Commit b2bde194 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fix Catalan translation

parent 89d6957e
Pipeline #219841 passed with stage
in 4 minutes and 12 seconds
......@@ -3939,7 +3939,8 @@ msgstr ""
"Aquesta funció automatitza el tall de la imatge, a diferència de l'eina "
"Escapça que permet definir manualment l'àrea a tallar. Busca a la capa "
"activa, l'àrea de la vora més àmplia possible que sigui del mateix color i "
"tot seguit l'escapça de la imatge."
"tot seguit l'escapça de la imatge, tal com si haguéssiu utilitzat l'eina "
"<link linkend=\"gimp-tool-crop\">Escapça</link>."
#: src/menus/image/autocrop.xml:29(para) src/menus/image/crop.xml:82(para)
msgid ""
......@@ -4995,7 +4996,7 @@ msgid ""
"How far the image's originally assigned ICC profile's channel encoding (\"TRC"
"\") is from the GIMP Precision channel encoding."
msgstr ""
"Com de lluny el codificador (\"TRC\") del canal del perfil ICC assignat "
"Com de lluny el codificador («TRC») del canal del perfil ICC assignat "
"originalment a la imatge es troba del codificador del canal de precisió del "
"GIMP."
......
......@@ -3476,7 +3476,7 @@ msgstr ""
#: src/menus/layer/alpha-selection-replace.xml:67(title)
msgid "Applying <quote>Alpha to Selection</quote>"
msgstr "Aplicació de <quote>Alfa a la selecció</quote>"
msgstr "Aplicació d'<quote>Alfa a la selecció</quote>"
#: src/menus/layer/alpha-selection-replace.xml:79(para)
msgid ""
......
......@@ -421,7 +421,7 @@ msgid ""
"keycombo>"
msgstr ""
"La drecera de teclat per defecte és <keycombo><keycap>Maj</keycap><keycap>Q</"
"keycap></keycombo>."
"keycap></keycombo>"
#: src/menus/select/by_color.xml:8(title)
msgid "By Color"
......@@ -1864,7 +1864,7 @@ msgstr ""
#: src/menus/select/border.xml:211(para)
msgid "Same selections filled with red."
msgstr "Les mateixes seleccions omplides amb vermell. "
msgstr "Les mateixes seleccions omplides amb vermell."
#: src/menus/select/invert.xml:10(title)
msgid "Invert"
......
......@@ -730,7 +730,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les imatges que creeu, esperem, les veurà molta gent en diferents sistemes. "
"La imatge es veurà molt bé en la vostra pantalla, però la podrien veure una "
"mica diferent persones amb deficiències visuals o en una pantalla amb una "
"mica diferents persones amb deficiències visuals o en una pantalla amb una "
"configuració diferent de la vostra. Fins i tot part de la informació podria "
"no ser visible."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment