vi.po 314 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-10-05 01:50+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
18 19 20
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: app/app_procs.c:237
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:288
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
33 34 35 36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: app/app_procs.c:347 app/core/gimppalette-import.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid "Opening '%s' failed: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
#: app/main.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
50
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55
#: app/main.c:221 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57 58 59
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60 61 62
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
63
#: app/main.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64 65 66 67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
73 74 75
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
76
#: app/main.c:493
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#: app/main.c:495
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88 89 90
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
91
#: app/main.c:496
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
92 93 94
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
#: app/main.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96 97 98
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: app/main.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100 101
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
102

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103
#: app/main.c:499
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110
#: app/main.c:500
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111 112
#, fuzzy
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113 114
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115
#: app/main.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116 117 118 119 120 121 122
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
123
#: app/main.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124 125 126 127
#, fuzzy
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
128
#: app/main.c:503
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
132
#: app/main.c:504
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133 134
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
#: app/main.c:505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137 138 139
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140
#: app/main.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141 142 143
#, fuzzy
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149
#: app/main.c:508
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150 151
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: app/main.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
#: app/main.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
159 160 161 162 163 164
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
166
#: app/main.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167 168
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171 172
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174
#, fuzzy
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177 178
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179 180
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181 182
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
183
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
187 188
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190 191 192 193
#, fuzzy
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
#: app/sanity.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
195 196 197 198 199 200 201
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
#: app/sanity.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Most probably your filesystem stores files in an encoding different from UTF-"
"8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
#. initialize the list of gimp brushes
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214 215
#: app/actions/actions.c:92 app/core/gimp.c:856
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2377 app/pdb/internal_procs.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216 217 218
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
219
#: app/actions/actions.c:95
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
220 221 222
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223
#: app/actions/actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224 225 226
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227
#: app/actions/actions.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228 229 230 231
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Trình Biên Soạn Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232
#: app/actions/actions.c:104 app/pdb/internal_procs.c:100
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233 234 235 236
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237
#: app/actions/actions.c:107
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238 239 240
msgid "Debug"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241
#: app/actions/actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242 243 244 245
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
246
#: app/actions/actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
247 248 249 250
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251
#: app/actions/actions.c:116
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252 253 254 255
#, fuzzy
msgid "Document History"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256
#: app/actions/actions.c:119 app/core/core-enums.c:567
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257 258 259 260 261
#: app/core/core-enums.c:597
#, fuzzy
msgid "Drawable"
msgstr "Lớp Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262
#: app/actions/actions.c:122 app/tools/tools-enums.c:92
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263 264 265
msgid "Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266
#: app/actions/actions.c:125
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267 268 269
msgid "Error Console"
msgstr "Lỗi Console"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
#: app/actions/actions.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
271 272 273 274 275
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tệp"

#. initialize the list of gimp fonts
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276 277
#: app/actions/actions.c:131 app/core/gimp.c:872
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2393 app/pdb/internal_procs.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278 279 280 281
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "points"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282
#: app/actions/actions.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
283 284 285 286
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Trình biên soạn Độ dốc"

#. initialize the list of gimp gradients
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288
#: app/actions/actions.c:137 app/core/gimp.c:868
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2389 app/pdb/internal_procs.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289 290 291
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292
#: app/actions/actions.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293 294 295 296
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Giúp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297
#: app/actions/actions.c:143 app/pdb/internal_procs.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298 299 300 301
#: app/tools/tools-enums.c:112
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302
#: app/actions/actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303 304 305
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306
#: app/actions/actions.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307 308 309
msgid "Layers"
msgstr "Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
#: app/actions/actions.c:152
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311 312 313 314
msgid "Palette Editor"
msgstr "Trình biên soạn Bảng màu"

#. initialize the list of gimp palettes
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316
#: app/actions/actions.c:155 app/core/gimp.c:864
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2385 app/pdb/internal_procs.c:166
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317 318 319 320
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp patterns
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321 322
#: app/actions/actions.c:158 app/core/gimp.c:860
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2381 app/pdb/internal_procs.c:181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323 324 325
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326
#: app/actions/actions.c:161 app/dialogs/preferences-dialog.c:2397
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327 328 329
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-Ins"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330
#: app/actions/actions.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
331 332 333
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334
#: app/actions/actions.c:167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335 336 337 338 339
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Chọn"

#. initialize the template list
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340
#: app/actions/actions.c:170 app/core/gimp.c:880
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341 342 343 344
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Themes"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345 346
#: app/actions/actions.c:173 app/dialogs/preferences-dialog.c:1540
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1543 app/gui/gui.c:409
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348 349
msgid "Tool Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
350
#: app/actions/actions.c:176
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351 352 353
msgid "Tools"
msgstr "Công Cụ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354 355
#: app/actions/actions.c:179 app/pdb/internal_procs.c:172
#: app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356 357 358
msgid "Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359
#: app/actions/actions.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360 361 362 363
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Tệp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364 365 366 367
#: app/actions/brushes-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Bút lông"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
368

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369 370 371 372
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "New Brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
373

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374
#: app/actions/brushes-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375 376 377
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/Bút vẽ Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
379
#: app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380 381 382
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
383

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384
#: app/actions/brushes-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385 386 387
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/Nhân đôi Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389
#: app/actions/brushes-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390 391 392
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
394
#: app/actions/brushes-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395 396 397
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/Xoá Bút vẽ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
399
#: app/actions/brushes-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401 402
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
404
#: app/actions/brushes-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405 406 407
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Làm tươi các Bút vẽ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
408

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
#: app/actions/brushes-actions.c:74
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."

#: app/actions/brushes-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/Biên soạn Bút vẽ..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419 420 421 422
#: app/actions/buffers-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
423

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424 425 426 427
#: app/actions/buffers-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/Dán Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429 430 431 432
#: app/actions/buffers-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
434 435 436 437
#: app/actions/buffers-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Dán Buffer vào trong"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
439 440 441 442
#: app/actions/buffers-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Xoay lớp hoặc phần chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
444 445 446 447
#: app/actions/buffers-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Dán Buffer làm Mới"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449 450 451 452
#: app/actions/buffers-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Đặt lại trình lọc được chọn về các giá trị mặc định"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454 455 456 457
#: app/actions/buffers-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/Xoá Buffer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
458

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459 460 461 462
#: app/actions/buffers-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
463

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464 465 466 467
#: app/actions/channels-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469 470 471 472
#: app/actions/channels-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Biên soạn Thuộc tính Kênh..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
474 475 476 477
#: app/actions/channels-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/Kênh Mới..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
478

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479 480 481 482
#: app/actions/channels-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/Nhân đôi Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
484 485 486 487
#: app/actions/channels-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/Xoá Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489 490 491 492
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494 495 496 497
#: app/actions/channels-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "/Nâng Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
498

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499 500 501 502
#: app/actions/channels-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/Hạ thấp Kênh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
503

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504 505 506
#: app/actions/channels-actions.c:82
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
508 509
"Hạ xuống\n"
"%s tới đáy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
511 512 513 514
#: app/actions/channels-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516 517
#: app/actions/channels-actions.c:95 app/actions/layers-actions.c:211
#: app/actions/vectors-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518 519 520
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
522 523
#: app/actions/channels-actions.c:100 app/actions/layers-actions.c:216
#: app/actions/layers-actions.c:239 app/actions/vectors-actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
524 525 526
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528 529
#: app/actions/channels-actions.c:105 app/actions/layers-actions.c:221
#: app/actions/layers-actions.c:244 app/actions/vectors-actions.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530 531 532
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534
#: app/actions/channels-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536 537
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539
#: app/actions/channels-commands.c:253 app/core/gimpselection.c:599
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540
#: app/pdb/selection_cmds.c:953 app/pdb/selection_cmds.c:1075
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541 542 543
#, fuzzy
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Đường dẫn để Chọn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
544

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545 546
#: app/actions/channels-commands.c:294 app/actions/channels-commands.c:390
#: app/actions/channels-commands.c:434
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547 548
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550
#: app/actions/channels-commands.c:297
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
551 552 553
#, fuzzy
msgid "Empty Channel"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555 556 557 558 559
#: app/actions/channels-commands.c:362
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560 561
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563 564 565 566 567 568 569 570 571
#: app/actions/channels-commands.c:374 app/actions/channels-commands.c:519
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:376 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#: app/actions/channels-commands.c:392
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
572 573
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
574

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575
#: app/actions/channels-commands.c:426
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577
msgid "Channel Name:"
msgstr "Tên Kênh:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
578

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579
#: app/actions/channels-commands.c:437
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
#, fuzzy
msgid "Indexed Palette Menu"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/Biên soạn Màu..."

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Thêm Màu"

#: app/actions/colormap-editor-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Thêm Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
604 605 606 607 608
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Giúp/Trợ giúp theo ngữ cảnh..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609
#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610
#: app/actions/plug-in-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611 612 613 614
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
#: app/actions/context-actions.c:48 app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616 617 618 619
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Tính Mờ Đục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620 621 622 623 624
#: app/actions/context-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Paint _Mode"
msgstr "Thủ tục Biên soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625
#: app/actions/context-actions.c:50 app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626 627 628 629
#, fuzzy
msgid "_Brush"
msgstr "Bút lông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630 631
#: app/actions/context-actions.c:51 app/actions/plug-in-actions.c:78
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632 633 634 635
#, fuzzy
msgid "_Pattern"
msgstr "Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636
#: app/actions/context-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637 638 639 640
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Bảng Màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
#: app/actions/context-actions.c:53 app/dialogs/palette-import-dialog.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643 644 645
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646
#: app/actions/context-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
647 648 649 650
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Phông:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651
#: app/actions/context-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652 653 654 655
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Hình thể"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656
#: app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658 659 660
msgid "_Radius"
msgstr "Bán kính:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661
#: app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662 663 664 665
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pixels"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666
#: app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667 668 669 670
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Độ rắn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671
#: app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672 673 674 675
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Phối cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676
#: app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677 678 679 680
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Góc:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681
#: app/actions/context-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
683 684 685
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Mặc Định"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686
#: app/actions/context-actions.c:69
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
687 688 689 690
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Công cụ/Màu Hoán đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691
#: app/actions/data-commands.c:77 app/core/gimpimage.c:1281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692 693
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:523
#: app/core/gimppalette.c:634 app/dialogs/palette-import-dialog.c:684
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
#: app/pdb/image_cmds.c:3679
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695 696 697
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
#: app/actions/data-commands.c:148
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699 700
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702 703
"Bạn có chắc là muốn xoá\n"
"\"%s\" khỏi danh sách và khỏi đĩa?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705
#: app/actions/data-commands.c:152
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Xoá Đối Tượng Dữ Liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Tệp/Thoại/Ảnh..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Thoại/Lớp, Kênh & Đường dẫn..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Thoại/Bút vẽ, Mẫu ..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
731 732
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "/Công cụ/Hộp Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Tùy Chọn Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Trạng Thái Thiết Bị"

#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Lớp"

#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kênh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Đường Dẫn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Inde_xed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"

#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Bảng thống kê"

#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Trình biên tập Phần chọn"

#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Duyệt"

#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
msgid "Brus_hes"
msgstr "Bút lông"

#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Mẫu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "_Gradient"

#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Bảng màu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "points"

#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
msgid "_Buffers"
msgstr "Buffers"

#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Ảnh"

#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Lược sử Tài liệu"

#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Themes"

#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Công Cụ"

#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Lỗi Console"

#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Tùy thích"

#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Duyệt Module"

#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Giúp/Mẹo thường dùng..."

#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "Tự động"

#: app/actions/dockable-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "/Thoại/Đường Dẫn..."

#: app/actions/dockable-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/Thêm Tab/Công cụ..."

#: app/actions/dockable-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "Preview Si_ze"
msgstr "X_em trước kích thước:"

#: app/actions/dockable-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/Bỏ Tab"

#: app/actions/dockable-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/Chọn Tab"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
898
#: app/actions/dockable-actions.c:67 app/actions/view-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
899
msgid "Move to Screen..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
900 901
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
#: app/actions/dockable-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Show Image _Menu"
msgstr "/Hiển thị Menu Ảnh"

#: app/actions/dockable-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Auto Follow Active _Image"
msgstr "/Tự động theo Ảnh hoạt động"

#: app/actions/dockable-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/actions/dockable-actions.c:101
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:102
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Nhỏ"

#: app/actions/dockable-actions.c:103
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Trung bình"

#: app/actions/dockable-actions.c:104
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/actions/dockable-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:107
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/actions/dockable-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/actions/dockable-actions.c:113
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "Phông:"

#: app/actions/dockable-actions.c:114
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Bề rộng Hiện thời:"

#: app/actions/dockable-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Text"

#: app/actions/dockable-actions.c:116
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:117
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "/Công cụ/Văn bản"

#: app/actions/dockable-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Xem theo Danh sách"

#: app/actions/dockable-actions.c:131
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Xem theo Dòng kẻ"

#: app/actions/documents-actions.c:41
#, fuzzy
msgid "Documents Menu"
msgstr "Tài liệu"

#: app/actions/documents-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/Nâng hay Mở Ảnh"

#: app/actions/documents-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/Thoại Mở Tập Tin..."

#: app/actions/documents-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/Bỏ Mục nhập"

#: app/actions/documents-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Bỏ mục nhập được chọn"

#: app/actions/documents-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Tạo lại Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:73
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Nạp lại mọi Xem trước"

#: app/actions/documents-actions.c:78
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Bỏ các Mục kèm theo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1047 1048
#: app/actions/documents-commands.c:265 app/actions/file-commands.c:163
#: app/dialogs/file-open-dialog.c:198 app/dialogs/file-open-dialog.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1049 1050
#: app/dialogs/file-open-location-dialog.c:193
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:332 app/widgets/gimplayertreeview.c:822
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1051
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1052 1053 1054 1055 1056
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1057
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1058 1059
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1060

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
#: app/actions/drawable-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Bão Hoà"

#: app/actions/drawable-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Lộn ngược"

#: app/actions/drawable-actions.c:56
msgid "_Equalize"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1073 1074
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1075 1076 1077 1078 1079
#: app/actions/drawable-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Offset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
#: app/actions/drawable-actions.c:69 app/actions/vectors-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "_Visible"
msgstr "/_Tệp"

#: app/actions/drawable-actions.c:75 app/actions/vectors-actions.c:132
#, fuzzy
msgid "_Linked"
msgstr "Tuyến"

#: app/actions/drawable-actions.c:84 app/actions/image-actions.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091 1092 1093 1094
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "_Ngang:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1095
#: app/actions/drawable-actions.c:89 app/actions/image-actions.c:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096 1097 1098 1099 1100
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Dọc:"

#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101
#: app/actions/drawable-actions.c:97 app/actions/image-actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1102 1103 1104 1105
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1106
#: app/actions/drawable-actions.c:102 app/actions/image-actions.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1107 1108 1109 1110
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1111
#: app/actions/drawable-actions.c:107 app/actions/image-actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1112 1113 1114 1115
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Ảnh/Chuyển dạng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1116
#: app/actions/drawable-commands.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1117 1118 1119 1120
#, fuzzy
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Độ bão hoà màu sắc hoạt động chỉ trên khả năng vẽ màu RGB."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1121
#: app/actions/drawable-commands.c:75
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1122
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1123 1124
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1125
#: app/actions/drawable-commands.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1126
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1127 1128
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1129
#: app/actions/drawable-commands.c:189 app/core/gimplayer.c:257
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1130 1131 1132 1133
#, fuzzy
msgid "Flip Layer"
msgstr "1 Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1134
#: app/actions/drawable-commands.c:226 app/core/gimplayer.c:258
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135 1136 1137 1138
#, fuzzy
msgid "Rotate Layer"
msgstr "/Nâng Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139
#: app/actions/edit-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140 1141 1142 1143
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Biên Soạn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144
#: app/actions/edit-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1145 1146 1147 1148
#, fuzzy
msgid "Buffer"
msgstr "Buffers"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1150 1151 1152 1153
#, fuzzy
msgid "_Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/pdb/internal_procs.c:205
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1155 1156 1157
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1158
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1159 1160 1161 1162
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1163
#: app/actions/edit-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1164 1165 1166
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1167
#: app/actions/edit-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1168 1169 1170 1171
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1172
#: app/actions/edit-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1173
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1174
msgid "Clear undo history..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1175 1176
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1177
#: app/actions/edit-actions.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1178 1179 1180 1181
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1182
#: app/actions/edit-actions.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1183 1184 1185 1186
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1187
#: app/actions/edit-actions.c:93
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1188 1189 1190 1191
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1192
#: app/actions/edit-actions.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1193 1194 1195 1196
#, fuzzy
msgid "Paste _Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1197
#: app/actions/edit-actions.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1198 1199 1200 1201
#, fuzzy
msgid "Paste as _New"
msgstr "Dán làm mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1202
#: app/actions/edit-actions.c:108
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1203 1204 1205 1206
#, fuzzy
msgid "Cu_t Named..."
msgstr "Cắt với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1207
#: app/actions/edit-actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1208 1209 1210 1211
#, fuzzy
msgid "_Copy Named..."
msgstr "Sao chép với tên"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1212
#: app/actions/edit-actions.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1213 1214 1215 1216
#, fuzzy
msgid "_Paste Named..."
msgstr "/Biên soạn/Buffer/Dasn với tên..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1217
#: app/actions/edit-actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1218 1219 1220 1221
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "/Biên soạn/Làm sạch"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1222
#: app/actions/edit-actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1223 1224 1225 1226
#, fuzzy
msgid "Fill with _FG Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1227
#: app/actions/edit-actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1228 1229 1230 1231
#, fuzzy
msgid "Fill with B_G Color"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1232
#: app/actions/edit-actions.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1233 1234 1235 1236
#, fuzzy
msgid "Fill with P_attern"
msgstr "/Biên soạn/Tô bằng màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1237
#: app/actions/edit-actions.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1238 1239 1240 1241
#, fuzzy, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1242
#: app/actions/edit-actions.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1243 1244 1245 1246
#, fuzzy, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1247
#: app/actions/edit-commands.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1248 1249 1250
#, fuzzy
msgid "Clear Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1251

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1252
#: app/actions/edit-commands.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1253
msgid "Really clear image's undo history?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1254 1255
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1256
#: app/actions/edit-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1257 1258
msgid "Cut Named"
msgstr "Cắt với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1259

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1260
#: app/actions/edit-commands.c:190 app/actions/edit-commands.c:210
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1261 1262
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1263

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1264
#: app/actions/edit-commands.c:207
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1265 1266
msgid "Copy Named"
msgstr "Sao chép với tên"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1267

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1268
#: app/actions/edit-commands.c:314
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1269 1270
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to cut from."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1271
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1272 1273
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1274

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1275
#: app/actions/edit-commands.c:326 app/actions/edit-commands.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1276 1277
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "(Buffer không tên)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1278

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1279
#: app/actions/edit-commands.c:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1280 1281
#, fuzzy
msgid "There is no active layer or channel to copy from."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1282
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1283 1284
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1285

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1286 1287 1288 1289
#: app/actions/error-console-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Error Console Menu"
msgstr "Lỗi Console"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1290

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1291 1292 1293 1294
#: app/actions/error-console-actions.c:44
#, fuzzy
msgid "_Clear Errors"
msgstr "Lỗi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1295

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1296 1297 1298 1299
#: app/actions/error-console-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Save _All Errors to File..."
msgstr "Ghi toàn bộ lỗi vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1300

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1301 1302 1303 1304
#: app/actions/error-console-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "Save _Selection to File..."
msgstr "Ghi sự chọn lựa vào tập tin..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1305

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1306 1307 1308 1309
#: app/actions/file-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_File"
msgstr "/_Tệp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1310

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1311
#: app/actions/file-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1312 1313 1314
#, fuzzy
msgid "Open _Recent"
msgstr "/Tệp/Mở gần đây/(Không)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1315

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1316
#: app/actions/file-actions.c:63
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1317 1318 1319
#, fuzzy
msgid "_Acquire"
msgstr "/Tệp/Thu được"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1320

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1321
#: app/actions/file-actions.c:66 app/actions/file-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1322 1323 1324
#, fuzzy
msgid "_Open..."
msgstr "/Tệp/Mở..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1325

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1326
#: app/actions/file-actions.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1327
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1328 1329 1330 1331 1332 1333
msgid "Op_en as Layer..."
msgstr "/Lớp mới..."

#: app/actions/file-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Open _Location..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1334
msgstr "Địa điểm:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1335

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1336
#: app/actions/file-actions.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1337 1338 1339
#, fuzzy
msgid "_Save"
msgstr "Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1340

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1341
#: app/actions/file-actions.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1342 1343 1344
#, fuzzy
msgid "Save _as..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1345

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1346
#: app/actions/file-actions.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1347 1348 1349
#, fuzzy
msgid "Save a Cop_y..."
msgstr "/Tệp/Lưu bản sao..."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1350

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1351
#: app/actions/file-actions.c:101
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1352 1353 1354
#, fuzzy
msgid "Save as _Template..."
msgstr "/Tệp/Lưu là..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1355

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1356
#: app/actions/file-actions.c:106
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1357
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1358
msgid "Re_vert..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1359
msgstr "Trở lại"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1360

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1361
#: app/actions/file-actions.c:111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1362 1363 1364
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "/Tệp/Thoát"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1365

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1366
#: app/actions/file-commands.c:207 app/dialogs/file-save-dialog.c:253
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1367
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1368
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1369 1370 1371 1372
"Saving '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Không lưu được '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1373

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1374
#: app/actions/file-commands.c:229 app/dialogs/file-save-dialog.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1375 1376 1377
msgid "Save Image"
msgstr "Lưu Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1378
#: app/actions/file-commands.c:245
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1379 1380 1381
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Lưu bản sao của ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1382
#: app/actions/file-commands.c:257
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1383 1384 1385
#, fuzzy
msgid "Create New Template"
msgstr "Tạo Ảnh Mới"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1386

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1387
#: app/actions/file-commands.c:261
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1388 1389 1390
#, fuzzy
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Nhập tên cho buffer này"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1391

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1392
#: app/actions/file-commands.c:283
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1393 1394
#, fuzzy
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1395
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1396 1397
"Không trở lại được.\n"
"Không có tên tập tin liên quan đến ảnh này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1398

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1399
#: app/actions/file-commands.c:296
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1400
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1401
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1402 1403 1404 1405
"Revert '%s' to\n"
"'%s'?\n"
"\n"
"You will lose all your changes, including all undo information."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1406
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1407 1408 1409 1410 1411
"Đổi lại '%s' thành\n"
"'%s' không?\n"
"\n"
"(Bạn sẽ mất toàn bộ các thay đổi\n"
"đã làm cũng như thông tin hoàn tác)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1412

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1413
#: app/actions/file-commands.c:304
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1414 1415
msgid "Revert Image"
msgstr "Cho ảnh về trạng thái cũ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1416

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1417 1418 1419