vi.po 311 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-09-05 02:37+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
18 19 20
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: app/app_procs.c:235
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:286
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
33 34 35 36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: app/app_procs.c:345 app/core/gimppalette-import.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
#: app/main.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
50
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55
#: app/main.c:221 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57 58 59
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60 61 62
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
63
#: app/main.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64 65 66 67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
73 74 75
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
76
#: app/main.c:493
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#: app/main.c:495
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88 89 90
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
91
#: app/main.c:496
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92 93 94
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
#: app/main.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96 97 98
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: app/main.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100 101
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
102

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103
#: app/main.c:499
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110
#: app/main.c:500
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111 112
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113 114
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115
#: app/main.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116 117 118 119 120 121 122
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
123
#: app/main.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124 125 126 127
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:503
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
132
#: app/main.c:504
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133 134
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
#: app/main.c:505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137 138 139
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140
#: app/main.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141 142 143
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149
#: app/main.c:508
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150 151
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: app/main.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
159 160 161 162 163 164
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
166
#: app/main.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167 168
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171 172
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177 178
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179 180
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181 182
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
183
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
187 188
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190 191 192 193
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
#: app/sanity.c:150
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

#: app/sanity.c:169
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Most probably your filesystem stores files in an encoding different from UTF-"
"8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213 214
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/actions/actions.c:91 app/core/gimp.c:856
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215 216
#: app/gui/dialogs-constructors.c:285 app/gui/dialogs-constructors.c:487
#: app/gui/preferences-dialog.c:2379 app/pdb/internal_procs.c:85
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
217 218 219
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
220 221
#: app/actions/actions.c:94 app/gui/dialogs-constructors.c:406
#: app/gui/dialogs-constructors.c:608
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
222 223 224
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225
#: app/actions/actions.c:97 app/gui/dialogs-constructors.c:690
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

#: app/actions/actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Trình Biên Soạn Màu"

#: app/actions/actions.c:103
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

#: app/actions/actions.c:106
msgid "Debug"
msgstr ""

#: app/actions/actions.c:109
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/actions.c:112
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253 254
#: app/actions/actions.c:115 app/gui/dialogs-constructors.c:425
#: app/gui/dialogs-constructors.c:627
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
#, fuzzy
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/actions.c:118 app/core/core-enums.c:567
#: app/core/core-enums.c:597
#, fuzzy
msgid "Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

#: app/actions/actions.c:121 app/tools/tools-enums.c:92
msgid "Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269
#: app/actions/actions.c:124 app/gui/dialogs-constructors.c:242
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
msgid "Error Console"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/actions.c:127
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tệp"

#. initialize the list of gimp fonts
#: app/actions/actions.c:130 app/core/gimp.c:872
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280 281
#: app/gui/dialogs-constructors.c:368 app/gui/dialogs-constructors.c:570
#: app/gui/preferences-dialog.c:2395 app/pdb/internal_procs.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282 283 284 285
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "points"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286
#: app/actions/actions.c:133 app/gui/dialogs-constructors.c:913
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288 289 290 291
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"

#. initialize the list of gimp gradients
#: app/actions/actions.c:136 app/core/gimp.c:868
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292 293
#: app/gui/dialogs-constructors.c:327 app/gui/dialogs-constructors.c:529
#: app/gui/preferences-dialog.c:2391 app/pdb/internal_procs.c:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296 297 298 299 300 301
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

#: app/actions/actions.c:139
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Giúp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302
#: app/actions/actions.c:142 app/pdb/internal_procs.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303 304 305 306
#: app/tools/tools-enums.c:112
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307 308
#: app/actions/actions.c:145 app/gui/dialogs-constructors.c:264
#: app/gui/dialogs-constructors.c:466
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309 310 311
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312
#: app/actions/actions.c:148 app/gui/dialogs-constructors.c:658
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313 314 315
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
316
#: app/actions/actions.c:151 app/gui/dialogs-constructors.c:944
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317 318 319 320 321
msgid "Palette Editor"
msgstr "Trình biên soạn Bảng màu"

#. initialize the list of gimp palettes
#: app/actions/actions.c:154 app/core/gimp.c:864
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322 323
#: app/gui/dialogs-constructors.c:349 app/gui/dialogs-constructors.c:551
#: app/gui/preferences-dialog.c:2387 app/pdb/internal_procs.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324 325 326 327 328
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp patterns
#: app/actions/actions.c:157 app/core/gimp.c:860
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329 330
#: app/gui/dialogs-constructors.c:305 app/gui/dialogs-constructors.c:507
#: app/gui/preferences-dialog.c:2383 app/pdb/internal_procs.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/actions.c:160 app/gui/preferences-dialog.c:2399
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-Ins"

#: app/actions/actions.c:163 app/core/core-enums.c:564
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

#: app/actions/actions.c:166
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
#: app/actions/actions.c:169 app/core/gimp.c:880
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349
#: app/gui/dialogs-constructors.c:444
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
350 351 352 353
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Themes"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354 355
#: app/actions/actions.c:172 app/gui/dialogs-constructors.c:202
#: app/gui/gui.c:409 app/gui/preferences-dialog.c:1542
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356 357 358 359
#: app/gui/preferences-dialog.c:1545
msgid "Tool Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360 361
#: app/actions/actions.c:175 app/gui/dialogs-constructors.c:387
#: app/gui/dialogs-constructors.c:589
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362 363 364
msgid "Tools"
msgstr "Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365 366
#: app/actions/actions.c:178 app/gui/dialogs-constructors.c:722
#: app/pdb/internal_procs.c:163 app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367 368 369 370 371 372 373 374
msgid "Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/actions.c:181
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Tệp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375 376 377 378
#: app/actions/brushes-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Bút lông"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
379

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380 381 382 383
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385 386 387 388
#: app/actions/brushes-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390 391 392 393
#: app/actions/brushes-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "New Brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395 396 397 398
#: app/actions/brushes-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400 401 402 403
#: app/actions/brushes-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405 406 407 408
#: app/actions/brushes-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410 411 412 413
#: app/actions/brushes-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415 416 417 418
#: app/actions/brushes-actions.c:66
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420
#: app/actions/brushes-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422 423
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425 426 427 428
#: app/actions/brushes-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430 431 432 433
#: app/actions/buffers-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435 436 437 438
#: app/actions/buffers-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/Dán Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440 441 442 443
#: app/actions/buffers-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445 446 447 448
#: app/actions/buffers-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Dán Buffer vào trong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
449

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
450 451 452 453
#: app/actions/buffers-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Xoay lớp hoặc phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455 456 457 458
#: app/actions/buffers-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Dán Buffer làm Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
460 461 462 463
#: app/actions/buffers-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Đặt lại trình lọc được chọn về các giá trị mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465 466 467 468
#: app/actions/buffers-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/Xoá Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470 471 472 473
#: app/actions/buffers-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475 476 477 478
#: app/actions/channels-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480 481 482 483
#: app/actions/channels-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Biên soạn Thuộc tính Kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485 486 487 488
#: app/actions/channels-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
489

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
490 491 492 493
#: app/actions/channels-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
494

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495 496 497 498
#: app/actions/channels-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/Xoá Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501 502 503
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505 506 507 508
#: app/actions/channels-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
509

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510 511 512 513
#: app/actions/channels-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
514

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515 516 517
#: app/actions/channels-actions.c:82
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519 520
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
522 523 524 525
#: app/actions/channels-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527
#: app/actions/channels-actions.c:95 app/actions/layers-actions.c:201
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528
#: app/actions/vectors-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529 530 531
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533 534
#: app/actions/channels-actions.c:100 app/actions/layers-actions.c:206
#: app/actions/layers-actions.c:229 app/actions/vectors-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535 536 537
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539 540
#: app/actions/channels-actions.c:105 app/actions/layers-actions.c:211
#: app/actions/layers-actions.c:234 app/actions/vectors-actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541 542 543
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545
#: app/actions/channels-commands.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547 548
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550 551
#: app/actions/channels-commands.c:223 app/core/gimpselection.c:599
#: app/pdb/selection_cmds.c:953 app/pdb/selection_cmds.c:1075
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552 553 554
#, fuzzy
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556
#: app/actions/channels-commands.c:323 app/actions/channels-commands.c:350
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557
#: app/actions/channels-commands.c:388
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558 559
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561 562 563 564
#: app/actions/channels-commands.c:326
#, fuzzy
msgid "Empty Channel"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566 567 568
#: app/actions/channels-commands.c:341
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
570 571 572
#: app/actions/channels-commands.c:352
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
573

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574 575 576
#: app/actions/channels-commands.c:390 app/actions/channels-commands.c:547
msgid "Channel Name:"
msgstr "Tên Kênh:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
577

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
#: app/actions/channels-commands.c:394 app/actions/channels-commands.c:551
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"

#: app/actions/channels-commands.c:458 app/actions/channels-commands.c:507
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:497
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:509 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Indexed Palette Menu"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615 616 617 618 619 620
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:51
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621
#: app/actions/plug-in-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622 623 624 625 626 627 628 629 630
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Màu"

#: app/actions/context-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Tính Mờ Đục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
#: app/actions/context-actions.c:49 app/gui/preferences-dialog.c:1584
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632 633 634 635
#, fuzzy
msgid "_Brush"
msgstr "Bút lông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636
#: app/actions/context-actions.c:50 app/actions/plug-in-actions.c:80
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637
#: app/gui/preferences-dialog.c:1587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
#, fuzzy
msgid "_Pattern"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/context-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Bảng Màu"

#: app/actions/context-actions.c:52 app/gui/palette-import-dialog.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648
#: app/gui/preferences-dialog.c:1590
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649 650 651 652 653 654 655 656
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/context-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657 658 659 660 661
#: app/actions/context-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Hình thể"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662 663
#: app/actions/context-actions.c:56
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
msgid "_Radius"
msgstr "Bán kính:"

#: app/actions/context-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pixels"

#: app/actions/context-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Độ rắn"

#: app/actions/context-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Phối cảnh"

#: app/actions/context-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Góc:"

#: app/actions/context-actions.c:63
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689 690 691
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Mặc Định"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692
#: app/actions/context-actions.c:68
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693 694 695 696
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Hoán đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
697
#: app/actions/data-commands.c:77 app/core/gimpimage.c:1281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698 699
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:527
#: app/core/gimppalette.c:638 app/gui/palette-import-dialog.c:684
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700
#: app/pdb/image_cmds.c:3679
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701 702 703 704 705 706
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

#: app/actions/data-commands.c:177
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708 709
"Bạn có chắc là muốn xoá\n"
"\"%s\" khỏi danh sách và khỏi đĩa?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
#: app/actions/data-commands.c:181
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Xoá Đối Tượng Dữ Liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Tệp/Thoại/Ảnh..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Thoại/Lớp, Kênh & Đường dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Thoại/Bút vẽ, Mẫu ..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
737 738
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "/Công cụ/Hộp Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Trạng Thái Thiết Bị"

#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Inde_xed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Bảng thống kê"

#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Trình biên tập Phần chọn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Duyệt"

#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
msgid "Brus_hes"
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Bảng màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
msgid "_Buffers"
msgstr "Buffers"

#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Duyệt Module"

#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Giúp/Mẹo thường dùng..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "Tự động"

#: app/actions/dockable-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dockable-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/Thêm Tab/Công cụ..."

#: app/actions/dockable-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "Preview Si_ze"
msgstr "X_em trước kích thước:"

#: app/actions/dockable-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/Bỏ Tab"

#: app/actions/dockable-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/Chọn Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
904
#: app/actions/dockable-actions.c:67 app/actions/view-actions.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905
msgid "Move to Screen..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
906 907
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052
#: app/actions/dockable-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Show Image _Menu"
msgstr "/Hiển thị Menu Ảnh"

#: app/actions/dockable-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Auto Follow Active _Image"
msgstr "/Tự động theo Ảnh hoạt động"

#: app/actions/dockable-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/actions/dockable-actions.c:101
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:102
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:103
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Trung bình"

#: app/actions/dockable-actions.c:104
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/actions/dockable-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:107
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/actions/dockable-actions.c:113
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "Phông:"

#: app/actions/dockable-actions.c:114
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Bề rộng Hiện thời:"

#: app/actions/dockable-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Text"

#: app/actions/dockable-actions.c:116
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:117
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Xem theo Danh sách"

#: app/actions/dockable-actions.c:131
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Xem theo Dòng kẻ"

#: app/actions/documents-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Documents Menu"
msgstr "Tài liệu"

#: app/actions/documents-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/Nâng hay Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/Thoại Mở Tập Tin..."

#: app/actions/documents-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/Bỏ Mục nhập"

#: app/actions/documents-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:73
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:78
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1053 1054 1055
#: app/actions/documents-commands.c:265 app/actions/file-commands.c:146
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:332 app/gui/file-open-dialog.c:200
#: app/gui/file-open-location-dialog.c:192 app/widgets/gimplayertreeview.c:822
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1056
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1057 1058 1059 1060 1061
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1062
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1063 1064
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1065

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077
#: app/actions/drawable-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

#: app/actions/drawable-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Lộn ngược"

#: app/actions/drawable-actions.c:56
msgid "_Equalize"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1078 1079
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1080 1081 1082 1083 1084
#: app/actions/drawable-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1085
#: app/actions/drawable-actions.c:69 app/actions/image-actions.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1086 1087 1088 1089
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "_Ngang:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1090
#: app/actions/drawable-actions.c:74 app/actions/image-actions.c:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091 1092 1093 1094 1095
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Dọc:"

#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096
#: app/actions/drawable-actions.c:82 app/actions/image-actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1097 1098 1099 1100
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101
#: app/actions/drawable-actions.c:87 app/actions/image-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1102 1103 1104 1105
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1106
#: app/actions/drawable-actions.c:92 app/actions/image-actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

#: app/actions/drawable-commands.c:56
#, fuzzy
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

#: app/actions/drawable-commands.c:74
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1118 1119
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1120 1121
#: app/actions/drawable-commands.c:92
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1122 1123
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1124
#: app/actions/drawable-commands.c:134 app/core/gimplayer.c:254
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125 1126 1127 1128
#, fuzzy
msgid "Flip Layer"
msgstr "1 Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1129
#: app/actions/drawable-commands.c:171 app/core/gimplayer.c:255
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1130 1131 1132 1133
#, fuzzy
msgid "Rotate Layer"
msgstr "/Nâng Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1134
#: app/actions/edit-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135 1136 1137 1138
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139
#: app/actions/edit-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140 1141 1142 1143
#, fuzzy
msgid "Buffer"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1145 1146 1147 1148
#, fuzzy
msgid "_Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149 1150
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/gui/dialogs-constructors.c:814
#: app/pdb/internal_procs.c:193
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1151 1152 1153
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1155 1156 1157 1158
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1159
#: app/actions/edit-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1160 1161 1162
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1163
#: app/actions/edit-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1164 1165 1166 1167
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1168
#: app/actions/edit-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1169
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1170
msgid "Clear undo history..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1171 1172
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1173
#: app/actions/edit-actions.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1174 1175 1176 1177
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1178
#: app/actions/edit-actions.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1179 1180 1181 1182
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1183
#: app/actions/edit-actions.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1184 1185 1186 1187
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1188
#: app/actions/edit-actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1189 1190 1191 1192
#, fuzzy
msgid "Paste _Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1193
#: app/actions/edit-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1194 1195 1196 1197
#, fuzzy
msgid "Paste as _New"
msgstr "Dán làm mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1198
#: app/actions/edit-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1199 1200 1201 1202
#, fuzzy
msgid "Cu_t Named..."
msgstr "Cắt với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1203
#: app/actions/edit-actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1204 1205 1206 1207
#, fuzzy
msgid "_Copy Named..."
msgstr "Sao chép với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1208
#: app/actions/edit-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1209 1210 1211 1212
#, fuzzy
msgid "_Paste Named..."
msgstr "/Biên soạn/Buffer/Dasn với tên..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1213
#: app/actions/edit-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1214 1215 1216 1217
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1218
#: app/actions/edit-actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1219 1220 1221 1222
#, fuzzy
msgid "Fill with _FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1223
#: app/actions/edit-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1224 1225 1226 1227
#, fuzzy
msgid "Fill with B_G Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1228
#: app/actions/edit-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1229 1230 1231 1232
#, fuzzy
msgid "Fill with P_attern"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1233
#: app/actions/edit-actions.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1234 1235 1236 1237
#, fuzzy, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1238
#: app/actions/edit-actions.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1239 1240 1241 1242
#, fuzzy, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1243
#: app/actions/edit-commands.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1244 1245 1246
#, fuzzy
msgid "Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1247

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1248
#: app/actions/edit-commands.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1249
msgid "Really clear image's undo history?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1250 1251
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1252
#: app/actions/edit-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1253 1254
msgid "Cut Named"
msgstr "Cắt với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1255

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1256
#: app/actions/edit-commands.c:190 app/actions/edit-commands.c:210
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1257 1258
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1259

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1260
#: app/actions/edit-commands.c:207
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1261 1262
msgid "Copy Named"
msgstr "Sao chép với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1263

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1264
#: app/actions/edit-commands.c:314
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1265 1266
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to cut from."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1267
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1268 1269
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1270

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1271
#: app/actions/edit-commands.c:326 app/actions/edit-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1272 1273
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1274

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1275
#: app/actions/edit-commands.c:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1276 1277
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to copy from."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1278
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1279 1280
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1281

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1282 1283 1284 1285
#: app/actions/error-console-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Error Console Menu"
msgstr "Lỗi Console"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1286

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1287 1288 1289 1290
#: app/actions/error-console-actions.c:44
#, fuzzy
msgid "_Clear Errors"
msgstr "Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1291

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1292 1293 1294 1295
#: app/actions/error-console-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Save _All Errors to File..."
msgstr "Ghi toàn bộ lỗi vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1296

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1297 1298 1299 1300
#: app/actions/error-console-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "Save _Selection to File..."
msgstr "Ghi sự chọn lựa vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1301

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1302 1303 1304 1305
#: app/actions/file-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_File"
msgstr "/_Tệp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1306

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1307 1308 1309 1310
#: app/actions/file-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Open _Recent"
msgstr "/Tệp/Mở gần đây/(Không)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1311

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1312 1313 1314 1315
#: app/actions/file-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Acquire"
msgstr "/Tệp/Thu được"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1316

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1317 1318 1319 1320
#: app/actions/file-actions.c:70 app/actions/file-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Open..."
msgstr "/Tệp/Mở..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1321

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1322 1323 1324 1325
#: app/actions/file-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Open Location..."
msgstr "Địa điểm:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1326

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1327 1328 1329 1330
#: app/actions/file-actions.c:85
#, fuzzy
msgid "_Save"
msgstr "Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1331

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1332 1333 1334 1335
#: app/actions/file-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Save _as..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1336

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1337 1338 1339 1340
#: app/actions/file-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Save a Cop_y..."
msgstr "/Tệp/Lưu bản sao..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1341

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1342 1343 1344 1345
#: app/actions/file-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Save as _Template..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1346

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1347 1348
#: app/actions/file-actions.c:105
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1349
msgid "Re_vert..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1350
msgstr "Trở lại"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1351

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1352 1353 1354 1355
#: app/actions/file-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "/Tệp/Thoát"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1356

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1357
#: app/actions/file-commands.c:190 app/gui/file-save-dialog.c:322
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1358
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1359
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1360 1361 1362 1363
"Saving '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Không lưu được '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1364

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1365
#: app/actions/file-commands.c:228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1366 1367 1368
#, fuzzy
msgid "Create New Template"
msgstr "Tạo Ảnh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1369

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1370
#: app/actions/file-commands.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1371 1372 1373
#, fuzzy
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1374

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1375
#: app/actions/file-commands.c:254
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1376 1377
#, fuzzy
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1378
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1379 1380
"Không trở lại được.\n"
"Không có tên tập tin liên quan đến ảnh này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1381

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1382
#: app/actions/file-commands.c:267
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1383
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1384
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1385 1386 1387 1388
"Revert '%s' to\n"
"'%s'?\n"
"\n"
"You will lose all your changes, including all undo information."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1389
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1390 1391 1392 1393 1394
"Đổi lại '%s' thành\n"
"'%s' không?\n"
"\n"
"(Bạn sẽ mất toàn bộ các thay đổi\n"
"đã làm cũng như thông tin hoàn tác)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1395

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1396
#: app/actions/file-commands.c:275
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1397 1398
msgid "Revert Image"
msgstr "Cho ảnh về trạng thái cũ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1399

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1400
#: app/actions/file-commands.c:330
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1401 1402 1403
#, fuzzy
msgid "(Unnamed Template)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1404

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1405
#: app/actions/file-commands.c:399
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1406
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1407
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1408 1409 1410
"Reverting to '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1411
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1412 1413
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1414

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1415 1416 1417 1418
#: app/actions/fonts-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Fonts Menu"
msgstr "Tài liệu"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1419

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1420 1421 1422 1423
#: app/actions/fonts-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Rescan Font List"
msgstr "Danh Sách Công Cụ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1424

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1425 1426 1427 1428
#: app/actions/fonts-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Rescan font list"
msgstr "Danh Sách Công Cụ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1429

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1430 1431 1432 1433
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "Gradient Editor Menu"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1434

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1435 1436 1437 1438
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:50
#, fuzzy
msgid "_Load Left Color From"
msgstr "/Lưu Màu bên Trái vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1439

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1440 1441 1442 1443
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Save Left Color To"
msgstr "/Lưu Màu bên Trái vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1444

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1445 1446 1447 1448
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "Load Right Color Fr_om"
msgstr "/Lưu Màu bên Phải vào"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1449

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1450 1451 1452 1453
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Sa_ve Right Color To"
msgstr "/Lưu Màu bên Phải vào"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1454

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1455 1456 1457 1458
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "L_eft Endpoint's Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1459

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1460 1461 1462 1463
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "R_ight Endpoint's Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1464

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1465 1466 1467 1468
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1469

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1470 1471
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:113
msgid "Blend Endpoints' Opacit_y"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1472 1473
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1474 1475
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:143
msgid "_Left Neighbor's Right Endpoint"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1476 1477
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1478 1479 1480 1481
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:148
#, fuzzy
msgid "_Right Endpoint"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1482

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1483 1484 1485 1486 1487
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:153
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:201
#, fuzzy
msgid "_FG Color"
msgstr "Màu RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1488

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1489 1490 1491 1492 1493
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:158
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:206
#, fuzzy
msgid "_BG Color"
msgstr "Màu RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1494

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1495 1496
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:191
msgid "_Right Neighbor's Left Endpoint"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1497 1498
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1499 1500 1501 1502
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:196
#, fuzzy
msgid "_Left Endpoint"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1503

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1504 1505 1506 1507
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:245
#, fuzzy
msgid "_Linear"
msgstr "Tuyến"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1508

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1509 1510 1511 1512
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:250
#, fuzzy
msgid "_Curved"
msgstr "Đường Cong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1513

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1514 1515
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:255
msgid "_Sinusoidal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1516 1517
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1518 1519 1520 1521
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:260
#, fuzzy
msgid "Spherical (i_ncreasing)"
msgstr "/chức năng pha trộn/Hình cầu (tăng)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1522

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:265
#, fuzzy
msgid "Spherical (_decreasing)"
msgstr "/chức năng pha trộn/Hình cầu (giảm)"

#: app/actions/gradient-editor-actions.c:270
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:293
msgid "(Varies)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1531 1532
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1533
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:278 app/actions/image-actions.c:114
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1534
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1535 1536
msgid "_RGB"
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1537

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed