Commit d3397c32 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 7845be1a
Pipeline #214705 passed with stage
in 3 minutes and 38 seconds
......@@ -1004,7 +1004,7 @@ msgstr ""
"contrast:</emphasis> posar una màscara inversa a una capa que s'utilitza per "
"afegir una compensació d'exposició positiva necessàriament aplana "
"lleugerament el micro-contrast. Segons les vostres intencions artístiques "
"respecte la imatge, potser voldreu difuminar la màscara per restaurar el "
"respecte a la imatge, potser voldreu difuminar la màscara per restaurar el "
"micro-contrast. El truc és com difuminar la màscara sense introduir «halos» "
"al voltant de les vores dels objectes de la imatge. Una difusió gaussiana de "
"radi petit produeix un halo petit però dolorosament evident al voltant de "
......@@ -5164,12 +5164,12 @@ msgid ""
"Added a bounding box for the Text Tool that supports automatic wrapping of "
"text within that bounding box."
msgstr ""
"S'hi ha afegit una capsa contenidora per a l'eina Text, que permet "
"l'embolcall automàtic del text dins de la capsa contenidora."
"S'hi ha afegit una caixa contenidora per a l'eina Text, que permet "
"l'embolcall automàtic del text dins de la caixa contenidora."
#: src/appendix/history-26.xml:200(title)
msgid "Text tool bounding box"
msgstr "Capsa contenidora de l'eina Text"
msgstr "Caixa contenidora de l'eina Text"
#: src/appendix/history-26.xml:210(para)
msgid ""
......@@ -6247,7 +6247,7 @@ msgstr ""
"En totes les eines de pintura ara hi ha lliscadors explícits per a la "
"<guilabel>Duresa</guilabel> i la <guilabel>Força</guilabel>, tret de l'eina "
"<emphasis>Pinzell MyPaint</emphasis> que només té el "
"lliscador<guilabel>Duresa</guilabel>."
"lliscador <guilabel>Duresa</guilabel>."
#: src/appendix/history-2.10.xml:640(para)
msgid ""
......@@ -7163,7 +7163,7 @@ msgstr "APRESS00"
#: src/appendix/bibliography.xml:18(title)
msgid "Beginning GIMP: From Novice to Professional"
msgstr ""
"Beginning GIMP: From Novice to Professional (Començant amb GIMP: des del "
"Beginning GIMP: From Novice to Professional (Començant amb GIMP: des del "
"principiant al professional)"
#: src/appendix/bibliography.xml:20(firstname)
......@@ -7760,7 +7760,7 @@ msgstr "INKSCAPE"
#: src/appendix/bibliography.xml:463(title)
msgid "Inkscape is an Open Source vector graphics editor"
msgstr "Inkscape is an Open Source vector graphics editor"
msgstr "Inkscape és un editor de gràfics vectorials de codi lliure"
#: src/appendix/bibliography.xml:465(ulink)
msgid "http://www.inkscape.org"
......@@ -7832,7 +7832,7 @@ msgstr "OPENICC"
#: src/appendix/bibliography.xml:513(title)
msgid "The OpenICC project"
msgstr "The OpenICC project"
msgstr "El projecte OpenICC"
#: src/appendix/bibliography.xml:515(ulink)
msgid "http://freedesktop.org/wiki/OpenIcc"
......@@ -7887,7 +7887,7 @@ msgstr "PLUGIN-RESYNTH"
#: src/appendix/bibliography.xml:562(title)
msgid "Resynthesizer is a Gimp plug-in for texture synthesis"
msgstr "Resynthesizer is a Gimp plug-in for texture synthesis"
msgstr "Resynthesizer és un connector del Gimp per a la síntesi de textures"
#: src/appendix/bibliography.xml:564(ulink)
msgid "http://www.logarithmic.net/pfh/resynthesizer"
......@@ -7899,7 +7899,7 @@ msgstr "PLUGIN-RETINEX"
#: src/appendix/bibliography.xml:571(title)
msgid "A plugin providing the Retinex algorithm for GIMP"
msgstr "A plugin providing the Retinex algorithm for GIMP"
msgstr "Un connector que proporciona l'algorisme Retinex per al GIMP"
#: src/appendix/bibliography.xml:573(ulink)
msgid "http://www-prima.inrialpes.fr/pelisson/MSRCR.php"
......@@ -7911,7 +7911,7 @@ msgstr "PLUGIN-SEPARATE"
#: src/appendix/bibliography.xml:580(title)
msgid "A plugin providing rudimentary CMYK support for GIMP"
msgstr "A plugin providing rudimentary CMYK support for GIMP"
msgstr "Un connector que proporciona suport CMYK rudimentari per al GIMP"
#: src/appendix/bibliography.xml:582(ulink)
msgid "http://www.blackfiveservices.co.uk/separate.shtml"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment