Commit 4529e99a authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 2f1984ab
Pipeline #228010 passed with stage
in 4 minutes and 38 seconds
......@@ -735,9 +735,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Desplaçar el punt final superior a l'esquerra i el punt final inferior a la "
"dreta és el mateix que desplaçar el lliscador blanc a l'esquerra i el "
"lliscador negre a la dreta a l'eina Nivells: tots els píxels en que el valor "
"lliscador negre a la dreta a l'eina Nivells: tots els píxels en què el valor "
"és superior al punt blanc (la part plana de la corba), emblanqueixen (més "
"acolorit / més opac segons el canal seleccionat). Tots els píxels en que el "
"acolorit / més opac segons el canal seleccionat). Tots els píxels en què el "
"valor és menys que el punt negre (la part més inferior de la corba "
"aplanada), ennegreixen (negre / completament transparent). Els píxels "
"corresponents als punts de la corba que s'han mogut amunt, es fan més clars. "
......@@ -1858,7 +1858,7 @@ msgid ""
"menuchoice>,"
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta eina des del menú <menuchoice><guimenu>Colors</"
"guimenu><guimenuitem>Llindar…</guimenuitem></menuchoice>."
"guimenu><guimenuitem>Llindar…</guimenuitem></menuchoice>,"
#: src/menus/colors/threshold.xml:58(para)
msgid ""
......@@ -1911,8 +1911,8 @@ msgid ""
"<guilabel>Export Settings to File</guilabel>, and gives you access to the "
"Manage Save Settings dialog:"
msgstr ""
"el que us permet <guilabel>Importar les configuracions des del fitxer </"
"guilabel> o <guilabel> Exportar-les al fitxer </guilabel>, també us dóna "
"el que us permet <guilabel>Importa les configuracions actuals des d'un fitxer...</"
"guilabel> o <guilabel>Exporta les configuracions a un fitxer</guilabel>, també us dóna "
"accés al diàleg de Configuració de Gestió i Desa:"
#: src/menus/colors/threshold.xml:117(title)
......@@ -2165,7 +2165,7 @@ msgstr "Redueix la saturació"
#: src/menus/colors/hot.xml:84(para)
msgid "<guilabel>Blacken</guilabel>: this will turn hot pixels to black."
msgstr ""
"<guilabel>Ennegrir</guilabel>: això converteix els píxels càlids en negre."
"<guilabel>Ennegreix</guilabel>: això converteix els píxels càlids en negre."
#: src/menus/colors/hot.xml:93(term)
msgid "Create a new layer"
......@@ -2780,7 +2780,7 @@ msgstr ""
"Canal de valor seleccionat. El lliscador negre s'ha mogut a 63 i el "
"lliscador blanc a 189. L'Histograma mostra la compressió de píxels. Cap "
"píxel és inferior a 63 i cap píxel és superior a 189. A la imatge, les "
"Ombres són més clares i els Ressaltats més foscos: el contrast es redueix"
"Ombres són més clares i els Ressaltats més foscos: el contrast es redueix."
#: src/menus/colors/levels.xml:367(term)
msgid "All Channels"
......@@ -2866,7 +2866,7 @@ msgid ""
"it has a Tool Option Dialog under the Toolbox."
msgstr ""
"Encara que aquesta eina no hi és per defecte a la caixa d'eines (consulteu "
"<xref linkend=\"gimp-prefs-toolbox\"/> per si la voleu afegir), tot i així "
"<xref linkend=\"gimp-prefs-toolbox\"/> per si la voleu afegir), tot i això "
"té un diàleg d'opcions de l'eina a la caixa d'eines."
#: src/menus/colors/levels.xml:502(term)
......@@ -3475,8 +3475,8 @@ msgstr ""
"marcada, el punter del ratolí s'acompanya d'un quadrat que delimita una "
"mostra de píxels que determina un <quote>color</quote> de mostra fusionat. "
"Podeu ajustar la mida del quadrat directament en la caixa de text, o bé "
"mitjançant els caps de fletxa, o les tecles del teclat <keycap>Puja</keycap> "
"i <keycap>Baixa</keycap>."
"mitjançant els caps de fletxa, o les tecles del teclat <keycap>Fletxa amunt</keycap> "
"i <keycap>Fletxa avall</keycap>."
#: src/menus/colors/colortoalpha.xml:80(para)
msgid ""
......@@ -3846,7 +3846,7 @@ msgid ""
"The Preview option enable rendering of all changes immediately on canvas."
msgstr ""
"L'opció previsualització permet mostrar immediatament tots els canvis en el "
"llenç"
"llenç."
#: src/menus/colors/colorize.xml:138(term)
msgid "Split view"
......
......@@ -1058,7 +1058,7 @@ msgstr ""
"Aquesta funció és interessant quan s'utilitza l'eina llindar. Es poden "
"realitzar operacions en un canal en particular, com tallar, enganxar o moure "
"les seleccions en un canal RGB. També es pot utilitzar una capa d'escala de "
"grisos com a selecció o màscara per desar-la en un canal (Fer click dret&gt; "
"grisos com a selecció o màscara per desar-la en un canal (Fer clic dret&gt; "
"Selecciona&gt; Desa en un canal)."
#: src/menus/colors/components/decompose.xml:156(term)
......
......@@ -457,7 +457,7 @@ msgid ""
"whereas a bucket size of 16 will produce 16 buckets."
msgstr ""
"La <guilabel>Mida del receptacle</guilabel> us permet controlar el nombre de "
"valors considerats similars i que es compten en el mateix<quote>receptacle</"
"valors considerats similars i que es compten en el mateix <quote>receptacle</"
"quote>. Una mida més gran produirà menys receptacles i, per tant, menys "
"files al fitxer exportat. Per exemple, una mida de receptacle 1 produirà 256 "
"receptacles, mentre que una mida de receptacle 16 produirà 16 receptacles."
......
......@@ -408,7 +408,7 @@ msgid ""
"This function fills all areas delimited by the path from the origine to the "
"end"
msgstr ""
"Aquesta funció emplena totes les àrees delimitades pel camí des l'origen "
"Aquesta funció emplena totes les àrees delimitades pel camí des de l'origen "
"al fi"
#: src/menus/edit/fill-path.xml:23(title)
......@@ -743,7 +743,7 @@ msgstr ""
#: src/menus/edit/units.xml:79(para)
msgid "<emphasis>Factor</emphasis>: How many units make up an inch."
msgstr "<emphasis>Factor</emphasis>: El nombre dunitats que fan una polzada."
msgstr "<emphasis>Factor</emphasis>: El nombre d'unitats que fan una polzada."
#: src/menus/edit/units.xml:85(para)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment