vi.po 319 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-10-15 00:59+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
18 19 20
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: app/app_procs.c:238
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:289
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
33 34 35 36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: app/app_procs.c:348 app/core/gimppalette-import.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47 48 49 50 51 52
#: app/batch.c:85
#, c-format
msgid "The batch interpreter '%s' is not available, batch mode disabled."
msgstr ""

#: app/main.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
53
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
55
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
56
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
57 58
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
59

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
60
#: app/main.c:222 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
61
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
62 63 64
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
65 66 67
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
68
#: app/main.c:422
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
69 70 71 72 73 74 75 76
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
77
#: app/main.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78 79 80
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
81
#: app/main.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92
#: app/main.c:511
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
93 94 95
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
97 98 99
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100
#: app/main.c:513
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101 102 103
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
104
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
#: app/main.c:515
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110 111
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
114

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
116 117
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
118 119
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
120
#: app/main.c:517
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121 122 123 124 125 126 127
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:518
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
129 130 131 132
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
#: app/main.c:519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134 135 136
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137
#: app/main.c:520
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
138 139
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
140

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141
#: app/main.c:521
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142 143 144
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:522
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
#: app/main.c:523
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
151 152 153
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154
#: app/main.c:524
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155 156
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:525
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
160
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
161
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
162

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
#: app/main.c:526
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
164 165 166 167 168 169
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
171
#: app/main.c:527
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172 173
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174 175 176 177
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
178
#: app/main.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
179
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182 183
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184 185
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186 187
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188
#: app/main.c:530
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189 190
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192 193
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194 195 196 197 198 199 200
#: app/main.c:532
msgid ""
" --batch-interpreter <procedure>\n"
"              The procedure to process batch commands with.\n"
msgstr ""

#: app/main.c:534
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201 202 203 204
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205
#: app/sanity.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206 207 208 209 210 211 212
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
#: app/sanity.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Most probably your filesystem stores files in an encoding different from UTF-"
"8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224
#. initialize the list of gimp brushes
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225 226
#: app/actions/actions.c:92 app/core/gimp.c:856 app/dialogs/dialogs.c:135
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2383 app/pdb/internal_procs.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228 229
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
230
#: app/actions/actions.c:95 app/dialogs/dialogs.c:147
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
231 232 233
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234
#: app/actions/actions.c:98 app/dialogs/dialogs.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235 236 237
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
#: app/actions/actions.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239 240 241 242
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Trình Biên Soạn Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243
#: app/actions/actions.c:104 app/pdb/internal_procs.c:100
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244 245 246 247
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
248
#: app/actions/actions.c:107
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249 250 251
msgid "Debug"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252
#: app/actions/actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253 254 255 256
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257
#: app/actions/actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258 259 260 261
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262
#: app/actions/actions.c:116 app/dialogs/dialogs.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263 264 265 266
#, fuzzy
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267 268
#: app/actions/actions.c:119 app/core/core-enums.c:587
#: app/core/core-enums.c:617
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269 270 271 272
#, fuzzy
msgid "Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
273
#: app/actions/actions.c:122 app/tools/tools-enums.c:92
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274 275 276
msgid "Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277
#: app/actions/actions.c:125 app/dialogs/dialogs.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278 279 280
msgid "Error Console"
msgstr "Lỗi Console"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281
#: app/actions/actions.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282 283 284 285 286
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tệp"

#. initialize the list of gimp fonts
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288
#: app/actions/actions.c:131 app/core/gimp.c:872 app/dialogs/dialogs.c:143
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2399 app/pdb/internal_procs.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289 290 291 292
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "points"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
#: app/actions/actions.c:134 app/dialogs/dialogs.c:202
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296 297
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"

#. initialize the list of gimp gradients
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298 299
#: app/actions/actions.c:137 app/core/gimp.c:868 app/dialogs/dialogs.c:139
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2395 app/pdb/internal_procs.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300 301 302
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303
#: app/actions/actions.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304 305 306 307
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Giúp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308
#: app/actions/actions.c:143 app/pdb/internal_procs.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309 310 311 312
#: app/tools/tools-enums.c:112
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313 314
#. list & grid views
#: app/actions/actions.c:146 app/dialogs/dialogs.c:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316 317
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318
#: app/actions/actions.c:149 app/dialogs/dialogs.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319 320 321
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322
#: app/actions/actions.c:152 app/dialogs/dialogs.c:206
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323 324 325 326
msgid "Palette Editor"
msgstr "Trình biên soạn Bảng màu"

#. initialize the list of gimp palettes
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327 328
#: app/actions/actions.c:155 app/core/gimp.c:864 app/dialogs/dialogs.c:141
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2391 app/pdb/internal_procs.c:166
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329 330 331 332
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp patterns
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333 334
#: app/actions/actions.c:158 app/core/gimp.c:860 app/dialogs/dialogs.c:137
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2387 app/pdb/internal_procs.c:181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335 336 337
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338
#: app/actions/actions.c:161 app/dialogs/preferences-dialog.c:2403
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
339 340 341
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-Ins"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342
#: app/actions/actions.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343 344 345
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
#: app/actions/actions.c:167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348 349 350 351
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352
#: app/actions/actions.c:170 app/core/gimp.c:880 app/dialogs/dialogs.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353 354 355 356
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Themes"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
357 358 359
#: app/actions/actions.c:173 app/dialogs/dialogs.c:120
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1540 app/dialogs/preferences-dialog.c:1543
#: app/gui/gui.c:409
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360 361 362
msgid "Tool Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
363
#: app/actions/actions.c:176 app/dialogs/dialogs.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364 365 366
msgid "Tools"
msgstr "Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367 368
#: app/actions/actions.c:179 app/dialogs/dialogs.c:164
#: app/pdb/internal_procs.c:172 app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369 370 371
msgid "Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372
#: app/actions/actions.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373 374 375 376
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Tệp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377 378 379 380
#: app/actions/brushes-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Bút lông"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
381

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
382 383 384 385
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "New Brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
387
#: app/actions/brushes-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388 389 390
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392
#: app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393 394 395
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397
#: app/actions/brushes-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398 399 400
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402
#: app/actions/brushes-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404 405
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407
#: app/actions/brushes-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408 409 410
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412
#: app/actions/brushes-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414 415
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417
#: app/actions/brushes-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418 419 420
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
#: app/actions/brushes-actions.c:74
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."

#: app/actions/brushes-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432 433 434 435
#: app/actions/buffers-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
436

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437 438 439 440
#: app/actions/buffers-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/Dán Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
441

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
442 443 444 445
#: app/actions/buffers-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
446

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447 448 449 450
#: app/actions/buffers-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Dán Buffer vào trong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
451

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452 453 454 455
#: app/actions/buffers-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Xoay lớp hoặc phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457 458 459 460
#: app/actions/buffers-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Dán Buffer làm Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
462 463 464 465
#: app/actions/buffers-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Đặt lại trình lọc được chọn về các giá trị mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
466

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467 468 469 470
#: app/actions/buffers-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/Xoá Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
471

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
472 473 474 475
#: app/actions/buffers-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
476

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477 478 479 480
#: app/actions/channels-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
482 483 484 485
#: app/actions/channels-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Biên soạn Thuộc tính Kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487 488 489 490
#: app/actions/channels-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
491

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
492 493 494 495
#: app/actions/channels-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
497 498 499 500
#: app/actions/channels-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/Xoá Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
502 503 504 505
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
506

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507 508 509 510
#: app/actions/channels-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
511

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
512 513 514 515
#: app/actions/channels-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
516

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
517 518 519
#: app/actions/channels-actions.c:82
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521 522
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
524 525 526 527
#: app/actions/channels-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529 530
#: app/actions/channels-actions.c:95 app/actions/layers-actions.c:211
#: app/actions/vectors-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531 532 533
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535 536
#: app/actions/channels-actions.c:100 app/actions/layers-actions.c:216
#: app/actions/layers-actions.c:239 app/actions/vectors-actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537 538 539
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541 542
#: app/actions/channels-actions.c:105 app/actions/layers-actions.c:221
#: app/actions/layers-actions.c:244 app/actions/vectors-actions.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
543 544 545
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547
#: app/actions/channels-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549 550
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
551

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552
#: app/actions/channels-commands.c:253 app/core/gimpselection.c:599
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
#: app/pdb/selection_cmds.c:968 app/pdb/selection_cmds.c:1092
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554 555 556
#, fuzzy
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558 559
#: app/actions/channels-commands.c:294 app/actions/channels-commands.c:390
#: app/actions/channels-commands.c:434
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560 561
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563
#: app/actions/channels-commands.c:297
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564 565 566
#, fuzzy
msgid "Empty Channel"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568 569 570 571 572
#: app/actions/channels-commands.c:362
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573 574
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
575

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577 578 579 580 581 582 583 584
#: app/actions/channels-commands.c:374 app/actions/channels-commands.c:519
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:376 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:392
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585 586
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
587

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
#: app/actions/channels-commands.c:426
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589 590
msgid "Channel Name:"
msgstr "Tên Kênh:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
591

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592
#: app/actions/channels-commands.c:437
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Indexed Palette Menu"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617 618 619 620 621
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622
#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623
#: app/actions/plug-in-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
624 625 626 627
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628
#: app/actions/context-actions.c:48 app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629 630 631 632
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Tính Mờ Đục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633 634 635 636 637
#: app/actions/context-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Paint _Mode"
msgstr "Thủ tục Biên soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638
#: app/actions/context-actions.c:50 app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
639 640 641 642
#, fuzzy
msgid "_Brush"
msgstr "Bút lông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643 644
#: app/actions/context-actions.c:51 app/actions/plug-in-actions.c:78
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645 646 647 648
#, fuzzy
msgid "_Pattern"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649
#: app/actions/context-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650 651 652 653
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Bảng Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654
#: app/actions/context-actions.c:53 app/dialogs/palette-import-dialog.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656 657 658
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
659
#: app/actions/context-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660 661 662 663
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664
#: app/actions/context-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665 666 667 668
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Hình thể"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
669
#: app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672 673
msgid "_Radius"
msgstr "Bán kính:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674
#: app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
675 676 677 678
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pixels"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679
#: app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680 681 682 683
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Độ rắn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684
#: app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685 686 687 688
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Phối cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689
#: app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690 691 692 693
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Góc:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
#: app/actions/context-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696 697 698
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Mặc Định"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699
#: app/actions/context-actions.c:69
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700 701 702 703
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Hoán đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704
#: app/actions/data-commands.c:79 app/core/gimpimage.c:1283
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705 706
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:523
#: app/core/gimppalette.c:634 app/dialogs/palette-import-dialog.c:684
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707
#: app/pdb/image_cmds.c:3732
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708 709 710
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712 713 714 715 716
#: app/actions/data-commands.c:149
#, fuzzy
msgid "Delete Object"
msgstr "Xoá Đối Tượng Dữ Liệu"

#: app/actions/data-commands.c:167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717 718
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
719
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720 721
"Bạn có chắc là muốn xoá\n"
"\"%s\" khỏi danh sách và khỏi đĩa?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Tệp/Thoại/Ảnh..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Thoại/Lớp, Kênh & Đường dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Thoại/Bút vẽ, Mẫu ..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745 746
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "/Công cụ/Hộp Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Trạng Thái Thiết Bị"

#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Inde_xed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Bảng thống kê"

#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Trình biên tập Phần chọn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Duyệt"

#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
msgid "Brus_hes"
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Bảng màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
msgid "_Buffers"
msgstr "Buffers"

#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Duyệt Module"

#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Giúp/Mẹo thường dùng..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "Tự động"

#: app/actions/dockable-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dockable-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/Thêm Tab/Công cụ..."

#: app/actions/dockable-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "Preview Si_ze"
msgstr "X_em trước kích thước:"

#: app/actions/dockable-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/Bỏ Tab"

#: app/actions/dockable-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/Chọn Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
912
#: app/actions/dockable-actions.c:67 app/actions/view-actions.c:111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
913
msgid "Move to Screen..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
914 915
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
#: app/actions/dockable-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Show Image _Menu"
msgstr "/Hiển thị Menu Ảnh"

#: app/actions/dockable-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Auto Follow Active _Image"
msgstr "/Tự động theo Ảnh hoạt động"

#: app/actions/dockable-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/actions/dockable-actions.c:101
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:102
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:103
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Trung bình"

#: app/actions/dockable-actions.c:104
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/actions/dockable-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:107
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/actions/dockable-actions.c:113
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "Phông:"

#: app/actions/dockable-actions.c:114
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Bề rộng Hiện thời:"

#: app/actions/dockable-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Text"

#: app/actions/dockable-actions.c:116
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:117
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Xem theo Danh sách"

#: app/actions/dockable-actions.c:131
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Xem theo Dòng kẻ"

#: app/actions/documents-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Documents Menu"
msgstr "Tài liệu"

#: app/actions/documents-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/Nâng hay Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/Thoại Mở Tập Tin..."

#: app/actions/documents-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/Bỏ Mục nhập"

#: app/actions/documents-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:73
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:78
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061
#: app/actions/documents-commands.c:272 app/actions/file-commands.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1062
#: app/dialogs/file-open-dialog.c:198 app/dialogs/file-open-dialog.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1063 1064
#: app/dialogs/file-open-location-dialog.c:193
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:332 app/widgets/gimplayertreeview.c:822
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1065
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066 1067 1068 1069 1070
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1071
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1072 1073
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1074

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
#: app/actions/drawable-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

#: app/actions/drawable-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Lộn ngược"

#: app/actions/drawable-actions.c:56
msgid "_Equalize"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1087 1088
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1089 1090 1091 1092 1093
#: app/actions/drawable-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103
#: app/actions/drawable-actions.c:69 app/actions/vectors-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "_Visible"
msgstr "/_Tệp"

#: app/actions/drawable-actions.c:75 app/actions/vectors-actions.c:132
#, fuzzy
msgid "_Linked"
msgstr "Tuyến"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1104
#: app/actions/drawable-actions.c:84 app/actions/image-actions.c:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1105 1106 1107 1108
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "_Ngang:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1109
#: app/actions/drawable-actions.c:89 app/actions/image-actions.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1110 1111 1112 1113 1114
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Dọc:"

#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1115
#: app/actions/drawable-actions.c:97 app/actions/image-actions.c:147
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1116 1117 1118 1119
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1120
#: app/actions/drawable-actions.c:102 app/actions/image-actions.c:152
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1121 1122 1123 1124
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125
#: app/actions/drawable-actions.c:107 app/actions/image-actions.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1126 1127 1128 1129
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1130
#: app/actions/drawable-commands.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1131 1132 1133 1134
#, fuzzy
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135
#: app/actions/drawable-commands.c:75
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1136
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1137 1138
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139
#: app/actions/drawable-commands.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1141 1142
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1143
#: app/actions/edit-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144 1145 1146 1147
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1148
#: app/actions/edit-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149 1150 1151 1152
#, fuzzy
msgid "Buffer"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1153
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154 1155 1156 1157
#, fuzzy
msgid "_Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1158 1159
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/dialogs/dialogs.c:180
#: app/pdb/internal_procs.c:205
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1160 1161 1162
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1163
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1164 1165 1166 1167
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1168
#: app/actions/edit-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1169 1170 1171
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1172
#: app/actions/edit-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1173 1174 1175 1176
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1177
#: app/actions/edit-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1178
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1179
msgid "Clear undo history..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1180 1181
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1182
#: app/actions/edit-actions.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1183 1184 1185 1186
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1187
#: app/actions/edit-actions.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1188 1189 1190 1191
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1192
#: app/actions/edit-actions.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1193 1194 1195 1196
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1197
#: app/actions/edit-actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1198 1199 1200 1201
#, fuzzy
msgid "Paste _Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1202
#: app/actions/edit-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1203 1204 1205 1206
#, fuzzy
msgid "Paste as _New"
msgstr "Dán làm mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1207
#: app/actions/edit-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1208 1209 1210 1211
#, fuzzy
msgid "Cu_t Named..."
msgstr "Cắt với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1212
#: app/actions/edit-actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1213 1214 1215 1216
#, fuzzy
msgid "_Copy Named..."
msgstr "Sao chép với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1217
#: app/actions/edit-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1218 1219 1220 1221
#, fuzzy
msgid "_Paste Named..."
msgstr "/Biên soạn/Buffer/Dasn với tên..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1222
#: app/actions/edit-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1223 1224 1225 1226
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1227
#: app/actions/edit-actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1228 1229 1230 1231
#, fuzzy
msgid "Fill with _FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1232
#: app/actions/edit-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1233 1234 1235 1236
#, fuzzy
msgid "Fill with B_G Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1237
#: app/actions/edit-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1238 1239 1240 1241
#, fuzzy
msgid "Fill with P_attern"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1242
#: app/actions/edit-actions.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1243 1244 1245 1246
#, fuzzy, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1247
#: app/actions/edit-actions.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1248 1249 1250 1251
#, fuzzy, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1252
#: app/actions/edit-commands.c:104
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1253 1254 1255
#, fuzzy
msgid "Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1256

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1257
#: app/actions/edit-commands.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1258
msgid "Really clear image's undo history?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1259 1260
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1261
#: app/actions/edit-commands.c:199
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1262 1263
msgid "Cut Named"
msgstr "Cắt với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1264

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1265
#: app/actions/edit-commands.c:202 app/actions/edit-commands.c:222
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1266 1267
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1268

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1269
#: app/actions/edit-commands.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1270 1271
msgid "Copy Named"
msgstr "Sao chép với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1272

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1273
#: app/actions/edit-commands.c:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1274 1275
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to cut from."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1276
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1277 1278
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1279

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1280
#: app/actions/edit-commands.c:338 app/actions/edit-commands.c:375
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1281 1282
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1283

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1284
#: app/actions/edit-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1285 1286
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to copy from."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1287
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1288 1289
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1290

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1291 1292 1293 1294
#: app/actions/error-console-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Error Console Menu"
msgstr "Lỗi Console"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1295

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1296 1297 1298 1299
#: app/actions/error-console-actions.c:44
#, fuzzy
msgid "_Clear Errors"
msgstr "Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1300

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1301 1302 1303 1304
#: app/actions/error-console-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Save _All Errors to File..."
msgstr "Ghi toàn bộ lỗi vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1305

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1306 1307 1308 1309
#: app/actions/error-console-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "Save _Selection to File..."
msgstr "Ghi sự chọn lựa vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1310

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1311 1312 1313 1314
#: app/actions/file-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_File"
msgstr "/_Tệp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1315

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1316
#: app/actions/file-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1317 1318 1319
#, fuzzy
msgid "Open _Recent"
msgstr "/Tệp/Mở gần đây/(Không)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1320

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1321
#: app/actions/file-actions.c:63
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1322 1323 1324
#, fuzzy
msgid "_Acquire"
msgstr "/Tệp/Thu được"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1325

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1326
#: app/actions/file-actions.c:66 app/actions/file-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1327 1328 1329
#, fuzzy
msgid "_Open..."
msgstr "/Tệp/Mở..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1330

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1331
#: app/actions/file-actions.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1332
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1333 1334 1335 1336 1337 1338
msgid "Op_en as Layer..."
msgstr "/Lớp mới..."

#: app/actions/file-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Open _Location..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1339
msgstr "Địa điểm:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1340

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1341
#: app/actions/file-actions.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1342 1343 1344
#, fuzzy
msgid "_Save"
msgstr "Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1345

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1346
#: app/actions/file-actions.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1347 1348 1349
#, fuzzy
msgid "Save _as..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1350

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1351
#: app/actions/file-actions.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1352 1353 1354
#, fuzzy
msgid "Save a Cop_y..."
msgstr "/Tệp/Lưu bản sao..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1355

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1356
#: app/actions/file-actions.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1357 1358 1359
#, fuzzy
msgid "Save as _Template..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1360

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1361
#: app/actions/file-actions.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1362
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1363
msgid "Re_vert..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1364
msgstr "Trở lại"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1365

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1366
#: app/actions/file-actions.c:111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1367 1368 1369
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "/Tệp/Thoát"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1370

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1371
#: app/actions/file-commands.c:208 app/dialogs/file-save-dialog.c:254
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1372
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1373
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1374 1375 1376 1377
"Saving '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Không lưu được '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1378

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1379
#: app/actions/file-commands.c:230 app/dialogs/file-save-dialog.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1380 1381 1382
msgid "Save Image"
msgstr "Lưu Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1383
#: app/actions/file-commands.c:246
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1384 1385 1386
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Lưu bản sao của ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1387
#: app/actions/file-commands.c:258
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1388 1389 1390
#, fuzzy
msgid "Create New Template"
msgstr "Tạo Ảnh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1391

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1392
#: app/actions/file-commands.c:262
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1393 1394 1395
#, fuzzy
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1396

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1397
#: app/actions/file-commands.c:284
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1398 1399
#, fuzzy
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1400
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1401 1402
"Không trở lại được.\n"
"Không có tên tập tin liên quan đến ảnh này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1403

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1404
#: app/actions/file-commands.c:296
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414
msgid "Revert Image"
msgstr "Cho ảnh về trạng thái cũ"

#: app/actions/file-commands.c:317
#, c-format
msgid "Revert '%s' to '%s'?"
msgstr ""

#: app/actions/file-commands.c:323
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1415
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1416 1417
"By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
"changes, including all undo information."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1418
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1419 1420 1421 1422 1423
"Đổi lại '%s' thành\n"
"'%s' không?\n"
"\n"
"(Bạn sẽ mất toàn bộ các thay đổi\n"
"đã làm cũng như thông tin hoàn tác)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1424

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1425
#: app/actions/file-commands.c:372
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1426 1427 1428 1429
#, fuzzy
msgid "Open Image as Layer"
msgstr "Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1430
#: app/actions/file-commands.c:377 app/dialogs/file-open-dialog.c:74
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1431 1432 1433
msgid "Open Image"
msgstr "Mở Ảnh"