vi.po 186 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2 3 4 5 6
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP-head\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-12-15 17:41+0100\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
9
"PO-Revision-Date: 2002-10-22 18:41+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@linuxmail.org>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12 13 14 15
"Language-Team: Gnome-Vi Team <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16
#: app/app_procs.c:114
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17 18 19
msgid "The GIMP is not properly installed for the current user\n"
msgstr "GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng hiện thời\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20
#: app/app_procs.c:115
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21 22 23 24 25
msgid ""
"User installation was skipped because the '--nointerface' flag was "
"encountered\n"
msgstr "Việc cài đặt cho người dùng bị bỏ qua vì gặp '--nointerface' flag\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26
#: app/app_procs.c:116
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
msgid ""
"To perform user installation, run the GIMP without the '--nointerface' flag\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
msgstr ""
"Để thực hiện cài đặt cho người dùng, hãy chạy GIMP không có '--nointerface' "
"flag\n"

#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
#: app/main.c:312
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

#: app/main.c:329
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

#: app/main.c:334
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

#: app/main.c:335
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

#: app/main.c:336
msgid " -b, --batch <commands>  Run in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

#: app/main.c:337
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"

#: app/main.c:338
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

#: app/main.c:339
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

#: app/main.c:340
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

#: app/main.c:341
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

#: app/main.c:342
msgid " -r, --restore-session  Try to restore saved session.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
98 99
msgstr ""
" -r, --restore-session  Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

#: app/main.c:343
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

#: app/main.c:344
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

#: app/main.c:345
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

#: app/main.c:346
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"

#: app/main.c:347
msgid ""
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121 122
msgstr ""
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
123 124 125 126 127 128

#: app/main.c:348
msgid " --no-mmx         Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

#: app/main.c:349
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

#: app/main.c:350
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"

#: app/main.c:351
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"

#: app/main.c:353
msgid ""
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
"\n"
msgstr ""
"              Chế độ gỡ rối cho các tín hiệu quan trọng.\n"
"\n"

#: app/main.c:370
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155
#: app/undo.c:3573
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156 157 158 159
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Không thể hoàn tác %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160
#: app/undo.c:3599
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161 162 163
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164
#: app/gui/resize-dialog.c:201 app/undo.c:3600
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165 166 167
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
168
#: app/undo.c:3601
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
172
#: app/undo.c:3602
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173 174 175
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176
#: app/undo.c:3603
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177 178 179
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
#: app/gui/image-commands.c:308 app/undo.c:3604
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181 182 183
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184
#: app/undo.c:3605 app/undo.c:3629
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185 186 187
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188
#: app/undo.c:3606 app/undo.c:3630
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189 190 191
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
192
#: app/undo.c:3607
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193 194 195
msgid "Layer Properties"
msgstr "Thuộc Tính Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196
#: app/gui/resize-dialog.c:193 app/undo.c:3608
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
197 198 199
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
200
#: app/undo.c:3609
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201 202 203
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
#: app/undo.c:3610
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205 206 207
msgid "Move Layer"
msgstr "Di chuyển Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208
#: app/undo.c:3611
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209 210 211
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
#: app/undo.c:3612
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213 214 215
msgid "Linked Layer"
msgstr "Lớp được Liên kết"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
#: app/undo.c:3613
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217 218 219
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
#: app/undo.c:3614
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221 222 223
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
224
#: app/undo.c:3615 app/widgets/gimpbufferview.c:147
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225 226 227
msgid "Paste"
msgstr "Dán"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228
#: app/undo.c:3616
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229 230 231
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232
#: app/tools/gimptexttool.c:150 app/undo.c:3617
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
233 234 235
msgid "Text"
msgstr "Text"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
#: app/undo.c:3618 app/undo.c:3651
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237 238 239
msgid "Transform"
msgstr "Biến đổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
240
#: app/undo.c:3619 app/undo.c:3652
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
241 242 243
msgid "Paint"
msgstr "Vẽ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
244
#: app/undo.c:3620 app/undo.c:3653
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
245 246 247
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Đính kèm Parasite"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
248
#: app/undo.c:3621 app/undo.c:3654
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
249 250 251
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252
#: app/undo.c:3622
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
253 254 255
msgid "Plug-In"
msgstr "Plug-In"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256
#: app/pdb/internal_procs.c:124 app/undo.c:3624
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
257 258 259
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260
#: app/undo.c:3625
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
261 262 263
msgid "Image Mod"
msgstr "Chế độ Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
264
#: app/gui/file-new-dialog.c:373 app/undo.c:3626
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
265 266 267 268
msgid "Image Type"
msgstr "Loại Ảnh"

#. Image size frame
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
269
#: app/gui/file-new-dialog.c:143 app/undo.c:3627
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
270 271 272
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
273
#: app/undo.c:3628
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
274 275 276
msgid "Resolution Change"
msgstr "Thay đổi Độ Phân Giải"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
277
#: app/core/gimpchannel.c:505 app/undo.c:3631
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
278 279 280
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
281
#: app/undo.c:3632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
282 283 284
msgid "Rename Item"
msgstr "Đặt lại tên Mục"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
285
#: app/gui/layers-commands.c:607 app/gui/layers-commands.c:639 app/undo.c:3633
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
286 287 288
msgid "New Layer"
msgstr "Lớp Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
289
#: app/undo.c:3634
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
290 291 292
msgid "Delete Layer"
msgstr "Xoá Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293
#: app/undo.c:3635
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
294
msgid "Layer Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
295
msgstr "Layer Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
296

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
297
#: app/gui/layers-commands.c:894 app/undo.c:3636
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298 299 300
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Thêm Mặt Nạ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
301
#: app/undo.c:3637
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
302 303 304
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Xoá Mặt Nạ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305
#: app/undo.c:3638
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
306 307 308
msgid "Layer Reposition"
msgstr "Định vị lại Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
309
#: app/undo.c:3639
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
310 311 312
msgid "Layer Move"
msgstr "Di Chuyển Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313 314
#: app/gui/channels-commands.c:322 app/gui/channels-commands.c:359
#: app/undo.c:3640
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
315 316 317
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
318
#: app/undo.c:3641
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
319 320 321
msgid "Delete Channel"
msgstr "Xoá Kênh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
322
#: app/undo.c:3642
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323
msgid "Channel Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324
msgstr "Channel Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
325

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
326
#: app/undo.c:3643
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
327 328 329
msgid "Channel Reposition"
msgstr "Định vị lại Kênh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
330
#: app/undo.c:3644
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
331 332 333
msgid "New Vectors"
msgstr "Các Vector Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
334
#: app/undo.c:3645
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335 336 337
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Xoá các Vector"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
338
#: app/undo.c:3646
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
339
msgid "Vectors Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
340
msgstr "Vectors Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
341

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
342
#: app/undo.c:3647
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
343 344 345
msgid "Vectors Reposition"
msgstr "Định vị lại các Vector"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
346
#: app/undo.c:3648
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347
msgid "FS to Layer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
348
msgstr "FS tới Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
349

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
350
#: app/undo.c:3649
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351
msgid "FS Rigor"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
352
msgstr "FS Rigor"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
353

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
354
#: app/undo.c:3650
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355
msgid "FS Relax"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
356
msgstr "FS Relax"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
357

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358
#: app/undo_history.c:470
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359 360 361 362
#, c-format
msgid "Undo History: %s"
msgstr "Lược sử hoàn tác: %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
#: app/undo_history.c:529
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
364 365 366
msgid "[ base image ]"
msgstr "[ ảnh cơ sở ]"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
367
#: app/undo_history.c:803
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
368 369 370
msgid "Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
371
#: app/undo_history.c:805
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
372 373 374
msgid "Image Undo History"
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386
#: app/base/base-enums.c:13
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:120
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:15
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
387
#: app/base/base-enums.c:73 app/core/core-enums.c:194
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388 389 390
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391
#: app/base/base-enums.c:74 app/core/core-enums.c:195
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392 393 394
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395
#: app/base/base-enums.c:75 app/core/core-enums.c:196
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396 397 398
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399
#: app/base/base-enums.c:93
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
400
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
402

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403
#: app/base/base-enums.c:94
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404 405 406
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
407
#: app/base/base-enums.c:95
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
408
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
411
#: app/base/base-enums.c:96
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412 413 414
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415
#: app/base/base-enums.c:97
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
416 417 418
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
419
#: app/base/base-enums.c:98
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420 421 422
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
423 424
#: app/base/base-enums.c:116 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425 426 427
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428
#: app/base/base-enums.c:117 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:481
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430 431 432
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433
#: app/base/base-enums.c:118 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:482
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
435 436 437
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438
#: app/base/base-enums.c:119 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440 441 442
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
443
#: app/base/base-enums.c:120 app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444 445 446
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
447
#: app/base/base-enums.c:138
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
448 449 450
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
451
#: app/base/base-enums.c:139
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452 453 454
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
455
#: app/base/base-enums.c:140
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
456 457 458
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
459 460 461 462 463 464 465
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:193 app/config/gimpconfig.c:348
#: app/config/gimpconfig.c:361 app/config/gimpscanner.c:307
#: app/config/gimpscanner.c:370 app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:169
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:131
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:402
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468 469 470 471
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:459
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473 474 475 476
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
477 478 479 480 481 482
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:473
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%ld' cho dấu hiệu %s"

#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483 484 485 486
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487
#: app/config/gimpconfig.c:222
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488 489 490 491
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492
#: app/config/gimpconfig.c:246
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493 494 495 496 497 498 499 500
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501
#: app/config/gimpconfig.c:252
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
502 503 504 505 506 507 508 509
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
510
#: app/config/gimpconfig.c:274
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
511 512 513 514
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
515 516 517 518 519
#: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353 app/gui/gui.c:175
#: app/gui/gui.c:186
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Phân tích '%s'\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
521 522 523 524 525 526 527 528
#: app/config/gimprc.c:544
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Đang lưu '%s'\n"

#: app/config/gimpscanner.c:74 app/gui/paths-dialog.c:1890
#: app/gui/paths-dialog.c:2015 app/tools/gimpcurvestool.c:1440
#: app/tools/gimplevelstool.c:1411
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529 530 531 532
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin: '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533
#: app/config/gimpscanner.c:146
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534 535 536
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537
#: app/config/gimpscanner.c:395
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538 539 540 541 542 543 544 545
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546
#: app/core/core-enums.c:13 app/core/gimp-gradients.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
547
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549 550 551

#: app/core/core-enums.c:14
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
552
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
554
#: app/core/core-enums.c:15 app/core/gimp-gradients.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
556
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579

#: app/core/core-enums.c:16
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

#: app/core/core-enums.c:34
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

#: app/core/core-enums.c:35
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

#: app/core/core-enums.c:36
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

#: app/core/core-enums.c:77
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

#: app/core/core-enums.c:78
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581 582 583

#: app/core/core-enums.c:79
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585 586 587 588 589 590 591 592 593

#: app/core/core-enums.c:80
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:98
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
594
#: app/core/core-enums.c:99 app/core/gimpimage-new.c:178
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
595 596 597 598 599 600 601
msgid "Background"
msgstr "Nền"

#: app/core/core-enums.c:100
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
602
#: app/core/core-enums.c:101
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
603 604 605 606
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

#: app/core/core-enums.c:102 app/core/core-enums.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
607
#: app/core/core-enums.c:218
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
msgid "None"
msgstr "Không"

#: app/core/core-enums.c:121
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

#: app/core/core-enums.c:122
msgid "Radial"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:123
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

#: app/core/core-enums.c:124
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

#: app/core/core-enums.c:125
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

#: app/core/core-enums.c:126
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

#: app/core/core-enums.c:127
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

#: app/core/core-enums.c:128
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

#: app/core/core-enums.c:129
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

#: app/core/core-enums.c:130
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

#: app/core/core-enums.c:148 app/core/core-enums.c:168
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
652
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2476
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653 654 655 656
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: app/core/core-enums.c:149 app/core/core-enums.c:170
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
657
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:666
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658 659 660 661
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

#: app/core/core-enums.c:150 app/core/core-enums.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
662
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

#: app/core/core-enums.c:169
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

#: app/core/core-enums.c:171
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

#: app/core/core-enums.c:173
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

#: app/core/core-enums.c:192
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/core/core-enums.c:193
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/core/core-enums.c:197
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/core/core-enums.c:198
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/core/core-enums.c:199
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/core/core-enums.c:200
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/core/core-enums.c:219
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

#: app/core/core-enums.c:220
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

#: app/core/core-enums.c:260
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
712
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725

#: app/core/core-enums.c:261
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

#: app/core/core-enums.c:262
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

#: app/core/core-enums.c:280
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726
#: app/core/core-enums.c:281
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727 728 729 730
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

#. register all internal procedures
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
731
#: app/core/gimp.c:714
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
732 733 734
msgid "Procedural Database"
msgstr "Cơ Sở Dữ Liệu Thủ Tục"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735 736 737 738
#: app/core/gimp.c:717
msgid "Plug-In Environment"
msgstr "Môi Trường plug-In"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
739
#. initialize the global parasite table
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
740
#: app/core/gimp.c:730
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741 742 743
msgid "Looking for data files"
msgstr "Tìm các tập tin cơ sở dữ liệu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
744
#: app/core/gimp.c:730
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745 746 747 748
msgid "Parasites"
msgstr ""

#. initialize the list of gimp brushes
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
749 750
#: app/core/gimp.c:734 app/gui/dialogs-constructors.c:371
#: app/gui/dialogs-constructors.c:519 app/gui/preferences-dialog.c:1791
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
751 752 753 754 755
#: app/pdb/internal_procs.c:82
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

#. initialize the list of gimp patterns
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
756 757
#: app/core/gimp.c:738 app/gui/dialogs-constructors.c:392
#: app/gui/dialogs-constructors.c:540 app/gui/preferences-dialog.c:1795
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
758 759 760 761 762
#: app/pdb/internal_procs.c:160
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

#. initialize the list of gimp palettes
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
763 764
#: app/core/gimp.c:742 app/gui/dialogs-constructors.c:434
#: app/gui/dialogs-constructors.c:582 app/gui/preferences-dialog.c:1799
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
765 766 767 768 769
#: app/pdb/internal_procs.c:148
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp gradients
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
770 771
#: app/core/gimp.c:746 app/gui/dialogs-constructors.c:413
#: app/gui/dialogs-constructors.c:561 app/gui/preferences-dialog.c:1803
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
772 773 774 775 776
#: app/pdb/internal_procs.c:115
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

#. initialize the document history
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
777
#: app/core/gimp.c:750
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
778 779 780
msgid "Documents"
msgstr "Tài liệu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
781
#: app/core/gimp-gradients.c:75
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
782 783 784
msgid "FG to BG (HSV counter-clockwise)"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
785
#: app/core/gimp-gradients.c:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
786 787 788
msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801
#: app/core/gimpbrush.c:375 app/core/gimpbrushpipe.c:318
#: app/core/gimpgradient.c:338 app/core/gimppalette.c:299
#: app/core/gimppattern.c:302
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr ""

#: app/core/gimpbrush.c:514 app/core/gimppattern.c:311
#, c-format
msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
msgstr "Không thể đọc %d byte từ '%s': %s"

#: app/core/gimpbrush.c:534
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
802 803 804 805 806 807 808 809
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error (unknown version %d):\n"
"Brush file '%s'"
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng (phiên bản không xác định %d):\n"
"Tập tin vẽ '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
810
#: app/core/gimpbrush.c:556 app/core/gimpbrush.c:586 app/core/gimpbrush.c:607
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
811 812 813 814 815 816 817 818
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Brush file '%s' appears truncated."
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin vẽ '%s' bị cụt."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
819
#: app/core/gimpbrush.c:565 app/core/gimpbrushpipe.c:340
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
820 821 822 823
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin vẽ '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
824 825 826
#: app/core/gimpbrush.c:573 app/core/gimpbrushpipe.c:342
#: app/core/gimpcontext.c:1229 app/core/gimpgradient.c:369
#: app/core/gimppalette.c:355 app/core/gimppattern.c:368
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
827 828 829
msgid "Unnamed"
msgstr "Không có tên"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
830
#: app/core/gimpbrush.c:619
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
831 832
#, c-format
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
833 834 835
"Unsupported brush depth %d\n"
"in file '%s'.\n"
"GIMP brushes must be GRAY or RGBA."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
836
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
837 838 839
"Không hỗ trợ độ sâu của bút vẽ %d\n"
"trong tập tin '%s'.\n"
"Các bút vẽ của GIMP phải là màu Xám hay RGBA."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
840

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
841 842
#: app/core/gimpbrushpipe.c:350 app/core/gimpbrushpipe.c:370
#: app/core/gimpbrushpipe.c:460
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
843 844
#, c-format
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
845 846
"Fatal parsing error:\n"
"Brush file '%s' is corrupt."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
847
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
848 849 850 851 852 853 854
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin bút vẽ '%s' hỏng."

#: app/core/gimpdata.c:228
#, c-format
msgid "Could not delete '%s': %s"
msgstr "Không thể xóa '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
855

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
856
#: app/core/gimpdatafactory.c:253
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
857 858
#, c-format
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
859 860
"Warning: Failed to save data:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
861
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
862 863
"Cảnh báo: không lưu được dữ liệu:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
864

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
865
#: app/core/gimpdatafactory.c:368 app/core/gimpdatafactory.c:371
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
866 867 868 869
#: app/core/gimpdrawable.c:283 app/core/gimpdrawable.c:286
msgid "copy"
msgstr "sao chép"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
870
#: app/core/gimpdatafactory.c:380 app/core/gimpdrawable.c:295
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
871 872 873 874
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "sao chép %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894
#: app/core/gimpdatafactory.c:425
#, c-format
msgid ""
"Trying legacy loader on\n"
"file '%s'\n"
"with unknown extension."
msgstr ""
"Cố gắng trình nạp kế thừa\n"
"trên tập tin '%s'\n"
"bằng sự mở rộng không xác định."

#: app/core/gimpdatafactory.c:450
#, c-format
msgid ""
"Warning: Failed to load data:\n"
"%s"
msgstr ""
"Cảnh báo: không nạp được dữ liệu:\n"
"%s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
895 896 897 898
#: app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:114 app/paint/gimpclone.c:210
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Không có sẵn các mẫu cho thao tác."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
899
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:750
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
900 901 902 903 904 905 906
msgid "Transformation"
msgstr "Sự biến đổi"

#: app/core/gimpedit.c:183 app/core/gimpedit.c:260
msgid "Pasted Layer"
msgstr "Lớp được dán"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
907 908 909 910 911 912
#: app/core/gimpgradient.c:347
#, c-format
msgid "Fatal Parse Error: '%s' is not a GIMP Gradient file"
msgstr ""

#: app/core/gimpgradient.c:367
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
913 914
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
915
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin gradient '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
916

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
917 918 919 920 921 922 923 924 925 926
#: app/core/gimpgradient.c:389
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Gradient file '%s' is corrupt."
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin gradient '%s' hỏng."

#: app/core/gimpgradient.c:445
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
927 928
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
929
msgstr "Đoạn hỏng %d trong tập tin gradient '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
930

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
931 932
#: app/core/gimpgradient.c:487 app/core/gimpgradient.c:572
#: app/core/gimppalette.c:498
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
933
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
934
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
935 936
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
937
#: app/core/gimpimage-mask.c:226
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
938 939 940 941 942 943 944
msgid ""
"Unable to cut or copy because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Không thể cắt hay sao chép vì\n"
"vùng được chọn rỗng."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
945
#: app/core/gimpimage-mask.c:373
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
946 947 948 949 950 951
msgid ""
"Cannot float selection because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Không thể trôi nổi phần chọn vì\n"
"vùng được chọn rỗng."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
952

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
953
#: app/core/gimpimage-mask.c:391 app/gui/layers-commands.c:827
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
954 955 956
msgid "Floating Selection"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
957
#: app/core/gimpimage-mask.c:595
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
958 959 960 961 962 963 964
msgid ""
"The active layer has no alpha channel\n"
"to convert to a selection."
msgstr ""
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
965
#: app/core/gimpimage-mask.c:619
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
966 967 968 969 970 971 972
msgid ""
"The active layer has no mask\n"
"to convert to a selection."
msgstr ""
"Lớp hoạt động không có mặt nạ\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
973
#: app/core/gimpimage-mask.c:672
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
974 975 976
msgid "No selection to stroke."
msgstr "Không có lựa chọn để thực hiện."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
977
#: app/core/gimpimage-mask.c:726
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992
msgid "Paint operation failed."
msgstr "Không làm được thao tác vẽ."

#: app/core/gimpimage-merge.c:105
msgid ""
"Not enough visible layers for a merge.\n"
"There must be at least two."
msgstr ""
"Không đủ số lớp nhìn thấy được để nhập lại.\n"
"Phải có ít nhất 2 lớp."

#: app/core/gimpimage-merge.c:194
msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
msgstr "Không có đủ lớp nhìn thấy được để nhập lại."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
993
#: app/core/gimpimage-new.c:114
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
994 995 996 997
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d Byte"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
998
#: app/core/gimpimage-new.c:118
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
999 1000 1001 1002
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f KB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1003
#: app/core/gimpimage-new.c:122
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1004 1005 1006 1007
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1008
#: app/core/gimpimage-new.c:126
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1009 1010 1011 1012
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d KB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1013
#: app/core/gimpimage-new.c:130
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1014 1015 1016 1017
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f MB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1018
#: app/core/gimpimage-new.c:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1019 1020 1021 1022
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1023 1024 1025 1026
#: app/core/gimpimage-text.c:167
msgid "Text Layer"
msgstr "Lớp văn bản"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1027 1028 1029
#: app/core/gimpimage.c:1050 app/core/gimppalette-import.c:203
#: app/core/gimppalette.c:543 app/gui/palette-import-dialog.c:591
#: app/pdb/image_cmds.c:3704 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:260
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1030 1031 1032
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1033
#: app/core/gimpimage.c:2824
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1034 1035 1036
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Không nâng được lớp lên cao hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1037
#: app/core/gimpimage.c:2848
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1038 1039 1040
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Không hạ thấp được lớp hơn nữa."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1041
#: app/core/gimpimage.c:2869
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1042 1043 1044
msgid "Layer is already on top."
msgstr "Lớp đã ở trên cùng rồi."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1045
#: app/core/gimpimage.c:2875
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1046 1047 1048
msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Không thể nâng một lớp mà không có alpha."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1049
#: app/core/gimpimage.c:2899
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1050 1051 1052
msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Lớp đã ở đáy rồi."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1053
#: app/core/gimpimage.c:2946
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061
#, c-format
msgid ""
"Layer \"%s\" has no alpha.\n"
"Layer was placed above it."
msgstr ""
"Lớp \"%s\" không có alpha.\n"
"Đã đặt một lớp lên nó."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1062
#: app/core/gimpimage.c:3089
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1063 1064 1065
msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kênh không thể nâng cao hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1066
#: app/core/gimpimage.c:3109
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1067 1068 1069
msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kênh không thể hạ thấp hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1070
#: app/core/gimpimage.c:3270
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1071 1072 1073
msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Đường dẫn không thể nâng cao hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1074
#: app/core/gimpimage.c:3290
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1075 1076 1077
msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Đường dẫn không thể hạ thấp hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1078
#: app/core/gimpimagefile.c:454 app/core/gimpimagefile.c:965
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1079 1080 1081 1082
#, c-format
msgid "Failed to write thumbnail for '%s' as '%s': %s"
msgstr "Không ghi được thumbnail cho '%s' là '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1083
#: app/core/gimpimagefile.c:460 app/core/gimpimagefile.c:971
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1084 1085 1086 1087
#, c-format
msgid "Failed to set permissions of thumbnail '%s': %s"
msgstr "Không lập được các quyền của thumbnail '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1088
#: app/core/gimpimagefile.c:659
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1089 1090 1091
msgid "Remote image"
msgstr "Ảnh ở xa"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1092
#: app/core/gimpimagefile.c:664
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1093 1094 1095
msgid "Failed to open"
msgstr "Không mở được"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1096
#: app/core/gimpimagefile.c:689
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1097 1098 1099
msgid "No preview available"
msgstr "Không xem trước được"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1100
#: app/core/gimpimagefile.c:693
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1101 1102 1103
msgid "Loading preview ..."
msgstr "Đang nạp xem trước ...."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1104
#: app/core/gimpimagefile.c:697
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1105 1106 1107
msgid "Preview is out of date"
msgstr "Xem trước quá hạn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1108
#: app/core/gimpimagefile.c:701
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1109 1110 1111
msgid "Cannot create preview"
msgstr "Không tạo được xem trước"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1112
#: app/core/gimpimagefile.c:711 app/gui/info-window.c:636
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1113 1114 1115 1116
#, c-format
msgid "%d x %d pixels"
msgstr "%d x %d pixel"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1117
#: app/core/gimpimagefile.c:729
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1118 1119 1120
msgid "1 Layer"
msgstr "1 Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1121
#: app/core/gimpimagefile.c:731
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1122 1123 1124 1125
#, c-format
msgid "%d Layers"
msgstr "%d Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1126
#: app/core/gimpimagefile.c:810
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1127 1128 1129 1130
#, c-format
msgid "Failed to open thumbnail file '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin thumbnail '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1131
#: app/core/gimpimagefile.c:1059
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail directory '%s'."
msgstr "Không tạo được thư mục thumbnail '%s'."

#: app/core/gimpitem.c:368
msgid "parasite attached to item"
msgstr ""

#: app/core/gimpitem.c:411
msgid "parasite detached from item"
msgstr ""

#: app/core/gimplayer.c:555
msgid ""
"Cannot add layer mask to layer\n"
"which is not part of an image."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1149 1150
"Không thể thêm mask cho lớp\n"
"do nó không phải bộ phận ảnh."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1151 1152 1153 1154 1155 1156

#: app/core/gimplayer.c:562
msgid ""
"Unable to add a layer mask since\n"
"the layer already has one."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1157 1158
"Không thể thêm mask lớp vì\n"
"lớp đã có mask rồi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1159 1160 1161 1162 1163 1164

#: app/core/gimplayer.c:569
msgid ""
"Unable to add a layer mask to a\n"
"layer in an indexed image."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1165 1166
"Không thể thêm mask lớp vào\n"
"một lớp trong ảnh phụ lục."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1167 1168 1169 1170 1171 1172

#: app/core/gimplayer.c:576
msgid ""
"Cannot add layer mask to a layer\n"
"with no alpha channel."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1173 1174
"Không thể thêm mask lớp vào một\n"
"lớp không có kênh alpha."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1175 1176 1177 1178 1179 1180

#: app/core/gimplayer.c:586
msgid ""
"Cannot add layer mask of different\n"
"dimensions than specified layer."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1181 1182
"Không thể thêm mask lớp của các\n"
"chiều khác ngoài lớp chỉ định."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1183

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1184
#: app/core/gimplayer.c:624
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "%s mask"

#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:124
msgid ""
"Cannot anchor this layer because\n"
"it is not a floating selection."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1194 1195
"Không thể neo lớp này vì nó không\n"
"phải phần chọn nổi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202

#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:198
msgid ""
"Cannot create a new layer from the floating\n"
"selection because it belongs to a\n"
"layer mask or channel."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1203 1204 1205
"Không thể tạo lớp mới từ phần\n"
"chọn nổi vì nó thuộc về một mask\n"
"lớp hay một kênh."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1206

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1207
#: app/core/gimppalette.c:314
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1208 1209 1210 1211 1212 1213
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Corrupt palette: missing magic header\n"
"Does this file need converting from DOS?"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1214 1215 1216
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Bảng màu hỏng: thiếu magic header\n"
"Có phải tập tin này cần chuyển đổi từ DOS?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1217

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1218
#: app/core/gimppalette.c:320
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Corrupt palette: missing magic header"
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Bảng màu hỏng: thiếu magic header"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1227 1228
#: app/core/gimppalette.c:336 app/core/gimppalette.c:361
#: app/core/gimppalette.c:389 app/core/gimppalette.c:459
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Read error in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Đọc thấy lỗi trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1237
#: app/core/gimppalette.c:354
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1238 1239 1240 1241
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin bảng màu '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1242
#: app/core/gimppalette.c:378
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Invalid number of columns in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Số lượng cột không hợp lệ trong dòng %d."

#. maybe we should just abort?
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1252
#: app/core/gimppalette.c:418
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing RED component in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Thiếu thành phần màu Đỏ (RED) trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1261
#: app/core/gimppalette.c:425
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing GREEN component in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Thiếu thành phần màu Xanh Lá Cây (GREEN) trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1270
#: app/core/gimppalette.c:432
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing BLUE component in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Thiếu thành phần màu Xanh Da Trời (BLUE) trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1279
#: app/core/gimppalette.c:441
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"RGB value out of range in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Giá trị RGB nằm ngoài khoảng trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1288
#: app/core/gimppalette.c:589
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1289 1290 1291
msgid "Black"
msgstr "Đen"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1292
#: app/core/gimppattern.c:329
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1293 1294 1295 1296
#, c-format
msgid "Unknown pattern format version %d in '%s'."
msgstr "Phiên bản định dạng mẫu không xác định %d trong '%s'."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1297
#: app/core/gimppattern.c:338
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
#, c-format
msgid ""
"Unsupported pattern depth %d\n"
"in file '%s'.\n"
"GIMP Patterns must be GRAY or RGB.\n"
msgstr ""
"Không hỗ trợ độ sâu của mẫu %d\n"
"trong tập tin '%s'.\n"
"Các Mẫu của GIMP phải là màu Xám hay RGB.\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1308
#: app/core/gimppattern.c:353
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1309 1310 1311 1312
#, c-format
msgid "Error in GIMP pattern file '%s'."
msgstr "Lỗi trong tập tin mẫu của GIMP '%s'."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1313
#: app/core/gimppattern.c:360
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1314 1315 1316 1317
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin mẫu '%s'."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1318
#: app/core/gimppattern.c:379
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327
#, c-format
msgid "Fatal parsing error: Pattern file '%s' appears truncated."
msgstr "Lỗi phân tích trầm trọng: Tập tin mẫu '%s' bị cụt."

#. pseudo unit
#: app/core/gimpunit.c:55
msgid "pixel"
msgstr "pixel"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1328 1329
#: app/core/gimpunit.c:55 app/tools/gimpmeasuretool.c:585
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:588 app/tools/gimppainttool.c:563
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
msgid "pixels"
msgstr "pixels"

#. standard units
#: app/core/gimpunit.c:58
msgid "inch"
msgstr "inch"

#: app/core/gimpunit.c:58
msgid "inches"
msgstr "inches"

#: app/core/gimpunit.c:59
msgid "millimeter"
msgstr "millimeter"

#: app/core/gimpunit.c:59
msgid "millimeters"
msgstr "millimeters"

#. professional units
#: app/core/gimpunit.c:62
msgid "point"
msgstr "point"

#: app/core/gimpunit.c:62
msgid "points"
msgstr "points"

#: app/core/gimpunit.c:63
msgid "pica"
msgstr "pica"

#: app/core/gimpunit.c:63
msgid "picas"
msgstr "picas"

#: app/core/gimpunit.c:70
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

#: app/display/display-enums.c:13
msgid "Tool Icon"
msgstr "Biểu Tượng Công Cụ"

#: app/display/display-enums.c:14
msgid "Tool Icon with Crosshair"
msgstr ""

#: app/display/display-enums.c:15
msgid "Crosshair only"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
#: app/display/display-enums.c:33
msgid "From Theme"
msgstr "Từ Theme"

#: app/display/display-enums.c:34
msgid "Light Check Color"
msgstr "Màu Kiểm Sáng"

#: app/display/display-enums.c:35
msgid "Dark Check Color"
msgstr "Màu Kiểm Tối"

#: app/display/display-enums.c:36
msgid "Custom Color"
msgstr "Tùy chọn Màu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1399
#. create the contents of the right_vbox ********************************
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1400
#: app/display/gimpdisplayshell.c:667
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1401 1402 1403
msgid "Set Canvas Padding Color"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1404
#: app/display/gimpdisplayshell.c:676
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1405 1406 1407
msgid "Set canvas padding color"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418
#: app/display/gimpdisplayshell.c:688
msgid "/From Theme"
msgstr ""

#: app/display/gimpdisplayshell.c:691
msgid "/Light Check Color"
msgstr "/Màu Kiểm Sáng"

#: app/display/gimpdisplayshell.c:694
msgid "/Dark Check Color"
msgstr "/Màu Kiểm Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1419

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428
#: app/display/gimpdisplayshell.c:700
msgid "/Select Custom Color..."
msgstr "/Chọn Màu Tùy Chọn..."

#: app/display/gimpdisplayshell.c:704
msgid "/As in Preferences"
msgstr "/Như Trong Tùy thích"

#: app/display/gimpdisplayshell.c:729
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1429 1430 1431
msgid "Toggle QuickMask"
msgstr "Chốt QuickMask"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1432
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1176
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1433 1434 1435 1436
#, c-format
msgid "Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1437
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1179
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1438 1439 1440 1441
#, c-format
msgid "Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1442
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1181 app/pdb/internal_procs.c:181
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1443 1444 1445
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1446
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1182
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1447 1448 1449
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1450
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2476
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1451
msgid "RGB-empty"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1452
msgstr "RGB-rỗng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1453

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1454
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2479
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1455
msgid "grayscale-empty"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1456
msgstr "cân bằng xám-rỗng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1457

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1458
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2479
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1459 1460 1461
msgid "grayscale"
msgstr "cân bằng xám"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1462
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2482
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1463
msgid "indexed-empty"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1464
msgstr "chỉ mục-rỗng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1465

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1466
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2482
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1467
msgid "indexed"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1468
msgstr "chỉ mục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1469

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1470
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2689
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1471 1472 1473 1474
#, c-format
msgid "Close %s?"
msgstr "Đóng %s ?"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1475
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2691
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483
#, c-format
msgid ""
"Changes were made to %s.\n"
"Close anyway?"
msgstr ""
"Thay đổi đã được làm với %s.\n"
"Đóng bằng bất kỳ giá nào?"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1484
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:125
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1485 1486 1487
msgid "Color Display Filters"
msgstr "Trình Lọc Hiển Thị Màu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1488
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:165
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1489 1490 1491
msgid "Available Filters"
msgstr "Trình Lọc Hiện Có"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1492
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1493 1494 1495
msgid "Add the selected filter to the list of active filters."
msgstr "Thêm trình lọc được chọn vào danh sách các trình lọc hoạt động."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1496
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:208
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1497 1498 1499
msgid "Remove the selected filter from the list of active filters."
msgstr "Bỏ trình lọc được chọn ra khỏi danh sách các trình lọc hoạt động."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1500
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:222
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1501 1502 1503
msgid "Move the selected filter up"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1504
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:231
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1505 1506 1507
msgid "Move the selected filter down"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn xuống"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1508
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:257