vi.po 325 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-10-31 23:14+0100\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
18 19 20
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: app/app_procs.c:238
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:289
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
33 34 35 36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: app/app_procs.c:348 app/core/gimppalette-import.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47 48 49 50 51 52
#: app/batch.c:85
#, c-format
msgid "The batch interpreter '%s' is not available, batch mode disabled."
msgstr ""

#: app/main.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
53
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
55
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
56
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
57 58
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
59

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
60
#: app/main.c:222 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
61
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
62 63 64
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
65 66 67
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
68
#: app/main.c:422
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
69 70 71 72 73 74 75 76
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
77
#: app/main.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78 79 80
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
81
#: app/main.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92
#: app/main.c:511
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
93 94 95
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
97 98 99
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100
#: app/main.c:513
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101 102 103
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
104
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
#: app/main.c:515
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110 111
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
114

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
116 117
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
118 119
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
120
#: app/main.c:517
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121 122 123 124 125 126 127
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:518
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
129 130 131 132
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
#: app/main.c:519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134 135 136
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137
#: app/main.c:520
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
138 139
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
140

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141
#: app/main.c:521
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142 143 144
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:522
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
#: app/main.c:523
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
151 152 153
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154
#: app/main.c:524
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155 156
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:525
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
160
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
161
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
162

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
#: app/main.c:526
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
164 165 166 167 168 169
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
171
#: app/main.c:527
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172 173
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174 175 176 177
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
178
#: app/main.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
179
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182 183
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184 185
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186 187
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188
#: app/main.c:530
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189 190
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192 193
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194 195 196 197 198 199 200
#: app/main.c:532
msgid ""
" --batch-interpreter <procedure>\n"
"              The procedure to process batch commands with.\n"
msgstr ""

#: app/main.c:534
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201 202 203 204
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205
#: app/sanity.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206 207 208 209 210 211 212
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
#: app/sanity.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Most probably your filesystem stores files in an encoding different from UTF-"
"8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224
#. initialize the list of gimp brushes
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225 226
#: app/actions/actions.c:92 app/core/gimp.c:856 app/dialogs/dialogs.c:138
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2254 app/pdb/internal_procs.c:92
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228 229
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
230
#: app/actions/actions.c:95 app/dialogs/dialogs.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
231 232 233
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234
#: app/actions/actions.c:98 app/dialogs/dialogs.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235 236 237
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
#: app/actions/actions.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239 240 241 242
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Trình Biên Soạn Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243
#: app/actions/actions.c:104 app/pdb/internal_procs.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244 245 246 247
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
248
#: app/actions/actions.c:107
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249 250 251
msgid "Debug"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252
#: app/actions/actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253 254 255 256
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257
#: app/actions/actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258 259 260 261
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262
#: app/actions/actions.c:116 app/dialogs/dialogs.c:152
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263 264 265 266
#, fuzzy
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267 268
#: app/actions/actions.c:119 app/core/core-enums.c:1040
#: app/core/core-enums.c:1070
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269 270 271 272
#, fuzzy
msgid "Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
273
#: app/actions/actions.c:122 app/tools/tools-enums.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274 275 276
msgid "Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277
#: app/actions/actions.c:125 app/dialogs/dialogs.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278 279 280
msgid "Error Console"
msgstr "Lỗi Console"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281
#: app/actions/actions.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282 283 284 285 286
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tệp"

#. initialize the list of gimp fonts
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288
#: app/actions/actions.c:131 app/core/gimp.c:872 app/dialogs/dialogs.c:146
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2270 app/pdb/internal_procs.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289 290 291 292
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "points"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
#: app/actions/actions.c:134 app/dialogs/dialogs.c:205
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296 297
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"

#. initialize the list of gimp gradients
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298 299
#: app/actions/actions.c:137 app/core/gimp.c:868 app/dialogs/dialogs.c:142
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2266 app/pdb/internal_procs.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300 301 302
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303
#: app/actions/actions.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304 305 306 307
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Giúp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308 309
#: app/actions/actions.c:143 app/pdb/internal_procs.c:149
#: app/tools/tools-enums.c:176
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310 311 312
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
#. list & grid views
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
314
#: app/actions/actions.c:146 app/dialogs/dialogs.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316 317
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318
#: app/actions/actions.c:149 app/dialogs/dialogs.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319 320 321
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322
#: app/actions/actions.c:152 app/dialogs/dialogs.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323 324 325 326
msgid "Palette Editor"
msgstr "Trình biên soạn Bảng màu"

#. initialize the list of gimp palettes
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327 328
#: app/actions/actions.c:155 app/core/gimp.c:864 app/dialogs/dialogs.c:144
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2262 app/pdb/internal_procs.c:170
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329 330 331 332
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp patterns
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333 334
#: app/actions/actions.c:158 app/core/gimp.c:860 app/dialogs/dialogs.c:140
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2258 app/pdb/internal_procs.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335 336 337
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338
#: app/actions/actions.c:161 app/dialogs/preferences-dialog.c:2274
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
339 340 341
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-Ins"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342
#: app/actions/actions.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343 344 345
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
#: app/actions/actions.c:167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348 349 350 351
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352
#: app/actions/actions.c:170 app/core/gimp.c:880 app/dialogs/dialogs.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353 354 355 356
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Themes"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
357 358
#: app/actions/actions.c:173 app/dialogs/dialogs.c:123
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1542 app/dialogs/preferences-dialog.c:1545
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359
#: app/gui/gui.c:409
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360 361 362
msgid "Tool Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
363
#: app/actions/actions.c:176 app/dialogs/dialogs.c:148
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364 365 366
msgid "Tools"
msgstr "Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367 368
#: app/actions/actions.c:179 app/dialogs/dialogs.c:167
#: app/pdb/internal_procs.c:176 app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369 370 371
msgid "Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372
#: app/actions/actions.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373 374 375 376
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Tệp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377 378 379 380
#: app/actions/brushes-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Bút lông"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
381

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
382 383
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384
msgid "_New Brush"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
387
#: app/actions/brushes-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388 389 390
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392
#: app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393 394 395
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397
#: app/actions/brushes-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398 399 400
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402
#: app/actions/brushes-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404 405
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407
#: app/actions/brushes-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408 409 410
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412
#: app/actions/brushes-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414 415
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417
#: app/actions/brushes-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418 419 420
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
#: app/actions/brushes-actions.c:74
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."

#: app/actions/brushes-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432
#: app/actions/buffers-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433 434 435
#, fuzzy
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
436

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437
#: app/actions/buffers-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
438 439 440
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/Dán Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
441

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
442
#: app/actions/buffers-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443 444 445
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
446

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447
#: app/actions/buffers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448 449 450
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Dán Buffer vào trong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
451

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452
#: app/actions/buffers-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453 454 455
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Xoay lớp hoặc phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457
#: app/actions/buffers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458 459 460
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Dán Buffer làm Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
462
#: app/actions/buffers-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463 464 465
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Đặt lại trình lọc được chọn về các giá trị mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
466

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467
#: app/actions/buffers-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468 469 470
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/Xoá Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
471

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
472
#: app/actions/buffers-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473 474 475
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
476

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477
#: app/actions/channels-actions.c:44
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478 479 480
#, fuzzy
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
482
#: app/actions/channels-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483 484 485
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Biên soạn Thuộc tính Kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487 488 489 490 491 492
#: app/actions/channels-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Edit channel attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493 494 495
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
#: app/actions/channels-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "New channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."

#: app/actions/channels-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_New Channel"
msgstr "Kênh Mới"

#: app/actions/channels-actions.c:61
msgid "New channel with last values"
msgstr ""

#: app/actions/channels-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
512 513 514
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
515

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516 517 518 519 520 521
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Duplicate channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"

#: app/actions/channels-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
522 523 524
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/Xoá Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
525

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526 527 528 529 530 531
#: app/actions/channels-actions.c:73 app/core/core-enums.c:1088
#, fuzzy
msgid "Delete channel"
msgstr "Xoá Kênh"

#: app/actions/channels-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532 533 534
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
535

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536 537 538 539 540 541
#: app/actions/channels-actions.c:79
#, fuzzy
msgid "Raise channel"
msgstr "/Nâng Kênh"

#: app/actions/channels-actions.c:84
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542 543 544
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
545

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546 547 548 549 550 551
#: app/actions/channels-actions.c:85
#, fuzzy
msgid "Raise channel to top"
msgstr "/Nâng Kênh"

#: app/actions/channels-actions.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552 553 554
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556 557 558 559 560 561
#: app/actions/channels-actions.c:91
#, fuzzy
msgid "Lower channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"

#: app/actions/channels-actions.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
562 563
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565 566
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568 569 570 571 572 573 574 575
#: app/actions/channels-actions.c:97
#, fuzzy
msgid "Lower channel to bottom"
msgstr ""
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"

#: app/actions/channels-actions.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577 578
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580 581 582 583 584 585 586
#: app/actions/channels-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "Channel to selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"

#: app/actions/channels-actions.c:111 app/actions/layers-actions.c:226
#: app/actions/vectors-actions.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
587 588 589
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591 592 593 594 595 596
#: app/actions/channels-actions.c:112 app/actions/vectors-actions.c:174
msgid "Add"
msgstr ""

#: app/actions/channels-actions.c:117 app/actions/layers-actions.c:231
#: app/actions/layers-actions.c:254 app/actions/vectors-actions.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597 598 599
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
601 602 603 604 605 606 607 608
#: app/actions/channels-actions.c:118 app/actions/vectors-actions.c:180
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:69
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:102
msgid "Subtract"
msgstr "Trừ"

#: app/actions/channels-actions.c:123 app/actions/layers-actions.c:236
#: app/actions/layers-actions.c:259 app/actions/vectors-actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609 610 611
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613
#: app/actions/channels-actions.c:124 app/actions/vectors-actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
614
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615 616
msgid "Intersect"
msgstr "Giao diện"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
618 619 620
#: app/actions/channels-commands.c:86 app/actions/channels-commands.c:383
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622 623 624
#: app/actions/channels-commands.c:89
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626
#: app/actions/channels-commands.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627 628 629
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630 631 632
#: app/actions/channels-commands.c:92 app/actions/channels-commands.c:124
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
634 635 636 637 638
#: app/actions/channels-commands.c:117 app/actions/channels-commands.c:118
#: app/actions/channels-commands.c:159 app/actions/channels-commands.c:163
#: app/widgets/gimpchanneltreeview.c:232
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
639

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
640
#: app/actions/channels-commands.c:121
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641 642
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
644 645 646
#: app/actions/channels-commands.c:123
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
#: app/actions/channels-commands.c:246
#, fuzzy, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"

#: app/actions/channels-commands.c:311 app/core/gimpselection.c:599
#: app/pdb/selection_cmds.c:968 app/pdb/selection_cmds.c:1092
#, fuzzy
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658 659 660

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661 662
msgid "Colormap Menu"
msgstr "Sơ đồ Màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663 664 665 666 667 668 669

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670 671 672 673 674 675 676
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:48
#: app/actions/palette-editor-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Edit color"
msgstr "/Biên soạn Màu..."

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677 678 679 680
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681 682 683 684 685 686
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Add color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
687 688 689 690
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "Add color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-commands.c:70
#, fuzzy, c-format
msgid "Edit colormap entry #%d"
msgstr "Biên soạn mục nhập bảng màu"

#: app/actions/colormap-editor-commands.c:76
#, fuzzy
msgid "Edit Colormap Entry"
msgstr "Biên soạn mục nhập bảng màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706 707 708 709 710
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711
#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
712
#: app/actions/plug-in-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
713 714 715 716
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717
#: app/actions/context-actions.c:48 app/actions/layers-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718 719 720 721
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Tính Mờ Đục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722 723 724 725 726
#: app/actions/context-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Paint _Mode"
msgstr "Thủ tục Biên soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727 728 729 730 731 732
#: app/actions/context-actions.c:50
#, fuzzy
msgid "_Tool"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/context-actions.c:51 app/dialogs/preferences-dialog.c:1584
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733 734 735 736
#, fuzzy
msgid "_Brush"
msgstr "Bút lông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737 738
#: app/actions/context-actions.c:52 app/actions/plug-in-actions.c:78
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739 740 741 742
#, fuzzy
msgid "_Pattern"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743
#: app/actions/context-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
744 745 746 747
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Bảng Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748 749
#: app/actions/context-actions.c:54 app/dialogs/palette-import-dialog.c:219
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1590
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750 751 752
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753
#: app/actions/context-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754 755 756 757
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
#: app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759 760 761 762
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Hình thể"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763
#: app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765 766 767
msgid "_Radius"
msgstr "Bán kính:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768
#: app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
769 770 771 772
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pixels"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773
#: app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774 775 776 777
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Độ rắn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778
#: app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
779 780 781 782
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Phối cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
783
#: app/actions/context-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
784 785 786 787
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Góc:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788
#: app/actions/context-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
789
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790 791 792
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Mặc Định"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793
#: app/actions/context-actions.c:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
794 795 796 797
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Hoán đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
798
#: app/actions/data-commands.c:79 app/core/gimpimage.c:1283
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
799 800
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:523
#: app/core/gimppalette.c:634 app/dialogs/palette-import-dialog.c:684
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
801
#: app/pdb/image_cmds.c:3732
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
802 803 804
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
805 806 807 808 809 810
#: app/actions/data-commands.c:149
#, fuzzy
msgid "Delete Object"
msgstr "Xoá Đối Tượng Dữ Liệu"

#: app/actions/data-commands.c:167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
811 812
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
813
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
814 815
"Bạn có chắc là muốn xoá\n"
"\"%s\" khỏi danh sách và khỏi đĩa?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
816

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838
#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Tệp/Thoại/Ảnh..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Thoại/Lớp, Kênh & Đường dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Thoại/Bút vẽ, Mẫu ..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
839 840
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "/Công cụ/Hộp Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Trạng Thái Thiết Bị"

#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
866
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
867 868 869 870 871 872
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
873 874
msgid "Color_map"
msgstr "Sơ đồ Màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892

#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Bảng thống kê"

#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Trình biên tập Phần chọn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Duyệt"

#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893
msgid "Undo _History"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
894 895 896 897 898 899 900 901 902
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
903
msgid "_Brushes"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Bảng màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
928
msgid "B_uffers"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
msgstr "Buffers"

#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Duyệt Module"

#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Giúp/Mẹo thường dùng..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "Tự động"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
976
#: app/actions/dockable-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
977 978 979 980
#, fuzzy
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
981
#: app/actions/dockable-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
982 983 984 985
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/Thêm Tab/Công cụ..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
986
#: app/actions/dockable-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
987
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
988
msgid "_Preview Size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
989 990
msgstr "X_em trước kích thước:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
991
#: app/actions/dockable-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
992 993 994 995
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
996
#: app/actions/dockable-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
997 998 999 1000
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/Bỏ Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1001
#: app/actions/dockable-actions.c:63
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1002 1003 1004 1005
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/Chọn Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1006 1007
#: app/actions/dockable-actions.c:68
msgid "M_ove to Screen..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1008 1009
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1010
#: app/actions/dockable-actions.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1011
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1012 1013
msgid "_Show Image Selection"
msgstr "Không có chọn lựa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1014

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1015
#: app/actions/dockable-actions.c:82
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1016
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1017
msgid "Auto _Follow Active Image"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1018 1019
msgstr "/Tự động theo Ảnh hoạt động"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1020
#: app/actions/dockable-actions.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1021 1022 1023 1024
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1025
#: app/actions/dockable-actions.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1026 1027 1028 1029
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Rất nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1030
#: app/actions/dockable-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1031 1032 1033 1034
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1035
#: app/actions/dockable-actions.c:104
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1036 1037 1038 1039
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Trung bình"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1040
#: app/actions/dockable-actions.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1041 1042 1043 1044
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1045
#: app/actions/dockable-actions.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1046 1047 1048 1049
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Rất Rộng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1050
#: app/actions/dockable-actions.c:107
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1051 1052 1053 1054
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1055
#: app/actions/dockable-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1056 1057 1058 1059
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "To lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1060
#: app/actions/dockable-actions.c:109
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061 1062 1063 1064
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1065
#: app/actions/dockable-actions.c:114
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066 1067 1068 1069
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1070
#: app/actions/dockable-actions.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1071 1072 1073 1074
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Bề rộng Hiện thời:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1075
#: app/actions/dockable-actions.c:116
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1076 1077 1078 1079
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Text"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1080
#: app/actions/dockable-actions.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1081 1082 1083 1084
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1085
#: app/actions/dockable-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1086 1087 1088 1089
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1090
#: app/actions/dockable-actions.c:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091 1092 1093 1094
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Xem theo Danh sách"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1095
#: app/actions/dockable-actions.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096 1097 1098 1099
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Xem theo Dòng kẻ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1100
#: app/actions/documents-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101 1102 1103 1104
#, fuzzy
msgid "Documents Menu"
msgstr "Tài liệu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1105
#: app/actions/documents-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1106 1107 1108 1109
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1110
#: app/actions/documents-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1111 1112 1113 1114
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1115
#: app/actions/documents-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1116 1117 1118 1119
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/Nâng hay Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1120 1121 1122 1123 1124
#: app/actions/documents-actions.c:53
msgid "Raise window if already open"
msgstr ""

#: app/actions/documents-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125 1126 1127 1128
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/Thoại Mở Tập Tin..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1129 1130 1131 1132 1133 1134
#: app/actions/documents-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "Open image dialog"
msgstr "Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135 1136 1137 1138
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/Bỏ Mục nhập"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139
#: app/actions/documents-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140 1141 1142 1143
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144
#: app/actions/documents-actions.c:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1145 1146 1147 1148
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149
#: app/actions/documents-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1150 1151 1152 1153
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154
#: app/actions/documents-actions.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1155 1156 1157 1158
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1159 1160 1161 1162 1163 1164
#: app/actions/documents-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "Reload all previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:82
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1165 1166 1167 1168
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1169 1170 1171 1172 1173 1174
#: app/actions/documents-actions.c:83
#, fuzzy
msgid "Remove dangling entries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

#: app/actions/documents-commands.c:252 app/actions/file-commands.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1175
#: app/dialogs/file-open-dialog.c:198 app/dialogs/file-open-dialog.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1176
#: app/dialogs/file-open-location-dialog.c:193
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1177
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:332 app/widgets/gimplayertreeview.c:802
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1178
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1179 1180 1181 1182 1183
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1184
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1185 1186
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1187

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1188 1189 1190 1191 1192
#: app/actions/drawable-actions.c:45
msgid "_White Balance"
msgstr ""

#: app/actions/drawable-actions.c:50
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1193 1194 1195 1196
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1197 1198 1199 1200 1201
#: app/actions/drawable-actions.c:55
msgid "_Equalize"
msgstr ""

#: app/actions/drawable-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1202 1203 1204 1205
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Lộn ngược"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1206
#: app/actions/drawable-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1207 1208 1209 1210
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1211
#: app/actions/drawable-actions.c:73 app/actions/vectors-actions.c:153
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1212 1213 1214 1215
#, fuzzy
msgid "_Linked"
msgstr "Tuyến"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1216 1217 1218 1219 1220 1221
#: app/actions/drawable-actions.c:79 app/actions/vectors-actions.c:147
#, fuzzy
msgid "_Visible"
msgstr "/_Tệp"

#: app/actions/drawable-actions.c:88 app/actions/image-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1222 1223 1224 1225
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "_Ngang:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1226
#: app/actions/drawable-actions.c:93 app/actions/image-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1227 1228 1229 1230 1231
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Dọc:"

#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1232
#: app/actions/drawable-actions.c:101 app/actions/image-actions.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1233 1234 1235 1236
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1237
#: app/actions/drawable-actions.c:106 app/actions/image-actions.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1238 1239 1240 1241
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1242
#: app/actions/drawable-actions.c:111 app/actions/image-actions.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1243 1244 1245 1246
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1247 1248 1249 1250 1251 1252
#: app/actions/drawable-commands.c:60
#, fuzzy
msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

#: app/actions/drawable-commands.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1253 1254 1255 1256
#, fuzzy
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1257 1258
#: app/actions/drawable-commands.c:96
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1259 1260
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1261 1262
#: app/actions/drawable-commands.c:162
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1263 1264
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1265
#: app/actions/edit-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1266 1267 1268 1269
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1270
#: app/actions/edit-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1271
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1272
msgid "_Buffer"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1273 1274
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1275
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1276 1277 1278 1279
#, fuzzy
msgid "_Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1280 1281
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/dialogs/dialogs.c:183
#: app/pdb/internal_procs.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1282 1283 1284
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1285
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1286 1287 1288 1289
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1290
#: app/actions/edit-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1291 1292 1293
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1294
#: app/actions/edit-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1295 1296 1297 1298
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1299
#: app/actions/edit-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1300
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1301
msgid "Clear undo history..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1302 1303
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1304
#: app/actions/edit-actions.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1305 1306 1307 1308
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1309
#: app/actions/edit-actions.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1310 1311 1312 1313
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1314
#: app/actions/edit-actions.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1315 1316 1317 1318
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1319
#: app/actions/edit-actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1320 1321 1322 1323
#, fuzzy
msgid "Paste _Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1324
#: app/actions/edit-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1325 1326 1327 1328
#, fuzzy
msgid "Paste as _New"
msgstr "Dán làm mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1329
#: app/actions/edit-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1330 1331 1332 1333
#, fuzzy
msgid "Cu_t Named..."
msgstr "Cắt với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1334
#: app/actions/edit-actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1335 1336 1337 1338
#, fuzzy
msgid "_Copy Named..."
msgstr "Sao chép với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1339
#: app/actions/edit-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1340 1341 1342 1343
#, fuzzy
msgid "_Paste Named..."
msgstr "/Biên soạn/Buffer/Dasn với tên..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1344
#: app/actions/edit-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1345 1346 1347 1348
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1349
#: app/actions/edit-actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1350 1351 1352 1353
#, fuzzy
msgid "Fill with _FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1354
#: app/actions/edit-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1355 1356 1357 1358
#, fuzzy
msgid "Fill with B_G Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1359
#: app/actions/edit-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1360 1361 1362 1363
#, fuzzy
msgid "Fill with P_attern"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1364
#: app/actions/edit-actions.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1365 1366 1367 1368
#, fuzzy, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1369
#: app/actions/edit-actions.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1370 1371 1372 1373
#, fuzzy, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1374
#: app/actions/edit-commands.c:104
</