vi.po 372 KB
Newer Older
1 2
# Vietnamese translation for the GIMP.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
4
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gimp Gnome HEAD\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11 12 13
"POT-Creation-Date: 2005-09-09 02:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-13 14:34+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19

20
#: ../app/app_procs.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
22
msgstr "(Cửa sổ bàn giao tiếp này sẽ đóng sau 10 giây.)\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
23

24
#: ../app/app_procs.c:228
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
25
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26 27 28 29
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
30 31 32
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng hiện có.\n"
"Việc cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng cờ « --no-interface » (không có giao diện).\n"
"Để thực hiện việc cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không cờ « --no-interface »."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
33

34
#: ../app/app_procs.c:279
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35 36
#, c-format
msgid ""
37 38 39 40 41 42 43
"Unable to open a test swap file.\n"
"\n"
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
msgstr "Không thể mở một tập tin trao đổi thử.\n"
"\n"
"Để tránh mất dữ liệu, vui lòng kiểm tra vị trí và quyền truy cập của thư mục trao đổi được định nghĩa trong Tùy thích của bạn (hiện thời « %s »)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
44

45 46
#: ../app/app_procs.c:334 ../app/core/gimppalette-import.c:453
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
msgid "Opening '%s' failed: %s"
48
msgstr "Việc mở « %s » thất bại: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
49

50
#: ../app/batch.c:84 ../app/batch.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
51
#, c-format
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
msgstr ""
"Bộ thông dịch bó « %s » không sẵn sàng nên chế độ bó bị tất."

#: ../app/main.c:121 ../tools/gimp-remote.c:78
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát."

#: ../app/main.c:126
msgid "Be more verbose"
msgstr "Xuất chi tiết"

#: ../app/main.c:131
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Chạy không có giao diện người dùng"

#: ../app/main.c:136
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
msgstr "Không tải các bút vẽ, dốc, mẫu ..."

#: ../app/main.c:141
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Không tải phông chữ nào"

#: ../app/main.c:146
msgid "Do not show a startup window"
msgstr "Không hiển thị cửa sổ khởi chạy"

#: ../app/main.c:151
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và bộ cầm phít"

#: ../app/main.c:156
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Không dùng hàm tăng tốc độ CPU đặc biệt."

#: ../app/main.c:161
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Dùng một tập tịn « sessionrc » (tài nguyên phiên chạy) thay thế."

#: ../app/main.c:166
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Dùng một tập tịn « gimprc » (tài nguyên GIMP) thay thế."

#: ../app/main.c:171
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Dùng một tập tịn « gimprc » (tài nguyên GIMP) hệ thống thay thế."

#: ../app/main.c:176
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
msgstr "Lệnh bó cần chạy (có thể dùng nó nhiều lần)"

#: ../app/main.c:181
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "Thủ tục cần dùng khi xử lý lệnh bó"

#: ../app/main.c:186
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Gởi các thông điệp cho bàn giao tiếp thay vì hiển thị thoại."

#. don't translate the mode names (off|on|warn)
#: ../app/main.c:192
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "Chế độ tương thích PDB:\n"
" • off		tắt\n"
" • on		bật\n"
" • warn 	cảnh báo."

#. don't translate the mode names (never|query|always)
#: ../app/main.c:198
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
msgstr "Gỡ lỗi trong trường hợp đổ vỡ:\n"
" • never		không bao giờ\n"
" • query		hỏi\n"
" • always 	luôn."

#: ../app/main.c:203
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Hiệu lực bộ quản lý tín hiệu gỡ lỗi không nghiêm trọng"

#: ../app/main.c:208
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Đặt mọi cảnh báo là nghiêm trọng"

#: ../app/main.c:213
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Xuất một tập tin « gimprc » (tài nguyên GIMP) có thiết lập mặc định"

#: ../app/main.c:248 ../app/widgets/gimptoolbox.c:566
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143

144
#: ../app/main.c:292
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
146
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
148
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149 150
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151

152
#: ../app/main.c:443 ../tools/gimp-remote.c:315
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
153
#, c-format
154 155
msgid "%s version %s"
msgstr "%s phiên bản %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156

157
#: ../app/sanity.c:192
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158 159 160 161 162 163
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
164 165 166
"Không thể chuyển đổi bảng mã tên tập tin đã cấu hình sang dạng thức UTF-8: %s\n"
"\n"
"Hãy kiểm tra giá trị của biến môi trường « G_FILENAME_ENCODING » [G bảng mã tên tập tin]."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167

168
#: ../app/sanity.c:211
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
169 170 171 172 173
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
174 175
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
"G_FILENAME_ENCODING."
177 178 179
msgstr "Không thể chuyển đổi sang bộ ký tự UTF-8 tên thư mục chứa cấu hình người dùng GIMP: %s\n"
"\n"
"Rất có thể vì hệ thống tập tin bạn cất giữ tập tin bằng một bộ ký tự khác với UTF-8, và bạn chưa báo GLib như thế. Hãy đặt biến môi trường « G_FILENAME_ENCODING » (bảng mã tên tập tin G)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181
#. initialize the list of gimp brushes
182 183 184
#: ../app/actions/actions.c:97 ../app/core/gimp.c:856
#: ../app/dialogs/dialogs.c:145 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2505
#: ../app/pdb/internal_procs.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
185
msgid "Brushes"
186
msgstr "Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
187

188
#: ../app/actions/actions.c:100 ../app/dialogs/dialogs.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
msgid "Buffers"
190
msgstr "Bộ đệm"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191

192
#: ../app/actions/actions.c:103 ../app/dialogs/dialogs.c:170
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193 194 195
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

196
#: ../app/actions/actions.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197
msgid "Colormap Editor"
198
msgstr "Bộ sửa bố trí màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
199

200
#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/pdb/internal_procs.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201
msgid "Context"
202 203 204 205 206
msgstr "Ngữ cảnh"

#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/dialogs/dialogs.c:138
msgid "Cursor Info"
msgstr "Thông tin con trỏ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
207

208
#: ../app/actions/actions.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
209
msgid "Debug"
210
msgstr "Gỡ lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
211

212
#: ../app/actions/actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
msgid "Dialogs"
214 215 216 217 218
msgstr "Hộp thoại"

#: ../app/actions/actions.c:121
msgid "Dock"
msgstr "Neo"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
219

220
#: ../app/actions/actions.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
221
msgid "Dockable"
222
msgstr "Cụ neo được"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223

224
#: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225 226 227
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

228 229
#: ../app/actions/actions.c:130 ../app/core/core-enums.c:819
#: ../app/core/core-enums.c:850
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
230
msgid "Drawable"
231
msgstr "Vẽ được"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232

233
#: ../app/actions/actions.c:133 ../app/tools/tools-enums.c:172
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234
msgid "Edit"
235
msgstr "Hiệu chỉnh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
236

237
#: ../app/actions/actions.c:136 ../app/dialogs/dialogs.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
msgid "Error Console"
239
msgstr "Bàn giao tiếp Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
240

241
#: ../app/actions/actions.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
msgid "File"
243
msgstr "Tập tin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244 245

#. initialize the list of gimp fonts
246 247 248
#: ../app/actions/actions.c:142 ../app/core/gimp.c:872
#: ../app/dialogs/dialogs.c:153 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
#: ../app/pdb/internal_procs.c:129
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249
msgid "Fonts"
250
msgstr "Phông chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251

252 253
#: ../app/actions/actions.c:145 ../app/dialogs/dialogs.c:216
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:294
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
254
msgid "Gradient Editor"
255
msgstr "Bộ sửa độ dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256 257

#. initialize the list of gimp gradients
258 259 260
#: ../app/actions/actions.c:148 ../app/core/gimp.c:868
#: ../app/dialogs/dialogs.c:149 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2517
#: ../app/pdb/internal_procs.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261 262 263
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

264
#: ../app/actions/actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
265
msgid "Help"
266
msgstr "Trợ giúp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267

268 269
#: ../app/actions/actions.c:154 ../app/pdb/internal_procs.c:150
#: ../app/tools/tools-enums.c:204
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270 271 272
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
273
#. list & grid views
274
#: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
275 276 277
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

278 279
#: ../app/actions/actions.c:160 ../app/dialogs/dialogs.c:166
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280 281 282
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

283 284
#: ../app/actions/actions.c:163 ../app/dialogs/dialogs.c:220
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:189
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285
msgid "Palette Editor"
286
msgstr "Bộ sửa bảng chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288

#. initialize the list of gimp palettes
289 290 291
#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/core/gimp.c:864
#: ../app/dialogs/dialogs.c:151 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
#: ../app/pdb/internal_procs.c:171
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292
msgid "Palettes"
293
msgstr "Bảng chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295

#. initialize the list of gimp patterns
296 297 298
#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/core/gimp.c:860
#: ../app/dialogs/dialogs.c:147 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2509
#: ../app/pdb/internal_procs.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299 300 301
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

302
#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2525
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303
msgid "Plug-Ins"
304
msgstr "Bộ cầm phít"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305

306
#: ../app/actions/actions.c:175
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307
msgid "QuickMask"
308
msgstr "Mặt nạ Nhanh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309

310 311 312 313 314
#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:194
msgid "Sample Points"
msgstr "Điểm mẫu"

#: ../app/actions/actions.c:181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316 317 318
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
319 320
#: ../app/actions/actions.c:184 ../app/core/gimp.c:881
#: ../app/dialogs/dialogs.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321
msgid "Templates"
322
msgstr "Biểu mẫu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323

324
#: ../app/actions/actions.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325
msgid "Text Editor"
326
msgstr "Bộ sửa chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327

328 329
#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:126
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1706 ../app/gui/gui.c:406
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330
msgid "Tool Options"
331
msgstr "Tùy chọn công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332

333
#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334
msgid "Tools"
335
msgstr "Công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336

337 338 339
#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/dialogs/dialogs.c:174
#: ../app/pdb/internal_procs.c:177 ../app/pdb/internal_procs.c:216
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340
msgid "Paths"
341
msgstr "Đường dẫn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342

343
#: ../app/actions/actions.c:199
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
344
msgid "View"
345
msgstr "Xem"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346

347
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348
msgid "Brushes Menu"
349 350 351 352 353
msgstr "Trình đơn Bút vẽ"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
msgid "Open Brush as Image"
msgstr "Mở bút vẽ dạng ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
354

355 356 357 358 359
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
msgid "Open brush as image"
msgstr "Mở bút vẽ này dạng ảnh."

#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360
msgid "_New Brush"
361
msgstr "Bút vẽ _mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
362

363
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364
msgid "New brush"
365
msgstr "Tạo một bút vẽ mới."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
366

367
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368
msgid "D_uplicate Brush"
369
msgstr "Nhân _đôi bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
370

371
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372
msgid "Duplicate brush"
373
msgstr "Nhân đôi bút vẽ này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
374

375
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376
msgid "_Delete Brush"
377
msgstr "_Xóa bỏ bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378

379
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380
msgid "Delete brush"
381
msgstr "Xóa bỏ bút vẽ này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
382

383
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384
msgid "_Refresh Brushes"
385
msgstr "_Cập nhật các bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386

387
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388
msgid "Refresh brushes"
389
msgstr "Cập nhật các bút vẽ."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390

391
#: ../app/actions/brushes-actions.c:80
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392
msgid "_Edit Brush..."
393
msgstr "_Sửa bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
394

395
#: ../app/actions/brushes-actions.c:81
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
396
msgid "Edit brush"
397
msgstr "Sửa đổi bút vẽ này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398

399
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400
msgid "Buffers Menu"
401
msgstr "Trình đơn Bộ đệm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
402

403
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
404
msgid "_Paste Buffer"
405
msgstr "_Dán bộ đệm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406

407
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408
msgid "Paste the selected buffer"
409
msgstr "Dán bộ đệm được chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410

411
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412
msgid "Paste Buffer _Into"
413
msgstr "Dán bộ đệm _vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414

415
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
417
msgstr "Dán bộ đệm được chọn vào phần chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418

419
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420
msgid "Paste Buffer as _New"
421
msgstr "Dán bộ đệm dạng _mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422

423
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424
msgid "Paste the selected buffer as new image"
425
msgstr "Dán bộ đệm được chọn có dạng ảnh mới."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426

427
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
428
msgid "_Delete Buffer"
429
msgstr "_Xóa bỏ bộ đệm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430

431
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432
msgid "Delete the selected buffer"
433
msgstr "Xóa bỏ bộ đệm được chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434

435
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
436
msgid "Channels Menu"
437
msgstr "Trình đơn Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438

439
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440
msgid "_Edit Channel Attributes..."
441
msgstr "_Sửa thuộc tính kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
442

443
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
444
msgid "Edit channel attributes"
445
msgstr "Sửa đổi các thuộc tính của kênh này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446

447
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448
msgid "_New Channel..."
449
msgstr "Kênh _mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
450

451
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452
msgid "New channel..."
453
msgstr "Kênh mới..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454

455
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456
msgid "_New Channel"
457
msgstr "Kênh _mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458

459
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
460
msgid "New channel with last values"
461
msgstr "Tạo kênh mới với các giá trị cuối cùng."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
462

463
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464
msgid "D_uplicate Channel"
465
msgstr "Nhân _đôi kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466

467
#: ../app/actions/channels-actions.c:67
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468
msgid "Duplicate channel"
469
msgstr "Nhân đôi kênh."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470

471
#: ../app/actions/channels-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
472
msgid "_Delete Channel"
473
msgstr "_Xóa bỏ kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474

475
#: ../app/actions/channels-actions.c:73 ../app/core/core-enums.c:870
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476
msgid "Delete channel"
477
msgstr "Xóa bỏ kênh đó."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478

479
#: ../app/actions/channels-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480
msgid "_Raise Channel"
481
msgstr "N_âng kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
482

483
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
484
msgid "Raise channel"
485
msgstr "Nâng kênh này lên."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
486

487
#: ../app/actions/channels-actions.c:84
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
488
msgid "Raise Channel to _Top"
489
msgstr "Nâng kênh lên _trên"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490

491
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
492
msgid "Raise channel to top"
493
msgstr "Nâng kênh này lên trên hết."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494

495
#: ../app/actions/channels-actions.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
496
msgid "_Lower Channel"
497
msgstr "_Hạ kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
498

499
#: ../app/actions/channels-actions.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500
msgid "Lower channel"
501
msgstr "Hạ thấp kênh này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
502

503
#: ../app/actions/channels-actions.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504
msgid "Lower Channel to _Bottom"
505
msgstr "Hạ kênh xuống _dưới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
506

507
#: ../app/actions/channels-actions.c:97
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
508
msgid "Lower channel to bottom"
509
msgstr "Hạ thấp kênh này xuống dưới hết."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510

511
#: ../app/actions/channels-actions.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
512
msgid "Channel to Sele_ction"
513
msgstr "Kênh tới lựa _chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
514

515
#: ../app/actions/channels-actions.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516
msgid "Channel to selection"
517
msgstr "Tạo kênh tới lựa được chọn này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518

519 520
#: ../app/actions/channels-actions.c:111 ../app/actions/layers-actions.c:229
#: ../app/actions/vectors-actions.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521
msgid "_Add to Selection"
522
msgstr "Th_êm vào phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523

524
#: ../app/actions/channels-actions.c:112 ../app/actions/vectors-actions.c:174
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525
msgid "Add"
526
msgstr "Thêm"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527

528 529
#: ../app/actions/channels-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:234
#: ../app/actions/layers-actions.c:257 ../app/actions/vectors-actions.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530
msgid "_Subtract from Selection"
531
msgstr "_Trừ đi từ phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532

533 534
#: ../app/actions/channels-actions.c:118 ../app/actions/vectors-actions.c:180
#: ../app/base/base-enums.c:116
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535 536 537
msgid "Subtract"
msgstr "Trừ"

538 539
#: ../app/actions/channels-actions.c:123 ../app/actions/layers-actions.c:239
#: ../app/actions/layers-actions.c:262 ../app/actions/vectors-actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540
msgid "_Intersect with Selection"
541
msgstr "_Cắt chéo với phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542

543
#: ../app/actions/channels-actions.c:124 ../app/actions/vectors-actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544
msgid "Intersect"
545
msgstr "Cắt chéo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546

547 548
#: ../app/actions/channels-commands.c:86
#: ../app/actions/channels-commands.c:397
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549
msgid "Channel Attributes"
550
msgstr "Thuộc tính kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551

552
#: ../app/actions/channels-commands.c:89
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
msgid "Edit Channel Attributes"
554
msgstr "Sửa thuộc tính kênh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555

556
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557
msgid "Edit Channel Color"
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
msgstr "Sửa màu kênh"

#: ../app/actions/channels-commands.c:92
#: ../app/actions/channels-commands.c:125
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "Độ mờ đục t_ô đầy:"

#: ../app/actions/channels-commands.c:118
#: ../app/actions/channels-commands.c:119
#: ../app/actions/channels-commands.c:161
#: ../app/actions/channels-commands.c:165
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:373
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
570
msgid "New Channel"
571
msgstr "Kênh mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
572

573
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574
msgid "New Channel Options"
575
msgstr "Tùy chọn kênh mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
576

577
#: ../app/actions/channels-commands.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578
msgid "New Channel Color"
579
msgstr "Màu kênh mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580

581 582 583 584 585
#: ../app/actions/channels-commands.c:245
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:496
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:306
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:807 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:309
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
586
msgid "%s Channel Copy"
587
msgstr "%s Kênh Chép"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588

589 590
#: ../app/actions/channels-commands.c:310 ../app/core/gimpselection.c:580
#: ../app/pdb/selection_cmds.c:936 ../app/pdb/selection_cmds.c:1062
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591
msgid "Channel to Selection"
592
msgstr "Kênh tới phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593

594
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
595
msgid "Colormap Menu"
596
msgstr "Trình đơn Bố trí màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597

598 599
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600
msgid "_Edit Color..."
601
msgstr "_Sửa màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602

603 604
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:48
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605
msgid "Edit color"
606
msgstr "Sửa đổi màu này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
607

608
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609
msgid "_Add Color from FG"
610
msgstr "Th_êm màu từ cảnh gần"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611

612
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613
msgid "Add color from FG"
614
msgstr "Thêm màu từ cảnh gần."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615

616
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617
msgid "_Add Color from BG"
618
msgstr "Th_êm màu từ nền"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
619

620
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:63
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621
msgid "Add color from BG"
622
msgstr "Thêm màu từ nền."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623

624 625
#: ../app/actions/colormap-editor-commands.c:70
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626
msgid "Edit colormap entry #%d"
627
msgstr "Sửa đổi mục nhập bố trí màu #%d"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628

629
#: ../app/actions/colormap-editor-commands.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630
msgid "Edit Colormap Entry"
631
msgstr "Sửa mục nhập bố trí màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632

633
#: ../app/actions/context-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
634
msgid "_Context"
635
msgstr "N_gữ cảnh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636

637
#: ../app/actions/context-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638
msgid "_Colors"
639
msgstr "_Màu sắc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
640

641
#: ../app/actions/context-actions.c:48 ../app/actions/layers-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642
msgid "_Opacity"
643
msgstr "Độ mờ đụ_c:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
644

645
#: ../app/actions/context-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646
msgid "Paint _Mode"
647
msgstr "Chế độ _sơn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648

649
#: ../app/actions/context-actions.c:50
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650
msgid "_Tool"
651
msgstr "_Công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652

653 654
#: ../app/actions/context-actions.c:51
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1766
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655
msgid "_Brush"
656
msgstr "_Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657

658 659
#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:75
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1769
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660
msgid "_Pattern"
661
msgstr "_Mẫu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662

663
#: ../app/actions/context-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664
msgid "_Palette"
665
msgstr "Bảng _chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666

667 668 669
#: ../app/actions/context-actions.c:54
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:226
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1772
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670
msgid "_Gradient"
671
msgstr "Độ _dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672

673
#: ../app/actions/context-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674
msgid "_Font"
675
msgstr "_Phông chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676

677
#: ../app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
msgid "_Shape"
679
msgstr "_Hình"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680

681
#: ../app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682
msgid "_Radius"
683
msgstr "_Bán kính"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684

685
#: ../app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686
msgid "S_pikes"
687
msgstr "Ch_ông"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688

689
#: ../app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690
msgid "_Hardness"
691
msgstr "Độ _cứng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692

693
#: ../app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
msgid "_Aspect"
695
msgstr "_Khía cạnh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696

697
#: ../app/actions/context-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
msgid "A_ngle"
699
msgstr "_Góc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700

701
#: ../app/actions/context-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702
msgid "_Default Colors"
703
msgstr "Màu sắc _mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704

705
#: ../app/actions/context-actions.c:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
msgid "S_wap Colors"
707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
msgstr "Trao _đổi màu sắc"

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
msgid "Cursor Info Menu"
msgstr "Trình đơn thông tin con trỏ"

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
#: ../app/actions/sample-point-editor-actions.c:47
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:225
msgid "_Sample Merged"
msgstr "_Mẫu đã trộn"

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
#: ../app/actions/sample-point-editor-actions.c:48
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:344
msgid "Sample Merged"
msgstr "Mẫu đã trộn"

#: ../app/actions/data-commands.c:100 ../app/actions/documents-commands.c:331
#: ../app/actions/file-commands.c:175 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:208
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:259
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:201
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:448
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:764 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Việc mở « %s » thất bại:\n"
"\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740

741 742 743 744
#: ../app/actions/data-commands.c:126 ../app/core/gimpimage.c:1349
#: ../app/core/gimppalette-import.c:221 ../app/core/gimppalette.c:517
#: ../app/core/gimppalette.c:627 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:692
#: ../app/pdb/image_cmds.c:3892 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745
msgid "Untitled"
746
msgstr "Không tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747

748
#: ../app/actions/data-commands.c:196
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749
msgid "Delete Object"
750
msgstr "Xõa bỏ đối tượng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
751

752 753
#: ../app/actions/data-commands.c:219
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
755
msgstr "Bạn có chắc muốn xóa bỏ « %s » ra danh sách và ra đĩa không?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756

757
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:38
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
msgid "_Dialogs"
759
msgstr "_Hộp thoại"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

761
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:39
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
msgid "Create New Doc_k"
763
msgstr "Tạo _Neo mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764

765
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766
msgid "_Layers, Channels & Paths"
767
msgstr "_Lớp, Kênh và Đường dẫn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768

769
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
770
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
771
msgstr "_Bút vẽ, Mẫu và Dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772

773
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
msgid "_Misc. Stuff"
775
msgstr "Thứ _linh tinh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
776

777
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778
msgid "Tool_box"
779
msgstr "_Hộp công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
780

781
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
782
msgid "Tool _Options"
783
msgstr "Tù_y chọn công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
784

785
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
786
msgid "_Device Status"
787
msgstr "Trạng thái _thiết bị:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788

789
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:75
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790
msgid "_Layers"
791
msgstr "_Lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
792

793
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:80
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
794
msgid "_Channels"
795
msgstr "_Kênh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
796

797
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:85 ../app/tools/gimpvectortool.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
798
msgid "_Paths"
799
msgstr "Đường _dẫn:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
800

801
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
802
msgid "Color_map"
803
msgstr "Bố trí_màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
804

805
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806
msgid "Histogra_m"
807
msgstr "Biểu đồ tần _xuất"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
808

809
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
810
msgid "_Selection Editor"
811
msgstr "Bộ _sửa phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
812

813
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
814
msgid "Na_vigation"
815
msgstr "Cách _chuyển"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
816

817
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
818
msgid "Undo _History"
819 820 821 822 823
msgstr "Hồi lại _Lược sử"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:115
msgid "_Cursor"
msgstr "_Con trỏ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
824

825 826 827 828 829
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:120
msgid "_Sample Points"
msgstr "Điểm _mẫu"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
830
msgid "Colo_rs"
831
msgstr "_Màu sắc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
832

833
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
834
msgid "_Brushes"
835
msgstr "_Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836

837
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
838
msgid "P_atterns"
839
msgstr "_Mẫu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840

841
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
842
msgid "_Gradients"
843
msgstr "_Dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
844

845
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
846
msgid "Pal_ettes"
847
msgstr "Bảng _chọn"