Commit 994d801f authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent a8d19c19
Pipeline #205696 passed with stage
in 11 minutes and 25 seconds
......@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "Esquerra: origen"
#: src/filters/blur/gauss.xml:194(para)
#: src/filters/blur/median-blur.xml:130(para)
msgid "Middle: Median"
msgstr "Mig: mitjana"
msgstr "Mig: mediana"
#: src/filters/blur/gauss.xml:197(para)
#: src/filters/blur/median-blur.xml:133(para)
......@@ -731,8 +731,8 @@ msgid ""
"noise, especially salt and pepper noise, and delete scratches on photographs."
msgstr ""
"Mentre que el filtre Difuminació <quote>Gaussiana</quote> calcula la mitjana "
"dels píxels veïns, el filtre difuminació <quote>Mitjana</quote> calcula la "
"mitjana: <placeholder-1/> Aquest càlcul no crea un nou valor, i un píxel no "
"dels píxels veïns, el filtre difuminació <quote>Mediana</quote> calcula la "
"mediana: <placeholder-1/> Aquest càlcul no crea un nou valor, i un píxel no "
"representatiu del veïnatge no afectarà el resultat. Així doncs, el filtre "
"conserva les vores i els cantons rodons. S’utilitza per a reduir el soroll, "
"sobretot el soroll sal i pebre, i per eliminar ratllades de les fotografies."
......@@ -744,12 +744,12 @@ msgid ""
"guisubmenu><guimenuitem>Median Blur…</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Podeu trobar aquest filtre al menú <menuchoice><guimenu>Filtres</"
"guimenu><guisubmenu>Difumina</guisubmenu><guimenuitem>Difuminació Mitjana…</"
"guimenu><guisubmenu>Difumina</guisubmenu><guimenuitem>Difuminació mediana…</"
"guimenuitem></menuchoice>"
#: src/filters/blur/median-blur.xml:61(title)
msgid "<quote>Median</quote> filter parameters"
msgstr "Paràmetres del filtre <quote>Mitjana</quote>"
msgstr "Paràmetres del filtre <quote>Mediana</quote>"
#: src/filters/blur/median-blur.xml:82(guilabel)
msgid "Neighborhood"
......@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr ""
#: src/filters/blur/median-blur.xml:91(title)
msgid "<quote>Median</quote> Neighborhood"
msgstr "<quote>Mitjana</quote> del veïnatge"
msgstr "<quote>Mediana</quote> del veïnatge"
#: src/filters/blur/median-blur.xml:98(para)
msgid "Radius=3..........Left: Square"
......@@ -797,7 +797,7 @@ msgstr ""
#: src/filters/blur/median-blur.xml:119(title)
msgid "<quote>Median</quote> blur vs <quote>Gaussian</quote> blur"
msgstr ""
"Difuminació <quote>Mitjana</quote> vers difuminació <quote>Gaussiana</quote>"
"Difuminació <quote>Mediana</quote> vers difuminació <quote>Gaussiana</quote>"
#: src/filters/blur/median-blur.xml:139(para)
msgid "Increasing radius too much can create unwanted effects:"
......@@ -820,9 +820,9 @@ msgid ""
"the color components. Lower values shift the image toward darker tones and "
"higher values toward brighter ones."
msgstr ""
"Per defecte, el filtre Difuminació Mitjana troba el valor mitjà al veïnat de "
"Per defecte, el filtre Difuminació mediana troba el valor de la mediana al veïnat de "
"cada píxel. Malgrat el seu nom, el filtre pot trobar *qualsevol* percentil "
"arbitrari, no només la mitjana (és a dir, el 50è percentil). El paràmetre "
"arbitrari, no només la mediana (és a dir, el 50è percentil). El paràmetre "
"«Percentil» controla el percentil utilitzat per als components de color. "
"Valors menors canvien la imatge cap a tons més foscos i valors més alts cap "
"a colors més brillants."
......@@ -888,7 +888,7 @@ msgstr "Aquesta opció evita retallar i quantificar, però és més lenta."
#: src/filters/blur/median-blur.xml:255(title)
msgid "Using Median Blur"
msgstr "Utilitzant la Difuminació Mitjana"
msgstr "Utilitzant la Difuminació mediana"
#: src/filters/blur/median-blur.xml:258(term)
msgid "Reducing salt and pepper noise"
......@@ -1297,7 +1297,7 @@ msgstr ""
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:117(para)
msgid "Press <keycap>Ctrl</keycap> key to rotate by 15° steps."
msgstr "Premeu <keycap>Ctrl</keycap> per a girar amb passos de 15 °."
msgstr "Premeu <keycap>Ctrl</keycap> per a girar amb passos de 15°."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
......@@ -1691,68 +1691,9 @@ msgstr ""
msgid "Press <keycap>Ctrl</keycap> key to change direction by 15° steps."
msgstr ""
"Polseu la tecla <keycap>Ctrl</keycap> per a canviar la direcció amb passos "
"de 15 °."
"de 15°."
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.org"
#~ msgid ""
#~ "@@image: 'images/filters/examples/blur/pixelize-use.png'; "
#~ "md5=61d2dac915f99319849153ffb7a493d2"
#~ msgstr ""
#~ "@@image: 'images/filters/examples/blur/pixelize-use.png'; "
#~ "md5=61d2dac915f99319849153ffb7a493d2"
#~ msgid "Use the selection as input"
#~ msgstr "Usa la selecció com a entrada"
#~ msgid ""
#~ "If this option is selected, the filter uses pixels in selection only."
#~ msgstr ""
#~ "Si està seleccionada aquesta opció, el filtre només utilitzarà píxels de "
#~ "la selecció."
#~ msgid "Use the entire layer as input"
#~ msgstr "Ús de tota la capa com a entrada"
#~ msgid ""
#~ "If this option is selected, the filter uses pixels adjacent to the "
#~ "selection to create a more progressive border."
#~ msgstr ""
#~ "Si se selecciona aquesta opció, el filtre utilitzarà píxels adjacents a "
#~ "la selecció per crear una vora més progressiva."
#~ msgid "Left: selection only     Right: entire layer"
#~ msgstr "Esquerra: només selecció Dreta: capa completa"
#~ msgid "Use selection as input"
#~ msgstr "Ús de la selecció com a entrada"
#~ msgid "Explained in <xref linkend=\"gimp-filter-pixelize\"/>."
#~ msgstr "Explicat a <xref linkend=\"gimp-filter-pixelize\"/>."
#~ msgid "Use selection/entire layer as input"
#~ msgstr "Ús de la capa de la selecció/sencera com a entrada"
#~ msgid ""
#~ "<guilabel>None</guilabel>: default option: no FIR nor RLE filter is "
#~ "applied."
#~ msgstr ""
#~ "<guilabel>Cap</guilabel>: opció per defecte: no s'aplica cap filtre FIR o "
#~ "RLE."
#~ msgid ""
#~ "TODO. Not working. Should the output extent be clipped to the input "
#~ "extent."
#~ msgstr ""
#~ "PENDENT. No funciona. S'hauria de retallar l'extensió de sortida a "
#~ "l'extensió d'entrada."
#~ msgid ""
#~ "TODO. Not working. Filter works on selection if a selection exists, on "
#~ "the entire layer if there is no selection."
#~ msgstr ""
#~ "PENDENT. No funciona. El filtre funciona en la selecció si hi ha una "
#~ "selecció, en tota la capa si no hi ha cap selecció."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment