Commit 4006452c authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fix Catalan translation

parent 38b11f60
Pipeline #215809 passed with stage
in 4 minutes and 4 seconds
......@@ -1008,7 +1008,7 @@ msgid ""
"detail. Values are from 0.0 to 1000.0"
msgstr ""
"Amb aquest paràmetre, es pot establir la iteració, la repetició i el detall "
"del fractal. Els valors van del 0.0 al 1000.0."
"del fractal. Els valors van del 0.0 al 1000.0"
#: src/filters/render/fractalexplorer.xml:164(term)
msgid "CX"
......@@ -1308,7 +1308,7 @@ msgid ""
"filter."
msgstr ""
"Aquest filtre és més simple que el filtre antic <xref linkend=\"plug-in-grid"
"\"/>"
"\"/>."
#: src/filters/render/grid.xml:58(para)
msgid ""
......@@ -3140,7 +3140,7 @@ msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge."
msgstr ""
"Distància en que es troba el forat del centre de l'engranatge mòbil. 100% "
"Distància en què es troba el forat del centre de l'engranatge mòbil. 100% "
"significa que el forat es troba a la vora de l'engranatge."
#: src/filters/render/spyrogimp.xml:295(para)
......@@ -3402,7 +3402,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si canvieu la configuració d'una eina i canvieu el color o canvieu la "
"selecció (és a dir, qualsevol configuració fora del connector que afecti el "
"patró), premeu aquesta opció per a previsionar l'aspecte del patró."
"patró), premeu aquesta opció per a previsualitzar l'aspecte del patró."
#: src/filters/render/spyrogimp.xml:563(para)
msgid "Resets the dialog to its default options."
......@@ -4004,7 +4004,7 @@ msgstr ""
#: src/filters/render/ifsfractal.xml:391(title)
msgid "Tutorial Step 4"
msgstr "4rt pas del tutorial"
msgstr "4t pas del tutorial"
#: src/filters/render/ifsfractal.xml:398(para)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment