-format
msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1381 1382 1383 1384 1385 1386
#: app/core/gimpgradient.c:347
#, c-format
msgid "Fatal Parse Error: '%s' is not a GIMP Gradient file"
msgstr ""

#: app/core/gimpgradient.c:367
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1387 1388
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1389
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin gradient '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1390

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
#: app/core/gimpgradient.c:389
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Gradient file '%s' is corrupt."
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin gradient '%s' hỏng."

#: app/core/gimpgradient.c:445
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1401 1402
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1403
msgstr "Đoạn hỏng %d trong tập tin gradient '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1404

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443
#: app/core/gimpimage-convert.c:753
#, fuzzy
msgid "Convert Image to RGB"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"

#: app/core/gimpimage-convert.c:757
#, fuzzy
msgid "Convert Image to Grayscale"
msgstr "Chuyển đổi ảnh thành màu phụ lục"

#: app/core/gimpimage-convert.c:761
#, fuzzy
msgid "Convert Image to Indexed"
msgstr "Chuyển đổi ảnh thành màu phụ lục"

#: app/core/gimpimage-mask-select.c:53 app/core/gimpimage-mask-select.c:55
#: app/tools/gimprectselecttool.c:93
msgid "Rect Select"
msgstr "Chọn chữ nhật"

#: app/core/gimpimage-mask-select.c:100 app/core/gimpimage-mask-select.c:102
#: app/tools/gimpellipseselecttool.c:69
msgid "Ellipse Select"
msgstr "Chọn theo hình ê-líp"

#: app/core/gimpimage-mask-select.c:225
#, fuzzy
msgid "Selection from Path"
msgstr "Phần chọn tới Đường dẫn"

#: app/core/gimpimage-mask-select.c:310 app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:98
msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Chọ tù mù"

#: app/core/gimpimage-mask-select.c:361
#, fuzzy
msgid "Select by Color"
msgstr "Chọn Theo Màu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1444
#: app/core/gimpimage-mask.c:226
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451
msgid ""
"Unable to cut or copy because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Không thể cắt hay sao chép vì\n"
"vùng được chọn rỗng."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1452
#: app/core/gimpimage-mask.c:373
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1453 1454 1455 1456 1457 1458
msgid ""
"Cannot float selection because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Không thể trôi nổi phần chọn vì\n"
"vùng được chọn rỗng."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1459

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1460
#: app/core/gimpimage-mask.c:392 app/gui/layers-commands.c:814
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1461 1462 1463
msgid "Floating Selection"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
#: app/core/gimpimage-mask.c:438 app/gui/select-commands.c:142
msgid "Feather Selection"
msgstr ""

#: app/core/gimpimage-mask.c:453
#, fuzzy
msgid "Sharpen Selection"
msgstr "Sự Chọn Độ Dốc"

#: app/core/gimpimage-mask.c:467 app/widgets/gimpselectioneditor.c:185
msgid "Select None"
msgstr "Chọn Không"

#: app/core/gimpimage-mask.c:481 app/widgets/gimpselectioneditor.c:177
msgid "Select All"
msgstr "Chọn Toàn bộ"

#: app/core/gimpimage-mask.c:493 app/widgets/gimpselectioneditor.c:169
msgid "Invert Selection"
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

#: app/core/gimpimage-mask.c:507 app/gui/select-commands.c:232
msgid "Border Selection"
msgstr "Sự chọn viền"

#: app/core/gimpimage-mask.c:524 app/gui/select-commands.c:210
msgid "Grow Selection"
msgstr ""

#: app/core/gimpimage-mask.c:542 app/gui/select-commands.c:177
msgid "Shrink Selection"
msgstr ""

#: app/core/gimpimage-mask.c:560
#, fuzzy
msgid "Selection from Channel"
msgstr "Lưu Phần chọn vào Kênh"

#: app/core/gimpimage-mask.c:575
#, fuzzy
msgid "Translate Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

#: app/core/gimpimage-mask.c:592
#, fuzzy
msgid "Selection from Alpha"
msgstr "Phần chọn tới Đường dẫn"

#: app/core/gimpimage-mask.c:601
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
msgid ""
"The active layer has no alpha channel\n"
"to convert to a selection."
msgstr ""
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1520 1521 1522 1523 1524 1525
#: app/core/gimpimage-mask.c:616
#, fuzzy
msgid "Selection from Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

#: app/core/gimpimage-mask.c:625
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532
msgid ""
"The active layer has no mask\n"
"to convert to a selection."
msgstr ""
"Lớp hoạt động không có mặt nạ\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1533
#: app/core/gimpimage-mask.c:680
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1534 1535 1536
msgid "No selection to stroke."
msgstr "Không có lựa chọn để thực hiện."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1537 1538 1539 1540 1541 1542
#: app/core/gimpimage-mask.c:696
#, fuzzy
msgid "Stroke Selection"
msgstr "Từ Phần Chọn"

#: app/core/gimpimage-mask.c:735
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1543 1544 1545
msgid "Paint operation failed."
msgstr "Không làm được thao tác vẽ."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1546 1547 1548 1549 1550
#: app/core/gimpimage-merge.c:89
#, fuzzy
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "/Ảnh/Hợp nhất các Lớp nhìn thấy..."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558
#: app/core/gimpimage-merge.c:105
msgid ""
"Not enough visible layers for a merge.\n"
"There must be at least two."
msgstr ""
"Không đủ số lớp nhìn thấy được để nhập lại.\n"
"Phải có ít nhất 2 lớp."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568
#: app/core/gimpimage-merge.c:138
#, fuzzy
msgid "Flatten Image"
msgstr "/Ảnh/Làm phẳng Ảnh"

#: app/core/gimpimage-merge.c:187
msgid "Merge Down"
msgstr ""

#: app/core/gimpimage-merge.c:196
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1569 1570 1571
msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
msgstr "Không có đủ lớp nhìn thấy được để nhập lại."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1572
#: app/core/gimpimage-new.c:114
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1573 1574 1575 1576
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d Byte"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1577
#: app/core/gimpimage-new.c:118
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1578 1579 1580 1581
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f KB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1582
#: app/core/gimpimage-new.c:122
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1583 1584 1585 1586
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1587
#: app/core/gimpimage-new.c:126
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1588 1589 1590 1591
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d KB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1592
#: app/core/gimpimage-new.c:130
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1593 1594 1595 1596
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f MB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1597
#: app/core/gimpimage-new.c:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1598 1599 1600 1601
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610
#: app/core/gimpimage-qmask.c:71
#, fuzzy
msgid "Enable QuickMask"
msgstr "Chốt QuickMask"

#: app/core/gimpimage-qmask.c:127
#, fuzzy
msgid "Disable QuickMask"
msgstr "Chốt QuickMask"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1611

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1612 1613 1614 1615 1616 1617
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2976
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Không thể hoàn tác %s"

#: app/core/gimpimage.c:1054 app/core/gimppalette-import.c:204
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1618
#: app/core/gimppalette.c:543 app/gui/palette-import-dialog.c:591
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1619
#: app/pdb/image_cmds.c:3704 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:266
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1620 1621 1622
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653
#: app/core/gimpimage.c:1128
#, fuzzy
msgid "Change Image Reolution"
msgstr "Định vị lại Kênh"

#: app/core/gimpimage.c:1167
#, fuzzy
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"

#: app/core/gimpimage.c:2140
#, fuzzy
msgid "Attach Paraite to Image"
msgstr "Đính kèm Parasite"

#: app/core/gimpimage.c:2173
#, fuzzy
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

#: app/core/gimpimage.c:2686
#, fuzzy
msgid "Add Layer to Image"
msgstr "Thêm Mặt Nạ Lớp"

#: app/core/gimpimage.c:2770 app/core/gimpimage.c:3066
#, fuzzy
msgid "Remove Layer from Image"
msgstr "Chọn hình thể từ ảnh"

#: app/core/gimpimage.c:2838
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1654 1655 1656
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Không nâng được lớp lên cao hơn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1657 1658 1659 1660 1661 1662
#: app/core/gimpimage.c:2843 app/widgets/gimplayerlistview.c:140
#, fuzzy
msgid "Raise Layer"
msgstr "/Nâng Lớp"

#: app/core/gimpimage.c:2863
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1663 1664 1665
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Không hạ thấp được lớp hơn nữa."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1666 1667 1668 1669 1670 1671
#: app/core/gimpimage.c:2868 app/widgets/gimplayerlistview.c:142
#, fuzzy
msgid "Lower Layer"
msgstr "/Hạ thấp Lớp"

#: app/core/gimpimage.c:2885
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1672 1673 1674
msgid "Layer is already on top."
msgstr "Lớp đã ở trên cùng rồi."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1675
#: app/core/gimpimage.c:2891
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1676 1677 1678
msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Không thể nâng một lớp mà không có alpha."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1679 1680 1681 1682 1683 1684
#: app/core/gimpimage.c:2896 app/widgets/gimplayerlistview.c:141
#, fuzzy
msgid "Raise Layer to Top"
msgstr "/Lớp trên Đỉnh"

#: app/core/gimpimage.c:2916
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1685 1686 1687
msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Lớp đã ở đáy rồi."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1688 1689 1690 1691 1692 1693
#: app/core/gimpimage.c:2921 app/widgets/gimplayerlistview.c:143
#, fuzzy
msgid "Lower Layer to Bottom"
msgstr "/Lớp ở Đáy"

#: app/core/gimpimage.c:2965
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701
#, c-format
msgid ""
"Layer \"%s\" has no alpha.\n"
"Layer was placed above it."
msgstr ""
"Lớp \"%s\" không có alpha.\n"
"Đã đặt một lớp lên nó."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1702 1703 1704 1705 1706 1707
#: app/core/gimpimage.c:3012
#, fuzzy
msgid "Add Channel to Image"
msgstr "Thêm văn bản vào ảnh"

#: app/core/gimpimage.c:3114
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1708 1709 1710
msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kênh không thể nâng cao hơn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1711 1712 1713 1714 1715 1716
#: app/core/gimpimage.c:3119 app/widgets/gimpchannellistview.c:139
#, fuzzy
msgid "Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"

#: app/core/gimpimage.c:3135
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1717 1718 1719
msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kênh không thể hạ thấp hơn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735
#: app/core/gimpimage.c:3140 app/widgets/gimpchannellistview.c:141
#, fuzzy
msgid "Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"

#: app/core/gimpimage.c:3206
#, fuzzy
msgid "Add Path to Image"
msgstr "Thêm văn bản vào ảnh"

#: app/core/gimpimage.c:3255
#, fuzzy
msgid "Remove Path from Image"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

#: app/core/gimpimage.c:3303
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1736 1737 1738
msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Đường dẫn không thể nâng cao hơn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1739 1740 1741 1742 1743 1744
#: app/core/gimpimage.c:3308 app/widgets/gimpvectorslistview.c:121
#, fuzzy
msgid "Raise Path"
msgstr "/Nâng Đường dẫn"

#: app/core/gimpimage.c:3324
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1745 1746 1747
msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Đường dẫn không thể hạ thấp hơn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1748 1749 1750 1751 1752
#: app/core/gimpimage.c:3329 app/widgets/gimpvectorslistview.c:123
#, fuzzy
msgid "Lower Path"
msgstr "/Hạ thấp Đường dẫn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1753
#: app/core/gimpimagefile.c:458 app/core/gimpimagefile.c:967
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1754 1755 1756 1757
#, c-format
msgid "Failed to write thumbnail for '%s' as '%s': %s"
msgstr "Không ghi được thumbnail cho '%s' là '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1758
#: app/core/gimpimagefile.c:464 app/core/gimpimagefile.c:973
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1759 1760 1761 1762
#, c-format
msgid "Failed to set permissions of thumbnail '%s': %s"
msgstr "Không lập được các quyền của thumbnail '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1763
#: app/core/gimpimagefile.c:661
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1764 1765 1766
msgid "Remote image"
msgstr "Ảnh ở xa"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1767
#: app/core/gimpimagefile.c:666
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1768 1769 1770
msgid "Failed to open"
msgstr "Không mở được"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1771
#: app/core/gimpimagefile.c:691
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1772 1773 1774
msgid "No preview available"
msgstr "Không xem trước được"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1775
#: app/core/gimpimagefile.c:695
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1776 1777 1778
msgid "Loading preview ..."
msgstr "Đang nạp xem trước ...."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1779
#: app/core/gimpimagefile.c:699
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1780 1781 1782
msgid "Preview is out of date"
msgstr "Xem trước quá hạn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1783
#: app/core/gimpimagefile.c:703
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1784 1785 1786
msgid "Cannot create preview"
msgstr "Không tạo được xem trước"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1787
#: app/core/gimpimagefile.c:713 app/gui/info-window.c:636
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
<