vi.po 271 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-03-04 01:58+0100\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:183
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19 20 21 22
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25 26
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
28
#: app/app_procs.c:267
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
30
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
31 32 33 34
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35
#: app/main.c:217
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
36
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
37
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
38
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40 41
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43
#: app/main.c:224 app/gui/splash.c:111 app/widgets/gimptoolbox.c:439
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
44
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
45 46 47
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48 49 50
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
51
#: app/main.c:409
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53 54 55 56 57 58 59
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
60
#: app/main.c:498
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61 62 63
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
64
#: app/main.c:506
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
75
#: app/main.c:508
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
76 77 78
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
79
#: app/main.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
80 81 82
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
83
#: app/main.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
84 85 86
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#: app/main.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
88 89
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
90

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
91
#: app/main.c:512
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
92
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
93 94
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
95
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
97

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
98
#: app/main.c:513
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99 100
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101 102
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103
#: app/main.c:514
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104 105 106 107 108 109 110
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111
#: app/main.c:515
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112 113 114 115
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
116
#: app/main.c:516
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117 118 119
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
120
#: app/main.c:517
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121 122
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
123

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124
#: app/main.c:518
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125 126 127
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
132
#: app/main.c:520
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133 134 135
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
136

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137
#: app/main.c:521
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
138 139 140
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141
#: app/main.c:522
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
142 143
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:523
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
146
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
147
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
148
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
#: app/main.c:524
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
151 152 153 154 155 156
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:525
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
159 160
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161 162 163 164
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
165
#: app/main.c:526
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
166
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171 172
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173 174
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
175
#: app/main.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176 177
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
178
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
179 180
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181
#: app/main.c:530
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
182 183 184 185
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
#: app/main.c:550
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
187 188 189
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
#: app/base/base-enums.c:13 app/core/core-enums.c:433
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191 192 193
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:434
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195 196 197
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
#: app/base/base-enums.c:15 app/core/core-enums.c:435
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199 200 201
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
#: app/base/base-enums.c:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206
#: app/base/base-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207 208 209
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
#: app/base/base-enums.c:35
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214
#: app/base/base-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215 216 217
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218
#: app/base/base-enums.c:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
219 220 221
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
222
#: app/base/base-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
223 224 225
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
#: app/base/base-enums.c:56
msgid "Smooth"
msgstr "Mịn"

#: app/base/base-enums.c:57
#, fuzzy
msgid "Freehand"
msgstr "Tự Do"

#: app/base/base-enums.c:75 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237 238 239
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
240
#: app/base/base-enums.c:76 app/core/core-enums.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:303
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
242 243 244
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
245
#: app/base/base-enums.c:77 app/core/core-enums.c:99
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
246
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:310
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
247 248 249
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
250
#: app/base/base-enums.c:78 app/core/core-enums.c:100
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:317
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252 253 254
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
#: app/base/base-enums.c:79 app/core/core-enums.c:103
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256 257 258
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259 260 261 262
#: app/base/base-enums.c:97
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263
#: app/base/base-enums.c:98 app/core/core-enums.c:211
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264
#: app/widgets/widgets-enums.c:73
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
265 266 267 268 269 270 271 272
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:99
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

#: app/base/base-enums.c:157
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
273 274 275
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276
#: app/base/base-enums.c:158
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
277 278 279
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280
#: app/base/base-enums.c:159
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
281 282 283
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:204 app/config/gimpconfig.c:424
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285
#: app/config/gimpconfig.c:437 app/config/gimpscanner.c:399
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286 287
#: app/config/gimpscanner.c:470 app/core/gimp-modules.c:126
#: app/core/gimp-units.c:169 app/gui/session.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:162
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
289 290 291
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
292
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:453
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
294 295 296 297
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:527
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
299 300 301 302
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:542
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
304 305 306 307
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%ld' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:608
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309 310
#, fuzzy, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
311 312
msgstr "Lỗi khi phân tích cú pháp token %s: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:759
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314 315 316 317
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318
#: app/config/gimpconfig-path.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319 320
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
321
msgstr "không thể mở rộng ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
322

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323
#: app/config/gimpconfig-utils.c:478 app/config/gimpscanner.c:92
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324
#: app/core/gimpbrush.c:396 app/core/gimpbrushgenerated.c:379
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325 326
#: app/core/gimpbrushpipe.c:349 app/core/gimpgradient.c:352
#: app/core/gimppalette.c:369 app/core/gimppattern.c:328
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327 328
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/widgets/gimptexteditor.c:374
#: app/xcf/xcf.c:273
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330 331
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333 334 335
#: app/config/gimpconfig-utils.c:487 app/config/gimpconfigwriter.c:120
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:130 app/core/gimpgradient.c:498
#: app/core/gimpgradient.c:584 app/core/gimppalette.c:567 app/gui/themes.c:238
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336 337
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:545 app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: app/xcf/xcf.c:330
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
339 340
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342
#: app/config/gimpconfig-utils.c:498 app/config/gimpconfig-utils.c:521
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343
#: app/vectors/gimpvectors-export.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
344 345 346 347
#, c-format
msgid "Error while writing '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi ghi '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348
#: app/config/gimpconfig-utils.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349 350 351 352
#, c-format
msgid "Error while reading '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi đọc '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353
#: app/config/gimpconfig-utils.c:546
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354 355
#, c-format
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356 357
"There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
"backup of your configuration has been created at '%s'."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358 359
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360
#: app/config/gimpconfigwriter.c:107
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362 363
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365
#: app/config/gimpconfigwriter.c:568
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
367
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
369 370 371 372 373
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374
#: app/config/gimpconfigwriter.c:576
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
376
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379 380 381 382
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
383
#: app/config/gimpconfigwriter.c:587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384 385 386 387
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi ghi '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388
#: app/config/gimpconfigwriter.c:605
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389 390 391
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Không thể xóa '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393
#: app/config/gimprc.c:335 app/config/gimprc.c:348
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394 395 396
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Phân tích '%s'\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
397

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398
#: app/config/gimprc.c:595
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399 400 401 402
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Đang lưu '%s'\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403 404 405 406
#. Not all strings defined here are used in the user interface
#. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
#. * be marked for translation.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407 408 409 410 411 412 413
#: app/config/gimprc-blurbs.h:13
msgid ""
"When enabled, an image will become the active image when its image window "
"receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
"\"."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414
#: app/config/gimprc-blurbs.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415 416 417
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418
#: app/config/gimprc-blurbs.h:26
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
419 420 421 422 423
msgid ""
"Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
"color."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424
#: app/config/gimprc-blurbs.h:30
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425 426 427
msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
428
#: app/config/gimprc-blurbs.h:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429 430 431
msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432
#: app/config/gimprc-blurbs.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433 434 435 436 437
msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
438
#: app/config/gimprc-blurbs.h:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440 441
"When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
"pixel on the screen."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
442 443
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
444
#: app/config/gimprc-blurbs.h:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445 446 447 448
msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:74
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
449 450 451 452 453 454 455 456
msgid ""
"Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
"algorithm. The seed fill starts at the intially selected pixel and "
"progresses in all directions until the difference of pixel intensity from "
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457
#: app/config/gimprc-blurbs.h:87
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458 459 460 461 462
msgid ""
"The window type hint that is set on dock windows. This may affect the way "
"your window manager decorates and handles dock windows."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
#: app/config/gimprc-blurbs.h:128
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464 465 466
msgid "Sets the browser used by the help system."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467
#: app/config/gimprc-blurbs.h:131
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468 469 470
msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471
#: app/config/gimprc-blurbs.h:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472 473 474
msgid "Sets the text to appear in image window titles."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475
#: app/config/gimprc-blurbs.h:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476 477 478
msgid "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479
#: app/config/gimprc-blurbs.h:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481 482
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483 484
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485
#: app/config/gimprc-blurbs.h:144
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486 487 488
msgid "Install a private colormap; might be useful on pseudocolor visuals."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489
#: app/config/gimprc-blurbs.h:147
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
490 491
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492 493
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494
#: app/config/gimprc-blurbs.h:151
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
495 496 497
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
498
#: app/config/gimprc-blurbs.h:154
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499 500 501 502 503
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504
#: app/config/gimprc-blurbs.h:158
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505 506 507 508 509
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510
#: app/config/gimprc-blurbs.h:162
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
511 512 513 514 515
msgid ""
"Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
"system colors allocated for the GIMP."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516
#: app/config/gimprc-blurbs.h:183
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
517 518 519 520 521
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
522
#: app/config/gimprc-blurbs.h:187
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523 524 525 526 527
msgid ""
"On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp this "
"sets how many processors GIMP should use simultaneously."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528
#: app/config/gimprc-blurbs.h:201
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530
"When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
531 532
"each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
"painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533
"Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534 535 536
"painting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537
#: app/config/gimprc-blurbs.h:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538 539 540 541 542 543
msgid ""
"Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
"the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
"down when working with large images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544
#: app/config/gimprc-blurbs.h:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545
msgid "Sets the default preview size for layers and channels."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546 547
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548
#: app/config/gimprc-blurbs.h:222
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550 551
"When enabled, the image window will automatically resize itself, whenever "
"the physical image size changes."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
552 553
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554
#: app/config/gimprc-blurbs.h:226
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556 557
"When enabled, the image window will automatically resize itself, when "
"zooming into and out of images."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558 559
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560
#: app/config/gimprc-blurbs.h:230
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
561 562 563
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564
#: app/config/gimprc-blurbs.h:233
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565 566
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
567 568
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569
#: app/config/gimprc-blurbs.h:237
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
570 571 572
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573
#: app/config/gimprc-blurbs.h:243
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
574
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575 576 577 578
"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
"outline."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579
#: app/config/gimprc-blurbs.h:247
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581 582
"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Menubar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583 584
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585
#: app/config/gimprc-blurbs.h:251
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
587 588
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589 590
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591
#: app/config/gimprc-blurbs.h:255
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592 593 594 595 596
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597
#: app/config/gimprc-blurbs.h:259
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
598
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599
"When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600
"with the \"View->Show Statusbar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601 602
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603
#: app/config/gimprc-blurbs.h:263
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
604
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605 606
"When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Selection\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
607 608
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609
#: app/config/gimprc-blurbs.h:267
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
610
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611 612
"When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
613 614
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
#: app/config/gimprc-blurbs.h:271
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
616
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617 618
"When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Guides\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
619 620
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621
#: app/config/gimprc-blurbs.h:275
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
622
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623 624
"When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
"the \"View->Show Grid\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
625 626
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
#: app/config/gimprc-blurbs.h:279
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
629 630
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
#: app/config/gimprc-blurbs.h:282
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632
msgid "Enable to display tooltips."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633 634
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
635
#: app/config/gimprc-blurbs.h:285
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636 637 638 639 640 641
msgid ""
"There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most cases, "
"the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big issue, try "
"to enable this setting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642
#: app/config/gimprc-blurbs.h:290
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643 644 645 646 647 648 649 650 651
msgid ""
"Sets the swap file location. The gimp uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
"and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if the "
"GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the "
"swap file is created on a directory that is mounted over NFS. For these "
"reasons, it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652
#: app/config/gimprc-blurbs.h:299
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653
msgid "When enabled, menus can be torn off."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
654 655
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656
#: app/config/gimprc-blurbs.h:302
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658 659
"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
"key combination while the menu item is highlighted."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660 661
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
#: app/config/gimprc-blurbs.h:306
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663 664 665
msgid "Save changed keyboard shortcuts when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666
#: app/config/gimprc-blurbs.h:309
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667 668 669
msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670
#: app/config/gimprc-blurbs.h:312
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
671 672 673 674 675 676 677
msgid ""
"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
"course of running the GIMP. Most files will disappear when the GIMP exits, "
"but some files are likely to remain, so it is best if this directory not be "
"one that is shared by other users."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
#: app/config/gimprc-blurbs.h:324
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679 680 681
msgid ""
"Sets the size of the thumbnail saved with each image. Note that GIMP can not "
"save thumbnails if layer previews are disabled."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682 683
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684
#: app/config/gimprc-blurbs.h:328
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
685 686 687 688 689 690 691
msgid ""
"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692
#: app/config/gimprc-blurbs.h:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693 694 695 696 697
msgid ""
"The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
"window manager decorates and handles the toolbox window."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
#: app/config/gimprc-blurbs.h:339
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
699 700 701
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702
#: app/config/gimprc-blurbs.h:342
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
703 704 705
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
#: app/config/gimprc-blurbs.h:345
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
707
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708 709
"When enabled, the GIMP will not save if the image is unchanged since opening "
"it."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710 711
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
712
#: app/config/gimprc-blurbs.h:349
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
713 714 715
msgid ""
"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
"are kept available until the undo-size limit is reached."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716 717
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718
#: app/config/gimprc-blurbs.h:353
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
719 720
msgid ""
"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721 722
"on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
"as configured can be undone."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
723 724
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
725
#: app/config/gimprc-blurbs.h:358
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727 728
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
729
#: app/config/gimprc-blurbs.h:361
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730 731 732 733 734 735 736 737
#, c-format
msgid ""
"Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path or "
"the name of an executable to search for in the user's PATH. If the command "
"contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
"appended to the command with a space separating the two."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
738
#: app/config/gimpscanner.c:220
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
739 740 741
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
742
#: app/config/gimpscanner.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743 744
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745 746 747 748
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749 750 751 752
#: app/core/core-enums.c:13
#, fuzzy
msgid "_White (Full Opacity)"
msgstr "Trắng (Đục hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754 755 756 757
#: app/core/core-enums.c:14
#, fuzzy
msgid "_Black (Full Transparency)"
msgstr "Đen (Trong suốt hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758 759

#: app/core/core-enums.c:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760 761 762 763 764 765
#, fuzzy
msgid "Layer's _Alpha Channel"
msgstr "Kênh Alpha của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:16
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766 767 768 769 770
msgid "_Transfer Layer's Alpha Channel"
msgstr "Kênh Alpha của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:17
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
771 772
msgid "_Selection"
msgstr "Sự chọn lựa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
#: app/core/core-enums.c:18
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
775 776 777 778
#, fuzzy
msgid "_Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Bản sao cân bằng xám của Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
779
#: app/core/core-enums.c:36 app/core/gimp-gradients.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
780
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
781
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
782

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
783
#: app/core/core-enums.c:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
784
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
785
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
786

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
787
#: app/core/core-enums.c:38 app/core/gimp-gradients.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
788
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
789
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
790

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
791
#: app/core/core-enums.c:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
792 793 794
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
795
#: app/core/core-enums.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
796 797 798
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
799
#: app/core/core-enums.c:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
800 801 802
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
803
#: app/core/core-enums.c:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
804 805 806
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
807
#: app/core/core-enums.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
808 809 810
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Cộng vào lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
811
#: app/core/core-enums.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
812 813 814
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
815
#: app/core/core-enums.c:79
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
816 817 818
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
819
#: app/core/core-enums.c:80
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
820 821 822
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
823
#: app/core/core-enums.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
824 825 826
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
827 828
#: app/core/core-enums.c:102 app/core/core-enums.c:350
#: app/core/core-enums.c:372
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
829 830 831
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
832
#: app/core/core-enums.c:140
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
833 834 835
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836
#: app/core/core-enums.c:141
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
837
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
838
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
839

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840
#: app/core/core-enums.c:142
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
841
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
842
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
843

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
844
#: app/core/core-enums.c:143
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
845 846 847
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
848
#: app/core/core-enums.c:188
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
849 850 851
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
852
#: app/core/core-enums.c:189 app/core/gimptemplate.c:433
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
853 854 855
msgid "Background"
msgstr "Nền"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
856
#: app/core/core-enums.c:190
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
857 858 859
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
860
#: app/core/core-enums.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
861 862 863
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
864 865 866 867 868 869
#: app/core/core-enums.c:192 app/core/core-enums.c:262
#, fuzzy
msgid "Pattern"
msgstr "Mẫu"

#: app/core/core-enums.c:193 app/core/core-enums.c:457
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
870 871 872
msgid "None"
msgstr "Không"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
873
#: app/core/core-enums.c:212
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
874 875 876
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
877
#: app/core/core-enums.c:213
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
878 879 880
msgid "Radial"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
881
#: app/core/core-enums.c:214 app/core/core-enums.c:302
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
882 883 884
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
885
#: app/core/core-enums.c:215
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
886 887 888
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
889
#: app/core/core-enums.c:216
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
890 891 892
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893
#: app/core/core-enums.c:217
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
894 895 896
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897
#: app/core/core-enums.c:218
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
898 899 900
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
901
#: app/core/core-enums.c:219
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
902 903 904
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905
#: app/core/core-enums.c:220
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
906 907 908
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909
#: app/core/core-enums.c:221
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
910 911 912
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
913
#: app/core/core-enums.c:239
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914
#, fuzzy
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
915
msgid "Intersections (dots)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
916 917
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
918
#: app/core/core-enums.c:240
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
919 920 921 922
#, fuzzy
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
923
#: app/core/core-enums.c:241
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
924 925 926
msgid "Dashed"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
927
#: app/core/core-enums.c:242
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
928 929 930
msgid "Double Dashed"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
931
#: app/core/core-enums.c:243 app/core/core-enums.c:261
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
932 933 934 935
#, fuzzy
msgid "Solid"
msgstr "Chia tách"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
936
#: app/core/core-enums.c:280
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
937 938 939 940
#, fuzzy
msgid "Miter"
msgstr "_Master"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
941
#: app/core/core-enums.c:281 app/core/core-enums.c:301
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
942 943 944
msgid "Round"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
945
#: app/core/core-enums.c:282
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
946 947 948 949
#, fuzzy
msgid "Bevel"
msgstr "Mức độ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
950
#: app/core/core-enums.c:300
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
951 952 953
msgid "Butt"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
954
#: app/core/core-enums.c:320 app/gui/preferences-dialog.c:1532
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002
msgid "Custom"
msgstr "Tùy chọn"

#: app/core/core-enums.c:321
#, fuzzy
msgid "Line"
msgstr "Tuyến"

#: app/core/core-enums.c:322
msgid "Long Dashes"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:323
#, fuzzy
msgid "Medium Dashes"
msgstr "Trung bình"

#: app/core/core-enums.c:324
msgid "Short Dashes"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:325
msgid "Sparse Dots"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:326
#, fuzzy
msgid "Normal Dots"
msgstr "Bình thường"

#: app/core/core-enums.c:327
msgid "Dense Dots"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:328
#, fuzzy
msgid "Stipples"
msgstr "_Kiểu:"

#: app/core/core-enums.c:329
msgid "Dash Dot..."
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:330
msgid "Dash Dot Dot..."
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:348 app/core/core-enums.c:368
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1003
#: app/display/gimpdisplayshell-title.c:219 app/widgets/widgets-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1004 1005 1006
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1007
#: app/core/core-enums.c:349 app/core/core-enums.c:370
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1008
#: app/gui/info-window.c:85 app/gui/info-window.c:551
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1009 1010 1011
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1012
#: app/core/core-enums.c:369
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1013 1014 1015
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1016
#: app/core/core-enums.c:371
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1017 1018 1019
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1020
#: app/core/core-enums.c:373
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1021 1022 1023
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1024
#: app/core/core-enums.c:391 app/gui/preferences-dialog.c:1723
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1025
#: app/gui/user-install-dialog.c:1303
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1026 1027 1028
msgid "Horizontal"
msgstr "Ngang"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1029
#: app/core/core-enums.c:392 app/gui/preferences-dialog.c:1725
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1030
#: app/gui/user-install-dialog.c:1305
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1031 1032 1033
msgid "Vertical"
msgstr "Dọc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1034
#: app/core/core-enums.c:393
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1035 1036 1037
msgid "Unknown"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1038
#: app/core/core-enums.c:431
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1039 1040 1041
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1042
#: app/core/core-enums.c:432
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1043 1044 1045
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1046
#: app/core/core-enums.c:436
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1047 1048 1049
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1050
#: app/core/core-enums.c:437
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1051 1052 1053
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1054
#: app/core/core-enums.c:438
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1055 1056 1057
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1058
#: app/core/core-enums.c:439
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1059 1060 1061
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1062
#: app/core/core-enums.c:458
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1063 1064 1065
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066
#: app/core/core-enums.c:459
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1067 1068 1069
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1070
#: app/core/core-enums.c:499
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1071
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1072
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1073

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1074
#: app/core/core-enums.c:500
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1075 1076 1077
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1078
#: app/core/core-enums.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1079 1080 1081
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082
#: app/core/core-enums.c:519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1083 1084 1085
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1086
#: app/core/core-enums.c:520
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1087 1088 1089
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1090
#: app/core/core-enums.c:582
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091 1092
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1093

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1094
#: app/core/core-enums.c:583 app/core/gimpimage-scale.c:75
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1095
#: app/gui/image-commands.c:617 app/gui/resize-dialog.c:212
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096 1097
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1098

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1099 1100
#: app/core/core-enums.c:584 app/core/gimpimage-crop.c:144
#: app/core/gimpimage-resize.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101 1102
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1103

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1104
#: app/core/core-enums.c:585
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1105 1106 1107 1108
#, fuzzy
msgid "Flip Image"
msgstr "Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1109
#: app/core/core-enums.c:586
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1110 1111 1112 1113
#, fuzzy
msgid "Rotate Image"
msgstr "Ảnh ở xa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1114
#: app/core/core-enums.c:587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1115 1116
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1117

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1118
#: app/core/core-enums.c:588 app/core/gimpimage-crop.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1119 1120
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1121