vi.po 181 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2 3 4 5 6
# GIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7 8 9
"Project-Id-Version: GIMP-head\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-24 12:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-22 18:41+0700\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@linuxmail.org>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
"Language-Team: Gnome-Vi Team <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: app/app_procs.c:108
msgid "The GIMP is not properly installed for the current user\n"
msgstr "GIMP không được cài đặt đúng cho người dùng hiện thời\n"

#: app/app_procs.c:109
msgid ""
"User installation was skipped because the '--nointerface' flag was "
"encountered\n"
msgstr "Việc cài đặt cho người dùng bị bỏ qua vì gặp '--nointerface' flag\n"

#: app/app_procs.c:110
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28
msgid ""
"To perform user installation, run the GIMP without the '--nointerface' flag\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
msgstr ""
"Để thực hiện cài đặt cho người dùng, hãy chạy GIMP không có '--nointerface' "
"flag\n"

#: app/gimprc.c:455
#, c-format
msgid "parsing \"%s\"\n"
msgstr "đang phân tích cú pháp \"%s\"\n"

#: app/gimprc.c:472
#, c-format
msgid "error parsing: \"%s\"\n"
msgstr "lỗi khi phân tích: \"%s\"\n"

#: app/gimprc.c:473
#, c-format
msgid " at line %d column %d\n"
msgstr " tại dòng %d cột %d\n"

#: app/gimprc.c:474
#, c-format
msgid " unexpected token: %s\n"
msgstr " dấu hiệu không mong muốn: %s\n"

#: app/gimprc.c:2004
#, c-format
msgid "Can't open %s; %s"
msgstr "Không thể mở %s; %s"

#: app/gimprc.c:2023
#, c-format
msgid "Can't rename %s to %s.old; %s"
msgstr "Không thể đặt lại tên %s thành %s.cũ; %s"

#: app/gimprc.c:2029
#, c-format
msgid "Couldn't reopen %s\n"
msgstr "Đã không thể mở lại %s\n"

#: app/gimprc.c:2041
#, c-format
msgid "Can't write to %s; %s"
msgstr "Không thể ghi vào %s; %s"

#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
#: app/main.c:312
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn không hợp lệ \"%s\"\n"

#: app/main.c:329
msgid "GIMP version"
msgstr "Phiên bản GIMP"

#: app/main.c:334
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng: %s [tùy chọn ... ] [tập tin ... ]\n"
"\n"

#: app/main.c:335
msgid "Options:\n"
msgstr "Tùy chọn:\n"

#: app/main.c:336
msgid " -b, --batch <commands>  Run in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <commands>  Chạy trong chế độ batch.\n"

#: app/main.c:337
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
" -c, --console-messages  Hiển thị cảnh báo tới console thay cho hộp "
"thoại.\n"

#: app/main.c:338
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
" -d, --no-data      Không nạp brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"

#: app/main.c:339
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface    Chạy mà không có giao diện người dùng.\n"

#: app/main.c:340
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Dùng tập tin gimprc thay thế.\n"

#: app/main.c:341
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Xuất ra trợ giúp này.\n"

#: app/main.c:342
msgid " -r, --restore-session  Try to restore saved session.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
138 139
msgstr ""
" -r, --restore-session  Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

#: app/main.c:343
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash     Không hiển thị cửa sổ khởi chạy.\n"

#: app/main.c:344
msgid " -S, --no-splash-image  Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image  Không thêm ảnh vào cửa sổ khởi chạy.\n"

#: app/main.c:345
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Xuất ra thông tin về phiên bản.\n"

#: app/main.c:346
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"

#: app/main.c:347
msgid ""
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161 162
msgstr ""
" --no-shm         Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163 164 165 166 167 168

#: app/main.c:348
msgid " --no-mmx         Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx         Không dùng MMX routines.\n"

#: app/main.c:349
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
msgstr ""
" --debug-handlers     Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"

#: app/main.c:350
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display>   Dùng hiển thị X đã định.\n"

#: app/main.c:351
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Dùng tập tin gimprc hệ thống thay thế.\n"

#: app/main.c:353
msgid ""
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
"\n"
msgstr ""
"              Chế độ gỡ rối cho các tín hiệu quan trọng.\n"
"\n"

#: app/main.c:370
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195
#: app/undo.c:3572
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196 197 198 199
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Không thể hoàn tác %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
200
#: app/undo.c:3598
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201 202 203
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
#: app/gui/resize-dialog.c:200 app/undo.c:3599
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205 206 207
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208
#: app/undo.c:3600
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209 210 211
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
#: app/undo.c:3601
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213 214 215
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
#: app/undo.c:3602
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217 218 219
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
#: app/gui/image-commands.c:298 app/undo.c:3603
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221 222 223
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
224
#: app/undo.c:3604 app/undo.c:3628
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225 226 227
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228
#: app/undo.c:3605 app/undo.c:3629
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229 230 231
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232
#: app/undo.c:3606
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
233 234 235
msgid "Layer Properties"
msgstr "Thuộc Tính Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
#: app/gui/resize-dialog.c:192 app/undo.c:3607
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237 238 239
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
240
#: app/undo.c:3608
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
241 242 243
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
244
#: app/undo.c:3609
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
245 246 247
msgid "Move Layer"
msgstr "Di chuyển Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
248
#: app/undo.c:3610
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
249 250 251
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252
#: app/undo.c:3611
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
253 254 255
msgid "Linked Layer"
msgstr "Lớp được Liên kết"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256
#: app/undo.c:3612
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
257 258 259
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260
#: app/undo.c:3613
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
261 262 263
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
264
#: app/undo.c:3614 app/widgets/gimpbufferview.c:147
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
265 266 267
msgid "Paste"
msgstr "Dán"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
268
#: app/undo.c:3615
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
269 270 271
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
272
#: app/undo.c:3616
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
273 274 275
msgid "Text"
msgstr "Text"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
276
#: app/undo.c:3617 app/undo.c:3650
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
277 278 279
msgid "Transform"
msgstr "Biến đổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
280
#: app/undo.c:3618 app/undo.c:3651
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
281 282 283
msgid "Paint"
msgstr "Vẽ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
284
#: app/undo.c:3619 app/undo.c:3652
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
285 286 287
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Đính kèm Parasite"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
288
#: app/undo.c:3620 app/undo.c:3653
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
289 290 291
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
292
#: app/undo.c:3621
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293 294 295
msgid "Plug-In"
msgstr "Plug-In"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
296
#: app/pdb/internal_procs.c:124 app/undo.c:3623
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
297 298 299
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
300
#: app/undo.c:3624
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
301 302 303
msgid "Image Mod"
msgstr "Chế độ Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
304
#: app/gui/file-new-dialog.c:374 app/undo.c:3625
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305 306 307 308
msgid "Image Type"
msgstr "Loại Ảnh"

#. Image size frame
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
309
#: app/gui/file-new-dialog.c:144 app/undo.c:3626
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
310 311 312
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313
#: app/undo.c:3627
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314 315 316
msgid "Resolution Change"
msgstr "Thay đổi Độ Phân Giải"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
317
#: app/core/gimpchannel.c:505 app/undo.c:3630
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
318 319 320
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
321
#: app/undo.c:3631
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
322 323 324
msgid "Rename Item"
msgstr "Đặt lại tên Mục"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
325
#: app/gui/layers-commands.c:601 app/gui/layers-commands.c:633 app/undo.c:3632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
326 327 328
msgid "New Layer"
msgstr "Lớp Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329
#: app/undo.c:3633
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
330 331 332
msgid "Delete Layer"
msgstr "Xoá Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
333
#: app/undo.c:3634
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
334
msgid "Layer Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335
msgstr "Layer Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
336

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
337
#: app/gui/layers-commands.c:888 app/undo.c:3635
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
338 339 340
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Thêm Mặt Nạ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
341
#: app/undo.c:3636
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
342 343 344
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Xoá Mặt Nạ Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
345
#: app/undo.c:3637
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
346 347 348
msgid "Layer Reposition"
msgstr "Định vị lại Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
349
#: app/undo.c:3638
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
350 351 352
msgid "Layer Move"
msgstr "Di Chuyển Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
353 354
#: app/gui/channels-commands.c:314 app/gui/channels-commands.c:351
#: app/undo.c:3639
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355 356 357
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358
#: app/undo.c:3640
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359 360 361
msgid "Delete Channel"
msgstr "Xoá Kênh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
362
#: app/undo.c:3641
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
msgid "Channel Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
364
msgstr "Channel Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
365

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
366
#: app/undo.c:3642
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
367 368 369
msgid "Channel Reposition"
msgstr "Định vị lại Kênh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
370
#: app/undo.c:3643
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
371 372 373
msgid "New Vectors"
msgstr "Các Vector Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
374
#: app/undo.c:3644
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
375 376 377
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Xoá các Vector"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378
#: app/undo.c:3645
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
379
msgid "Vectors Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380
msgstr "Vectors Mod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
381

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382
#: app/undo.c:3646
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
383 384 385
msgid "Vectors Reposition"
msgstr "Định vị lại các Vector"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386
#: app/undo.c:3647
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
387
msgid "FS to Layer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388
msgstr "FS tới Lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390
#: app/undo.c:3648
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391
msgid "FS Rigor"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392
msgstr "FS Rigor"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394
#: app/undo.c:3649
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395
msgid "FS Relax"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396
msgstr "FS Relax"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
397

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
398
#: app/undo_history.c:468
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399 400 401 402
#, c-format
msgid "Undo History: %s"
msgstr "Lược sử hoàn tác: %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403
#: app/undo_history.c:527
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404 405 406
msgid "[ base image ]"
msgstr "[ ảnh cơ sở ]"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
407 408 409 410 411 412 413 414
#: app/undo_history.c:801
msgid "Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"

#: app/undo_history.c:803
msgid "Image Undo History"
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
#: app/base/base-enums.c:13
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"

#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:120
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

#: app/base/base-enums.c:15
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"

#: app/base/base-enums.c:70 app/core/core-enums.c:194
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428
#: app/gui/preferences-dialog.c:2080
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429 430 431 432
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"

#: app/base/base-enums.c:71 app/core/core-enums.c:195
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433
#: app/gui/preferences-dialog.c:2083
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434 435 436 437
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"

#: app/base/base-enums.c:72 app/core/core-enums.c:196
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438
#: app/gui/preferences-dialog.c:2086
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439 440 441 442 443
msgid "Large"
msgstr "Lớn"

#: app/base/base-enums.c:90
msgid "Light Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444
msgstr "Kiểm Tra Độ Sáng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445 446 447 448 449 450 451

#: app/base/base-enums.c:91
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

#: app/base/base-enums.c:92
msgid "Dark Checks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452
msgstr "Kiểm Tra Độ Tối"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465

#: app/base/base-enums.c:93
msgid "White Only"
msgstr "Chỉ màu trắng"

#: app/base/base-enums.c:94
msgid "Gray Only"
msgstr "Chỉ màu xám"

#: app/base/base-enums.c:95
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466
#: app/base/base-enums.c:113 app/gui/color-notebook.c:267
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467 468 469 470 471
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:68
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:98
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472
#: app/base/base-enums.c:114 app/gui/color-notebook.c:268
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473 474
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:481
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
475 476 477
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
478
#: app/base/base-enums.c:115 app/gui/color-notebook.c:269
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479 480
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:482
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481 482 483
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484
#: app/base/base-enums.c:116 app/gui/color-notebook.c:270
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
485 486
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487 488 489
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490
#: app/base/base-enums.c:117 app/gui/color-notebook.c:271
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
491
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492 493 494
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506
#: app/base/base-enums.c:135
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

#: app/base/base-enums.c:136
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"

#: app/base/base-enums.c:137
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:391
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "Mong đợi 'có' hay 'không' cho for dấu hiệu boolean %s, nhận '%s'"

#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:447
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"

#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:601
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523
#: app/config/gimpconfig.c:221
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524 525 526 527
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
528
#: app/config/gimpconfig.c:245
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529 530 531 532 533 534 535 536
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537
#: app/config/gimpconfig.c:251
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538 539 540 541 542 543 544 545
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546
#: app/config/gimpconfig.c:267
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
547 548 549 550
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551 552 553
#: app/config/gimpconfig.c:341 app/config/gimpconfig.c:354
#: app/config/gimpscanner.c:307 app/config/gimpscanner.c:370
#: app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:167 app/plug-in/plug-in-rc.c:131
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
554 555 556
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557
#: app/config/gimpscanner.c:74 app/core/gimpbrushpipe.c:308
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558
#: app/gui/paths-dialog.c:1886 app/gui/paths-dialog.c:2011
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1440 app/tools/gimplevelstool.c:1411
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560 561 562 563
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin: '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
564
#: app/config/gimpscanner.c:146
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565 566 567
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
568
#: app/config/gimpscanner.c:395
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569 570 571 572 573 574 575 576 577 578
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' trong dòng %d:\n"
"%s"

#: app/core/core-enums.c:13 app/core/gimp-gradients.c:68
msgid "FG to BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
579
msgstr "FG thành BG (RGB)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580 581 582

#: app/core/core-enums.c:14
msgid "FG to BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583
msgstr "FG thành BG (HSV)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584 585 586

#: app/core/core-enums.c:15 app/core/gimp-gradients.c:83
msgid "FG to Transparent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
587
msgstr "FG thành Trong Suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

#: app/core/core-enums.c:16
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Tùy chọn Độ dốc"

#: app/core/core-enums.c:34
msgid "FG Color Fill"
msgstr "Tô Màu FG"

#: app/core/core-enums.c:35
msgid "BG Color Fill"
msgstr "Tô màu BG"

#: app/core/core-enums.c:36
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Điền Mẫu"

#: app/core/core-enums.c:77
msgid "No Color Dithering"
msgstr "Không có sự rung của màu"

#: app/core/core-enums.c:78
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
611
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (bình thường)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612 613 614

#: app/core/core-enums.c:79
msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615
msgstr "Dithering Màu của Floyd-Steinberg (giảm trục trặc về màu)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632

#: app/core/core-enums.c:80
msgid "Positioned Color Dithering"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:98
msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"

#: app/core/core-enums.c:99 app/core/gimpimage-new.c:177
msgid "Background"
msgstr "Nền"

#: app/core/core-enums.c:100
msgid "White"
msgstr "Trắng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633
#: app/core/core-enums.c:101
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634 635 636 637
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"

#: app/core/core-enums.c:102 app/core/core-enums.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638
#: app/core/core-enums.c:218
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682
msgid "None"
msgstr "Không"

#: app/core/core-enums.c:121
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Tuyến kép"

#: app/core/core-enums.c:122
msgid "Radial"
msgstr ""

#: app/core/core-enums.c:123
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

#: app/core/core-enums.c:124
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

#: app/core/core-enums.c:125
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

#: app/core/core-enums.c:126
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

#: app/core/core-enums.c:127
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

#: app/core/core-enums.c:128
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (gợn sóng)"

#: app/core/core-enums.c:129
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

#: app/core/core-enums.c:130
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"

#: app/core/core-enums.c:148 app/core/core-enums.c:168
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
683
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2292
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
684 685 686 687
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: app/core/core-enums.c:149 app/core/core-enums.c:170
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
688
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:667
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
689 690 691 692
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"

#: app/core/core-enums.c:150 app/core/core-enums.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
693
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"

#: app/core/core-enums.c:169
msgid "RGB-Alpha"
msgstr "RGB-Alpha"

#: app/core/core-enums.c:171
msgid "Grayscale-Alpha"
msgstr "Cân bằng xám -Alpha"

#: app/core/core-enums.c:173
msgid "Indexed-Alpha"
msgstr "Có chỉ số -Alpha"

#: app/core/core-enums.c:192
msgid "Tiny"
msgstr "Nhỏ xíu"

#: app/core/core-enums.c:193
msgid "Very Small"
msgstr "Rất nhỏ"

#: app/core/core-enums.c:197
msgid "Very Large"
msgstr "Rất Rộng"

#: app/core/core-enums.c:198
msgid "Huge"
msgstr "Lớn"

#: app/core/core-enums.c:199
msgid "Enormous"
msgstr "To lớn"

#: app/core/core-enums.c:200
msgid "Gigantic"
msgstr "Khổng lồ"

#: app/core/core-enums.c:219
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Sóng Răng Cưa"

#: app/core/core-enums.c:220
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Sóng Tam Giác"

#: app/core/core-enums.c:260
msgid "No Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
743
msgstr "Không có Thumbnails"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756

#: app/core/core-enums.c:261
msgid "Normal (128x128)"
msgstr "Bình thường (128x128)"

#: app/core/core-enums.c:262
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"

#: app/core/core-enums.c:280
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
757
#: app/core/core-enums.c:281
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
758 759 760 761
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"

#. register all internal procedures
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
762
#: app/core/gimp.c:523
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
763 764 765 766
msgid "Procedural Database"
msgstr "Cơ Sở Dữ Liệu Thủ Tục"

#. initialize the global parasite table
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
767
#: app/core/gimp.c:536
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
768 769 770
msgid "Looking for data files"
msgstr "Tìm các tập tin cơ sở dữ liệu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
771
#: app/core/gimp.c:536
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
772 773 774 775
msgid "Parasites"
msgstr ""

#. initialize the list of gimp brushes
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
776 777
#: app/core/gimp.c:540 app/gui/dialogs-constructors.c:370
#: app/gui/dialogs-constructors.c:518 app/gui/preferences-dialog.c:2771
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
778 779 780 781 782
#: app/pdb/internal_procs.c:82
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"

#. initialize the list of gimp patterns
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
783 784
#: app/core/gimp.c:544 app/gui/dialogs-constructors.c:391
#: app/gui/dialogs-constructors.c:539 app/gui/preferences-dialog.c:2775
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
785 786 787 788 789
#: app/pdb/internal_procs.c:160
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"

#. initialize the list of gimp palettes
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
790 791
#: app/core/gimp.c:548 app/gui/dialogs-constructors.c:433
#: app/gui/dialogs-constructors.c:581 app/gui/preferences-dialog.c:2779
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
792 793 794 795 796
#: app/pdb/internal_procs.c:148
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"

#. initialize the list of gimp gradients
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
797 798
#: app/core/gimp.c:552 app/gui/dialogs-constructors.c:412
#: app/gui/dialogs-constructors.c:560 app/gui/preferences-dialog.c:2783
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
799 800 801 802 803
#: app/pdb/internal_procs.c:115
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"

#. initialize the document history
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
804
#: app/core/gimp.c:556
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
msgid "Documents"
msgstr "Tài liệu"

#: app/core/gimp-gradients.c:73
msgid "FG to BG (HSV counter-clockwise)"
msgstr ""

#: app/core/gimp-gradients.c:78
msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr ""

#: app/core/gimpbrush.c:510
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error (unknown version %d):\n"
"Brush file '%s'"
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng (phiên bản không xác định %d):\n"
"Tập tin vẽ '%s'"

#: app/core/gimpbrush.c:531 app/core/gimpbrush.c:559 app/core/gimpbrush.c:578
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Brush file '%s' appears truncated."
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin vẽ '%s' bị cụt."

#: app/core/gimpbrush.c:539 app/core/gimpbrushpipe.c:330
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin vẽ '%s'"

#: app/core/gimpbrush.c:547 app/core/gimpbrushpipe.c:332
#: app/core/gimpcontext.c:1212 app/core/gimpgradient.c:354
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
841
#: app/core/gimppalette.c:345 app/core/gimppattern.c:346
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
msgid "Unnamed"
msgstr "Không có tên"

#: app/core/gimpbrushpipe.c:339 app/core/gimpbrushpipe.c:357
#: app/core/gimpbrushpipe.c:445
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Brush pipe file '%s' is corrupt."
msgstr ""
"Lỗi phân tích trầm trọng:\n"
"Tập tin pipe để vẽ '%s' bị hỏng."

#: app/core/gimpdatafactory.c:326
#, c-format
msgid ""
"Trying legacy loader on\n"
"file '%s'\n"
"with unknown extension."
msgstr ""
"Cố gắng trình nạp kế thừa\n"
"trên tập tin '%s'\n"
"bằng sự mở rộng không xác định."

#: app/core/gimpdatafactory.c:344
#, c-format
msgid ""
"Warning: Failed to load data from\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Cảnh báo: không nạp được dữ liệu từ\n"
"'%s'"

#: app/core/gimpdrawable.c:283 app/core/gimpdrawable.c:286
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:301 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:304
msgid "copy"
msgstr "sao chép"

#: app/core/gimpdrawable.c:295 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:313
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "sao chép %s"

#: app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:114 app/paint/gimpclone.c:210
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Không có sẵn các mẫu cho thao tác."

#: app/core/gimpdrawable-transform.c:751
msgid "Transformation"
msgstr "Sự biến đổi"

#: app/core/gimpedit.c:183 app/core/gimpedit.c:260
msgid "Pasted Layer"
msgstr "Lớp được dán"

#: app/core/gimpgradient.c:352
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
900
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin gradient '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
901 902 903 904

#: app/core/gimpgradient.c:430
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
905
msgstr "Đoạn hỏng %d trong tập tin gradient '%s'."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915

#: app/core/gimpgradient.c:470
#, c-format
msgid ""
"Unable to save '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Không thể lưu '%s':\n"
"%s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
916
#: app/core/gimpimage-mask.c:226
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
917 918 919 920 921 922 923
msgid ""
"Unable to cut or copy because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Không thể cắt hay sao chép vì\n"
"vùng được chọn rỗng."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
924
#: app/core/gimpimage-mask.c:373
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
925 926 927 928 929 930
msgid ""
"Cannot float selection because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Không thể trôi nổi phần chọn vì\n"
"vùng được chọn rỗng."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
931

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
932
#: app/core/gimpimage-mask.c:391 app/gui/layers-commands.c:821
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
933 934 935
msgid "Floating Selection"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
936
#: app/core/gimpimage-mask.c:595
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
937 938 939 940 941 942 943
msgid ""
"The active layer has no alpha channel\n"
"to convert to a selection."
msgstr ""
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
944
#: app/core/gimpimage-mask.c:619
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
945 946 947 948 949 950 951
msgid ""
"The active layer has no mask\n"
"to convert to a selection."
msgstr ""
"Lớp hoạt động không có mặt nạ\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
952
#: app/core/gimpimage-mask.c:672
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
953 954 955
msgid "No selection to stroke."
msgstr "Không có lựa chọn để thực hiện."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
956
#: app/core/gimpimage-mask.c:726
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001
msgid "Paint operation failed."
msgstr "Không làm được thao tác vẽ."

#: app/core/gimpimage-merge.c:105
msgid ""
"Not enough visible layers for a merge.\n"
"There must be at least two."
msgstr ""
"Không đủ số lớp nhìn thấy được để nhập lại.\n"
"Phải có ít nhất 2 lớp."

#: app/core/gimpimage-merge.c:194
msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
msgstr "Không có đủ lớp nhìn thấy được để nhập lại."

#: app/core/gimpimage-new.c:113
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d Byte"

#: app/core/gimpimage-new.c:117
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f KB"

#: app/core/gimpimage-new.c:121
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"

#: app/core/gimpimage-new.c:125
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d KB"

#: app/core/gimpimage-new.c:129
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f MB"

#: app/core/gimpimage-new.c:133
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1002 1003 1004 1005 1006 1007
#: app/core/gimpimage-text.c:167
msgid "Text Layer"
msgstr "Lớp văn bản"

#: app/core/gimpimage.c:1040 app/core/gimppalette-import.c:203
#: app/core/gimppalette.c:536 app/gui/palette-import-dialog.c:598
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1008
#: app/pdb/image_cmds.c:3632 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:260
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1009 1010 1011
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1012
#: app/core/gimpimage.c:2814
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1013 1014 1015
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Không nâng được lớp lên cao hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1016
#: app/core/gimpimage.c:2838
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1017 1018 1019
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Không hạ thấp được lớp hơn nữa."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1020
#: app/core/gimpimage.c:2859
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1021 1022 1023
msgid "Layer is already on top."
msgstr "Lớp đã ở trên cùng rồi."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1024
#: app/core/gimpimage.c:2865
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1025 1026 1027
msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Không thể nâng một lớp mà không có alpha."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1028
#: app/core/gimpimage.c:2889
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1029 1030 1031
msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Lớp đã ở đáy rồi."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1032
#: app/core/gimpimage.c:2936
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
#, c-format
msgid ""
"Layer \"%s\" has no alpha.\n"
"Layer was placed above it."
msgstr ""
"Lớp \"%s\" không có alpha.\n"
"Đã đặt một lớp lên nó."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1041
#: app/core/gimpimage.c:3079
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1042 1043 1044
msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kênh không thể nâng cao hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1045
#: app/core/gimpimage.c:3099
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1046 1047 1048
msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kênh không thể hạ thấp hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1049
#: app/core/gimpimage.c:3260
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1050 1051 1052
msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Đường dẫn không thể nâng cao hơn."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1053
#: app/core/gimpimage.c:3280
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Đường dẫn không thể hạ thấp hơn."

#: app/core/gimpimagefile.c:453 app/core/gimpimagefile.c:964
#, c-format
msgid "Failed to write thumbnail for '%s' as '%s': %s"
msgstr "Không ghi được thumbnail cho '%s' là '%s': %s"

#: app/core/gimpimagefile.c:459 app/core/gimpimagefile.c:970
#, c-format
msgid "Failed to set permissions of thumbnail '%s': %s"
msgstr "Không lập được các quyền của thumbnail '%s': %s"

#: app/core/gimpimagefile.c:658
msgid "Remote image"
msgstr "Ảnh ở xa"

#: app/core/gimpimagefile.c:663
msgid "Failed to open"
msgstr "Không mở được"

#: app/core/gimpimagefile.c:688
msgid "No preview available"
msgstr "Không xem trước được"

#: app/core/gimpimagefile.c:692
msgid "Loading preview ..."
msgstr "Đang nạp xem trước ...."

#: app/core/gimpimagefile.c:696
msgid "Preview is out of date"
msgstr "Xem trước quá hạn"

#: app/core/gimpimagefile.c:700
msgid "Cannot create preview"
msgstr "Không tạo được xem trước"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1091
#: app/core/gimpimagefile.c:710 app/gui/info-window.c:637
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127
#, c-format
msgid "%d x %d pixels"
msgstr "%d x %d pixel"

#: app/core/gimpimagefile.c:728
msgid "1 Layer"
msgstr "1 Lớp"

#: app/core/gimpimagefile.c:730
#, c-format
msgid "%d Layers"
msgstr "%d Lớp"

#: app/core/gimpimagefile.c:809
#, c-format
msgid "Failed to open thumbnail file '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin thumbnail '%s': %s"

#: app/core/gimpimagefile.c:1058
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail directory '%s'."
msgstr "Không tạo được thư mục thumbnail '%s'."

#: app/core/gimpitem.c:368
msgid "parasite attached to item"
msgstr ""

#: app/core/gimpitem.c:411
msgid "parasite detached from item"
msgstr ""

#: app/core/gimplayer.c:555
msgid ""
"Cannot add layer mask to layer\n"
"which is not part of an image."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1128 1129
"Không thể thêm mask cho lớp\n"
"do nó không phải bộ phận ảnh."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1130 1131 1132 1133 1134 1135

#: app/core/gimplayer.c:562
msgid ""
"Unable to add a layer mask since\n"
"the layer already has one."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1136 1137
"Không thể thêm mask lớp vì\n"
"lớp đã có mask rồi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1138 1139 1140 1141 1142 1143

#: app/core/gimplayer.c:569
msgid ""
"Unable to add a layer mask to a\n"
"layer in an indexed image."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1144 1145
"Không thể thêm mask lớp vào\n"
"một lớp trong ảnh phụ lục."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1146 1147 1148 1149 1150 1151

#: app/core/gimplayer.c:576
msgid ""
"Cannot add layer mask to a layer\n"
"with no alpha channel."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1152 1153
"Không thể thêm mask lớp vào một\n"
"lớp không có kênh alpha."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1154 1155 1156 1157 1158 1159

#: app/core/gimplayer.c:586
msgid ""
"Cannot add layer mask of different\n"
"dimensions than specified layer."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1160 1161
"Không thể thêm mask lớp của các\n"
"chiều khác ngoài lớp chỉ định."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1162

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1163
#: app/core/gimplayer.c:624
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "%s mask"

#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:124
msgid ""
"Cannot anchor this layer because\n"
"it is not a floating selection."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1173 1174
"Không thể neo lớp này vì nó không\n"
"phải phần chọn nổi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181

#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:198
msgid ""
"Cannot create a new layer from the floating\n"
"selection because it belongs to a\n"
"layer mask or channel."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1182 1183 1184
"Không thể tạo lớp mới từ phần\n"
"chọn nổi vì nó thuộc về một mask\n"
"lớp hay một kênh."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1185

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1186
#: app/core/gimppalette.c:293
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1187 1188 1189 1190
#, c-format
msgid "Failed to open palette file '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin bảng màu '%s': %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1191
#: app/core/gimppalette.c:307
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1192 1193 1194 1195 1196 1197
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Corrupt palette: missing magic header\n"
"Does this file need converting from DOS?"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1198 1199 1200
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Bảng màu hỏng: thiếu magic header\n"
"Có phải tập tin này cần chuyển đổi từ DOS?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1201

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1202
#: app/core/gimppalette.c:311
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Corrupt palette: missing magic header"
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Bảng màu hỏng: thiếu magic header"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1211 1212
#: app/core/gimppalette.c:325 app/core/gimppalette.c:350
#: app/core/gimppalette.c:379 app/core/gimppalette.c:450
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Read error in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Đọc thấy lỗi trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1221
#: app/core/gimppalette.c:344
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1222 1223 1224 1225
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin bảng màu '%s'"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1226
#: app/core/gimppalette.c:368
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Invalid number of columns in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Số lượng cột không hợp lệ trong dòng %d."

#. maybe we should just abort?
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1236
#: app/core/gimppalette.c:410
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing RED component in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Thiếu thành phần màu Đỏ (RED) trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1245
#: app/core/gimppalette.c:417
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing GREEN component in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Thiếu thành phần màu Xanh Lá Cây (GREEN) trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1254
#: app/core/gimppalette.c:424
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing BLUE component in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Thiếu thành phần màu Xanh Da Trời (BLUE) trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1263
#: app/core/gimppalette.c:433
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"RGB value out of range in line %d."
msgstr ""
"Đang nạp bảng màu '%s':\n"
"Giá trị RGB nằm ngoài khoảng trong dòng %d."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1272
#: app/core/gimppalette.c:488
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280
#, c-format
msgid ""
"Cannot save palette '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Không thể lưu bảng màu '%s':\n"
"%s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1281
#: app/core/gimppalette.c:582
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
msgid "Black"
msgstr "Đen"

#: app/core/gimppattern.c:310
#, c-format
msgid "Unknown pattern format version %d in '%s'."
msgstr "Phiên bản định dạng mẫu không xác định %d trong '%s'."

#: app/core/gimppattern.c:318
#, c-format
msgid ""
"Unsupported pattern depth %d\n"
"in file '%s'.\n"
"GIMP Patterns must be GRAY or RGB.\n"
msgstr ""
"Không hỗ trợ độ sâu của mẫu %d\n"
"trong tập tin '%s'.\n"
"Các Mẫu của GIMP phải là màu Xám hay RGB.\n"

#: app/core/gimppattern.c:332
#, c-format
msgid "Error in GIMP pattern file '%s'."
msgstr "Lỗi trong tập tin mẫu của GIMP '%s'."

#: app/core/gimppattern.c:338
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin mẫu '%s'."

#: app/core/gimppattern.c:356
#, c-format
msgid "Fatal parsing error: Pattern file '%s' appears truncated."
msgstr "Lỗi phân tích trầm trọng: Tập tin mẫu '%s' bị cụt."

#. pseudo unit
#: app/core/gimpunit.c:55
msgid "pixel"
msgstr "pixel"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1321 1322
#: app/core/gimpunit.c:55 app/tools/gimpmeasuretool.c:586
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:589 app/tools/gimppainttool.c:565
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376
msgid "pixels"
msgstr "pixels"

#. standard units
#: app/core/gimpunit.c:58
msgid "inch"
msgstr "inch"

#: app/core/gimpunit.c:58
msgid "inches"
msgstr "inches"

#: app/core/gimpunit.c:59
msgid "millimeter"
msgstr "millimeter"

#: app/core/gimpunit.c:59
msgid "millimeters"
msgstr "millimeters"

#. professional units
#: app/core/gimpunit.c:62
msgid "point"
msgstr "point"

#: app/core/gimpunit.c:62
msgid "points"
msgstr "points"

#: app/core/gimpunit.c:63
msgid "pica"
msgstr "pica"

#: app/core/gimpunit.c:63
msgid "picas"
msgstr "picas"

#: app/core/gimpunit.c:70
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

#: app/display/display-enums.c:13
msgid "Tool Icon"
msgstr "Biểu Tượng Công Cụ"

#: app/display/display-enums.c:14
msgid "Tool Icon with Crosshair"
msgstr ""

#: app/display/display-enums.c:15
msgid "Crosshair only"
msgstr ""

#. create the contents of the right_vbox ********************************
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1377
#: app/display/gimpdisplayshell.c:623
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1378 1379 1380
msgid "Set Canvas Padding Color"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1381
#: app/display/gimpdisplayshell.c:630
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1382 1383 1384
msgid "Set canvas padding color"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1385
#: app/display/gimpdisplayshell.c:643
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1386 1387 1388
msgid "/Default Color"
msgstr "/Màu Mặc Định"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1389
#: app/display/gimpdisplayshell.c:666
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1390 1391 1392
msgid "Toggle QuickMask"
msgstr "Chốt QuickMask"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1393
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1103
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1394 1395 1396 1397
#, c-format
msgid "Undo %s"
msgstr "Hoàn tác %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1398
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1106
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1399 1400 1401 1402
#, c-format
msgid "Redo %s"
msgstr "Làm lại %s"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1403
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1108 app/pdb/internal_procs.c:181
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1404 1405 1406
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1407
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1109
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1408 1409 1410
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1411
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2292
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1412
msgid "RGB-empty"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1413
msgstr "RGB-rỗng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1414

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1415
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2295
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1416
msgid "grayscale-empty"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1417
msgstr "cân bằng xám-rỗng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1418

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1419
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2295
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1420 1421 1422
msgid "grayscale"
msgstr "cân bằng xám"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1423
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2298
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1424
msgid "indexed-empty"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1425
msgstr "chỉ mục-rỗng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1426

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1427
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2298
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1428
msgid "indexed"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1429
msgstr "chỉ mục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1430

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1431
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1432 1433 1434 1435
#, c-format
msgid "Close %s?"
msgstr "Đóng %s ?"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1436
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2507
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444
#, c-format
msgid ""
"Changes were made to %s.\n"
"Close anyway?"
msgstr ""
"Thay đổi đã được làm với %s.\n"
"Đóng bằng bất kỳ giá nào?"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1445
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:125
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1446 1447 1448
msgid "Color Display Filters"
msgstr "Trình Lọc Hiển Thị Màu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1449
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:165
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1450 1451 1452
msgid "Available Filters"
msgstr "Trình Lọc Hiện Có"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1453
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:191
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1454 1455 1456
msgid "Add the selected filter to the list of active filters."
msgstr "Thêm trình lọc được chọn vào danh sách các trình lọc hoạt động."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1457
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:208
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1458 1459 1460
msgid "Remove the selected filter from the list of active filters."
msgstr "Bỏ trình lọc được chọn ra khỏi danh sách các trình lọc hoạt động."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1461
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:222
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1462 1463 1464
msgid "Move the selected filter up"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn lên."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1465
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:231
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1466 1467 1468
msgid "Move the selected filter down"
msgstr "Chuyển trình lọc được chọn xuống"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1469
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:257
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1470 1471 1472
msgid "Active Filters"
msgstr "Trình lọc hoạt động"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:289
#, fuzzy
msgid "Reset the selected filter to default values"
msgstr "Bỏ trình lọc được chọn ra khỏi danh sách các trình lọc hoạt động."

#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid "Configure Selected Filter: %s"
msgstr "Cấu hình trình lọc được chọn"

#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:668
#, fuzzy
msgid "No Filter Selected"
msgstr "Chọn Bezier"

#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:672
#, fuzzy
msgid "Configure Selected Filter"
msgstr "Cấu hình trình lọc được chọn"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1493 1494 1495 1496
#: app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:106
msgid "Layer Select"
msgstr "Chọn Lớp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1497
#: app/display/gimpnavigationview.c:372 app/widgets/widgets-enums.c:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1498 1499 1500
msgid "Zoom out"
msgstr "Thu nhỏ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1501
#: app/display/gimpnavigationview.c:380 app/widgets/widgets-enums.c:32
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1502 1503 1504
msgid "Zoom in"
msgstr "Phóng to"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1505
#: app/display/gimpnavigationview.c:388
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1506 1507 1508
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Phóng 1:1"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1509
#: app/display/gimpnavigationview.c:396
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1510 1511 1512
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Phóng vừa cửa sổ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1513
#: app/display/gimpnavigationview.c:404
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594
msgid "Shrink Wrap"
msgstr ""

#: app/display/gimpprogress.c:136
msgid "Progress"
msgstr "Tiến trình"

#: app/display/gimpprogress.c:154 app/display/gimpprogress.c:215
msgid "Please wait..."
msgstr "Hãy đợi..."

#: app/display/gimpstatusbar.c:133
msgid "Cancel"
msgstr "Bỏ qua"

#: app/file/file-open.c:89
msgid "Unknown file type"
msgstr "Loại tập tin không xác định"

#: app/file/file-open.c:103
msgid "Not a regular file"
msgstr "Không phải tập tin chính quy"

#: app/file/file-open.c:153
msgid "Plug-In returned SUCCESS but did not return an image"
msgstr ""

#: app/file/file-open.c:160
msgid "Plug-In could not open image"
msgstr "Plug-In đã không thể mở ảnh"

#: app/file/file-save.c:102
#, c-format
msgid ""
"Save failed.\n"
"%s: Unknown file type."
msgstr ""
"Không lưu được.\n"
"%s: loại tập tin không xác định."

#: app/file/file-save.c:119
#, c-format
msgid ""
"Save failed.\n"
"%s is not a regular file."
msgstr ""
"Không lưu được.\n"
"%s không phải tập tin chính quy."

#: app/file/file-save.c:129
#, c-format
msgid ""
"Save failed.\n"
"%s: %s."
msgstr ""
"Không lưu được.\n"
"%s: %s."

#: app/file/file-utils.c:112
msgid "Invalid character sequence in URI"
msgstr "Dãy ký tự không hợp lệ trong URI"

#: app/gui/about-dialog.c:132
msgid "About The GIMP"
msgstr "Nói về GIMP"

#: app/gui/about-dialog.c:195
#, c-format
msgid "Version %s brought to you by"
msgstr "Phiên bản %s được phân phối bởi"

#: app/gui/about-dialog.c:247
msgid "Visit http://www.gimp.org/ for more information"
msgstr "Hãy tới http://www.gimp.org/ để biết thêm thông tin"

#: app/gui/brush-select.c:217 app/tools/paint_options.c:126
#: app/widgets/gimplayerlistview.c:179
msgid "Opacity:"
msgstr "Độ đục:"

#: app/gui/brush-select.c:227 app/tools/paint_options.c:147
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1595
#: app/tools/selection_options.c:128 app/widgets/gimplayerlistview.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604
msgid "Mode:"
msgstr "Chế độ:"

#: app/gui/brush-select.c:358
msgid ""
"Unable to run brush callback.\n"
"The corresponding plug-in may have crashed."
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1605
#: app/gui/channels-commands.c:286
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1606 1607 1608
msgid "Empty Channel Copy"
msgstr "Bản sao kênh rỗng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1609
#: app/gui/channels-commands.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1610 1611 1612
msgid "New Channel Color"
msgstr "Màu Kênh Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1613
#: app/gui/channels-commands.c:316
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1614 1615 1616
msgid "New Channel Options"
msgstr "Tùy Chọn Kênh Mới"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1617
#: app/gui/channels-commands.c:353 app/gui/channels-commands.c:500
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1618 1619 1620
msgid "Channel Name:"
msgstr "Tên Kênh:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1621
#: app/gui/channels-commands.c:358 app/gui/channels-commands.c:505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1622 1623 1624
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Điền Tính Đục:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1625
#: app/gui/channels-commands.c:453
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1626 1627 1628
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Biên soạn màu Kênh"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1629 1630 1631 1632 1633
#: app/gui/channels-commands.c:461
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Thuộc tính Kênh"

#: app/gui/channels-commands.c:463
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1634 1635 1636 1637
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Biên soạn thuộc tính Kênh"

#. Hue
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1638
#: app/gui/color-notebook.c:249
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1639 1640 1641 1642
msgid "H"
msgstr "Màu sắc"

#. Saturation
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1643
#: app/gui/color-notebook.c:251
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1644 1645 1646 1647
msgid "S"
msgstr "Bão hòa"

#. Value
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1648
#: app/gui/color-notebook.c:253
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1649 1650 1651 1652
msgid "V"
msgstr "Giá trị"

#. Red
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1653
#: app/gui/color-notebook.c:255
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1654 1655 1656 1657
msgid "R"
msgstr "Đỏ"

#. Green
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1658
#: app/gui/color-notebook.c:257
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1659 1660 1661 1662
msgid "G"
msgstr "Xanh lá cây"

#. Blue
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1663
#: app/gui/color-notebook.c:259
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1664 1665 1666 1667
msgid "B"
msgstr "Xanh da trời"

#. Alpha
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1668
#: app/gui/color-notebook.c:261
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1669 1670 1671
msgid "A"
msgstr "Alpha"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1672
#: app/gui/color-notebook.c:265 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1673 1674 1675 1676
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:95
msgid "Hue"
msgstr "Màu sắc"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1677
#: app/gui/color-notebook.c:266 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1678 1679 1680 1681
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:96
msgid "Saturation"
msgstr "Bão Hoà"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1682
#: app/gui/color-notebook.c:431
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1683 1684 1685
msgid "Current:"
msgstr "Hiện thời:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1686
#: app/gui/color-notebook.c:452
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1687 1688 1689
msgid "Old:"
msgstr "Cũ:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1690
#: app/gui/color-notebook.c:474
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1691 1692 1693
msgid "Revert to old color"
msgstr "Trở lại màu cũ"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1694
#: app/gui/color-notebook.c:578
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1695 1696 1697
msgid "Add the current color to the color history"
msgstr "Thêm màu hiện thời vào lược sử màu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1698
#: app/gui/color-notebook.c:638
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1699 1700
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "Bộ ba He_x:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1701

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1702
#: app/gui/colormap-editor-commands.c:108
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1703 1704 1705
msgid "Edit Indexed Color"
msgstr "Biên soạn màu phụ lục"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1706 1707 1708 1709 1710
#: app/gui/colormap-editor-commands.c:110
msgid "Edit Indexed Image Palette Color"
msgstr "Biên soạn Màu riêng của ảnh chỉ mục"

#: app/gui/convert-dialog.c:131
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1711 1712 1713
msgid "Indexed Color Conversion"
msgstr "Chuyển đổi Màu Phụ lục"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1714 1715 1716 1717 1718
#: app/gui/convert-dialog.c:134
msgid "Convert Image to Indexed Colors"
msgstr "Chuyển đổi ảnh thành màu phụ lục"

#: app/gui/convert-dialog.c:156
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1719 1720 1721
msgid "General Palette Options"
msgstr "Tùy chọn chung của Bảng màu"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1722
#: app/gui/convert-dialog.c:170
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1723 1724 1725
msgid "Generate Optimum Palette:"
msgstr "Tạo Bảng Màu Tốt Nhất:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1726 1727 1728
#: app/gui/convert-dialog.c:195
msgid "Max. Number of Colors:"
msgstr "Số lượng màu tối đa:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1729

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1730
#: app/gui/convert-dialog.c:218
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1731 1732 1733
msgid "Use WWW-Optimized Palette"
msgstr "Dùng Bảng Màu Tối Ưu Hoá cho Web"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1734
#: app/gui/convert-dialog.c:236
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1735 1736 1737
msgid "Use Black and White (1-Bit) Palette"
msgstr "Dùng Bảng màu Đen và Trắng (1-Bit)"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1738
#: app/gui/convert-dialog.c:252
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1739 1740 1741
msgid "Remove Unused Colors from Final Palette"
msgstr "Bỏ Màu Không Dùng khỏi Bảng Màu Cuối Cùng"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1742
#: app/gui/convert-dialog.c:265
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1743 1744 1745 1746
msgid "Use Custom Palette:"
msgstr "Dùng Bảng Màu Tùy Chọn:"

#. the dither type
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1747
#: app/gui/convert-dialog.c:305
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1748
msgid "Dithering Options"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1749
msgstr "Tùy chọn Dithering"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1750

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1751
#: app/gui/convert-dialog.c:325
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1752 1753 1754
msgid "Enable Dithering of Transparency"
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1755
#: app/gui/convert-dialog.c:339
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1756 1757 1758
msgid "[ Warning ]"
msgstr "[ Cảnh báo ]"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1759
#: app/gui/convert-dialog.c:349