vi.po 314 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-09-20 00:34+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
18 19 20
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: app/app_procs.c:237
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:288
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
33 34 35 36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: app/app_procs.c:347 app/core/gimppalette-import.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
#: app/main.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
50
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55
#: app/main.c:221 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57 58 59
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60 61 62
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
63
#: app/main.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64 65 66 67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
73 74 75
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
76
#: app/main.c:493
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#: app/main.c:495
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88 89 90
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
91
#: app/main.c:496
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92 93 94
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
#: app/main.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96 97 98
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: app/main.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100 101
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
102

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103
#: app/main.c:499
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110
#: app/main.c:500
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111 112
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113 114
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115
#: app/main.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116 117 118 119 120 121 122
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
123
#: app/main.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124 125 126 127
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:503
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
132
#: app/main.c:504
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133 134
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
#: app/main.c:505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137 138 139
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140
#: app/main.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141 142 143
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149
#: app/main.c:508
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150 151
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: app/main.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
159 160 161 162 163 164
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
166
#: app/main.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167 168
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171 172
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177 178
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179 180
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181 182
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
183
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
187 188
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190 191 192 193
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
#: app/sanity.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
195 196 197 198 199 200 201
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
#: app/sanity.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Most probably your filesystem stores files in an encoding different from UTF-"
"8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213 214
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/actions/actions.c:91 app/core/gimp.c:856
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215 216 217
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:321
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:523
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2380 app/pdb/internal_procs.c:85
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219 220
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
221 222
#: app/actions/actions.c:94 app/dialogs/dialogs-constructors.c:442
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:644
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223 224 225
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226
#: app/actions/actions.c:97 app/dialogs/dialogs-constructors.c:726
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

#: app/actions/actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Trình Biên Soạn Màu"

#: app/actions/actions.c:103
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

#: app/actions/actions.c:106
msgid "Debug"
msgstr ""

#: app/actions/actions.c:109
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/actions.c:112
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
254 255
#: app/actions/actions.c:115 app/dialogs/dialogs-constructors.c:461
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:663
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
#, fuzzy
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/actions.c:118 app/core/core-enums.c:567
#: app/core/core-enums.c:597
#, fuzzy
msgid "Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

#: app/actions/actions.c:121 app/tools/tools-enums.c:92
msgid "Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
#: app/actions/actions.c:124 app/dialogs/dialogs-constructors.c:278
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
msgid "Error Console"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/actions.c:127
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tệp"

#. initialize the list of gimp fonts
#: app/actions/actions.c:130 app/core/gimp.c:872
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281 282 283
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:404
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:606
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2396 app/pdb/internal_procs.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284 285 286 287
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "points"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288
#: app/actions/actions.c:133 app/dialogs/dialogs-constructors.c:949
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289 290 291 292 293
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"

#. initialize the list of gimp gradients
#: app/actions/actions.c:136 app/core/gimp.c:868
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:363
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:565
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2392 app/pdb/internal_procs.c:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297 298 299 300 301 302 303 304
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

#: app/actions/actions.c:139
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Giúp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305
#: app/actions/actions.c:142 app/pdb/internal_procs.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306 307 308 309
#: app/tools/tools-enums.c:112
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310 311
#: app/actions/actions.c:145 app/dialogs/dialogs-constructors.c:300
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312 313 314
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315
#: app/actions/actions.c:148 app/dialogs/dialogs-constructors.c:694
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
316 317 318
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319
#: app/actions/actions.c:151 app/dialogs/dialogs-constructors.c:980
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320 321 322 323 324
msgid "Palette Editor"
msgstr "Trình biên soạn Bảng màu"

#. initialize the list of gimp palettes
#: app/actions/actions.c:154 app/core/gimp.c:864
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325 326 327
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:385
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:587
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2388 app/pdb/internal_procs.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328 329 330 331 332
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp patterns
#: app/actions/actions.c:157 app/core/gimp.c:860
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333 334 335
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:341
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:543
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2384 app/pdb/internal_procs.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336 337 338
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
339
#: app/actions/actions.c:160 app/dialogs/preferences-dialog.c:2400
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-Ins"

#: app/actions/actions.c:163 app/core/core-enums.c:564
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

#: app/actions/actions.c:166
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
#: app/actions/actions.c:169 app/core/gimp.c:880
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:480
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
355 356 357 358
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Themes"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359 360 361
#: app/actions/actions.c:172 app/dialogs/dialogs-constructors.c:238
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1543 app/dialogs/preferences-dialog.c:1546
#: app/gui/gui.c:396
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362 363 364
msgid "Tool Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365 366
#: app/actions/actions.c:175 app/dialogs/dialogs-constructors.c:423
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:625
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367 368 369
msgid "Tools"
msgstr "Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370
#: app/actions/actions.c:178 app/dialogs/dialogs-constructors.c:758
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371
#: app/pdb/internal_procs.c:163 app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372 373 374 375 376 377 378 379
msgid "Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/actions.c:181
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Tệp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380 381 382 383
#: app/actions/brushes-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Bút lông"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385 386 387 388
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390 391 392 393
#: app/actions/brushes-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395 396 397 398
#: app/actions/brushes-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "New Brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400 401 402 403
#: app/actions/brushes-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405 406 407 408
#: app/actions/brushes-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410 411 412 413
#: app/actions/brushes-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415 416 417 418
#: app/actions/brushes-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
419

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420 421 422 423
#: app/actions/brushes-actions.c:66
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425
#: app/actions/brushes-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427 428
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430 431 432 433
#: app/actions/brushes-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435 436 437 438
#: app/actions/buffers-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440 441 442 443
#: app/actions/buffers-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/Dán Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445 446 447 448
#: app/actions/buffers-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
449

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
450 451 452 453
#: app/actions/buffers-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Dán Buffer vào trong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
454

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455 456 457 458
#: app/actions/buffers-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Xoay lớp hoặc phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
460 461 462 463
#: app/actions/buffers-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Dán Buffer làm Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465 466 467 468
#: app/actions/buffers-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Đặt lại trình lọc được chọn về các giá trị mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470 471 472 473
#: app/actions/buffers-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/Xoá Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475 476 477 478
#: app/actions/buffers-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480 481 482 483
#: app/actions/channels-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485 486 487 488
#: app/actions/channels-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Biên soạn Thuộc tính Kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
489

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
490 491 492 493
#: app/actions/channels-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
494

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495 496 497 498
#: app/actions/channels-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501 502 503
#: app/actions/channels-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/Xoá Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505 506 507 508
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
509

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510 511 512 513
#: app/actions/channels-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
514

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515 516 517 518
#: app/actions/channels-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
519

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520 521 522
#: app/actions/channels-actions.c:82
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
524 525
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527 528 529 530
#: app/actions/channels-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532 533
#: app/actions/channels-actions.c:95 app/actions/layers-actions.c:211
#: app/actions/vectors-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534 535 536
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538 539
#: app/actions/channels-actions.c:100 app/actions/layers-actions.c:216
#: app/actions/layers-actions.c:239 app/actions/vectors-actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540 541 542
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
543

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544 545
#: app/actions/channels-actions.c:105 app/actions/layers-actions.c:221
#: app/actions/layers-actions.c:244 app/actions/vectors-actions.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546 547 548
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550
#: app/actions/channels-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
551
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552 553
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555
#: app/actions/channels-commands.c:253 app/core/gimpselection.c:599
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556
#: app/pdb/selection_cmds.c:953 app/pdb/selection_cmds.c:1075
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557 558 559
#, fuzzy
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561 562
#: app/actions/channels-commands.c:294 app/actions/channels-commands.c:390
#: app/actions/channels-commands.c:434
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563 564
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566
#: app/actions/channels-commands.c:297
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567 568 569
#, fuzzy
msgid "Empty Channel"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
570

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571 572 573 574 575
#: app/actions/channels-commands.c:362
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
578

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579 580 581 582 583 584 585 586 587
#: app/actions/channels-commands.c:374 app/actions/channels-commands.c:519
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:376 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:392
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588 589
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
590

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591
#: app/actions/channels-commands.c:426
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592 593
msgid "Channel Name:"
msgstr "Tên Kênh:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
594

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
595
#: app/actions/channels-commands.c:437
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Indexed Palette Menu"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620 621 622 623 624
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625
#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626
#: app/actions/plug-in-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627 628 629 630
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
#: app/actions/context-actions.c:48 app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632 633 634 635
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Tính Mờ Đục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636 637 638 639 640 641
#: app/actions/context-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Paint _Mode"
msgstr "Thủ tục Biên soạn"

#: app/actions/context-actions.c:50 app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642 643 644 645
#, fuzzy
msgid "_Brush"
msgstr "Bút lông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646 647
#: app/actions/context-actions.c:51 app/actions/plug-in-actions.c:80
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648 649 650 651
#, fuzzy
msgid "_Pattern"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652
#: app/actions/context-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653 654 655 656
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Bảng Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657 658
#: app/actions/context-actions.c:53 app/dialogs/palette-import-dialog.c:219
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1591
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
659 660 661
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
#: app/actions/context-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663 664 665 666
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667
#: app/actions/context-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
668 669 670 671
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Hình thể"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672
#: app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674 675 676
msgid "_Radius"
msgstr "Bán kính:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677
#: app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678 679 680 681
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pixels"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682
#: app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
683 684 685 686
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Độ rắn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
687
#: app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688 689 690 691
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Phối cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692
#: app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693 694 695 696
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Góc:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
697
#: app/actions/context-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699 700 701
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Mặc Định"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702
#: app/actions/context-actions.c:69
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703 704 705 706
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Hoán đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707
#: app/actions/data-commands.c:77 app/core/gimpimage.c:1281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:527
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
709
#: app/core/gimppalette.c:638 app/dialogs/palette-import-dialog.c:684
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710
#: app/pdb/image_cmds.c:3679
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712 713 714 715 716
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

#: app/actions/data-commands.c:177
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718 719
"Bạn có chắc là muốn xoá\n"
"\"%s\" khỏi danh sách và khỏi đĩa?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
#: app/actions/data-commands.c:181
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Xoá Đối Tượng Dữ Liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Tệp/Thoại/Ảnh..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Thoại/Lớp, Kênh & Đường dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Thoại/Bút vẽ, Mẫu ..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
747 748
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "/Công cụ/Hộp Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Trạng Thái Thiết Bị"

#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Inde_xed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Bảng thống kê"

#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Trình biên tập Phần chọn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Duyệt"

#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
msgid "Brus_hes"
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Bảng màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
msgid "_Buffers"
msgstr "Buffers"

#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Duyệt Module"

#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Giúp/Mẹo thường dùng..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "Tự động"

#: app/actions/dockable-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dockable-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/Thêm Tab/Công cụ..."

#: app/actions/dockable-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "Preview Si_ze"
msgstr "X_em trước kích thước:"

#: app/actions/dockable-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/Bỏ Tab"

#: app/actions/dockable-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/Chọn Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914
#: app/actions/dockable-actions.c:67 app/actions/view-actions.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
915
msgid "Move to Screen..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
916 917
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062
#: app/actions/dockable-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Show Image _Menu"
msgstr "/Hiển thị Menu Ảnh"

#: app/actions/dockable-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Auto Follow Active _Image"
msgstr "/Tự động theo Ảnh hoạt động"

#: app/actions/dockable-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/actions/dockable-actions.c:101
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:102
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:103
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Trung bình"

#: app/actions/dockable-actions.c:104
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/actions/dockable-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:107
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/actions/dockable-actions.c:113
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "Phông:"

#: app/actions/dockable-actions.c:114
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Bề rộng Hiện thời:"

#: app/actions/dockable-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Text"

#: app/actions/dockable-actions.c:116
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:117
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Xem theo Danh sách"

#: app/actions/dockable-actions.c:131
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Xem theo Dòng kẻ"

#: app/actions/documents-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Documents Menu"
msgstr "Tài liệu"

#: app/actions/documents-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/Nâng hay Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/Thoại Mở Tập Tin..."

#: app/actions/documents-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/Bỏ Mục nhập"

#: app/actions/documents-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:73
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:78
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1063 1064 1065 1066
#: app/actions/documents-commands.c:265 app/actions/file-commands.c:152
#: app/dialogs/file-open-dialog.c:167
#: app/dialogs/file-open-location-dialog.c:193
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:332 app/widgets/gimplayertreeview.c:822
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1067
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1068 1069 1070 1071 1072
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1073
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1074 1075
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1076

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
#: app/actions/drawable-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

#: app/actions/drawable-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Lộn ngược"

#: app/actions/drawable-actions.c:56
msgid "_Equalize"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1089 1090
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091 1092 1093 1094 1095
#: app/actions/drawable-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106
#: app/actions/drawable-actions.c:69 app/actions/vectors-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "_Visible"
msgstr "/_Tệp"

#: app/actions/drawable-actions.c:75 app/actions/vectors-actions.c:132
#, fuzzy
msgid "_Linked"
msgstr "Tuyến"

#: app/actions/drawable-actions.c:84 app/actions/image-actions.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1107 1108 1109 1110
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "_Ngang:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1111
#: app/actions/drawable-actions.c:89 app/actions/image-actions.c:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1112 1113 1114 1115 1116
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Dọc:"

#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1117
#: app/actions/drawable-actions.c:97 app/actions/image-actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1118 1119 1120 1121
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1122
#: app/actions/drawable-actions.c:102 app/actions/image-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1123 1124 1125 1126
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1127
#: app/actions/drawable-actions.c:107 app/actions/image-actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1128 1129 1130 1131
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1132
#: app/actions/drawable-commands.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1133 1134 1135 1136
#, fuzzy
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1137
#: app/actions/drawable-commands.c:75
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1138
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1139 1140
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1141
#: app/actions/drawable-commands.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1142
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1143 1144
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1145
#: app/actions/drawable-commands.c:189 app/core/gimplayer.c:254
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1146 1147 1148 1149
#, fuzzy
msgid "Flip Layer"
msgstr "1 Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1150
#: app/actions/drawable-commands.c:226 app/core/gimplayer.c:255
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1151 1152 1153 1154
#, fuzzy
msgid "Rotate Layer"
msgstr "/Nâng Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1155
#: app/actions/edit-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1156 1157 1158 1159
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1160
#: app/actions/edit-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1161 1162 1163 1164
#, fuzzy
msgid "Buffer"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1165
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1166 1167 1168 1169
#, fuzzy
msgid "_Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1170
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/dialogs/dialogs-constructors.c:850
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1171
#: app/pdb/internal_procs.c:193
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1172 1173 1174
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1175
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1176 1177 1178 1179
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1180
#: app/actions/edit-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1181 1182 1183
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1184
#: app/actions/edit-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1185 1186 1187 1188
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1189
#: app/actions/edit-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1190
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1191
msgid "Clear undo history..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1192 1193
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1194
#: app/actions/edit-actions.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1195 1196 1197 1198
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1199
#: app/actions/edit-actions.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1200 1201 1202 1203
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1204
#: app/actions/edit-actions.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1205 1206 1207 1208
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1209
#: app/actions/edit-actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1210 1211 1212 1213
#, fuzzy
msgid "Paste _Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1214
#: app/actions/edit-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1215 1216 1217 1218
#, fuzzy
msgid "Paste as _New"
msgstr "Dán làm mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1219
#: app/actions/edit-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1220 1221 1222 1223
#, fuzzy
msgid "Cu_t Named..."
msgstr "Cắt với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1224
#: app/actions/edit-actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1225 1226 1227 1228
#, fuzzy
msgid "_Copy Named..."
msgstr "Sao chép với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1229
#: app/actions/edit-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1230 1231 1232 1233
#, fuzzy
msgid "_Paste Named..."
msgstr "/Biên soạn/Buffer/Dasn với tên..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1234
#: app/actions/edit-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1235 1236 1237 1238
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1239
#: app/actions/edit-actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1240 1241 1242 1243
#, fuzzy
msgid "Fill with _FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1244
#: app/actions/edit-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1245 1246 1247 1248
#, fuzzy
msgid "Fill with B_G Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1249
#: app/actions/edit-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1250 1251 1252 1253
#, fuzzy
msgid "Fill with P_attern"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1254
#: app/actions/edit-actions.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1255 1256 1257 1258
#, fuzzy, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1259
#: app/actions/edit-actions.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1260 1261 1262 1263
#, fuzzy, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1264
#: app/actions/edit-commands.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1265 1266 1267
#, fuzzy
msgid "Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1268

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1269
#: app/actions/edit-commands.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1270
msgid "Really clear image's undo history?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1271 1272
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1273
#: app/actions/edit-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1274 1275
msgid "Cut Named"
msgstr "Cắt với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1276

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1277
#: app/actions/edit-commands.c:190 app/actions/edit-commands.c:210
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1278 1279
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1280

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1281
#: app/actions/edit-commands.c:207
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1282 1283
msgid "Copy Named"
msgstr "Sao chép với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1284

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1285
#: app/actions/edit-commands.c:314
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1286 1287
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to cut from."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1288
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1289 1290
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1291

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1292
#: app/actions/edit-commands.c:326 app/actions/edit-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1293 1294
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1295

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1296
#: app/actions/edit-commands.c:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1297 1298
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to copy from."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1299
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1300 1301
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1302

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1303 1304 1305 1306
#: app/actions/error-console-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Error Console Menu"
msgstr "Lỗi Console"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1307

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1308 1309 1310 1311
#: app/actions/error-console-actions.c:44
#, fuzzy
msgid "_Clear Errors"
msgstr "Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1312

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1313 1314 1315 1316
#: app/actions/error-console-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Save _All Errors to File..."
msgstr "Ghi toàn bộ lỗi vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1317

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1318 1319 1320 1321
#: app/actions/error-console-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "Save _Selection to File..."
msgstr "Ghi sự chọn lựa vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1322

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1323 1324 1325 1326
#: app/actions/file-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_File"
msgstr "/_Tệp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1327

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1328 1329 1330 1331
#: app/actions/file-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Open _Recent"
msgstr "/Tệp/Mở gần đây/(Không)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1332

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1333 1334 1335 1336
#: app/actions/file-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Acquire"
msgstr "/Tệp/Thu được"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1337

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1338 1339 1340 1341
#: app/actions/file-actions.c:70 app/actions/file-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Open..."
msgstr "/Tệp/Mở..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1342

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1343 1344 1345 1346
#: app/actions/file-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Open Location..."
msgstr "Địa điểm:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1347

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1348 1349 1350 1351
#: app/actions/file-actions.c:85
#, fuzzy
msgid "_Save"
msgstr "Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1352

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1353 1354 1355 1356
#: app/actions/file-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Save _as..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1357

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1358 1359 1360 1361
#: app/actions/file-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Save a Cop_y..."
msgstr "/Tệp/Lưu bản sao..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1362

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1363 1364 1365 1366
#: app/actions/file-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Save as _Template..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1367

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1368 1369
#: app/actions/file-actions.c:105
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1370
msgid "Re_vert..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1371
msgstr "Trở lại"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1372

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1373 1374 1375 1376
#: app/actions/file-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "/Tệp/Thoát"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1377

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1378
#: app/actions/file-commands.c:196 app/dialogs/file-save-dialog.c:254
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1379
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1380
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1381 1382 1383 1384
"Saving '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Không lưu được '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1385

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
#: app/actions/file-commands.c:218 app/dialogs/file-save-dialog.c:76
msgid "Save Image"
msgstr "Lưu Ảnh"

#: app/actions/file-commands.c:234
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Lưu bản sao của ảnh"

#: app/actions/file-commands.c:246
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1395 1396 1397
#, fuzzy
msgid "Create New Template"
msgstr "Tạo Ảnh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1398

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1399
#: app/actions/file-commands.c:250
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1400 1401 1402
#, fuzzy
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1403

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1404
#: app/actions/file-commands.c:272
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1405 1406
#, fuzzy
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1407
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1408 1409
"Không trở lại được.\n"
"Không có tên tập tin liên quan đến ảnh này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1410

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1411
#: app/actions/file-commands.c:285
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1412
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1413
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1414 1415 1416 1417
"Revert '%s' to\n"
"'%s'?\n"
"\n"
"You will lose all your changes, including all undo information."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1418
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1419 1420 1421 1422 1423
"Đổi lại '%s' thành\n"
"'%s' không?\n"
"\n"
"(Bạn sẽ mất toàn bộ các thay đổi\n"
"đã làm cũng như thông tin hoàn tác)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1424

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1425
#: app/actions/file-commands.c:293
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1426 1427
msgid "Revert Image"
msgstr "Cho ảnh về trạng thái cũ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1428

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1429
#: app/actions/file-commands.c:416
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1430 1431 1432
#, fuzzy
msgid "(Unnamed Template)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1433

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1434
#: app/actions/file-commands.c:485
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1435
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1436
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1437 1438 1439
"Reverting to '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1440
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1441 1442
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1443

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1444 1445 1446 1447
#: app/actions/fonts-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Fonts Menu"
msgstr "Tài liệu"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1448

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1449 1450 1451 1452
#: app/actions/fonts-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Rescan Font List"
msgstr "Danh Sách Công Cụ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1453

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1454 1455 1456 1457
#: app/actions/fonts-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Rescan font list"
msgstr "Danh Sách Công Cụ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1458

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1459 1460 1461 1462
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "Gradient Editor Menu"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1463

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1464 1465 1466 1467
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:50
#, fuzzy
msgid "_Load Left Color From"
msgstr "/Lưu Màu bên Trái vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1468

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1469 1470 1471 1472
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Save Left Color To"
msgstr "/Lưu Màu bên Trái vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1473

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1474 1475 1476 1477
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "Load Right Color Fr_om"
msgstr "/Lưu Màu bên Phải vào"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1478

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1479 1480 1481 1482
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Sa_ve Right Color To"
msgstr "/Lưu Màu bên Phải vào"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1483

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1484 1485 1486 1487
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "L_eft Endpoint's Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1488

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1489 1490 1491 1492
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "R_ight Endpoint's Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1493

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1494 1495 1496 1497
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1498