vi.po 266 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2003-11-24 14:58+0100\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:182
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19 20 21 22
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25 26
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
28
#: app/app_procs.c:275
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
30
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
31 32 33 34
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35
#: app/main.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
36
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
37
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
38
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40 41
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43
#: app/main.c:218 app/gui/splash.c:111 app/widgets/gimptoolbox.c:439
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
44 45 46
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47 48 49
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
50
#: app/main.c:382
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51 52 53 54 55 56 57 58
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
59
#: app/main.c:470
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60 61 62
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
63
#: app/main.c:478
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
74
#: app/main.c:479
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
75 76 77
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
78
#: app/main.c:480
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
79 80 81
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
82
#: app/main.c:481
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
83 84 85
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
86
#: app/main.c:482
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87 88
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
89

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
90
#: app/main.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
91
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92 93
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
94
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
96

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
97
#: app/main.c:484
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
98 99 100
msgid " --no-mmx         Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101
#: app/main.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
102 103 104 105 106 107 108
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109 110 111 112 113 114
#: app/main.c:486
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

#: app/main.c:487
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
115 116 117
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
118
#: app/main.c:488
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
119 120
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
122
#: app/main.c:489
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
123 124 125
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
126
#: app/main.c:490
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
127 128 129
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
130 131 132 133
#: app/main.c:491
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
135
#: app/main.c:492
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136 137 138
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
139
#: app/main.c:493
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140 141
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143
#: app/main.c:494
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
148
#: app/main.c:495
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149 150 151 152 153 154
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156
#: app/main.c:496
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
157 158
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159 160 161 162
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
#: app/main.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
164
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
166
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167 168
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171 172
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
#: app/main.c:499
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174 175 176 177
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
178
#: app/main.c:519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179 180 181
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
182
#: app/base/base-enums.c:13 app/core/core-enums.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183 184 185
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:404
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
187 188 189
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
#: app/base/base-enums.c:15 app/core/core-enums.c:405
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191 192 193
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
#: app/base/base-enums.c:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
197

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
#: app/base/base-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199 200 201
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
#: app/base/base-enums.c:35
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206
#: app/base/base-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207 208 209
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
#: app/base/base-enums.c:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211 212 213
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214
#: app/base/base-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215 216 217
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
#: app/base/base-enums.c:56
msgid "Smooth"
msgstr "Mịn"

#: app/base/base-enums.c:57
#, fuzzy
msgid "Freehand"
msgstr "Tự Do"

#: app/base/base-enums.c:75 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229 230 231
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232
#: app/base/base-enums.c:76 app/core/core-enums.c:97
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:302
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
234 235 236
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237
#: app/base/base-enums.c:77 app/core/core-enums.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:309
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
239 240 241
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
#: app/base/base-enums.c:78 app/core/core-enums.c:99
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:316
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
244 245 246
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
247
#: app/base/base-enums.c:79 app/core/core-enums.c:102
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
248 249 250
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251 252 253 254
#: app/base/base-enums.c:97
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
#: app/base/base-enums.c:98 app/core/core-enums.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256
#: app/widgets/widgets-enums.c:73
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257 258 259 260 261 262 263 264
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:99
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

#: app/base/base-enums.c:157
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
265 266 267
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
268
#: app/base/base-enums.c:158
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
269 270 271
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272
#: app/base/base-enums.c:159
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
273 274 275
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:212 app/config/gimpconfig.c:424
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277 278 279 280
#: app/config/gimpconfig.c:437 app/config/gimpscanner.c:396
#: app/config/gimpscanner.c:467 app/core/gimp-modules.c:134
#: app/core/gimp-units.c:171 app/gui/session.c:145
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:161
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
281 282 283
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
284
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:461
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
286 287 288 289
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:535
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
291 292 293 294
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
295
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:550
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
296 297 298 299
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%ld' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300 301 302
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:616
#, fuzzy, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
303 304
msgstr "Lỗi khi phân tích cú pháp token %s: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:767
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
306 307 308 309
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
#: app/config/gimpconfig-path.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311 312
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313
msgstr "không thể mở rộng ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316 317 318 319 320
#: app/config/gimpconfig-utils.c:472 app/config/gimpscanner.c:92
#: app/core/gimpbrush.c:414 app/core/gimpbrushgenerated.c:377
#: app/core/gimpbrushpipe.c:352 app/core/gimpgradient.c:356
#: app/core/gimppalette.c:379 app/core/gimppattern.c:344
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1279 app/tools/gimplevelstool.c:1485
#: app/widgets/gimptexteditor.c:372 app/xcf/xcf.c:272
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322 323
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325 326 327 328 329
#: app/config/gimpconfig-utils.c:481 app/config/gimpconfigwriter.c:118
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:129 app/core/gimpgradient.c:509
#: app/core/gimpgradient.c:594 app/core/gimppalette.c:590 app/gui/themes.c:237
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1278 app/tools/gimplevelstool.c:1484
#: app/vectors/gimpvectors-export.c:77 app/xcf/xcf.c:333
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
331 332
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333 334

#: app/config/gimpconfig-utils.c:492 app/config/gimpconfig-utils.c:515
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335
#: app/vectors/gimpvectors-export.c:111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
#, c-format
msgid "Error while writing '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi ghi '%s': %s"

#: app/config/gimpconfig-utils.c:503
#, c-format
msgid "Error while reading '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi đọc '%s': %s"

#: app/config/gimpconfig-utils.c:540
#, c-format
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348 349
"There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
"backup of your configuration has been created at '%s'."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
350 351
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352
#: app/config/gimpconfigwriter.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354 355
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
357
#: app/config/gimpconfigwriter.c:566
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
361 362 363 364 365
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
#: app/config/gimpconfigwriter.c:573
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
368
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
370 371 372 373 374
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375
#: app/config/gimpconfigwriter.c:583
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376 377 378 379
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi ghi '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380 381 382 383
#: app/config/gimpconfigwriter.c:600
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Không thể xóa '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385
#: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386 387 388
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Phân tích '%s'\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390
#: app/config/gimprc.c:577
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391 392 393 394
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Đang lưu '%s'\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395 396 397 398
#. Not all strings defined here are used in the user interface
#. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
#. * be marked for translation.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
399 400 401 402 403 404 405 406
#: app/config/gimprc-blurbs.h:13
msgid ""
"When enabled, an image will become the active image when its image window "
"receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
"\"."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
407 408 409
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410
#: app/config/gimprc-blurbs.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
411 412 413 414 415
msgid ""
"Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
"color."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416
#: app/config/gimprc-blurbs.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
417 418 419
msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420
#: app/config/gimprc-blurbs.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421 422 423
msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424
#: app/config/gimprc-blurbs.h:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425 426 427 428 429
msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430
#: app/config/gimprc-blurbs.h:42
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
431
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432 433
"When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
"pixel on the screen."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434 435
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
436
#: app/config/gimprc-blurbs.h:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
437 438 439 440 441 442 443 444
msgid ""
"Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
"algorithm. The seed fill starts at the intially selected pixel and "
"progresses in all directions until the difference of pixel intensity from "
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445 446 447 448 449 450 451
#: app/config/gimprc-blurbs.h:81
msgid ""
"The window type hint that is set on dock windows. This may affect the way "
"your window manager decorates and handles dock windows."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:118
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452 453 454
msgid "Sets the browser used by the help system."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455
#: app/config/gimprc-blurbs.h:121
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
456 457 458
msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459
#: app/config/gimprc-blurbs.h:124
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
460 461 462
msgid "Sets the text to appear in image window titles."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
#: app/config/gimprc-blurbs.h:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464 465 466
msgid "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467
#: app/config/gimprc-blurbs.h:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469 470
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
471 472
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473
#: app/config/gimprc-blurbs.h:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474 475 476
msgid "Install a private colormap; might be useful on pseudocolor visuals."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477
#: app/config/gimprc-blurbs.h:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478 479
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480 481
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
482
#: app/config/gimprc-blurbs.h:141
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483 484 485
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
486
#: app/config/gimprc-blurbs.h:144
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487 488 489 490 491
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
492
#: app/config/gimprc-blurbs.h:148
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493 494 495 496 497
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
498
#: app/config/gimprc-blurbs.h:152
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499 500 501 502 503
msgid ""
"Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
"system colors allocated for the GIMP."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504
#: app/config/gimprc-blurbs.h:173
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505 506 507 508 509
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510
#: app/config/gimprc-blurbs.h:177
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
511 512 513 514 515
msgid ""
"On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp this "
"sets how many processors GIMP should use simultaneously."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516
#: app/config/gimprc-blurbs.h:187
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
517
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518
"When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
519 520
"each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
"painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521
"Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
522 523 524
"painting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525
#: app/config/gimprc-blurbs.h:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526 527 528 529 530 531
msgid ""
"Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
"the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
"down when working with large images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532
#: app/config/gimprc-blurbs.h:205
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533
msgid "Sets the default preview size for layers and channels."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534 535
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536
#: app/config/gimprc-blurbs.h:208
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538 539
"When enabled, the image window will automatically resize itself, whenever "
"the physical image size changes."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
540 541
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542
#: app/config/gimprc-blurbs.h:212
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
543
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544 545
"When enabled, the image window will automatically resize itself, when "
"zooming into and out of images."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546 547
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548
#: app/config/gimprc-blurbs.h:216
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549 550 551
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552
#: app/config/gimprc-blurbs.h:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553 554
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555 556
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557
#: app/config/gimprc-blurbs.h:223
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558 559 560
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561
#: app/config/gimprc-blurbs.h:229
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563 564 565 566
"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
"outline."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567
#: app/config/gimprc-blurbs.h:233
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569 570
"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Menubar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
571 572
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573
#: app/config/gimprc-blurbs.h:237
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
574
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575 576
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
577 578
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579
#: app/config/gimprc-blurbs.h:241
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580 581 582 583 584
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585
#: app/config/gimprc-blurbs.h:245
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
587
"When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
"with the \"View->Show Statusbar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589 590
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591
#: app/config/gimprc-blurbs.h:249
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
592
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593 594
"When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Selection\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
595 596
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597
#: app/config/gimprc-blurbs.h:253
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
598
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599 600
"When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
601 602
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603
#: app/config/gimprc-blurbs.h:257
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
604
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605 606
"When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Guides\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
607 608
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609
#: app/config/gimprc-blurbs.h:261
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
610
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611 612
"When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
"the \"View->Show Grid\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
613 614
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
#: app/config/gimprc-blurbs.h:265
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617 618
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
619
#: app/config/gimprc-blurbs.h:268
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620
msgid "Enable to display tooltips."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621 622
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623
#: app/config/gimprc-blurbs.h:271
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624 625 626 627 628 629
msgid ""
"There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most cases, "
"the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big issue, try "
"to enable this setting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630
#: app/config/gimprc-blurbs.h:276
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631 632 633 634 635 636 637 638 639
msgid ""
"Sets the swap file location. The gimp uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
"and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if the "
"GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the "
"swap file is created on a directory that is mounted over NFS. For these "
"reasons, it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
640
#: app/config/gimprc-blurbs.h:285
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
msgid "When enabled, menus can be torn off."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
642 643
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
644
#: app/config/gimprc-blurbs.h:288
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646 647
"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
"key combination while the menu item is highlighted."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648 649
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650
#: app/config/gimprc-blurbs.h:292
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651 652 653
msgid "Save changed keyboard shortcuts when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654
#: app/config/gimprc-blurbs.h:295
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655 656 657
msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658
#: app/config/gimprc-blurbs.h:298
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
659 660 661 662 663 664 665
msgid ""
"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
"course of running the GIMP. Most files will disappear when the GIMP exits, "
"but some files are likely to remain, so it is best if this directory not be "
"one that is shared by other users."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666
#: app/config/gimprc-blurbs.h:310
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667 668 669
msgid ""
"Sets the size of the thumbnail saved with each image. Note that GIMP can not "
"save thumbnails if layer previews are disabled."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
670 671
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672
#: app/config/gimprc-blurbs.h:314
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673 674 675 676 677 678 679
msgid ""
"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680 681 682 683 684 685 686
#: app/config/gimprc-blurbs.h:321
msgid ""
"The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
"window manager decorates and handles the toolbox window."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:325
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
687 688 689
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690
#: app/config/gimprc-blurbs.h:328
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691 692 693
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
#: app/config/gimprc-blurbs.h:331
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
695
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696 697
"When enabled, the GIMP will not save if the image is unchanged since opening "
"it."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
698 699
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700
#: app/config/gimprc-blurbs.h:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701 702 703
msgid ""
"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
"are kept available until the undo-size limit is reached."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
704 705
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
#: app/config/gimprc-blurbs.h:339
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707 708
msgid ""
"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
709 710
"on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
"as configured can be undone."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
713
#: app/config/gimprc-blurbs.h:344
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
714
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
715 716
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717
#: app/config/gimprc-blurbs.h:347
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718 719 720 721 722 723 724 725
#, c-format
msgid ""
"Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path or "
"the name of an executable to search for in the user's PATH. If the command "
"contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
"appended to the command with a space separating the two."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
#: app/config/gimpscanner.c:217
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727 728 729
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730
#: app/config/gimpscanner.c:494
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731 732
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
733 734 735 736
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737 738 739 740
#: app/core/core-enums.c:13
#, fuzzy
msgid "_White (Full Opacity)"
msgstr "Trắng (Đục hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
741

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
742 743 744 745
#: app/core/core-enums.c:14
#, fuzzy
msgid "_Black (Full Transparency)"
msgstr "Đen (Trong suốt hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746 747

#: app/core/core-enums.c:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748 749 750 751 752 753 754 755
#, fuzzy
msgid "Layer's _Alpha Channel"
msgstr "Kênh Alpha của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:16
#, fuzzy
msgid "_Selection"
msgstr "Sự chọn lựa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757 758 759 760 761 762
#: app/core/core-enums.c:17
#, fuzzy
msgid "_Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Bản sao cân bằng xám của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:35 app/core/gimp-gradients.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
763
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
764
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
765

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766
#: app/core/core-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
767
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
768
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
769

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
770
#: app/core/core-enums.c:37 app/core/gimp-gradients.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
771
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
772
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
773

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
#: app/core/core-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
775 776 777
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778
#: app/core/core-enums.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
779 780 781
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
782
#: app/core/core-enums.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
783 784 785
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
786
#: app/core/core-enums.c:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
787 788 789
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790
#: app/core/core-enums.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
791 792 793
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Cộng vào lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
794
#: app/core/core-enums.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
795 796 797
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
798
#: app/core/core-enums.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
799 800 801
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
802
#: app/core/core-enums.c:79
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
803 804 805
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806 807 808 809
#: app/core/core-enums.c:100
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
810 811
#: app/core/core-enums.c:101 app/core/core-enums.c:320
#: app/core/core-enums.c:342
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
812 813 814
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
815
#: app/core/core-enums.c:139
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
816 817 818
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
819
#: app/core/core-enums.c:140
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
820
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
821
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
822

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
823
#: app/core/core-enums.c:141
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
824
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
825
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
826

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
827
#: app/core/core-enums.c:142
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
828 829 830
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
831
#: app/core/core-enums.c:187
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
832 833 834
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
835
#: app/core/core-enums.c:188 app/core/gimptemplate.c:433
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
836 837 838
msgid "Background"
msgstr "Nền"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
839
#: app/core/core-enums.c:189
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
840 841 842
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
843
#: app/core/core-enums.c:190
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
844 845 846
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
847
#: app/core/core-enums.c:191 app/core/core-enums.c:427
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
848 849 850
msgid "None"
msgstr "Không"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
851
#: app/core/core-enums.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
852 853 854
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
855
#: app/core/core-enums.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
856 857 858
msgid "Radial"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
859
#: app/core/core-enums.c:212 app/core/core-enums.c:300
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
860 861 862
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
863
#: app/core/core-enums.c:213
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
864 865 866
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
867
#: app/core/core-enums.c:214
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
868 869 870
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
871
#: app/core/core-enums.c:215
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
872 873 874
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
875
#: app/core/core-enums.c:216
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
876 877 878
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
879
#: app/core/core-enums.c:217
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
880 881 882
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
883
#: app/core/core-enums.c:218
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
884 885 886
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
887
#: app/core/core-enums.c:219
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
888 889 890
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
891
#: app/core/core-enums.c:237
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
892
#, fuzzy
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
893
msgid "Intersections (dots)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
894 895
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
896
#: app/core/core-enums.c:238
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
897 898 899 900
#, fuzzy
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
901
#: app/core/core-enums.c:239
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
902 903 904
msgid "Dashed"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905
#: app/core/core-enums.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
906 907 908
msgid "Double Dashed"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909
#: app/core/core-enums.c:241 app/core/core-enums.c:259
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
910 911 912 913
#, fuzzy
msgid "Solid"
msgstr "Chia tách"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
#: app/core/core-enums.c:260
#, fuzzy
msgid "Pattern"
msgstr "Mẫu"

#: app/core/core-enums.c:278
#, fuzzy
msgid "Miter"
msgstr "_Master"

#: app/core/core-enums.c:279 app/core/core-enums.c:299
msgid "Round"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:280
#, fuzzy
msgid "Bevel"
msgstr "Mức độ"

#: app/core/core-enums.c:298
msgid "Butt"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:318 app/core/core-enums.c:338
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
938
#: app/display/gimpdisplayshell-title.c:164 app/widgets/widgets-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
939 940 941
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
942
#: app/core/core-enums.c:319 app/core/core-enums.c:340
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
943
#: app/gui/info-window.c:87 app/gui/info-window.c:554
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
944 945 946
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
947
#: app/core/core-enums.c:339
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
948 949 950
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
951
#: app/core/core-enums.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
952 953 954
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
955
#: app/core/core-enums.c:343
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
956 957 958
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
959 960
#: app/core/core-enums.c:361 app/gui/preferences-dialog.c:1714
#: app/gui/user-install-dialog.c:1285
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
961 962 963
msgid "Horizontal"
msgstr "Ngang"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
964 965
#: app/core/core-enums.c:362 app/gui/preferences-dialog.c:1716
#: app/gui/user-install-dialog.c:1287
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
966 967 968
msgid "Vertical"
msgstr "Dọc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
969
#: app/core/core-enums.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
970 971 972
msgid "Unknown"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
973
#: app/core/core-enums.c:401
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
974 975 976
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
977
#: app/core/core-enums.c:402
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
978 979 980
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
981
#: app/core/core-enums.c:406
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
982 983 984
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
985
#: app/core/core-enums.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
986 987 988
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
989
#: app/core/core-enums.c:408
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
990 991 992
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
993
#: app/core/core-enums.c:409
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
994 995 996
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
997
#: app/core/core-enums.c:428
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
998 999 1000
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1001
#: app/core/core-enums.c:429
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1002 1003 1004
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1005
#: app/core/core-enums.c:469
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1006
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1007
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1008

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1009
#: app/core/core-enums.c:470
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1010 1011 1012
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1013
#: app/core/core-enums.c:471
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1014 1015 1016
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1017
#: app/core/core-enums.c:489
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1018 1019 1020
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1021
#: app/core/core-enums.c:490
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1022 1023 1024
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1025
#: app/core/core-enums.c:550
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1026 1027
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1028

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1029
#: app/core/core-enums.c:551 app/core/gimpimage-scale.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1030
#: app/gui/image-commands.c:559 app/gui/resize-dialog.c:212
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1031 1032
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1033

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1034
#: app/core/core-enums.c:552 app/core/gimpimage-crop.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1035
#: app/core/gimpimage-resize.c:67
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1036 1037
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1038

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1039
#: app/core/core-enums.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1040 1041 1042 1043
#, fuzzy
msgid "Flip Image"
msgstr "Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1044
#: app/core/core-enums.c:554
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1045 1046 1047 1048
#, fuzzy
msgid "Rotate Image"
msgstr "Ảnh ở xa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1049
#: app/core/core-enums.c:555
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1050 1051
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1052

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1053
#: app/core/core-enums.c:556 app/core/gimpimage-crop.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1054 1055
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1056

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1057
#: app/core/core-enums.c:557 app/gui/image-commands.c:384
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1058 1059
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1060

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061 1062 1063 1064 1065 1066
#: app/core/core-enums.c:558
#, fuzzy
msgid "Merge Vectors"
msgstr "Các Vector Mới"

#: app/core/core-enums.c:559 app/core/core-enums.c:588
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1067 1068
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1069

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1070 1071
#: app/core/core-enums.c:560 app/core/core-enums.c:589
#: app/core/gimpimage-grid.c:59 app/gui/grid-dialog.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1072 1073 1074 1075
#, fuzzy
msgid "Grid"
msgstr "Chỉ dẫn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1076
#: app/core/core-enums.c:561 app/core/core-enums.c:590
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1077 1078
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1079

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1080 1081
#: app/core/core-enums.c:562 app/core/core-enums.c:592
#: app/core/gimpchannel.c:1599 app/core/gimpselection.c:565
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082 1083 1084
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1085
#: app/core/core-enums.c:563
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1086 1087
#, fuzzy
msgid "Item Properties"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1088
msgstr "Thuộc Tính Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1089

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1090
#: app/core/core-enums.c:564 app/core/core-enums.c:594
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091 1092 1093 1094
#, fuzzy
msgid "Move Item"
msgstr "Di chuyển:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1095
#: app/core/core-enums.c:565 app/core/core-enums.c:595
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096 1097 1098
msgid "Item Visibility"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1099
#: app/core/core-enums.c:566
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1100 1101 1102 1103
#, fuzzy
msgid "Linked Item"
msgstr "Lớp được Liên kết"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1104 1105
#: app/core/core-enums.c:567 app/core/gimplayer.c:569 app/core/gimplayer.c:571
#: app/gui/layers-commands.c:1052 app/gui/resize-dialog.c:204
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1106
#: app/pdb/layer_cmds.c:407
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1107 1108 1109
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1110
#: app/core/core-enums.c:568 app/core/gimpimage-crop.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1111
#: app/core/gimplayer.c:607 app/core/gimplayer.c:609
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1112
#: app/gui/layers-commands.c:1146 app/pdb/layer_cmds.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1113 1114 1115
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1116
#: app/core/core-enums.c:569 app/core/gimplayer.c:1180
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1117 1118 1119
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1120
#: app/core/core-enums.c:570 app/core/gimplayer-floating-sel.c:220
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1121 1122 1123 1124
#, fuzzy
msgid "Floating Selection to Layer"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125
#: app/core/core-enums.c:571 app/core/gimpselection.c:821
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1126 1127 1128
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1129
#: app/core/core-enums.c:572 app/core/gimplayer-floating-sel.c:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1130 1131 1132
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1133
#: app/core/core-enums.c:573 app/core/gimp-edit.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1134
#: app/widgets/gimpbufferview.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1