vi.po 234 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-06-26 22:13+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
9
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10 11
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12 13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
16
#: app/app_procs.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18 19 20 21
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22 23
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
24 25
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27
#: app/app_procs.c:317
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
28 29 30 31 32 33 34 35
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"%s"
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
36
#: app/main.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
37
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
38
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
41 42
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
43 44 45 46

#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
#: app/main.c:331
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48 49 50 51 52 53 54 55
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: app/main.c:399
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
57 58 59
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
60
#: app/main.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
71
#: app/main.c:408
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
72 73 74
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
75
#: app/main.c:409
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
76 77 78
msgid " -b, --batch <commands>  Run in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
79
#: app/main.c:410
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
80 81 82 83 84 85 86
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#: app/main.c:411
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88 89 90 91 92 93 94
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
#: app/main.c:412
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
96 97 98
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: app/main.c:413
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
100 101 102
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103
#: app/main.c:414
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104 105 106
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
107
#: app/main.c:415
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
108
msgid " -r, --restore-session  Try to restore saved session.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109 110
msgstr ""
" -r, --restore-session  Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
111

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112
#: app/main.c:416
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
113 114 115
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
116
#: app/main.c:417
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117 118 119
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
120
#: app/main.c:418
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121 122 123
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124
#: app/main.c:419
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125 126 127
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:420
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131
msgid ""
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
132 133
msgstr ""
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
135
#: app/main.c:421
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
136 137 138
msgid " --no-mmx         Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
139
#: app/main.c:422
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140 141
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142 143 144 145
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146
#: app/main.c:423
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147 148 149
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
#: app/main.c:424
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151 152 153
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154
#: app/main.c:425
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157 158 159
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
"\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160 161
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
162 163
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
164
#: app/main.c:444
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165 166 167
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168
#: app/base/base-enums.c:13 app/core/core-enums.c:324
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172
#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:325
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173 174 175
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
#: app/base/base-enums.c:15 app/core/core-enums.c:326
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177 178 179
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180
#: app/base/base-enums.c:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184
#: app/base/base-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185 186 187
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188
#: app/base/base-enums.c:35
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192
#: app/base/base-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193 194 195
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
196
#: app/base/base-enums.c:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
197 198 199
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
200
#: app/base/base-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201 202 203
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
#: app/base/base-enums.c:56
msgid "Smooth"
msgstr "Mịn"

#: app/base/base-enums.c:57
#, fuzzy
msgid "Freehand"
msgstr "Tự Do"

#: app/base/base-enums.c:75 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215 216 217
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219
#: app/base/base-enums.c:76 app/core/core-enums.c:97
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220 221 222
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223 224
#: app/base/base-enums.c:77 app/core/core-enums.c:98
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225 226 227
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228 229
#: app/base/base-enums.c:78 app/core/core-enums.c:99
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230 231 232
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
#: app/base/base-enums.c:79 app/core/core-enums.c:102
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
234 235 236
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237 238 239 240 241
#: app/base/base-enums.c:97
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

#: app/base/base-enums.c:98 app/core/core-enums.c:190
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
#: app/widgets/widgets-enums.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243 244 245 246 247 248 249 250
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:99
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

#: app/base/base-enums.c:157
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
251 252 253
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
254
#: app/base/base-enums.c:158
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
255 256 257
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258
#: app/base/base-enums.c:159
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
259 260 261
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262 263
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:205 app/config/gimpconfig.c:374
#: app/config/gimpconfig.c:387 app/config/gimpscanner.c:388
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264
#: app/core/gimpunits.c:157 app/gui/session.c:176 app/plug-in/plug-in-rc.c:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
265 266 267
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
268
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:434
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
270 271 272 273
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:493
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
275 276 277 278
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
279
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:507
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
280 281 282 283
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%ld' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:573
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
285 286 287 288
#, c-format
msgid "while parsing token %s: %s"
msgstr "Lỗi khi phân tích cú pháp token %s: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:710
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
290 291 292 293
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
294 295 296
#: app/config/gimpconfig-path.c:126
#, c-format
msgid "can not expand ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
297
msgstr "không thể mở rộng ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299
#: app/config/gimpconfigwriter.c:89
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
300 301 302 303
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304
#: app/config/gimpconfigwriter.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305 306 307 308
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Không thể mở '%s' để ghi: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309
#: app/config/gimpconfigwriter.c:396
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
311
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313 314 315 316 317
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318
#: app/config/gimpconfigwriter.c:403
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
320
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
322 323 324 325 326
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327
#: app/config/gimpconfigwriter.c:413
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328 329 330 331
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi ghi '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332
#: app/config/gimpconfigwriter.c:431
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
333 334 335 336
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337 338
#: app/config/gimprc.c:342 app/config/gimprc.c:354 app/gui/gui.c:210
#: app/gui/gui.c:221
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
339 340 341
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Phân tích '%s'\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
342

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343
#: app/config/gimprc.c:577
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
344 345 346 347
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Đang lưu '%s'\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
#. Not all strings defined here are used in the user interface
#. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
#. * be marked for translation.
#.
#: app/config/gimprc-blurbs.h:16
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:19
msgid ""
"Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
"color."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:23
msgid ""
"Specify that marching ants for selected regions will be drawn with colormap "
"cycling as opposed to be drawn as animated lines. This color cycling option "
"works only with 8-bit displays."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:28
msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:31
msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:34
msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:45
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385 386
"When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
"pixel on the screen."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
387 388
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389
#: app/config/gimprc-blurbs.h:78
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390 391 392 393 394 395 396 397
msgid ""
"Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
"algorithm. The seed fill starts at the intially selected pixel and "
"progresses in all directions until the difference of pixel intensity from "
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398
#: app/config/gimprc-blurbs.h:128
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399 400 401
msgid "Sets the browser used by the help system."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402
#: app/config/gimprc-blurbs.h:131
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403 404 405
msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
406
#: app/config/gimprc-blurbs.h:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
407 408 409
msgid "Sets the text to appear in image window titles."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410
#: app/config/gimprc-blurbs.h:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411 412 413
msgid "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414
#: app/config/gimprc-blurbs.h:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416 417
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
418 419
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420
#: app/config/gimprc-blurbs.h:144
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421 422 423
msgid "Install a private colormap; might be useful on pseudocolor visuals."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424
#: app/config/gimprc-blurbs.h:147
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425 426
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
427 428
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429
#: app/config/gimprc-blurbs.h:151
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430 431 432
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433
#: app/config/gimprc-blurbs.h:154
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434 435 436 437 438
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
439
#: app/config/gimprc-blurbs.h:158
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440 441 442 443 444
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445
#: app/config/gimprc-blurbs.h:162
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
446 447 448 449 450
msgid ""
"Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
"system colors allocated for the GIMP."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451
#: app/config/gimprc-blurbs.h:186
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452 453 454 455 456
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457
#: app/config/gimprc-blurbs.h:190
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
458 459 460 461 462
msgid ""
"On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp this "
"sets how many processors GIMP should use simultaneously."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
#: app/config/gimprc-blurbs.h:200
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465
"When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466 467
"each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
"painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468
"Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469 470 471
"painting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
472
#: app/config/gimprc-blurbs.h:213
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473 474 475 476 477 478
msgid ""
"Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
"the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
"down when working with large images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479
#: app/config/gimprc-blurbs.h:218
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480
msgid "Sets the default preview size for layers and channels."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481 482
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483
#: app/config/gimprc-blurbs.h:221
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485 486
"When enabled, the image window will automatically resize itself, whenever "
"the physical image size changes."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487 488
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489
#: app/config/gimprc-blurbs.h:225
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491 492
"When enabled, the image window will automatically resize itself, when "
"zooming into and out of images."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493 494
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495
#: app/config/gimprc-blurbs.h:229
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496 497 498
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499
#: app/config/gimprc-blurbs.h:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
502 503
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504
#: app/config/gimprc-blurbs.h:236
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505 506 507
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
508
#: app/config/gimprc-blurbs.h:242
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
509
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510 511
"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Menubar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
512 513
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
514
#: app/config/gimprc-blurbs.h:246
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
515
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516 517
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
518 519
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520 521 522 523 524 525 526
#: app/config/gimprc-blurbs.h:250
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:254
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
527
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528
"When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529
"with the \"View->Show Statusbar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
530 531
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532
#: app/config/gimprc-blurbs.h:258
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534 535
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536
#: app/config/gimprc-blurbs.h:261
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537
msgid "Enable to display tooltips."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538 539
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540
#: app/config/gimprc-blurbs.h:264
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541 542 543 544 545 546
msgid ""
"There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most cases, "
"the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big issue, try "
"to enable this setting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547
#: app/config/gimprc-blurbs.h:269
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548 549 550 551 552 553 554 555 556
msgid ""
"Sets the swap file location. The gimp uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
"and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if the "
"GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the "
"swap file is created on a directory that is mounted over NFS. For these "
"reasons, it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557
#: app/config/gimprc-blurbs.h:278
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558
msgid "When enabled, menus can be torn off."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559 560
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
#: app/config/gimprc-blurbs.h:281
msgid ""
"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items on the fly."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:284
msgid "Save changed keyboard shortcuts when the GIMP exits."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:287
msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:290
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
575 576 577 578 579 580 581
msgid ""
"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
"course of running the GIMP. Most files will disappear when the GIMP exits, "
"but some files are likely to remain, so it is best if this directory not be "
"one that is shared by other users."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582
#: app/config/gimprc-blurbs.h:302
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583 584 585
msgid ""
"Sets the size of the thumbnail saved with each image. Note that GIMP can not "
"save thumbnails if layer previews are disabled."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586 587
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
#: app/config/gimprc-blurbs.h:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589 590 591 592 593 594 595
msgid ""
"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596
#: app/config/gimprc-blurbs.h:313
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
597 598 599
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600
#: app/config/gimprc-blurbs.h:316
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601 602 603
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
604
#: app/config/gimprc-blurbs.h:319
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
605
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606 607
"When enabled, the GIMP will not save if the image is unchanged since opening "
"it."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608 609
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610
#: app/config/gimprc-blurbs.h:323
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611 612 613
msgid ""
"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
"are kept available until the undo-size limit is reached."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
614 615
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616
#: app/config/gimprc-blurbs.h:327
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617 618 619
msgid ""
"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
"on the undo stack."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620 621
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622
#: app/config/gimprc-blurbs.h:331
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624 625
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626
#: app/config/gimpscanner.c:88 app/tools/gimpcurvestool.c:1291
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
#: app/tools/gimplevelstool.c:1489
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
628 629 630 631
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin: '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632
#: app/config/gimpscanner.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633 634 635
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636
#: app/config/gimpscanner.c:416
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
637 638 639 640 641 642 643 644
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645 646 647 648
#: app/core/core-enums.c:13
#, fuzzy
msgid "_White (Full Opacity)"
msgstr "Trắng (Đục hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650 651 652 653
#: app/core/core-enums.c:14
#, fuzzy
msgid "_Black (Full Transparency)"
msgstr "Đen (Trong suốt hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654 655

#: app/core/core-enums.c:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656 657 658 659 660 661 662 663
#, fuzzy
msgid "Layer's _Alpha Channel"
msgstr "Kênh Alpha của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:16
#, fuzzy
msgid "_Selection"
msgstr "Sự chọn lựa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665 666 667 668 669 670
#: app/core/core-enums.c:17
#, fuzzy
msgid "_Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Bản sao cân bằng xám của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:35 app/core/gimp-gradients.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
671
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
672
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674
#: app/core/core-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
675
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
676
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
#: app/core/core-enums.c:37 app/core/gimp-gradients.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
679
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682
#: app/core/core-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
683 684 685
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686
#: app/core/core-enums.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
687 688 689
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690
#: app/core/core-enums.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691 692 693
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
#: app/core/core-enums.c:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
695 696 697
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
#: app/core/core-enums.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699 700 701
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Cộng vào lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702
#: app/core/core-enums.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703 704 705
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
#: app/core/core-enums.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707 708 709
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710
#: app/core/core-enums.c:79
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712 713
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
714 715 716 717
#: app/core/core-enums.c:100
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718 719
#: app/core/core-enums.c:101 app/core/core-enums.c:241
#: app/core/core-enums.c:263
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720 721 722 723
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

#: app/core/core-enums.c:120
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
724 725 726
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727
#: app/core/core-enums.c:121
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
728
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
729
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731
#: app/core/core-enums.c:122
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
732
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
733
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
734

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
735
#: app/core/core-enums.c:123
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
736 737 738
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739
#: app/core/core-enums.c:168
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
740 741 742
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743
#: app/core/core-enums.c:169 app/core/gimptemplate.c:460
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
744 745 746
msgid "Background"
msgstr "Nền"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747
#: app/core/core-enums.c:170
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
748 749 750
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
751
#: app/core/core-enums.c:171
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
752 753 754
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
755
#: app/core/core-enums.c:172 app/core/core-enums.c:348
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
756 757 758
msgid "None"
msgstr "Không"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759
#: app/core/core-enums.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
760 761 762
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763
#: app/core/core-enums.c:192
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
764 765 766
msgid "Radial"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
767
#: app/core/core-enums.c:193
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
768 769 770
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
771
#: app/core/core-enums.c:194
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
772 773 774
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
775
#: app/core/core-enums.c:195
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
776 777 778
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
779
#: app/core/core-enums.c:196
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
780 781 782
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
783
#: app/core/core-enums.c:197
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
784 785 786
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
787
#: app/core/core-enums.c:198
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
788 789 790
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
791
#: app/core/core-enums.c:199
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
792 793 794
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
795
#: app/core/core-enums.c:200
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
796 797 798
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
#: app/core/core-enums.c:218
#, fuzzy
msgid "Intersections Only"
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

#: app/core/core-enums.c:219
msgid "Dashed"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:220
msgid "Double Dashed"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:221
#, fuzzy
msgid "Solid"
msgstr "Chia tách"

#: app/core/core-enums.c:239 app/core/core-enums.c:259
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
818
#: app/display/gimpdisplayshell-title.c:163
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
819 820 821
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
822
#: app/core/core-enums.c:240 app/core/core-enums.c:261
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
823
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:666
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
824 825 826
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
827
#: app/core/core-enums.c:260
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
828 829 830
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
831
#: app/core/core-enums.c:262
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
832 833 834
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
835
#: app/core/core-enums.c:264
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
836 837 838
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
839 840
#: app/core/core-enums.c:282 app/gui/preferences-dialog.c:1079
#: app/gui/preferences-dialog.c:1688 app/gui/user-install-dialog.c:1291
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
841 842 843
msgid "Horizontal"
msgstr "Ngang"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
844 845
#: app/core/core-enums.c:283 app/gui/preferences-dialog.c:1081
#: app/gui/preferences-dialog.c:1690 app/gui/user-install-dialog.c:1293
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
846 847 848
msgid "Vertical"
msgstr "Dọc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
849
#: app/core/core-enums.c:284
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
850 851 852
msgid "Unknown"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
853
#: app/core/core-enums.c:322
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
854 855 856
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
857
#: app/core/core-enums.c:323
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
858 859 860
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
861
#: app/core/core-enums.c:327
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
862 863 864
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
865
#: app/core/core-enums.c:328
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
866 867 868
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
869
#: app/core/core-enums.c:329
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
870 871 872
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
873
#: app/core/core-enums.c:330
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
874 875 876
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
877
#: app/core/core-enums.c:349
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
878 879 880
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
881
#: app/core/core-enums.c:350
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
882 883 884
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
885
#: app/core/core-enums.c:390
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
886
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
887
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
888

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
889
#: app/core/core-enums.c:391
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
890 891 892
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893
#: app/core/core-enums.c:392
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
894 895 896
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897
#: app/core/core-enums.c:410
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
898 899 900
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
901
#: app/core/core-enums.c:411
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
902 903 904
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905
#: app/core/core-enums.c:471
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
906 907
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
908

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909
#: app/core/core-enums.c:472 app/core/gimpimage-scale.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
910
#: app/gui/image-commands.c:527 app/gui/resize-dialog.c:201
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
911 912
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
913

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914
#: app/core/core-enums.c:473 app/core/gimpimage-crop.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
915
#: app/core/gimpimage-resize.c:68
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
916 917
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
918

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
919
#: app/core/core-enums.c:474
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
920 921 922 923
#, fuzzy
msgid "Flip Image"
msgstr "Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
924
#: app/core/core-enums.c:475
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
925 926 927 928
#, fuzzy
msgid "Rotate Image"
msgstr "Ảnh ở xa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
929
#: app/core/core-enums.c:476
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
930 931
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
932

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
933
#: app/core/core-enums.c:477 app/core/gimpimage-crop.c:142
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
934 935
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
936

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
937
#: app/core/core-enums.c:478 app/gui/image-commands.c:350
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
938 939
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
940

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
941
#: app/core/core-enums.c:479 app/core/core-enums.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
942 943
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
944

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
945 946 947 948 949 950 951
#: app/core/core-enums.c:480 app/core/core-enums.c:508
#: app/core/gimpimage.c:3277
#, fuzzy
msgid "Grid"
msgstr "Chỉ dẫn"

#: app/core/core-enums.c:481 app/core/core-enums.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
952 953
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
954

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
955
#: app/core/core-enums.c:482 app/core/core-enums.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
956
#: app/core/gimpchannel.c:719
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
957 958 959
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
960
#: app/core/core-enums.c:483
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
961 962
#, fuzzy
msgid "Item Properties"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
963
msgstr "Thuộc Tính Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
964

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
965
#: app/core/core-enums.c:484 app/core/core-enums.c:513
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
966 967 968 969
#, fuzzy
msgid "Move Item"
msgstr "Di chuyển:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
970
#: app/core/core-enums.c:485
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
971 972 973 974
#, fuzzy
msgid "Linked Item"
msgstr "Lớp được Liên kết"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
975
#: app/core/core-enums.c:486 app/core/core-enums.c:515
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
976
msgid "Drawable Visibility"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
977 978
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
979
#: app/core/core-enums.c:487 app/core/gimplayer.c:425 app/core/gimplayer.c:427
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
980 981
#: app/gui/layers-commands.c:983 app/gui/resize-dialog.c:193
#: app/pdb/layer_cmds.c:403
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
982 983 984
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
985
#: app/core/core-enums.c:488 app/core/gimpimage-crop.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
986 987
#: app/core/gimplayer.c:463 app/core/gimplayer.c:465
#: app/gui/layers-commands.c:1077 app/pdb/layer_cmds.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
988 989 990
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
991
#: app/core/core-enums.c:489 app/core/gimplayer.c:1076
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
992 993 994
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
995
#: app/core/core-enums.c:490 app/core/gimplayer-floating-sel.c:222
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
996 997 998 999
#, fuzzy
msgid "Floating Selection to Layer"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1000
#: app/core/core-enums.c:491 app/core/gimpimage-mask.c:384
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1001 1002 1003
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1004
#: app/core/core-enums.c:492 app/core/gimplayer-floating-sel.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1005 1006 1007
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1008
#: app/core/core-enums.c:493 app/core/gimpedit.c:199
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1009
#: app/widgets/gimpbufferview.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1010 1011 1012
msgid "Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1013
#: app/core/core-enums.c:494 app/core/gimpedit.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1014 1015 1016
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1017
#: app/core/core-enums.c:495 app/core/gimpedit.c:119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1018 1019 1020
msgid "Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1021
#: app/core/core-enums.c:496 app/tools/gimptexttool.c:114
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1022 1023 1024
msgid "Text"
msgstr "Text"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1025
#: app/core/core-enums.c:497 app/core/core-enums.c:537
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1026
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:827
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1027 1028 1029
msgid "Transform"
msgstr "Biến đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1030
#: app/core/core-enums.c:498 app/core/core-enums.c:538
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1031
#: app/paint/gimppaintcore.c:447
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1032 1033 1034
msgid "Paint"
msgstr "Vẽ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1035
#: app/core/core-enums.c:499 app/core/core-enums.c:539 app/core/gimpitem.c:786
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1036 1037 1038
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Đính kèm Parasite"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1039
#: app/core/core-enums.c:500 app/core/core-enums.c:540
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1040 1041 1042
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1043
#: app/core/core-enums.c:501 app/pdb/drawable_cmds.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1044 1045 1046
msgid "Plug-In"
msgstr "Plug-In"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1047
#: app/core/core-enums.c:502 app/pdb/internal_procs.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1048 1049 1050
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1051
#: app/core/core-enums.c:503
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1052 1053 1054
msgid "Image Mod"
msgstr "Chế độ Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1055
#: app/core/core-enums.c:504 app/widgets/gimptemplateeditor.c:370
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1056 1057 1058 1059
msgid "Image Type"
msgstr "Loại Ảnh"

#. Image size frame
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1060
#: app/core/core-enums.c:505 app/widgets/gimptemplateeditor.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061 1062 1063
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1064
#: app/core/core-enums.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1065 1066 1067
msgid "Resolution Change"
msgstr "Thay đổi Độ Phân Giải"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1068
#: app/core/core-enums.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1069 1070 1071
#, fuzzy
msgid "Change Indexed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1072

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1073
#: app/core/core-enums.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1074 1075 1076
msgid "Rename Item"
msgstr "Đặt lại tên Mục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1077
#: app/core/core-enums.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1078 1079 1080 1081
#, fuzzy
msgid "Set Item Linked"
msgstr "Tùy Chọn Lớp Cân Chỉnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082
#: app/core/core-enums.c:516 app/gui/layers-commands.c:587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1083 1084
#: app/gui/layers-commands.c:619 app/gui/layers-commands.c:651
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:333 app/widgets/gimplayertreeview.c:197
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1085 1086 1087
msgid "New Layer"
msgstr "Lớp Mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1088
#: app/core/core-enums.c:517 app/widgets/gimplayertreeview.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1089 1090 1091
msgid "Delete Layer"
msgstr "Xoá Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1092
#: app/core/core-enums.c:518
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1093 1094 1095
msgid "Layer Mod"
msgstr "Layer Mod"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096
#: app/core/core-enums.c:519 app/core/gimplayer.c:873
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1097
#: app/gui/layers-commands.c:901
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1098 1099 1100
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Thêm Mặt Nạ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101
#: app/core/core-enums.c:520
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1102 1103 1104
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Xoá Mặt Nạ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1105
#: app/core/core-enums.c:521
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1106 1107 1108
#, fuzzy
msgid "Reposition Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1109

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1110
#: app/core/core-enums.c:522
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1111 1112 1113
#, fuzzy
msgid "Set Layer Mode"
msgstr "Layer Mod"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1114

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1115
#: app/core/core-enums.c:523
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1116 1117 1118 1119
#, fuzzy
msgid "Set Layer Opacity"
msgstr "Tùy Chọn Lớp Cân Chỉnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1120
#: app/core/core-enums.c:524
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1121 1122 1123 1124
#, fuzzy
msgid "Set Preserve Trans"
msgstr "Lưu Tùy thích ?"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125
#: app/core/core-enums.c:525 app/gui/channels-commands.c:340
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1126
#: app/gui/channels-commands.c:371 app/gui/channels-commands.c:408
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1127
#: app/widgets/gimpchanneltreeview.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1128 1129 1130
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1131
#: app/core/core-enums.c:526 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:121
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1132 1133 1134
msgid "Delete Channel"
msgstr "Xoá Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135
#: app/core/core-enums.c:527
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1136 1137 1138
msgid "Channel Mod"
msgstr "Channel Mod"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139
#: app/core/core-enums.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140 1141 1142
#, fuzzy
msgid "Reposition Channel"
msgstr "Đặt lại Kênh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1143

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144
#: app/core/core-enums.c:529
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1145 1146 1147 1148
#, fuzzy
msgid "Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149
#: app/core/core-enums.c:530
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1150 1151 1152
msgid "New Vectors"
msgstr "Các Vector Mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1153
#: app/core/core-enums.c:531
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154 1155 1156
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Xoá các Vector"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1157
#: app/core/core-enums.c:532
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1158 1159 1160
msgid "Vectors Mod"
msgstr "Vectors Mod"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1161
#: app/core/core-enums.c:533
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1162 1163 1164
#, fuzzy
msgid "Reposition Vectors"
msgstr "Xoá các Vector"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1165

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1166
#: app/core/core-enums.c:534
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1167 1168 1169
msgid "FS to Layer"
msgstr "FS tới Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1170
#: app/core/core-enums.c:535
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1171 1172 1173
msgid "FS Rigor"
msgstr "FS Rigor"

Sven Neumann's avatar