GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

vi.po 308 KB
Newer Older
1 2
# Vietnamese translation for the GIMP.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
4
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
5
# 
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
6
msgid ""
7 8
""
msgstr "Project-Id-Version: gimp Gnome HEAD\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2006-01-03 10:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-03 23:01+1030\n"
12 13
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
18
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
#:../app/about.h:26 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Chương trình Thao tác Ảnh GNU"

#:../app/about.h:29
msgid ""
"Copyright (C) 1995-2005\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr "Bản quyền © năm 1995-2005\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis và Nhóm Phát triển GIMP."

#:../app/about.h:33
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr "Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hay sửa đổi nó với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL) như xuất bản bởu Tổ chức Phần mềm Tự dol hoặc phiên bản 2 của Quyền này, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
"\n"
"Chương trình này được phát hành vì tác giả hy vọng nó hữu ích, nhưng mà nó không có sự bảo đảm nào, thậm chí không có tính thương mại hay cho một mục đích đặc biệt nào cả. Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.\n"
"\n"
"Bạn nên đã nhận một bản sao của Quyền Công Chung GNU có sẵn với chương trình này; nếu không, hãy viết một lá thư cho Tổ chức Phần mềm Tự do :\n"
"Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place - Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA (Mỹ)."

#:../app/app_procs.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
57
msgstr "(Cửa sổ bàn giao tiếp này sẽ đóng sau 10 giây.)\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
58

59
#:../app/app_procs.c:228
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61 62 63
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
64 65 66 67 68
msgstr "GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng hiện có.\n"
"Việc cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng cờ « --no-interface » (không có "
"giao diện).\n"
"Để thực hiện việc cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không cờ « --no-"
"interface »."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
69

70 71
#:../app/app_procs.c:279
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
msgid ""
73 74 75 76 77 78
"Unable to open a test swap file.\n"
"\n"
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
msgstr "Không thể mở một tập tin trao đổi thử.\n"
"\n"
79 80
"Để tránh mất dữ liệu, vui lòng kiểm tra vị trí và quyền truy cập của thư mục "
"trao đổi được định nghĩa trong Tùy thích của bạn (hiện thời « %s »)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
81

82 83
#:../app/app_procs.c:334 ../app/core/gimppalette-import.c:487
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
84
msgid "Opening '%s' failed: %s"
85
msgstr "Việc mở « %s » thất bại: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
86

87 88
#:../app/batch.c:84 ../app/batch.c:101
#,c-format
89
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
90
msgstr "Bộ thông dịch bó « %s » không sẵn sàng nên chế độ bó bị tất."
91

92
#:../app/main.c:123 ../tools/gimp-remote.c:78
93 94 95
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát."

96 97 98 99 100
#:../app/main.c:128
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát"

#:../app/main.c:133
101 102 103
msgid "Be more verbose"
msgstr "Xuất chi tiết"

104
#:../app/main.c:138
105 106 107
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Chạy không có giao diện người dùng"

108
#:../app/main.c:143
109 110 111
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
msgstr "Không tải các bút vẽ, dốc, mẫu ..."

112
#:../app/main.c:148
113 114 115
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Không tải phông chữ nào"

116
#:../app/main.c:153
117 118 119
msgid "Do not show a startup window"
msgstr "Không hiển thị cửa sổ khởi chạy"

120
#:../app/main.c:158
121 122 123
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và bộ cầm phít"

124
#:../app/main.c:163
125 126 127
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Không dùng hàm tăng tốc độ CPU đặc biệt."

128
#:../app/main.c:168
129 130 131
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Dùng một tập tịn « sessionrc » (tài nguyên phiên chạy) thay thế."

132
#:../app/main.c:173
133 134 135
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Dùng một tập tịn « gimprc » (tài nguyên GIMP) thay thế."

136
#:../app/main.c:178
137 138 139
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Dùng một tập tịn « gimprc » (tài nguyên GIMP) hệ thống thay thế."

140
#:../app/main.c:183
141 142 143
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
msgstr "Lệnh bó cần chạy (có thể dùng nó nhiều lần)"

144
#:../app/main.c:188
145 146 147
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "Thủ tục cần dùng khi xử lý lệnh bó"

148
#:../app/main.c:193
149 150 151
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Gởi các thông điệp cho bàn giao tiếp thay vì hiển thị thoại."

152 153
#.don't translate the mode names (off|on|warn)
#:../app/main.c:199
154 155
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "Chế độ tương thích PDB:\n"
156 157 158
" • off\t\ttắt\n"
" • on\t\tbật\n"
" • warn \tcảnh báo."
159

160 161
#.don't translate the mode names (never|query|always)
#:../app/main.c:205
162 163
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
msgstr "Gỡ lỗi trong trường hợp đổ vỡ:\n"
164 165 166
" • never\t\tkhông bao giờ\n"
" • query\t\thỏi\n"
" • always \tluôn."
167

168
#:../app/main.c:210
169 170 171
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Hiệu lực bộ quản lý tín hiệu gỡ lỗi không nghiêm trọng"

172
#:../app/main.c:215
173 174 175
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Đặt mọi cảnh báo là nghiêm trọng"

176
#:../app/main.c:220
177 178 179
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Xuất một tập tin « gimprc » (tài nguyên GIMP) có thiết lập mặc định"

180
#:../app/main.c:300
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
184
msgstr "GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186

187 188
#:../app/main.c:451 ../tools/gimp-remote.c:315
#,c-format
189 190
msgid "%s version %s"
msgstr "%s phiên bản %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191

192 193
#:../app/sanity.c:192
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194 195 196 197
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
198
msgstr "Không thể chuyển đổi bảng mã tên tập tin đã cấu hình sang dạng thức UTF-8: %s\n"
199
"\n"
200 201
"Hãy kiểm tra giá trị của biến môi trường « G_FILENAME_ENCODING » [G bảng mã "
"tên tập tin]."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202

203 204
#:../app/sanity.c:211
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205 206 207 208
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
209 210
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
211
"G_FILENAME_ENCODING."
212 213
msgstr "Không thể chuyển đổi sang bộ ký tự UTF-8 tên thư mục chứa cấu hình người "
"dùng GIMP: %s\n"
214
"\n"
215 216 217 218 219 220 221 222
"Rất có thể vì hệ thống tập tin bạn cất giữ tập tin bằng một bộ ký tự khác "
"với UTF-8, và bạn chưa báo GLib như thế. Hãy đặt biến môi trường « "
"G_FILENAME_ENCODING » (bảng mã tên tập tin G)."

#:../app/actions/actions.c:98 ../app/dialogs/dialogs.c:215
#:../app/widgets/gimpbrusheditor.c:71
msgid "Brush Editor"
msgstr "Bộ sửa bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223

224 225 226 227
#.initialize the list of gimp brushes
#:../app/actions/actions.c:101 ../app/actions/dialogs-actions.c:130
#:../app/core/gimp.c:832 ../app/dialogs/dialogs.c:148
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:2413
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228
msgid "Brushes"
229
msgstr "Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
230

231 232
#:../app/actions/actions.c:104 ../app/actions/dialogs-actions.c:155
#:../app/dialogs/dialogs.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
msgid "Buffers"
234
msgstr "Bộ đệm"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235

236 237
#:../app/actions/actions.c:107 ../app/actions/dialogs-actions.c:80
#:../app/dialogs/dialogs.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238 239 240
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

241
#:../app/actions/actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
msgid "Colormap Editor"
243
msgstr "Bộ sửa bố trí màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244

245
#:../app/actions/actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
246
msgid "Context"
247 248
msgstr "Ngữ cảnh"

249 250
#:../app/actions/actions.c:116 ../app/actions/dialogs-actions.c:115
#:../app/dialogs/dialogs.c:141
251 252
msgid "Cursor Info"
msgstr "Thông tin con trỏ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253

254
#:../app/actions/actions.c:119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
msgid "Debug"
256
msgstr "Gỡ lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257

258
#:../app/actions/actions.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259
msgid "Dialogs"
260 261
msgstr "Hộp thoại"

262
#:../app/actions/actions.c:125
263 264
msgid "Dock"
msgstr "Neo"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
265

266
#:../app/actions/actions.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267
msgid "Dockable"
268
msgstr "Cụ neo được"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269

270 271 272
#.Document History
#:../app/actions/actions.c:131 ../app/actions/dialogs-actions.c:165
#:../app/dialogs/dialogs.c:162 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1375
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
273 274 275
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

276
#:../app/actions/actions.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277
msgid "Drawable"
278
msgstr "Vẽ được"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
279

280
#:../app/actions/actions.c:137 ../app/tools/tools-enums.c:174
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281
msgid "Edit"
282
msgstr "Hiệu chỉnh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
283

284 285
#:../app/actions/actions.c:140 ../app/actions/dialogs-actions.c:180
#:../app/dialogs/dialogs.c:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286
msgid "Error Console"
287
msgstr "Bàn giao tiếp Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288

289
#:../app/actions/actions.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290
msgid "File"
291
msgstr "Tập tin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292

293 294 295 296
#.initialize the list of gimp fonts
#:../app/actions/actions.c:146 ../app/actions/dialogs-actions.c:150
#:../app/core/gimp.c:848 ../app/dialogs/dialogs.c:156
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:2429
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297
msgid "Fonts"
298
msgstr "Phông chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299

300 301
#:../app/actions/actions.c:149 ../app/dialogs/dialogs.c:219
#:../app/widgets/gimpgradienteditor.c:266
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302
msgid "Gradient Editor"
303
msgstr "Bộ sửa độ dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304

305 306 307 308
#.initialize the list of gimp gradients
#:../app/actions/actions.c:152 ../app/actions/dialogs-actions.c:140
#:../app/core/gimp.c:844 ../app/dialogs/dialogs.c:152
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:2425
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309 310 311
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

312
#:../app/actions/actions.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
msgid "Help"
314
msgstr "Trợ giúp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315

316
#:../app/actions/actions.c:158 ../app/tools/tools-enums.c:206
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317 318 319
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

320 321 322
#.list & grid views
#:../app/actions/actions.c:161 ../app/actions/dialogs-actions.c:160
#:../app/dialogs/dialogs.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323 324 325
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

326 327
#:../app/actions/actions.c:164 ../app/actions/dialogs-actions.c:75
#:../app/dialogs/dialogs.c:169 ../app/dialogs/resize-dialog.c:281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328 329 330
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

331 332
#:../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:223
#:../app/widgets/gimppaletteeditor.c:153
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333
msgid "Palette Editor"
334
msgstr "Bộ sửa bảng chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335

336 337 338 339
#.initialize the list of gimp palettes
#:../app/actions/actions.c:170 ../app/actions/dialogs-actions.c:145
#:../app/core/gimp.c:840 ../app/dialogs/dialogs.c:154
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340
msgid "Palettes"
341
msgstr "Bảng chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342

343 344 345 346
#.initialize the list of gimp patterns
#:../app/actions/actions.c:173 ../app/actions/dialogs-actions.c:135
#:../app/core/gimp.c:836 ../app/dialogs/dialogs.c:150
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:2417
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348 349
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

350
#:../app/actions/actions.c:176 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2433
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351
msgid "Plug-Ins"
352
msgstr "Bộ cầm phít"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353

354 355 356 357
#:../app/actions/actions.c:179 ../app/core/core-enums.c:781
#:../app/core/gimpchannel.c:361
msgid "Quick Mask"
msgstr "Mặt nạ nhanh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358

359 360
#:../app/actions/actions.c:182 ../app/actions/dialogs-actions.c:120
#:../app/dialogs/dialogs.c:197
361 362 363
msgid "Sample Points"
msgstr "Điểm mẫu"

364
#:../app/actions/actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365 366 367
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

368 369 370
#.initialize the template list
#:../app/actions/actions.c:188 ../app/core/gimp.c:857
#:../app/dialogs/dialogs.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371
msgid "Templates"
372
msgstr "Biểu mẫu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373

374
#:../app/actions/actions.c:191
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375
msgid "Text Editor"
376
msgstr "Bộ sửa chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377

378 379 380
#:../app/actions/actions.c:194 ../app/actions/dialogs-actions.c:65
#:../app/dialogs/dialogs.c:129 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
#:../app/gui/gui.c:414
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381
msgid "Tool Options"
382
msgstr "Tùy chọn công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
383

384 385
#:../app/actions/actions.c:197 ../app/actions/dialogs-actions.c:175
#:../app/dialogs/dialogs.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386
msgid "Tools"
387
msgstr "Công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388

389 390
#:../app/actions/actions.c:200 ../app/actions/dialogs-actions.c:85
#:../app/dialogs/dialogs.c:177 ../app/tools/gimpvectortool.c:153
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
msgid "Paths"
392
msgstr "Đường dẫn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393

394
#:../app/actions/actions.c:203
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395
msgid "View"
396
msgstr "Xem"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397

398 399 400 401 402 403 404 405 406
#:../app/actions/brush-editor-actions.c:42
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Trình đơn sửa đổi bút vẽ"

#:../app/actions/brush-editor-actions.c:49
msgid "Edit Active Brush"
msgstr "Sửa đổi bút vẽ hoạt động"

#:../app/actions/brushes-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407
msgid "Brushes Menu"
408 409
msgstr "Trình đơn Bút vẽ"

410 411 412
#:../app/actions/brushes-actions.c:47
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Mở bút vẽ dạng ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
413

414
#:../app/actions/brushes-actions.c:48
415 416 417
msgid "Open brush as image"
msgstr "Mở bút vẽ này dạng ảnh."

418
#:../app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419
msgid "_New Brush"
420
msgstr "Bút vẽ _mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

422
#:../app/actions/brushes-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423
msgid "New brush"
424
msgstr "Tạo một bút vẽ mới."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425

426
#:../app/actions/brushes-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427
msgid "D_uplicate Brush"
428
msgstr "Nhân _đôi bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

430
#:../app/actions/brushes-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431
msgid "Duplicate brush"
432
msgstr "Nhân đôi bút vẽ này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433

434 435 436 437 438 439 440 441 442
#:../app/actions/brushes-actions.c:65
msgid "Copy Brush _Location"
msgstr "Chép _địa điểm bút vẽ"

#:../app/actions/brushes-actions.c:66
msgid "Copy brush file location to clipboard"
msgstr "Sao chép địa điểm của tập tin bút vẽ vào bảng tạm"

#:../app/actions/brushes-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443
msgid "_Delete Brush"
444
msgstr "_Xóa bỏ bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445

446
#:../app/actions/brushes-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447
msgid "Delete brush"
448
msgstr "Xóa bỏ bút vẽ này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449

450
#:../app/actions/brushes-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451
msgid "_Refresh Brushes"
452
msgstr "_Cập nhật các bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453

454
#:../app/actions/brushes-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455
msgid "Refresh brushes"
456
msgstr "Cập nhật các bút vẽ."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
457

458
#:../app/actions/brushes-actions.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459
msgid "_Edit Brush..."
460
msgstr "_Sửa bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461

462
#:../app/actions/brushes-actions.c:87
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
msgid "Edit brush"
464
msgstr "Sửa đổi bút vẽ này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465

466
#:../app/actions/buffers-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467
msgid "Buffers Menu"
468
msgstr "Trình đơn Bộ đệm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469

470
#:../app/actions/buffers-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471
msgid "_Paste Buffer"
472
msgstr "_Dán bộ đệm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473

474
#:../app/actions/buffers-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475
msgid "Paste the selected buffer"
476
msgstr "Dán bộ đệm được chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
477

478
#:../app/actions/buffers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479
msgid "Paste Buffer _Into"
480
msgstr "Dán bộ đệm _vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

482
#:../app/actions/buffers-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
484
msgstr "Dán bộ đệm được chọn vào phần chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485

486
#:../app/actions/buffers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487
msgid "Paste Buffer as _New"
488
msgstr "Dán bộ đệm dạng _mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489

490
#:../app/actions/buffers-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491
msgid "Paste the selected buffer as new image"
492
msgstr "Dán bộ đệm được chọn có dạng ảnh mới."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493

494
#:../app/actions/buffers-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495
msgid "_Delete Buffer"
496
msgstr "_Xóa bỏ bộ đệm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
497

498
#:../app/actions/buffers-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499
msgid "Delete the selected buffer"
500
msgstr "Xóa bỏ bộ đệm được chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501

502
#:../app/actions/channels-actions.c:44
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503
msgid "Channels Menu"
504
msgstr "Trình đơn Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505

506
#:../app/actions/channels-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507
msgid "_Edit Channel Attributes..."
508
msgstr "_Sửa thuộc tính kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
509

510
#:../app/actions/channels-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
511
msgid "Edit channel attributes"
512
msgstr "Sửa đổi các thuộc tính của kênh này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513

514
#:../app/actions/channels-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515
msgid "_New Channel..."
516
msgstr "Kênh _mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
517

518
#:../app/actions/channels-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519
msgid "New channel..."
520
msgstr "Kênh mới..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521

522
#:../app/actions/channels-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523
msgid "_New Channel"
524
msgstr "Kênh _mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525

526
#:../app/actions/channels-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527
msgid "New channel with last values"
528
msgstr "Tạo kênh mới với các giá trị cuối cùng."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529

530
#:../app/actions/channels-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531
msgid "D_uplicate Channel"
532
msgstr "Nhân _đôi kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533

534
#:../app/actions/channels-actions.c:67
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535
msgid "Duplicate channel"
536
msgstr "Nhân đôi kênh."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537

538
#:../app/actions/channels-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539
msgid "_Delete Channel"
540
msgstr "_Xóa bỏ kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541

542
#:../app/actions/channels-actions.c:73 ../app/core/core-enums.c:836
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
543
msgid "Delete channel"
544
msgstr "Xóa bỏ kênh đó."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545

546
#:../app/actions/channels-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547
msgid "_Raise Channel"
548
msgstr "N_âng kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549

550
#:../app/actions/channels-actions.c:79
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
551
msgid "Raise channel"
552
msgstr "Nâng kênh này lên."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553

554
#:../app/actions/channels-actions.c:84
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555
msgid "Raise Channel to _Top"
556
msgstr "Nâng kênh lên _trên"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557

558
#:../app/actions/channels-actions.c:85
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559
msgid "Raise channel to top"
560
msgstr "Nâng kênh này lên trên hết."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561

562
#:../app/actions/channels-actions.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563
msgid "_Lower Channel"
564
msgstr "_Hạ kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565

566
#:../app/actions/channels-actions.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567
msgid "Lower channel"
568
msgstr "Hạ thấp kênh này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569

570
#:../app/actions/channels-actions.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571
msgid "Lower Channel to _Bottom"
572
msgstr "Hạ kênh xuống _dưới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573

574
#:../app/actions/channels-actions.c:97
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575
msgid "Lower channel to bottom"
576
msgstr "Hạ thấp kênh này xuống dưới hết."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
577

578
#:../app/actions/channels-actions.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579
msgid "Channel to Sele_ction"
580
msgstr "Kênh tới lựa _chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581

582
#:../app/actions/channels-actions.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583
msgid "Channel to selection"
584
msgstr "Tạo kênh tới lựa được chọn này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585

586 587
#:../app/actions/channels-actions.c:111 ../app/actions/layers-actions.c:229
#:../app/actions/vectors-actions.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
msgid "_Add to Selection"
589
msgstr "Th_êm vào phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

591
#:../app/actions/channels-actions.c:112 ../app/actions/vectors-actions.c:174
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592
msgid "Add"
593
msgstr "Thêm"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
594

595 596
#:../app/actions/channels-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:234
#:../app/actions/layers-actions.c:257 ../app/actions/vectors-actions.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597
msgid "_Subtract from Selection"
598
msgstr "_Trừ đi từ phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599

600 601
#:../app/actions/channels-actions.c:118 ../app/actions/vectors-actions.c:180
#:../app/base/base-enums.c:116
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602 603 604
msgid "Subtract"
msgstr "Trừ"

605 606
#:../app/actions/channels-actions.c:123 ../app/actions/layers-actions.c:239
#:../app/actions/layers-actions.c:262 ../app/actions/vectors-actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
607
msgid "_Intersect with Selection"
608
msgstr "_Cắt chéo với phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609

610
#:../app/actions/channels-actions.c:124 ../app/actions/vectors-actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611
msgid "Intersect"
612
msgstr "Cắt chéo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
613

614 615
#:../app/actions/channels-commands.c:86
#:../app/actions/channels-commands.c:397
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616
msgid "Channel Attributes"
617
msgstr "Thuộc tính kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
618

619
#:../app/actions/channels-commands.c:89
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620
msgid "Edit Channel Attributes"
621
msgstr "Sửa thuộc tính kênh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622

623
#:../app/actions/channels-commands.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
624
msgid "Edit Channel Color"
625 626
msgstr "Sửa màu kênh"

627 628
#:../app/actions/channels-commands.c:92
#:../app/actions/channels-commands.c:125
629 630 631
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "Độ mờ đục t_ô đầy:"

632 633 634 635 636
#:../app/actions/channels-commands.c:118
#:../app/actions/channels-commands.c:119
#:../app/actions/channels-commands.c:161
#:../app/actions/channels-commands.c:165
#:../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637
msgid "New Channel"
638
msgstr "Kênh mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
639

640
#:../app/actions/channels-commands.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
msgid "New Channel Options"
642
msgstr "Tùy chọn kênh mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643

644
#:../app/actions/channels-commands.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645
msgid "New Channel Color"
646
msgstr "Màu kênh mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647

648 649 650 651 652
#:../app/actions/channels-commands.c:245
#:../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:496
#:../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
#:../app/widgets/gimplayertreeview.c:771 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:309
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653
msgid "%s Channel Copy"
654
msgstr "%s Kênh Chép"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655

656 657
#:../app/actions/channels-commands.c:310 ../app/core/gimpselection.c:549
#:../app/pdb/selection_cmds.c:936 ../app/pdb/selection_cmds.c:1062
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658
msgid "Channel to Selection"
659
msgstr "Kênh tới phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660

661
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
msgid "Colormap Menu"
663
msgstr "Trình đơn Bố trí màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664

665 666
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#:../app/actions/palette-editor-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667
msgid "_Edit Color..."
668
msgstr "_Sửa màu..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
669

670 671
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:48
#:../app/actions/palette-editor-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672
msgid "Edit color"
673
msgstr "Sửa đổi màu này."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674

675
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676
msgid "_Add Color from FG"
677
msgstr "Th_êm màu từ cảnh gần"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678

679
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680
msgid "Add color from FG"
681
msgstr "Thêm màu từ cảnh gần."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682

683
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684
msgid "_Add Color from BG"
685
msgstr "Th_êm màu từ nền"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686

687
#:../app/actions/colormap-editor-actions.c:63
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688
msgid "Add color from BG"
689
msgstr "Thêm màu từ nền."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690

691 692
#:../app/actions/colormap-editor-commands.c:70
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693
msgid "Edit colormap entry #%d"
694
msgstr "Sửa đổi mục nhập bố trí màu #%d"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695

696
#:../app/actions/colormap-editor-commands.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
697
msgid "Edit Colormap Entry"
698
msgstr "Sửa mục nhập bố trí màu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699

700
#:../app/actions/context-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701
msgid "_Context"
702
msgstr "N_gữ cảnh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703

704
#:../app/actions/context-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705
msgid "_Colors"
706
msgstr "_Màu sắc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707

708
#:../app/actions/context-actions.c:48 ../app/actions/layers-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
709
msgid "_Opacity"
710
msgstr "Độ mờ đụ_c:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711

712
#:../app/actions/context-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
713
msgid "Paint _Mode"
714
msgstr "Chế độ _sơn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
715

716
#:../app/actions/context-actions.c:50
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717
msgid "_Tool"
718
msgstr "_Công cụ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
719

720 721
#:../app/actions/context-actions.c:51
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:1674
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722
msgid "_Brush"
723
msgstr "_Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
724

725 726
#:../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:76
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:1677
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727
msgid "_Pattern"
728
msgstr "_Mẫu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
729

730
#:../app/actions/context-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731
msgid "_Palette"
732
msgstr "Bảng _chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733

734 735 736
#:../app/actions/context-actions.c:54
#:../app/dialogs/palette-import-dialog.c:231
#:../app/dialogs/preferences-dialog.c:1680
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737
msgid "_Gradient"
738
msgstr "Độ _dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739

740
#:../app/actions/context-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
741
msgid "_Font"
742
msgstr "_Phông chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743

744
#:../app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745
msgid "_Shape"
746
msgstr "_Hình"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747

748
#:../app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749
msgid "_Radius"
750
msgstr "_Bán kính"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
751

752
#:../app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753
msgid "S_pikes"
754
msgstr "Ch_ông"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
755

756
#:../app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757
msgid "_Hardness"
758
msgstr "Độ _cứng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759

760
#:../app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
761
msgid "_Aspect"
762
msgstr "_Khía cạnh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763

764
#:../app/actions/context-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765
msgid "A_ngle"
766
msgstr "_Góc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
767

768
#:../app/actions/context-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
769
msgid "_Default Colors"
770
msgstr "Màu sắc _mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
771

772
#:../app/actions/context-actions.c:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773
msgid "S_wap Colors"
774 775
msgstr "Trao _đổi màu sắc"

776
#:../app/actions/cursor-info-actions.c:40
777 778 779
msgid "Cursor Info Menu"
msgstr "Trình đơn thông tin con trỏ"

780 781 782
#:../app/actions/cursor-info-actions.c:47
#:../app/actions/sample-point-editor-actions.c:47
#:../app/widgets/gimpcursorview.c:191
783 784 785
msgid "_Sample Merged"
msgstr "_Mẫu đã trộn"

786 787
#:../app/actions/cursor-info-actions.c:48
#:../app/actions/sample-point-editor-actions.c:48
788 789 790
msgid "Sample Merged"
msgstr "Mẫu đã trộn"

791 792 793 794 795 796 797 798
#:../app/actions/data-commands.c:102 ../app/actions/documents-commands.c:320
#:../app/actions/file-commands.c:174 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:208
#:../app/dialogs/file-open-dialog.c:259
#:../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:201
#:../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:448
#:../app/widgets/gimplayertreeview.c:728 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
#:../app/widgets/gimptoolbox.c:916
#,c-format
799 800 801 802 803 804 805
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Việc mở « %s » thất bại:\n"
"\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806

807 808 809 810
#:../app/actions/data-commands.c:128 ../app/core/gimpimage.c:1316
#:../app/core/gimppalette-import.c:218 ../app/core/gimppalette.c:481
#:../app/core/gimppalette.c:591 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:694
#:../app/pdb/image_cmds.c:4375 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:95
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
811
msgid "Untitled"
812
msgstr "Không tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
813

814
#:../app/actions/data-commands.c:224
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
815
msgid "Delete Object"
816
msgstr "Xõa bỏ đối tượng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
817

818 819
#:../app/actions/data-commands.c:247
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
820
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
821
msgstr "Bạn có chắc muốn xóa bỏ « %s » ra danh sách và ra đĩa không?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
822

823
#:../app/actions/dialogs-actions.c:38
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
824
msgid "_Dialogs"
825
msgstr "_Hộp thoại"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
826

827
#:../app/actions/dialogs-actions.c:39
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
828
msgid "Create New Doc_k"
829
msgstr "Tạo _Neo mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
830

831
#:../app/actions/dialogs-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
832
msgid "_Layers, Channels & Paths"
833
msgstr "_Lớp, Kênh và Đường dẫn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
834

835
#:../app/actions/dialogs-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
837
msgstr "_Bút vẽ, Mẫu và Dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
838