vi.po 310 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-08-06 02:03+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
18 19 20
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: app/app_procs.c:235
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:286
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
33 34 35 36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: app/app_procs.c:344 app/core/gimppalette-import.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
#: app/main.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
50
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55
#: app/main.c:221 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57 58 59
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60 61 62
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
63
#: app/main.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64 65 66 67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
73 74 75
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
76
#: app/main.c:493
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#: app/main.c:495
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88 89 90
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
91
#: app/main.c:496
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92 93 94
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
#: app/main.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96 97 98
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: app/main.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100 101
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
102

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103
#: app/main.c:499
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110
#: app/main.c:500
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111 112
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113 114
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115
#: app/main.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116 117 118 119 120 121 122
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
123
#: app/main.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124 125 126 127
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:503
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
132
#: app/main.c:504
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133 134
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
#: app/main.c:505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137 138 139
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140
#: app/main.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141 142 143
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149
#: app/main.c:508
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150 151
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: app/main.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
159 160 161 162 163 164
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
166
#: app/main.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167 168
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171 172
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177 178
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179 180
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181 182
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
183
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
187 188
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190 191 192 193
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/actions/actions.c:91 app/core/gimp.c:856
#: app/gui/dialogs-constructors.c:277 app/gui/dialogs-constructors.c:479
#: app/gui/preferences-dialog.c:2379 app/pdb/internal_procs.c:84
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/actions.c:94 app/gui/dialogs-constructors.c:398
#: app/gui/dialogs-constructors.c:600
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"

#: app/actions/actions.c:97 app/gui/dialogs-constructors.c:682
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

#: app/actions/actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Trình Biên Soạn Màu"

#: app/actions/actions.c:103
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

#: app/actions/actions.c:106
msgid "Debug"
msgstr ""

#: app/actions/actions.c:109
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/actions.c:112
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Lớp Offset"

#: app/actions/actions.c:115 app/gui/dialogs-constructors.c:417
#: app/gui/dialogs-constructors.c:619
#, fuzzy
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/actions.c:118 app/core/core-enums.c:567
#: app/core/core-enums.c:597
#, fuzzy
msgid "Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

#: app/actions/actions.c:121 app/tools/tools-enums.c:92
msgid "Edit"
msgstr "Biên Soạn"

#: app/actions/actions.c:124 app/gui/dialogs-constructors.c:234
msgid "Error Console"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/actions.c:127
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tệp"

#. initialize the list of gimp fonts
#: app/actions/actions.c:130 app/core/gimp.c:872
#: app/gui/dialogs-constructors.c:360 app/gui/dialogs-constructors.c:562
#: app/gui/preferences-dialog.c:2395 app/pdb/internal_procs.c:114
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/actions.c:133 app/gui/dialogs-constructors.c:905
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"

#. initialize the list of gimp gradients
#: app/actions/actions.c:136 app/core/gimp.c:868
#: app/gui/dialogs-constructors.c:319 app/gui/dialogs-constructors.c:521
#: app/gui/preferences-dialog.c:2391 app/pdb/internal_procs.c:126
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

#: app/actions/actions.c:139
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Giúp"

#: app/actions/actions.c:142 app/pdb/internal_procs.c:135
#: app/tools/tools-enums.c:112
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/actions.c:145 app/gui/dialogs-constructors.c:256
#: app/gui/dialogs-constructors.c:458
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/actions.c:148 app/gui/dialogs-constructors.c:650
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/actions.c:151 app/gui/dialogs-constructors.c:936
msgid "Palette Editor"
msgstr "Trình biên soạn Bảng màu"

#. initialize the list of gimp palettes
#: app/actions/actions.c:154 app/core/gimp.c:864
#: app/gui/dialogs-constructors.c:341 app/gui/dialogs-constructors.c:543
#: app/gui/preferences-dialog.c:2387 app/pdb/internal_procs.c:156
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp patterns
#: app/actions/actions.c:157 app/core/gimp.c:860
#: app/gui/dialogs-constructors.c:297 app/gui/dialogs-constructors.c:499
#: app/gui/preferences-dialog.c:2383 app/pdb/internal_procs.c:168
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/actions.c:160 app/gui/preferences-dialog.c:2399
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-Ins"

#: app/actions/actions.c:163 app/core/core-enums.c:564
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

#: app/actions/actions.c:166
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
#: app/actions/actions.c:169 app/core/gimp.c:880
#: app/gui/dialogs-constructors.c:436
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/actions.c:172 app/gui/dialogs-constructors.c:194
#: app/gui/gui.c:389 app/gui/preferences-dialog.c:1542
#: app/gui/preferences-dialog.c:1545
msgid "Tool Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/actions.c:175 app/gui/dialogs-constructors.c:379
#: app/gui/dialogs-constructors.c:581
msgid "Tools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/actions.c:178 app/gui/dialogs-constructors.c:714
#: app/pdb/internal_procs.c:162 app/tools/gimpvectortool.c:160
msgid "Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/actions.c:181
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Tệp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356 357 358 359
#: app/actions/brushes-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Bút lông"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
360

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361 362 363 364
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
365

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366 367 368 369
#: app/actions/brushes-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
370

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371 372 373 374
#: app/actions/brushes-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "New Brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
375

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376 377 378 379
#: app/actions/brushes-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381 382 383 384
#: app/actions/brushes-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
385

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386 387 388 389
#: app/actions/brushes-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391 392 393 394
#: app/actions/brushes-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
396 397 398 399
#: app/actions/brushes-actions.c:66
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401
#: app/actions/brushes-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
406 407 408 409
#: app/actions/brushes-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411 412 413 414
#: app/actions/buffers-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416 417 418 419
#: app/actions/buffers-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/Dán Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421 422 423 424
#: app/actions/buffers-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426 427 428 429
#: app/actions/buffers-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Dán Buffer vào trong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431 432 433 434
#: app/actions/buffers-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Xoay lớp hoặc phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
436 437 438 439
#: app/actions/buffers-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Dán Buffer làm Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441 442 443 444
#: app/actions/buffers-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Đặt lại trình lọc được chọn về các giá trị mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446 447 448 449
#: app/actions/buffers-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/Xoá Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
450

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451 452 453 454
#: app/actions/buffers-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
455

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456 457 458 459
#: app/actions/channels-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
460

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461 462 463 464
#: app/actions/channels-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Biên soạn Thuộc tính Kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
465

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
466 467 468 469
#: app/actions/channels-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
470

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471 472 473 474
#: app/actions/channels-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
475

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476 477 478 479
#: app/actions/channels-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/Xoá Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481 482 483 484
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
485

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
486 487 488 489
#: app/actions/channels-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491 492 493 494
#: app/actions/channels-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
495

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
496 497 498
#: app/actions/channels-actions.c:82
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
502

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503 504 505 506
#: app/actions/channels-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
508 509
#: app/actions/channels-actions.c:95 app/actions/layers-actions.c:180
#: app/actions/vectors-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510 511 512
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
514 515
#: app/actions/channels-actions.c:100 app/actions/layers-actions.c:185
#: app/actions/layers-actions.c:208 app/actions/vectors-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516 517 518
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520 521
#: app/actions/channels-actions.c:105 app/actions/layers-actions.c:190
#: app/actions/layers-actions.c:213 app/actions/vectors-actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
522 523 524
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526
#: app/actions/channels-commands.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528 529
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531
#: app/actions/channels-commands.c:223 app/core/gimpselection.c:605
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532
#: app/pdb/selection_cmds.c:937 app/pdb/selection_cmds.c:1057
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533 534 535
#, fuzzy
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
536

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537
#: app/actions/channels-commands.c:323 app/actions/channels-commands.c:350
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538
#: app/actions/channels-commands.c:388
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539 540
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542 543 544 545
#: app/actions/channels-commands.c:326
#, fuzzy
msgid "Empty Channel"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547 548 549
#: app/actions/channels-commands.c:341
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
550

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
551 552 553
#: app/actions/channels-commands.c:352
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
554

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555 556 557
#: app/actions/channels-commands.c:390 app/actions/channels-commands.c:547
msgid "Channel Name:"
msgstr "Tên Kênh:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
#: app/actions/channels-commands.c:394 app/actions/channels-commands.c:551
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"

#: app/actions/channels-commands.c:458 app/actions/channels-commands.c:507
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:497
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:509 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Indexed Palette Menu"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596 597 598 599 600 601
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:51
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602
#: app/actions/plug-in-actions.c:68
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603 604 605 606 607 608 609 610 611
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Màu"

#: app/actions/context-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Tính Mờ Đục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612
#: app/actions/context-actions.c:49 app/gui/preferences-dialog.c:1584
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613 614 615 616
#, fuzzy
msgid "_Brush"
msgstr "Bút lông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617 618
#: app/actions/context-actions.c:50 app/actions/plug-in-actions.c:82
#: app/gui/preferences-dialog.c:1587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628
#, fuzzy
msgid "_Pattern"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/context-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Bảng Màu"

#: app/actions/context-actions.c:52 app/gui/palette-import-dialog.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629
#: app/gui/preferences-dialog.c:1590
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630 631 632 633 634 635 636 637
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/context-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638 639 640 641 642
#: app/actions/context-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Hình thể"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643 644
#: app/actions/context-actions.c:56
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
msgid "_Radius"
msgstr "Bán kính:"

#: app/actions/context-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pixels"

#: app/actions/context-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Độ rắn"

#: app/actions/context-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Phối cảnh"

#: app/actions/context-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Góc:"

#: app/actions/context-actions.c:63
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670 671 672
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Mặc Định"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673
#: app/actions/context-actions.c:68
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674 675 676 677
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Hoán đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
#: app/actions/data-commands.c:77 app/core/gimpimage.c:1281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679 680 681
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:527
#: app/core/gimppalette.c:638 app/gui/palette-import-dialog.c:684
#: app/pdb/image_cmds.c:3578
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682 683 684 685 686 687
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

#: app/actions/data-commands.c:177
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689 690
"Bạn có chắc là muốn xoá\n"
"\"%s\" khỏi danh sách và khỏi đĩa?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
#: app/actions/data-commands.c:181
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Xoá Đối Tượng Dữ Liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Tệp/Thoại/Ảnh..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Thoại/Lớp, Kênh & Đường dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Thoại/Bút vẽ, Mẫu ..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
718 719
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "/Công cụ/Hộp Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Trạng Thái Thiết Bị"

#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Inde_xed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Bảng thống kê"

#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Trình biên tập Phần chọn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Duyệt"

#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
msgid "Brus_hes"
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Bảng màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
msgid "_Buffers"
msgstr "Buffers"

#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Duyệt Module"

#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Giúp/Mẹo thường dùng..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "Tự động"

#: app/actions/dockable-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dockable-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/Thêm Tab/Công cụ..."

#: app/actions/dockable-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "Preview Si_ze"
msgstr "X_em trước kích thước:"

#: app/actions/dockable-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/Bỏ Tab"

#: app/actions/dockable-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/Chọn Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
885
#: app/actions/dockable-actions.c:67 app/actions/view-actions.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
886
msgid "Move to Screen..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
887 888
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
#: app/actions/dockable-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Show Image _Menu"
msgstr "/Hiển thị Menu Ảnh"

#: app/actions/dockable-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Auto Follow Active _Image"
msgstr "/Tự động theo Ảnh hoạt động"

#: app/actions/dockable-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/actions/dockable-actions.c:101
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:102
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:103
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Trung bình"

#: app/actions/dockable-actions.c:104
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/actions/dockable-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:107
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/actions/dockable-actions.c:113
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "Phông:"

#: app/actions/dockable-actions.c:114
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Bề rộng Hiện thời:"

#: app/actions/dockable-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Text"

#: app/actions/dockable-actions.c:116
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:117
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Xem theo Danh sách"

#: app/actions/dockable-actions.c:131
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Xem theo Dòng kẻ"

#: app/actions/documents-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Documents Menu"
msgstr "Tài liệu"

#: app/actions/documents-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/Nâng hay Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/Thoại Mở Tập Tin..."

#: app/actions/documents-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/Bỏ Mục nhập"

#: app/actions/documents-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:73
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:78
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1034 1035
#: app/actions/documents-commands.c:265 app/actions/file-commands.c:144
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:329 app/gui/file-open-dialog.c:184
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1036
#: app/gui/file-open-location-dialog.c:170 app/widgets/gimplayertreeview.c:819
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1037
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1038 1039 1040 1041 1042
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1043
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1044 1045
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1046

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
#: app/actions/drawable-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

#: app/actions/drawable-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Lộn ngược"

#: app/actions/drawable-actions.c:56
msgid "_Equalize"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1059 1060
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061 1062 1063 1064 1065
#: app/actions/drawable-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066
#: app/actions/drawable-actions.c:69 app/actions/image-actions.c:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1067 1068 1069 1070
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "_Ngang:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1071
#: app/actions/drawable-actions.c:74 app/actions/image-actions.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1072 1073 1074 1075 1076
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Dọc:"

#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1077
#: app/actions/drawable-actions.c:82 app/actions/image-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1078 1079 1080 1081
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082
#: app/actions/drawable-actions.c:87 app/actions/image-actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1083 1084 1085 1086
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1087
#: app/actions/drawable-actions.c:92 app/actions/image-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

#: app/actions/drawable-commands.c:56
#, fuzzy
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

#: app/actions/drawable-commands.c:74
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1099 1100
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101 1102
#: app/actions/drawable-commands.c:92
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1103 1104
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
#: app/actions/drawable-commands.c:134 app/core/gimplayer.c:257
#, fuzzy
msgid "Flip Layer"
msgstr "1 Lớp"

#: app/actions/drawable-commands.c:171 app/core/gimplayer.c:258
#, fuzzy
msgid "Rotate Layer"
msgstr "/Nâng Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1115
#: app/actions/edit-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1116 1117 1118 1119
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1120
#: app/actions/edit-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1121 1122 1123 1124
#, fuzzy
msgid "Buffer"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1126 1127 1128 1129
#, fuzzy
msgid "_Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1130
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/gui/dialogs-constructors.c:806
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1131 1132 1133 1134
#: app/pdb/internal_procs.c:189
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1136 1137 1138 1139
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140
#: app/actions/edit-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1141 1142 1143
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144
#: app/actions/edit-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1145 1146 1147 1148
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149
#: app/actions/edit-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1150
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1151
msgid "Clear undo history..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1152 1153
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154
#: app/actions/edit-actions.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1155 1156 1157 1158
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1159
#: app/actions/edit-actions.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1160 1161 1162 1163
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1164
#: app/actions/edit-actions.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1165 1166 1167 1168
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1169
#: app/actions/edit-actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1170 1171 1172 1173
#, fuzzy
msgid "Paste _Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1174
#: app/actions/edit-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1175 1176 1177 1178
#, fuzzy
msgid "Paste as _New"
msgstr "Dán làm mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1179
#: app/actions/edit-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1180 1181 1182 1183
#, fuzzy
msgid "Cu_t Named..."
msgstr "Cắt với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1184
#: app/actions/edit-actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1185 1186 1187 1188
#, fuzzy
msgid "_Copy Named..."
msgstr "Sao chép với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1189
#: app/actions/edit-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1190 1191 1192 1193
#, fuzzy
msgid "_Paste Named..."
msgstr "/Biên soạn/Buffer/Dasn với tên..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1194
#: app/actions/edit-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1195 1196 1197 1198
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1199
#: app/actions/edit-actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1200 1201 1202 1203
#, fuzzy
msgid "Fill with _FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1204
#: app/actions/edit-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1205 1206 1207 1208
#, fuzzy
msgid "Fill with B_G Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1209
#: app/actions/edit-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1210 1211 1212 1213
#, fuzzy
msgid "Fill with P_attern"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1214
#: app/actions/edit-actions.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1215 1216 1217 1218
#, fuzzy, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1219
#: app/actions/edit-actions.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1220 1221 1222 1223
#, fuzzy, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1224
#: app/actions/edit-commands.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1225 1226 1227
#, fuzzy
msgid "Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1228

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1229
#: app/actions/edit-commands.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1230
msgid "Really clear image's undo history?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1231 1232
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1233
#: app/actions/edit-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1234 1235
msgid "Cut Named"
msgstr "Cắt với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1236

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1237
#: app/actions/edit-commands.c:190 app/actions/edit-commands.c:210
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1238 1239
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1240

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1241
#: app/actions/edit-commands.c:207
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1242 1243
msgid "Copy Named"
msgstr "Sao chép với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1244

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1245
#: app/actions/edit-commands.c:314
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1246 1247
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to cut from."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1248
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1249 1250
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1251

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1252
#: app/actions/edit-commands.c:326 app/actions/edit-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1253 1254
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1255

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1256
#: app/actions/edit-commands.c:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1257 1258
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to copy from."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1259
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1260 1261
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1262

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1263 1264 1265 1266
#: app/actions/error-console-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Error Console Menu"
msgstr "Lỗi Console"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1267

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1268 1269 1270 1271
#: app/actions/error-console-actions.c:44
#, fuzzy
msgid "_Clear Errors"
msgstr "Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1272

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1273 1274 1275 1276
#: app/actions/error-console-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Save _All Errors to File..."
msgstr "Ghi toàn bộ lỗi vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1277

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1278 1279 1280 1281
#: app/actions/error-console-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "Save _Selection to File..."
msgstr "Ghi sự chọn lựa vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1282

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1283 1284 1285 1286
#: app/actions/file-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_File"
msgstr "/_Tệp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1287

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1288 1289 1290 1291
#: app/actions/file-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Open _Recent"
msgstr "/Tệp/Mở gần đây/(Không)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1292

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1293 1294 1295 1296
#: app/actions/file-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Acquire"
msgstr "/Tệp/Thu được"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1297

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1298 1299 1300 1301
#: app/actions/file-actions.c:70 app/actions/file-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Open..."
msgstr "/Tệp/Mở..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1302

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1303 1304 1305 1306
#: app/actions/file-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Open Location..."
msgstr "Địa điểm:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1307

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1308 1309 1310 1311
#: app/actions/file-actions.c:85
#, fuzzy
msgid "_Save"
msgstr "Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1312

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1313 1314 1315 1316
#: app/actions/file-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Save _as..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1317

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1318 1319 1320 1321
#: app/actions/file-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Save a Cop_y..."
msgstr "/Tệp/Lưu bản sao..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1322

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1323 1324 1325 1326
#: app/actions/file-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Save as _Template..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1327

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1328 1329 1330 1331
#: app/actions/file-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Re_vert"
msgstr "Trở lại"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1332

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1333 1334 1335 1336
#: app/actions/file-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "/Tệp/Thoát"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1337

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1338
#: app/actions/file-commands.c:189 app/gui/file-save-dialog.c:316
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1339
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1340
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1341 1342 1343 1344
"Saving '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Không lưu được '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1345

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1346
#: app/actions/file-commands.c:227
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1347 1348 1349
#, fuzzy
msgid "Create New Template"
msgstr "Tạo Ảnh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1350

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1351
#: app/actions/file-commands.c:231
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1352 1353 1354
#, fuzzy
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1355

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1356
#: app/actions/file-commands.c:253
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1357 1358
#, fuzzy
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1359
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1360 1361
"Không trở lại được.\n"
"Không có tên tập tin liên quan đến ảnh này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1362

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1363
#: app/actions/file-commands.c:266
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1364
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1365
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1366 1367 1368 1369
"Revert '%s' to\n"
"'%s'?\n"
"\n"
"You will lose all your changes, including all undo information."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1370
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1371 1372 1373 1374 1375
"Đổi lại '%s' thành\n"
"'%s' không?\n"
"\n"
"(Bạn sẽ mất toàn bộ các thay đổi\n"
"đã làm cũng như thông tin hoàn tác)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1376

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1377
#: app/actions/file-commands.c:274
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1378 1379
msgid "Revert Image"
msgstr "Cho ảnh về trạng thái cũ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1380

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1381
#: app/actions/file-commands.c:330
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1382 1383 1384
#, fuzzy
msgid "(Unnamed Template)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1385

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1386
#: app/actions/file-commands.c:397
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1387
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1388
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1389 1390 1391
"Reverting to '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1392
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1393 1394
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1395

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1396 1397 1398 1399
#: app/actions/fonts-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Fonts Menu"
msgstr "Tài liệu"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1400

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1401 1402 1403 1404
#: app/actions/fonts-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Rescan Font List"
msgstr "Danh Sách Công Cụ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1405

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1406 1407 1408 1409
#: app/actions/fonts-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Rescan font list"
msgstr "Danh Sách Công Cụ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1410

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1411 1412 1413 1414
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "Gradient Editor Menu"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1415

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1416 1417 1418 1419
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:50
#, fuzzy
msgid "_Load Left Color From"
msgstr "/Lưu Màu bên Trái vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1420

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1421 1422 1423 1424
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Save Left Color To"
msgstr "/Lưu Màu bên Trái vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1425

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1426 1427 1428 1429
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "Load Right Color Fr_om"
msgstr "/Lưu Màu bên Phải vào"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1430

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1431 1432 1433 1434
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Sa_ve Right Color To"
msgstr "/Lưu Màu bên Phải vào"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1435

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1436 1437 1438 1439
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "L_eft Endpoint's Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1440

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1441 1442 1443 1444
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "R_ight Endpoint's Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1445

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1446 1447 1448 1449
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1450

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1451 1452
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:113
msgid "Blend Endpoints' Opacit_y"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1453 1454
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1455 1456
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:143
msgid "_Left Neighbor's Right Endpoint"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1457 1458
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1459 1460 1461 1462
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:148
#, fuzzy
msgid "_Right Endpoint"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1463

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1464 1465 1466 1467 1468
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:153
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:201
#, fuzzy
msgid "_FG Color"
msgstr "Màu RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1469

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1470 1471 1472 1473 1474
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:158
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:206
#, fuzzy
msgid "_BG Color"
msgstr "Màu RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1475

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1476 1477
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:191
msgid "_Right Neighbor's Left Endpoint"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1478 1479
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1480 1481 1482 1483
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:196
#, fuzzy
msgid "_Left Endpoint"
msgstr "/Biên soạn Màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1484

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1485 1486 1487 1488
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:245
#, fuzzy
msgid "_Linear"
msgstr "Tuyến"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1489

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1490 1491 1492 1493
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:250
#, fuzzy
msgid "_Curved"
msgstr "Đường Cong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1494

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1495 1496
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:255
msgid "_Sinusoidal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1497 1498
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1499 1500 1501 1502
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:260
#, fuzzy
msgid "Spherical (i_ncreasing)"
msgstr "/chức năng pha trộn/Hình cầu (tăng)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1503

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:265
#, fuzzy
msgid "Spherical (_decreasing)"
msgstr "/chức năng pha trộn/Hình cầu (giảm)"

#: app/actions/gradient-editor-actions.c:270
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:293
msgid "(Varies)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1512 1513
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1514
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:278 app/actions/image-actions.c:109
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1515
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1516 1517
msgid "_RGB"
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1518

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1519
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:283
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1520
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1521 1522
msgid "HSV (_counter-clockwise hue)"
msgstr "/Loại màu/HSV (màu sắc tính theo chiều kim đồng hồ)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1523

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1524
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:288
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1525
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1526 1527
msgid "HSV (clockwise _hue)"
msgstr "/Loại màu/HSV (màu sắc chiều kim đồng hồ)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1528

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1529
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:478
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1530
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1531 1532
msgid "_Blending Function for Segment"
msgstr "Kiểu phối màu cho Phần"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1533

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1534
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:480
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1535
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1536 1537
msgid "Coloring _Type for Segment"
msgstr "Kiểu phối màu cho Phần"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1538

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1539
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:483
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1540
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1541 1542
msgid "_Flip Segment"
msgstr "Xoá Phần"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1543

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1544 1545 1546 1547
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:485
#, fuzzy
msgid "_Replicate Segment..."
msgstr "Sao phần..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1548

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1549 1550 1551 1552
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:487
#, fuzzy
msgid "Split Segment at _Midpoint"
msgstr "Tách phần tại điểm giữa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1553

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1554 1555 1556 1557
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:489
#, fuzzy
msgid "Split Segment _Uniformly..."
msgstr "Tách phần cùng kiểu..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1558

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1559 1560 1561 1562
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:491
#, fuzzy
msgid "_Delete Segment"
msgstr "Xoá Phần"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1563

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1564 1565 1566 1567
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:493
#, fuzzy
msgid "Re-_center Segment's Midpoint"
msgstr "Tách phần tại điểm giữa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1568

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1569 1570 1571 1572
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:495
#, fuzzy
msgid "Re-distribute _Handles in Segment"
msgstr "Sao phần Gradient"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1573

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1574 1575 1576 1577
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:500
#, fuzzy
msgid "_Blending Function for Selection"
msgstr "Kiểu phối màu cho phần chọn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1578

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1579 1580 1581 1582
#: app/actions/gradient-editor-actions.c:502
#, fuzzy
msgid "Coloring _Type for Selection"
msgstr "Kiểu phối màu cho phần chọn"