Commit dcbb8d13 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 2039f12b
......@@ -750,7 +750,7 @@ msgstr "Capçal_era..."
#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm:108
msgid "Create a beveled pattern heading for webpages"
msgstr "Crea un capçalera per a pàgines web, amb bisell i coberta d'un patró"
msgstr "Crea una capçalera per a pàgines web, amb bisell i coberta d'un patró"
#: ../scripts/beveled-pattern-hrule.scm:78
msgid "Create a beveled pattern hrule for webpages"
......@@ -786,7 +786,7 @@ msgid ""
"an animation"
msgstr ""
"Crea els fotogrames intermedis per a crear una animació de transició entre "
"dos o més capes damunt d'un fons"
"dues o més capes damunt d'un fons"
# Quim: nombre de imatges que es posen entre mig de dos fotogrames per fer una transició en Blend animation
#: ../scripts/blend-anim.scm:236
......@@ -1763,7 +1763,7 @@ msgid ""
"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
"brush"
msgstr ""
"Dibuixa un graella emprant el pinzell actual, donada una llista de les "
"Dibuixa una graella emprant el pinzell actual, donada una llista de les "
"posicions X i Y "
#: ../scripts/grid-system.scm:92
......@@ -2081,7 +2081,7 @@ msgstr "Quantitat de vores"
#: ../scripts/predator.scm:128
msgid "Pixelize"
msgstr "Pixelitza"
msgstr "Pixela"
#: ../scripts/predator.scm:129
msgid "Pixel amount"
......@@ -2171,7 +2171,7 @@ msgstr "A_rruga..."
msgid ""
"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
msgstr ""
"Crea una imatge de vàries capes afegint un efecte de rínxol de paper a la "
"Crea una imatge de diverses capes afegint un efecte de rínxol de paper a la "
"imatge actual, com si es passés pàgina"
#: ../scripts/ripply-anim.scm:127
......@@ -2725,7 +2725,7 @@ msgid ""
"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
"current image"
msgstr ""
"Crea una imatge amb varis fotogrames que imita l'efecte de llençar una pedra "
"Crea una imatge amb diversos fotogrames que imita l'efecte de llençar una pedra "
"a l'aigua, on es reflexa la imatge actual"
#: ../scripts/waves-anim.scm:104
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment