pl.po 704 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2018 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
#
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
11
# Terminy:
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# drawable  - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13 14 15 16
# segment
#       - segment (gradient)
#       - odcinek (ścieżka)
# component  - składowa (koloru, ścieżki)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
# zoom in   - powiększenie
18
# zoom out  - zmniejszenie (nie pomniejszenie)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
# colormap  - paleta kolorów
# brushes, patterns, gradients - pędzle, desenie, gradienty
21
#
22 23
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 20:11+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27
"PO-Revision-Date: 2018-03-23 20:15+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
30
"Language: pl\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:1
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39 40 41
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Edytor obrazów GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42 43
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:2
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
msgid "Create images and edit photographs"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48 49 50 51 52 53
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP to program do manipulowania obrazami projektu GNU. Jest on wolnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
"oprogramowaniem służącym do retuszowania zdjęć i tworzenia obrazów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Daje on wiele możliwości. Może być używany jako prosty program do rysowania, "
"narzędzie do retuszowania zdjęć dla ekspertów, system do masowego "
"przetwarzania plików obrazów przez sieć, program renderujący obrazy, "
"konwerter formatów obrazów itp."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68 69 70 71 72 73 74
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75 76
"GIMP jest wysoce rozszerzalny. Za pomocą wtyczek i rozszerzeń można osiągnąć "
"niemalże wszystko. Zaawansowany interfejs skryptów umożliwia łatwe "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
"automatyzowanie wszystkich działań, od najprostszych zadań do złożonych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78 79
"procedur manipulacji obrazami. GIMP jest dostępny dla systemów Linux, "
"Microsoft Windows i OS X."
80

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82 83 84
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Malowanie w GIMP-ie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:7
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86 87
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89 90
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
"GIMP 2.10 RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
"fixes, most notable improvements are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10 RC1 to pierwsze wydanie kandydackie przed stabilnym wydaniem GIMP "
"2.10, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu poprawek "
"błędów najważniejsze ulepszenia to:"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
148 149 150 151 152 153
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155 156 157
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159 160 161
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163 164 165
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167 168 169 170 171
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
172
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173 174 175
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
176
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177 178 179
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
180
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181 182 183
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
184
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185 186 187
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
188
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189 190 191
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
192
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193 194 195
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
196
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197 198 199
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201 202 203 204 205 206 207
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208 209 210 211 212 213 214 215
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:1
msgid "Extra files for GIMP"
msgstr "Dodatkowe pliki dla programu GIMP"

#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Patterns, gradients, and other extra files for GIMP"
msgstr "Desenie, gradienty i inne dodatkowe pliki dla programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216 217 218 219
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Edytor obrazów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220 221 222 223 224 225 226 227
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr ""
"GIMP;grafika;graficzny;design;dizajn;projektowanie;wzornictwo;ilustracja;"
"ilustrowanie;rysunek;rysowanie;rysownictwo;malowanie;malarstwo;obrazy;"
"obrazki;fotografia;zdjęcia;retuszowanie;renderowanie;wtyczki;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228 229 230 231
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
232
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
233
#: ../app/about.h:30
234
#, c-format
235
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
236
"Copyright © 1995-%s\n"
237 238
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
239
"Copyright © 1995-%s\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
"Spencer Kimball, Peter Mattis oraz zespół programistów programu GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242 243 244 245 246 247
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
248
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249 250 251 252
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
253
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254 255 256 257
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
258
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
259
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/"
261
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262 263
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
"Fundację Wolnego Oprogramowania — według wersji trzeciej tej Licencji lub "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265
"którejś z późniejszych wersji.\n"
266
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267
" Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269 270
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
"GNU. \n"
272
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/"
276

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
#: ../app/gimp-version.c:66 ../app/gimp-version.c:164
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"

#: ../app/gimp-version.c:192
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s w wersji %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../app/main.c:155
288
msgid "Show version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../app/main.c:160
292
msgid "Show license information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
294

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../app/main.c:165
296
msgid "Be more verbose"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
298

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../app/main.c:170
300
msgid "Start a new GIMP instance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
302

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303
#: ../app/main.c:175
304 305 306
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
#: ../app/main.c:180
308
msgid "Run without a user interface"
309
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
310

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../app/main.c:185
312
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
314

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
#: ../app/main.c:190
316
msgid "Do not load any fonts"
317
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319
#: ../app/main.c:195
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
320
msgid "Do not show a splash screen"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
321
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
322

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
#: ../app/main.c:200
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#: ../app/main.c:205
328
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329 330
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
331

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332
#: ../app/main.c:210
333
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
335

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336
#: ../app/main.c:215
337
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
338
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
339

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340
#: ../app/main.c:220
341
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344
#: ../app/main.c:225
345
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
346
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
347

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
#: ../app/main.c:230
349
msgid "The procedure to process batch commands with"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
351

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
#: ../app/main.c:235
353
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
355

356
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
#: ../app/main.c:241
358
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
359
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
360 361

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
#: ../app/main.c:247
363
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
365

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366
#: ../app/main.c:252
367
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
369

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
#: ../app/main.c:257
371
msgid "Make all warnings fatal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
373

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374
#: ../app/main.c:262
375
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
377

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378
#: ../app/main.c:278
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
381

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
#: ../app/main.c:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
#: ../app/main.c:459
387
msgid "[FILE|URI...]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
msgstr "[PLIK|URI…]"
389

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
390
#: ../app/main.c:477
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
msgid ""
392 393
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
394
msgstr ""
395
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
398
#: ../app/main.c:496
399
msgid "Another GIMP instance is already running."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
401

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
402
#: ../app/main.c:586
403
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
405

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
#: ../app/main.c:587
407 408
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
410

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: ../app/main.c:604
412
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
414 415
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
416

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418 419 420 421 422 423
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424 425
"Nie można konwertować ze skonfigurowanego kodowania nazw plików na kodowanie "
"UTF-8: %s\n"
426
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
428

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430 431
#, c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432 433
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
434
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
435 436 437
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
438
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439
"Nie można konwertować nazwy katalogu przechowującego konfigurację "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
440
"użytkownika programu GIMP na kodowanie UTF-8: %s\n"
441
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442 443 444 445
"Prawdopodobnie nazwy plików zapisane w systemie plików są na podstawie "
"kodowania innego niż UTF-8, a jednocześnie nie udostępniono informacji o tym "
"programom wykorzystującym bibliotekę GLib. Proszę ustawić zmienną "
"środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/dialogs/dialogs.c:420
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
448
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
449 450 451
msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452
#. initialize the list of gimp brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
454
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3072
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455 456 457
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/dialogs/dialogs.c:356
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459 460 461
msgid "Buffers"
msgstr "Bufory"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
#: ../app/actions/actions.c:120 ../app/dialogs/dialogs.c:374
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464 465 466
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:174
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
468
#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
469 470
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
472
#: ../app/actions/actions.c:126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473
msgid "Context"
474
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476
#: ../app/actions/actions.c:129 ../app/dialogs/dialogs.c:322
477
msgid "Pointer Information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478
msgstr "Informacje o kursorze"
479

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
480
#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/dialogs/dialogs.c:326
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481 482 483 484
msgid "Dashboard"
msgstr "Panel wydajności"

#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485
msgid "Debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
486
msgstr "Debugowanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
488
#: ../app/actions/actions.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489
msgid "Dialogs"
490
msgstr "Okna dialogowe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
492
#: ../app/actions/actions.c:141
493
msgid "Dock"
494
msgstr "Dok"
495

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
496
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
497
msgid "Dockable"
498
msgstr "Element dokowalny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499

500
#. Document History
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
501
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:362
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
502
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1197
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503 504 505
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506
#: ../app/actions/actions.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507 508 509
msgid "Drawable"
msgstr "Obszar rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
510
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/dialogs/dialogs.c:338
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
511 512 513
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Dynamika pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
514
#: ../app/actions/actions.c:156 ../app/dialogs/dialogs.c:424
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
515
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
516
msgid "Paint Dynamics Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
517
msgstr "Edytor dynamiki pędzla"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
518

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
519
#: ../app/actions/actions.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520 521 522
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
523
#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/dialogs/dialogs.c:318
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
524 525 526
msgid "Error Console"
msgstr "Konsola błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527
#: ../app/actions/actions.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528
msgid "File"
529
msgstr "Plik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
531
#: ../app/actions/actions.c:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
532 533 534
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
535
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/dialogs/dialogs.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
536
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3092
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537 538 539
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
540
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/dialogs/dialogs.c:428
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542 543 544 545
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"

#. initialize the list of gimp gradients
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3088
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548 549 550
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3096
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
553
msgid "Tool Presets"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
554
msgstr "Ustawienia narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
555

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
556
#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/dialogs/dialogs.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:94
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
558
msgid "Tool Preset Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
559
msgstr "Edytor ustawień narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
560

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
562
msgid "Help"
563
msgstr "Pomoc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565
#: ../app/actions/actions.c:189
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566 567 568
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
#: ../app/actions/actions.c:192 ../app/dialogs/dialogs.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571 572 573
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
574
#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/dialogs/dialogs.c:370
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577 578
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579
#. initialize the list of mypaint brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
580
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
581
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
582 583 584
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:432
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
587
msgid "Palette Editor"
588
msgstr "Edytor palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589 590

#. initialize the list of gimp palettes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3084
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593 594 595 596
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
597
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3080
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599 600 601
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
msgid "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
604 605
msgstr "Wtyczki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
606
#. Quick Mask Color
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:383
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1680
609
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610 611
msgstr "Szybka maska"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
#: ../app/actions/actions.c:216 ../app/dialogs/dialogs.c:402
613 614 615
msgid "Sample Points"
msgstr "Punkty wzorcowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
616
#: ../app/actions/actions.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617
msgid "Select"
618
msgstr "Zaznaczenie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
619 620

#. initialize the template list
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:795
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623 624 625
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: ../app/actions/actions.c:225
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
627
msgid "Text Tool"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
628
msgstr "Narzędzie tekstowe"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
629

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
630
#: ../app/actions/actions.c:228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
msgid "Text Editor"
632
msgstr "Edytor tekstowy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
635
#: ../app/gui/gui.c:544
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636 637 638
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
639
#: ../app/actions/actions.c:234 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
640 641 642
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
643
#: ../app/actions/actions.c:237 ../app/dialogs/dialogs.c:378
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
644
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645 646 647
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
648
#: ../app/actions/actions.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649
msgid "View"
650
msgstr "Widok"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652
#: ../app/actions/actions.c:243
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
653
msgid "Windows"
654
msgstr "Okna"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
655

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
656
#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
#: ../app/actions/actions.c:593
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
658 659
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
660
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
661 662

#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
663
#: ../app/actions/actions.c:619
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
664 665
#, c-format
msgid "%s: %d"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
666
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
667

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
668
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
669
msgctxt "brush-editor-action"
670 671 672
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu edytora pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
674
msgctxt "brush-editor-action"
675
msgid "Edit Active Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676
msgstr "Modyfikacja aktywnego pędzla"
677

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
679
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680 681
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu pędzli"
682

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
683
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
684
msgctxt "brushes-action"
685
msgid "_Open Brush as Image"
686
msgstr "_Otwórz pędzel jako obraz"
687

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
688
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
689
msgctxt "brushes-action"
690
msgid "Open brush as image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691
msgstr "Otwiera pędzel jako obraz"
692

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
693
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
694
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695
msgid "_New Brush"
696
msgstr "_Nowy pędzel"
697

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
699 700
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
701
msgstr "Tworzy nowy pędzel"
702

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
704
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705
msgid "D_uplicate Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706
msgstr "_Powiel pędzel"
707

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
708
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
709 710
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711
msgstr "Powiela ten pędzel"
712

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
713
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
714
msgctxt "brushes-action"
715
msgid "Copy Brush _Location"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
716
msgstr "S_kopiuj położenie pędzla"
717

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
719
msgctxt "brushes-action"
720
msgid "Copy brush file location to clipboard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721
msgstr "Kopiuje położenie pliku z pędzlem do schowka"
722

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
723 724 725
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726
msgstr "Wyświetl w _menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
727 728 729 730

#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show brush file location in the file manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731
msgstr "Wyświetla położenie pliku z pędzlem w menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
732 733

#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
734
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
735
msgid "_Delete Brush"
736
msgstr "_Usuń pędzel"
737

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
739 740
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741
msgstr "Usuwa ten pędzel"
742

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
744
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745
msgid "_Refresh Brushes"
746
msgstr "Odś_wież pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748
#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
749
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750
msgid "Refresh brushes"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
751
msgstr "Odświeża pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753
#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
754
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
755
msgid "_Edit Brush..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756
msgstr "_Modyfikuj pędzel…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758
#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
759 760