bg.po 20 KB
Newer Older
1 2
# Bulgarian translation of gimp-tips po-file.
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
3 4
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5
# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
6 7
#
#
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gimp-tips trunk\n"
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2007-07-27 15:50+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-27 15:52+0300\n"
14 15
"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
"Language: bg\n"
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
17 18 19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
23
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
24
msgstr ""
25
"<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения - GIMP!</big>"
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
26

27
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
28
msgid ""
29 30 31 32
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
33
msgstr ""
34 35 36
"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху инструмента за запълване ще активира цвета на "
"фона, вместо цвета за рисуване. По подобен начин ·<tt>Ctrl</tt>-натискане с "
"пипетата задава цвета за фон, вместо този за рисуване."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
37

38
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
39
msgid ""
40 41 42
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
43
msgstr ""
44 45 46 47
"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
"менюто със слоевете превключва ефекта на маската. <tt>Alt</tt>-натискане "
"върху предварителния преглед на маската в менюто със слоеве превключва "
"видимостта на маската директно."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
48

49
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
50 51 52 53
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
54 55
"<tt>Ctrl</tt>-влачене си инструмента за завъртане ще ограничи въртенето на "
"стъпки с ъгъл по 15 градуса."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
56

57
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
58 59 60 61
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
62
"<tt>Shift</tt>-натискане върху иконката с око в прозореца със слоевете ще "
63
"скрие всички слоеве освен този. <tt>Shift</tt>-отново ще ги визуализира пак."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
64

65
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
66 67 68 69 70 71
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
72 73
"Плаващата селекция трябва да бъде прикрепена към нов слой или последният "
"активен такъв преди да се прави друго с изображението. Може да се използва "
74
"натискане върху бутоните „Нов слой“ или „Фиксиране на плаващ слой“; в "
75
"прозореца със слоевете или менютата."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
76

77
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
78 79 80 81 82
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Ако се включи &quot;Използване на динамични бързи клавиши&quot; в "
"настройките, могат да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се "
"активира менюто, избира се действие и се натиска желаната клавишна "
"комбинация. Ако &quot;Запазване на бързите клавиши при излизане&quot; е "
"включено, те ще бъдат запазвани при излизане от GIMP. Вероятно бихте "
"изключили &quot;Динамични клавишни комбинации&quot; след това за да "
"предотвратите случайно задаване/презадаване на комбинации."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
94

95
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
96 97 98 99 100
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
101
"Щракване върху водач и влачене ще създаде водач върху изображението. Всички "
102 103
"влачени селекции ще се прилепват към водачите. Можете да премахвате "
"водачите, като ги влачите извън изображението с инструмента за преместване."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
104

105
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
106 107 108 109
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
110 111
"GIMP позволява да се отменят повечето промени по изображението, така че "
"можете спокойно да експериментирате."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112

113
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
114 115 116 117 118
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
119 120 121 122
"GIMP поддържа gzip компресия в движение. Просто добавете <tt>.gz</tt> (или "
"<tt>.bz2</tt>, ако имате инсталиран bzip2) към името на файла и "
"изображението ще се запази в компресиран вид. Разбира се, работи и "
"отварянето на компресирани изображения."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
123

124
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
125 126 127 128 129
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
130 131 132
"GIMP  за по-лесна организация на изображението. Представете си ги като пакет "
"плаки или диапозитиви, когато погледнете през пакета можете да видите цялото "
"изображение."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133

134
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
135 136 137
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
138
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
139
msgstr ""
140
"Ако името на слоя в прозореца със слоеве е показано <b>удебелено</b>, значи "
141 142
"този слой няма канал за прозрачност. Можете да добавите такъв със "
"Слой→Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143

144
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
145 146 147
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
148 149
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
150
msgstr ""
151
"Ако някои от сканираните изображения не изглеждат достатъчно цветни, можете "
152 153 154
"лесно подобрите тоналността им с бутона &quot;Автоматично&quot; на "
"инструмента за нива (Цветове→Нива). Ако все още не ви харесва, можете да го "
"коригирате със инструмента за криви (Цветове→Криви)."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
155

156
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
157
msgid ""
158 159 160
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
161
msgstr ""
162 163
"Ако очертаете пътека (Редактиране→Очертаване на пътеката), инструментите за "
"рисуване ще се използват с текущите си настройки. Можете да използвате "
164
"рисуването в режим на преливка или дори инструментите за триене и замазване."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
165

166
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
167
msgid ""
168 169
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
170
msgstr ""
171 172 173
"Ако екранът ви е претупан, можете да натиснете <tt>Tab</tt> в прозореца на "
"изображението за да превключите видимостта на кутията с инструменти и "
"другите диалози."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
174

175
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
176 177
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
178 179
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
180
msgstr ""
181 182
"Повечето приставки работят върху активния слой от активното изображение. В "
"някой случаи се налага да слеете всички слоеве (Изображение→Изравняване на "
183
"изображението) ако искате филтъра да работи върху цялото изображение."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
184

185
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
186 187
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
188 189 190 191 192 193 194 195 196
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Не всички филтри работят върху всички типове изображения. Това се маркира "
"със сиво в менюто. Може да се наложи да промените цветовия модел на "
"изображението в ЧЗС (Изображение→Тип→ЧЗС), да добавите канал за прозрачност "
"(Слой→Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност) или да го изравните "
"(Изображение→Изравняване на изображението)."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
197

198
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
199 200 201 202 203
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
204 205 206 207
"Натискането и задържането на клавиш <tt>Shift</tt> преди селектиране ви "
"позволява да добавите нова селекция, вместо да подмените старата. "
"Използването на <tt>Ctrl</tt> преди селектиране изважда селектираното от "
"старата селекция."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
208

209
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
210 211 212 213 214 215 216
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
217 218 219 220 221
"За създаване на кръгова селекция, задръжте <tt>Shift</tt> по време на "
"елипсовидно избиране. За да позиционирате кръг прецизно, можете да влачите "
"хоризонталните и вертикални водачи до кръга, който искате да изберете, "
"поставите показалеца в пресечната точка на водачите и получената селекция ще "
"се напасне по водачите."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
222

223
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
224
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
226 227 228 229
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
230 231 232 233
"Когато запазвате изображение, над което ще работите отново по-късно, можете "
"да изберете XCF - формата на GIMP (използвайки разширение <tt>.xcf</tt>). "
"Това запазва слоевете и всичко от вашата работа. След като веднъж проекта е "
"завършен, можете да го запазите като JPEG, PNG, GIF..."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
234

235
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
236 237
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
238
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
239
msgstr ""
240
"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
241
"Ако така се мести целият прозорец, мениджъра на прозорци вече използва "
242
"клавиша<tt>Alt</tt>."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
243

244
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
245 246 247 248 249
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
250
"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
251
"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по няколко пътеки и да ги "
252
"превърнете в селекции."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
253

254
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
255 256 257 258
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
259 260
"Мажете да влачите слой от прозореца със слоеве и да го пуснете върху кутията "
"с инструменти. Това ще създаде ново изображение, съдържащо само този слой."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
261

262
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
263
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
265
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
266
"fill the current selection with that color."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
267
msgstr ""
268 269
"Можете да влачите и пускате много неща в GIMP. Например влаченето на цвят от "
"кутията с инструменти или палитрата с цветовете и пускането му върху "
270
"изображение, ще запълни селекцията с този цвят."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
271

272
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
273
msgid ""
274
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
275
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
276
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
277
msgstr ""
278 279 280
"Можете да рисуване прости квадрати или кръгове с Редактиране→Очертаване на "
"селекцията. Това очертава границите на текущата селекция. По-сложни форми "
"могат за бъдат рисувани с инструмента за Пътеки или Филтри→Генериране→Gfig."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
281

282
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
283
msgid ""
284 285
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
286
msgstr ""
287
"Можете да получите контекстночувствителна помощ за повечето възможности на "
288
"GIMP като натиснете F1 по всяко време. Работи и в менюта."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
289

290
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
291 292 293 294
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
295 296
"Можете да направите много неща със слоеве като натиснете текстовия етикет на "
"слоя в прозореца със слоевете."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
297

298
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
299
msgid ""
300
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
301 302 303 304
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
305 306 307 308
"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране→Запазване като канал) и да "
"редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез използване на бутоните "
"в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия канал или да "
"го превърнете в селекция."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
309

310
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
311
msgid ""
312
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
313 314
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
315
"Можете да използвате <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>> за да преминавате в "
316
"различните слоеве на изображението (ако мениджъра на прозорци не е "
317
"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
318

319
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
320
msgid ""
321 322
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
323
msgstr ""
324
"Можете да използвате средния бутон на мишката за да се движите по "
325
"изображението (или да задържите <tt>Интервал<tt>, докато движите мишката) ."
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
326

327
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
Alexander Shopov's avatar
Alexander Shopov committed
328 329 330 331 332 333
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
334 335 336 337
"Можете да използвате инструментите за рисуване за да промените селекцията. "
"Натиснете бутона „Превключване на бързата маска“ в долният ляв ъгъл под "
"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
"да се върнете в режим на селекция."