vi.po 257 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: GIMP for Gnome v.2.1.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"POT-Creation-Date: 2003-10-06 00:16+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 22:22+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
#: app/app_procs.c:176
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19 20 21 22
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24
"GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng này.\n"
"Cài đặt người dùng bị bỏ qua vì đã dùng '--no-interface' flag.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25 26
"Để thực hiện cài đặt người dùng, hãy chạy GIMP không có '--no-interface' "
"flag."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
28
#: app/app_procs.c:268
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29 30 31 32 33 34 35 36
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"%s"
msgstr ""
"Đưa trở về '%s' không được:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
37
#: app/main.c:168
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
38
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
41
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42 43
"GIMP không thể khởi tạo giao diện người dùng đồ họa.\n"
"Hãy đảm bảo thiết lập đúng cho môi trường hiển thị đang có."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
44 45 46 47

#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
48
#: app/main.c:325
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49 50 51 52 53 54 55 56
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57
#: app/main.c:410
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
58 59 60
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
61
#: app/main.c:418
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:419
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
73 74 75
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
76
#: app/main.c:420
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77 78 79
msgid " -b, --batch <commands>  Run in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
80
#: app/main.c:421
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
81 82 83 84 85 86 87
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
88
#: app/main.c:422
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
89 90 91 92 93 94 95
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
#: app/main.c:423
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
97 98 99
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100
#: app/main.c:424
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
101 102 103
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
104
#: app/main.c:425
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
105 106 107
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
#: app/main.c:426
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109
msgid " -r, --restore-session  Try to restore saved session.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110 111
msgstr ""
" -r, --restore-session  Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113
#: app/main.c:427
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
114 115 116
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
117
#: app/main.c:428
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
118 119 120
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121
#: app/main.c:429
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
122 123 124
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
125
#: app/main.c:430
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
126 127 128
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
129
#: app/main.c:431
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
130 131 132
msgid ""
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133 134
msgstr ""
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
#: app/main.c:432
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137 138 139
msgid " --no-mmx         Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140
#: app/main.c:433
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141 142
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
143 144 145 146
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
147
#: app/main.c:434
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
148 149 150
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
151
#: app/main.c:435
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152 153 154
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155
#: app/main.c:436
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156
msgid ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
158 159 160
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
"\n"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161 162
" --enable-stack-trace <never | query | always>\n"
"              Phương thức gỡ rối cho các tín hiệu trầm trọng.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163 164
"\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
165
#: app/main.c:455
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
166 167 168
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
169
#: app/base/base-enums.c:13 app/core/core-enums.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170 171 172
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:404
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174 175 176
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
177
#: app/base/base-enums.c:15 app/core/core-enums.c:405
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178 179 180
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181
#: app/base/base-enums.c:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
185
#: app/base/base-enums.c:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186 187 188
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
#: app/base/base-enums.c:35
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
192

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
#: app/base/base-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194 195 196
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197
#: app/base/base-enums.c:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198 199 200
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201
#: app/base/base-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202 203 204
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
#: app/base/base-enums.c:56
msgid "Smooth"
msgstr "Mịn"

#: app/base/base-enums.c:57
#, fuzzy
msgid "Freehand"
msgstr "Tự Do"

#: app/base/base-enums.c:75 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216 217 218
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
219
#: app/base/base-enums.c:76 app/core/core-enums.c:97
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
220
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:307
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221 222 223
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224
#: app/base/base-enums.c:77 app/core/core-enums.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:314
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226 227 228
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
229
#: app/base/base-enums.c:78 app/core/core-enums.c:99
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
230
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:321
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231 232 233
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234
#: app/base/base-enums.c:79 app/core/core-enums.c:102
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
235 236 237
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238 239 240 241
#: app/base/base-enums.c:97
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
#: app/base/base-enums.c:98 app/core/core-enums.c:209
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243
#: app/widgets/widgets-enums.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244 245 246 247 248 249 250 251
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:99
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

#: app/base/base-enums.c:157
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252 253 254
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
#: app/base/base-enums.c:158
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256 257 258
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259
#: app/base/base-enums.c:159
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260 261 262
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263 264 265 266 267
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:209 app/config/gimpconfig.c:417
#: app/config/gimpconfig.c:430 app/config/gimpscanner.c:395
#: app/config/gimpscanner.c:466 app/core/gimp-modules.c:134
#: app/core/gimp-units.c:157 app/gui/session.c:176
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:134
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
268 269 270
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
271
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:442
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
273 274 275 276
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
278 279 280 281
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:515
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
283 284 285 286
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%ld' cho dấu hiệu %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:581
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
288 289 290 291
#, c-format
msgid "while parsing token %s: %s"
msgstr "Lỗi khi phân tích cú pháp token %s: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:733
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293 294 295 296
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297
#: app/config/gimpconfig-path.c:144
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298 299
#, c-format
msgid "can not expand ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
300
msgstr "không thể mở rộng ${%s}"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
301

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302
#: app/config/gimpconfigwriter.c:89
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
303 304 305 306
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307
#: app/config/gimpconfigwriter.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308 309 310 311
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Không thể mở '%s' để ghi: %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312
#: app/config/gimpconfigwriter.c:396
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
316 317 318 319 320
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321
#: app/config/gimpconfigwriter.c:403
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322
#, fuzzy, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
325 326 327 328 329
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330
#: app/config/gimpconfigwriter.c:413
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
331 332 333 334
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi ghi '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335
#: app/config/gimpconfigwriter.c:431
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
336 337 338 339
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340 341
#: app/config/gimprc.c:343 app/config/gimprc.c:355 app/gui/themes.c:94
#: app/gui/themes.c:105
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
342 343 344
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Phân tích '%s'\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
345

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
#: app/config/gimprc.c:578
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347 348 349 350
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Đang lưu '%s'\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351 352 353 354
#. Not all strings defined here are used in the user interface
#. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
#. * be marked for translation.
#.
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
355
#: app/config/gimprc-blurbs.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
356 357 358
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
359
#: app/config/gimprc-blurbs.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
360 361 362 363 364
msgid ""
"Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
"color."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
#: app/config/gimprc-blurbs.h:23
msgid ""
"Specifies how the area around the image should be drawn when in fullscreen "
"mode."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:27
msgid ""
"Sets the canvas padding color used when in fullscreen mode and the padding "
"mode is set to custom color."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379 380 381 382 383
msgid ""
"Specify that marching ants for selected regions will be drawn with colormap "
"cycling as opposed to be drawn as animated lines. This color cycling option "
"works only with 8-bit displays."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
384
#: app/config/gimprc-blurbs.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
385 386 387
msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
388
#: app/config/gimprc-blurbs.h:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389 390 391
msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
392
#: app/config/gimprc-blurbs.h:42
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393 394 395 396 397
msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
398
#: app/config/gimprc-blurbs.h:53
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400 401
"When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
"pixel on the screen."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
402 403
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
404
#: app/config/gimprc-blurbs.h:86
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
405 406 407 408 409 410 411 412
msgid ""
"Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
"algorithm. The seed fill starts at the intially selected pixel and "
"progresses in all directions until the difference of pixel intensity from "
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413
#: app/config/gimprc-blurbs.h:139
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414 415 416
msgid "Sets the browser used by the help system."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417
#: app/config/gimprc-blurbs.h:142
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
418 419 420
msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421
#: app/config/gimprc-blurbs.h:145
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
422 423 424
msgid "Sets the text to appear in image window titles."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425
#: app/config/gimprc-blurbs.h:148
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426 427 428
msgid "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429
#: app/config/gimprc-blurbs.h:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431 432
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433 434
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435
#: app/config/gimprc-blurbs.h:155
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
436 437 438
msgid "Install a private colormap; might be useful on pseudocolor visuals."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
439
#: app/config/gimprc-blurbs.h:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440 441
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
442 443
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
444
#: app/config/gimprc-blurbs.h:162
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445 446 447
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448
#: app/config/gimprc-blurbs.h:165
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
449 450 451 452 453
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454
#: app/config/gimprc-blurbs.h:169
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
455 456 457 458 459
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
460
#: app/config/gimprc-blurbs.h:173
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
461 462 463 464 465
msgid ""
"Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
"system colors allocated for the GIMP."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
466
#: app/config/gimprc-blurbs.h:194
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467 468 469 470 471
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
472
#: app/config/gimprc-blurbs.h:198
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473 474 475 476 477
msgid ""
"On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp this "
"sets how many processors GIMP should use simultaneously."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
478
#: app/config/gimprc-blurbs.h:208
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480
"When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481 482
"each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
"painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483
"Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484 485 486
"painting."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
487
#: app/config/gimprc-blurbs.h:221
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
488 489 490 491 492 493
msgid ""
"Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
"the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
"down when working with large images."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
494
#: app/config/gimprc-blurbs.h:226
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495
msgid "Sets the default preview size for layers and channels."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496 497
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
498
#: app/config/gimprc-blurbs.h:229
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501
"When enabled, the image window will automatically resize itself, whenever "
"the physical image size changes."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
502 503
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
504
#: app/config/gimprc-blurbs.h:233
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
506 507
"When enabled, the image window will automatically resize itself, when "
"zooming into and out of images."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
508 509
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
510
#: app/config/gimprc-blurbs.h:237
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
511 512 513
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
514
#: app/config/gimprc-blurbs.h:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515 516
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
517 518
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
519
#: app/config/gimprc-blurbs.h:244
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520 521 522
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
msgstr ""

Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
523
#: app/config/gimprc-blurbs.h:250
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525 526 527 528 529 530
"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
"outline."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:254
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531 532
"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Menubar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533 534
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535
#: app/config/gimprc-blurbs.h:258
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
536
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537 538
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
539 540
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541
#: app/config/gimprc-blurbs.h:262
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542 543 544 545 546
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547
#: app/config/gimprc-blurbs.h:266
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549
"When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550
"with the \"View->Show Statusbar\" command."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551 552
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
#: app/config/gimprc-blurbs.h:270
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
554 555 556 557 558
msgid ""
"When enabled, the menubar is visible by default in fullscreen mode. This can "
"also be toggled with the \"View->Show Menubar\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559
#: app/config/gimprc-blurbs.h:274
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
560 561 562 563 564
msgid ""
"When enabled, the rulers are visible by default in fullscreen mode. This can "
"also be toggled with the \"View->Show Rulers\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565
#: app/config/gimprc-blurbs.h:278
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
566 567 568 569 570
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default in fullscreen mode. This "
"can also be toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571
#: app/config/gimprc-blurbs.h:282
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
572 573 574 575 576
msgid ""
"When enabled, the statusbar is visible by default in fullscreen mode. This "
"can also be toggled with the \"View->Show Statusbar\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
577
#: app/config/gimprc-blurbs.h:286
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
579 580
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581
#: app/config/gimprc-blurbs.h:289
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582
msgid "Enable to display tooltips."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583 584
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585
#: app/config/gimprc-blurbs.h:292
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586 587 588 589 590 591
msgid ""
"There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most cases, "
"the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big issue, try "
"to enable this setting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592
#: app/config/gimprc-blurbs.h:297
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593 594 595 596 597 598 599 600 601
msgid ""
"Sets the swap file location. The gimp uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
"and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if the "
"GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the "
"swap file is created on a directory that is mounted over NFS. For these "
"reasons, it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602
#: app/config/gimprc-blurbs.h:306
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603
msgid "When enabled, menus can be torn off."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
604 605
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606
#: app/config/gimprc-blurbs.h:309
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
607 608 609 610
msgid ""
"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items on the fly."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611
#: app/config/gimprc-blurbs.h:312
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612 613 614
msgid "Save changed keyboard shortcuts when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
#: app/config/gimprc-blurbs.h:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616 617 618
msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
619
#: app/config/gimprc-blurbs.h:318
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
620 621 622 623 624 625 626
msgid ""
"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
"course of running the GIMP. Most files will disappear when the GIMP exits, "
"but some files are likely to remain, so it is best if this directory not be "
"one that is shared by other users."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
#: app/config/gimprc-blurbs.h:330
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628 629 630
msgid ""
"Sets the size of the thumbnail saved with each image. Note that GIMP can not "
"save thumbnails if layer previews are disabled."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631 632
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633
#: app/config/gimprc-blurbs.h:334
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634 635 636 637 638 639 640
msgid ""
"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
#: app/config/gimprc-blurbs.h:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
642 643 644
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645
#: app/config/gimprc-blurbs.h:344
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
646 647 648
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649
#: app/config/gimprc-blurbs.h:347
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
650
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651 652
"When enabled, the GIMP will not save if the image is unchanged since opening "
"it."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653 654
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655
#: app/config/gimprc-blurbs.h:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656 657 658
msgid ""
"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
"are kept available until the undo-size limit is reached."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
659 660
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661
#: app/config/gimprc-blurbs.h:355
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662 663 664
msgid ""
"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
"on the undo stack."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665 666
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667
#: app/config/gimprc-blurbs.h:359
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
668
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
669 670
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681
#: app/config/gimprc-blurbs.h:362
#, c-format
msgid ""
"Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path or "
"the name of an executable to search for in the user's PATH. If the command "
"contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
"appended to the command with a space separating the two."
msgstr ""

#: app/config/gimpscanner.c:93 app/tools/gimpcurvestool.c:1292
#: app/tools/gimplevelstool.c:1490 app/vectors/gimpvectors-export.c:78
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682 683 684 685
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin: '%s': %s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686
#: app/config/gimpscanner.c:216
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
687 688 689
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690
#: app/config/gimpscanner.c:494
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691 692 693 694 695 696 697 698
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699 700 701 702
#: app/core/core-enums.c:13
#, fuzzy
msgid "_White (Full Opacity)"
msgstr "Trắng (Đục hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704 705 706 707
#: app/core/core-enums.c:14
#, fuzzy
msgid "_Black (Full Transparency)"
msgstr "Đen (Trong suốt hết)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708 709

#: app/core/core-enums.c:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710 711 712 713 714 715 716 717
#, fuzzy
msgid "Layer's _Alpha Channel"
msgstr "Kênh Alpha của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:16
#, fuzzy
msgid "_Selection"
msgstr "Sự chọn lựa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
719 720 721 722 723 724
#: app/core/core-enums.c:17
#, fuzzy
msgid "_Grayscale Copy of Layer"
msgstr "Bản sao cân bằng xám của Lớp"

#: app/core/core-enums.c:35 app/core/gimp-gradients.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
725
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
728
#: app/core/core-enums.c:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
729
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
731

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
732
#: app/core/core-enums.c:37 app/core/gimp-gradients.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
733
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
734
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
736
#: app/core/core-enums.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
737 738 739
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740
#: app/core/core-enums.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741 742 743
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
744
#: app/core/core-enums.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745 746 747
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748
#: app/core/core-enums.c:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
749 750 751
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752
#: app/core/core-enums.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753 754 755
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Cộng vào lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756
#: app/core/core-enums.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757 758 759
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760
#: app/core/core-enums.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
761 762 763
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764
#: app/core/core-enums.c:79
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765 766 767
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768 769 770 771
#: app/core/core-enums.c:100
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772 773
#: app/core/core-enums.c:101 app/core/core-enums.c:320
#: app/core/core-enums.c:342
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774 775 776
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777
#: app/core/core-enums.c:139
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
778 779 780
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
781
#: app/core/core-enums.c:140
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
782
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
783
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
784

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
785
#: app/core/core-enums.c:141
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
786
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
787
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
788

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
789
#: app/core/core-enums.c:142
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
790 791 792
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793
#: app/core/core-enums.c:187
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
794 795 796
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
797
#: app/core/core-enums.c:188 app/core/gimptemplate.c:460
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
798 799 800
msgid "Background"
msgstr "Nền"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
801
#: app/core/core-enums.c:189
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
802 803 804
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
805
#: app/core/core-enums.c:190
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
806 807 808
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
809
#: app/core/core-enums.c:191 app/core/core-enums.c:427
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
810 811 812
msgid "None"
msgstr "Không"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
813
#: app/core/core-enums.c:210
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
814 815 816
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
817
#: app/core/core-enums.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
818 819 820
msgid "Radial"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
821
#: app/core/core-enums.c:212 app/core/core-enums.c:300
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
822 823 824
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
825
#: app/core/core-enums.c:213
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
826 827 828
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
829
#: app/core/core-enums.c:214
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
830 831 832
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
833
#: app/core/core-enums.c:215
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
834 835 836
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
837
#: app/core/core-enums.c:216
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
838 839 840
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
841
#: app/core/core-enums.c:217
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
842 843 844
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
845
#: app/core/core-enums.c:218
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
846 847 848
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
849
#: app/core/core-enums.c:219
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
850 851 852
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
853
#: app/core/core-enums.c:237
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
854
#, fuzzy
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
855
msgid "Intersections (dots)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
856 857
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
858
#: app/core/core-enums.c:238
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
859 860 861 862
#, fuzzy
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Đảo ngược phần chọn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
863
#: app/core/core-enums.c:239
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
864 865 866
msgid "Dashed"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
867
#: app/core/core-enums.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
868 869 870
msgid "Double Dashed"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
871
#: app/core/core-enums.c:241 app/core/core-enums.c:259
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
872 873 874 875
#, fuzzy
msgid "Solid"
msgstr "Chia tách"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
#: app/core/core-enums.c:260
#, fuzzy
msgid "Pattern"
msgstr "Mẫu"

#: app/core/core-enums.c:278
#, fuzzy
msgid "Miter"
msgstr "_Master"

#: app/core/core-enums.c:279 app/core/core-enums.c:299
msgid "Round"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:280
#, fuzzy
msgid "Bevel"
msgstr "Mức độ"

#: app/core/core-enums.c:298
msgid "Butt"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:318 app/core/core-enums.c:338
#: app/display/gimpdisplayshell-title.c:164
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
901 902 903
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
904 905
#: app/core/core-enums.c:319 app/core/core-enums.c:340
#: app/gui/info-window.c:85 app/gui/info-window.c:738
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
906 907 908
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909
#: app/core/core-enums.c:339
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
910 911 912
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
913
#: app/core/core-enums.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
914 915 916
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
917
#: app/core/core-enums.c:343
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
918 919 920
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
921 922
#: app/core/core-enums.c:361 app/gui/preferences-dialog.c:1076
#: app/gui/preferences-dialog.c:1734 app/gui/user-install-dialog.c:1365
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
923 924 925
msgid "Horizontal"
msgstr "Ngang"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
926 927
#: app/core/core-enums.c:362 app/gui/preferences-dialog.c:1078
#: app/gui/preferences-dialog.c:1736 app/gui/user-install-dialog.c:1367
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
928 929 930
msgid "Vertical"
msgstr "Dọc"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
931
#: app/core/core-enums.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
932 933 934
msgid "Unknown"
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
935
#: app/core/core-enums.c:401
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
936 937 938
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
939
#: app/core/core-enums.c:402
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
940 941 942
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
943
#: app/core/core-enums.c:406
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
944 945 946
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
947
#: app/core/core-enums.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
948 949 950
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
951
#: app/core/core-enums.c:408
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
952 953 954
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
955
#: app/core/core-enums.c:409
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
956 957 958
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
959
#: app/core/core-enums.c:428
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
960 961 962
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
963
#: app/core/core-enums.c:429
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
964 965 966
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
967
#: app/core/core-enums.c:469
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
968
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
969
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
970

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
971
#: app/core/core-enums.c:470
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
972 973 974
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
975
#: app/core/core-enums.c:471
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
976 977 978
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
979
#: app/core/core-enums.c:489
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
980 981 982
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
983
#: app/core/core-enums.c:490
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
984 985 986
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
987
#: app/core/core-enums.c:550
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
988 989
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
990

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
991 992
#: app/core/core-enums.c:551 app/core/gimpimage-scale.c:71
#: app/gui/image-commands.c:556 app/gui/resize-dialog.c:199
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
993 994
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
995

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
996
#: app/core/core-enums.c:552 app/core/gimpimage-crop.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
997
#: app/core/gimpimage-resize.c:67
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
998 999
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1000

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1001
#: app/core/core-enums.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1002 1003 1004 1005
#, fuzzy
msgid "Flip Image"
msgstr "Mở Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1006
#: app/core/core-enums.c:554
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1007 1008 1009 1010
#, fuzzy
msgid "Rotate Image"
msgstr "Ảnh ở xa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1011
#: app/core/core-enums.c:555
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1012 1013
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1014

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1015
#: app/core/core-enums.c:556 app/core/gimpimage-crop.c:141
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1016 1017
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1018

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1019
#: app/core/core-enums.c:557 app/gui/image-commands.c:379
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1020 1021
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1022

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1023
#: app/core/core-enums.c:558 app/core/core-enums.c:587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1024 1025
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1026

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1027 1028
#: app/core/core-enums.c:559 app/core/core-enums.c:588
#: app/core/gimpimage-grid.c:63 app/gui/grid-dialog.c:415
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1029 1030 1031 1032
#, fuzzy
msgid "Grid"
msgstr "Chỉ dẫn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1033
#: app/core/core-enums.c:560 app/core/core-enums.c:589
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1034 1035
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1036

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1037 1038
#: app/core/core-enums.c:561 app/core/core-enums.c:591
#: app/core/gimpchannel.c:1513 app/core/gimpselection.c:593
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1039 1040 1041
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1042
#: app/core/core-enums.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1043 1044
#, fuzzy
msgid "Item Properties"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1045
msgstr "Thuộc Tính Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1046

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1047
#: app/core/core-enums.c:563 app/core/core-enums.c:593
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1048 1049 1050 1051
#, fuzzy
msgid "Move Item"
msgstr "Di chuyển:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1052 1053 1054 1055 1056
#: app/core/core-enums.c:564 app/core/core-enums.c:594
msgid "Item Visibility"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:565
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1057 1058 1059 1060
#, fuzzy
msgid "Linked Item"
msgstr "Lớp được Liên kết"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061 1062
#: app/core/core-enums.c:566 app/core/gimplayer.c:551 app/core/gimplayer.c:553
#: app/gui/layers-commands.c:1029 app/gui/resize-dialog.c:191
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1063
#: app/pdb/layer_cmds.c:405
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1064 1065 1066
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1067
#: app/core/core-enums.c:567 app/core/gimpimage-crop.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1068 1069
#: app/core/gimplayer.c:589 app/core/gimplayer.c:591
#: app/gui/layers-commands.c:1123 app/pdb/layer_cmds.c:500
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1070 1071 1072
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1073
#: app/core/core-enums.c:568 app/core/gimplayer.c:1162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1074 1075 1076
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1077
#: app/core/core-enums.c:569 app/core/gimplayer-floating-sel.c:222
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1078 1079 1080 1081
#, fuzzy
msgid "Floating Selection to Layer"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082
#: app/core/core-enums.c:570 app/core/gimpimage-mask.c:231
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1083 1084 1085
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1086
#: app/core/core-enums.c:571 app/core/gimplayer-floating-sel.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1087 1088 1089
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1090
#: app/core/core-enums.c:572 app/core/gimp-edit.c:197
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091
#: app/widgets/gimpbufferview.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1092 1093 1094
msgid "Paste"
msgstr "Dán"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1095
#: app/core/core-enums.c:573 app/core/gimp-edit.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096 1097 1098
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1099
#: app/core/core-enums.c:574 app/core/gimp-edit.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1100 1101 1102
msgid "Copy"
msgstr "Sao chép"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1103
#: app/core/core-enums.c:575 app/tools/gimptexttool.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1104
#: app/widgets/widgets-enums.c:73
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1105 1106 1107
msgid "Text"
msgstr "Text"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1108
#: app/core/core-enums.c:576 app/core/core-enums.c:617
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1109
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:825
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1110 1111 1112
msgid "Transform"
msgstr "Biến đổi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1113
#: app/core/core-enums.c:577 app/core/core-enums.c:618
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1114
#: app/paint/gimppaintcore.c:477
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1115 1116 1117
msgid "Paint"
msgstr "Vẽ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1118
#: app/core/core-enums.c:578 app/core/core-enums.c:619 app/core/gimpitem.c:875
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1119 1120 1121
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Đính kèm Parasite"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1122
#: app/core/core-enums.c:579 app/core/core-enums.c:620
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1123 1124 1125
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1126 1127 1128 1129 1130 1131
#: app/core/core-enums.c:580 app/vectors/gimpvectors-import.c:206
#, fuzzy
msgid "Import Paths"
msgstr "/Nhập Đường dẫn..."

#: app/core/core-enums.c:581 app/pdb/drawable_cmds.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1132 1133 1134
msgid "Plug-In"
msgstr "Plug-In"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135
#: app/core/core-enums.c:582 app/pdb/internal_procs.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1136 1137 1138
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139
#: app/core/core-enums.c:583
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140 1141 1142
msgid "Image Mod"
msgstr "Chế độ Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1143
#: app/core/core-enums.c:584 app/widgets/gimptemplateeditor.c:369
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144 1145 1146 1147
msgid "Image Type"
msgstr "Loại Ảnh"

#. Image size frame
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1148
#: app/core/core-enums.c:585 app/widgets/gimptemplateeditor.c:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149 1150 1151
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1152
#: app/core/core-enums.c:586
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1153 1154 1155
msgid "Resolution Change"
msgstr "Thay đổi Độ Phân Giải"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1156
#: app/core/core-enums.c:590
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1157 1158 1159
#, fuzzy
msgid "Change Indexed Palette"
msgstr "Bảng Màu Phụ Lục"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1160

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1161
#: app/core/core-enums.c:592
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1162 1163 1164
msgid "Rename Item"
msgstr "Đặt lại tên Mục"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1165
#: app/core/core-enums.c:595
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1166 1167 1168 1169
#, fuzzy
msgid "Set Item Linked"
msgstr "Tùy Chọn Lớp Cân Chỉnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1170
#: app/core/core-enums.c:596 app/gui/layers-commands.c:633
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1171
#: app/gui/layers-commands.c:665 app/gui/layers-commands.c:697
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1172
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:219 app/widgets/gimplayertreeview.c:210