Commit 3a5ab92d authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 38dde1e8
Pipeline #247801 passed with stage
in 12 minutes and 30 seconds
......@@ -5767,7 +5767,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu crear degradats <emphasis>personalitzats</emphasis> nous, usant "
"l'<link linkend=\"gimp-gradient-editor-dialog\">Editor de degradats</link>. "
"No podeu modificar els degradats que vénen amb el <acronym>GIMP</acronym>, "
"No podeu modificar els degradats que venen amb el <acronym>GIMP</acronym>, "
"però podeu duplicar-los o crear-ne de nous, i després editar-los."
#: src/concepts/gradients.xml:212(para)
......@@ -8328,7 +8328,7 @@ msgstr ""
"extensiu de <quote>connectors (plug-ins)</quote>, que són programes externs "
"que interactuen molt a prop del <acronym>GIMP</acronym>, i tenen la "
"capacitat de manipular imatges i altres objectes del <acronym>GIMP</acronym> "
"de maneres molt sofisticades. Molts connectors importants vénen empaquetats "
"de maneres molt sofisticades. Molts connectors importants venen empaquetats "
"amb el <acronym>GIMP</acronym>, però també n'hi ha molts disponibles per "
"altres mitjans. De fet, l'habilitat d'escriure connectors (i scripts) és la "
"manera més fàcil que tenen les persones que no són en l'equip de "
......@@ -10352,7 +10352,7 @@ msgid ""
"the next section if you want to learn more about how to make scripts."
msgstr ""
"Recordeu que podeu fer una gran quantitat de coses amb l'Script-Fu. Els "
"scripts que vénen amb el <acronym>GIMP</acronym> poden ser molt útils, però "
"scripts que venen amb el <acronym>GIMP</acronym> poden ser molt útils, però "
"també poden servir com a models per aprendre Script-Fu, o almenys com una "
"plantilla per a escriure un script propi. Si voleu aprendre més sobre com "
"fer scripts consulteu el tutorial de Script-Fu en la secció següent."
......@@ -10392,7 +10392,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El que té de bo Script-Fu és que podeu compartir els scripts amb els vostres "
"amics del <acronym>GIMP</acronym>. Amb el <acronym>GIMP</acronym> hi ha "
"molts scripts que vénen per defecte, però també n'hi ha una vasta quantitat "
"molts scripts que venen per defecte, però també n'hi ha una vasta quantitat "
"que estan disponibles per descarregar a Internet."
#: src/concepts/script-fu.xml:71(para)
......
......@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr ""
"Aquest radi s'utilitza per a <link linkend=\"plug-in-gauss\">difuminar</"
"link> l'alfa abans que el <link linkend=\"plug-in-edge\">detector de vores</"
"link> seleccioni l'àrea per omplir amb un patró. Això és perquè un valor alt "
"dóna un patró ample però borrós:"
"dona un patró ample però borrós:"
#: src/filters/alpha-to-logo/3d-outline.xml:148(title)
msgid "Outline blur radius example"
......
......@@ -1656,7 +1656,7 @@ msgid ""
"greater than 255 are set to 255):"
msgstr ""
"Aquesta opció fa que els costats de la vora s'acoloreixin de forma diferent "
"i dóna a la imatge una aparença de relleu. El color del costat de la vora es "
"i dona a la imatge una aparença de relleu. El color del costat de la vora es "
"calcula per a cada component del color vermell, verd i blau <placeholder-1/"
">, de la <quote>mitjana</quote> del color de la vora. Un valor de menys de 0 "
"serà 0, els valors majors de 255 seran 255):"
......
......@@ -283,7 +283,7 @@ msgstr ""
"El valor del centre del píxel serà reemplaçat per la mitjana dels valors "
"dels 7 hexàgons, però els 7 valors estaran classificats per la mida, la més "
"alta i la més baixa en són excloses del càlcul. Això implica que un valor "
"<parameter>Alfa</parameter> de 0.0 dóna el mateix resultat que una "
"<parameter>Alfa</parameter> de 0.0 dona el mateix resultat que una "
"convolució normal (per exemple, una mitjana o un filtre suavitzador), on el "
"Radi determinarà la força del filtre. Un bon valor per començar el filtratge "
"seria: l'alfa a 0.0 i el radi a 0.55. Per un efecte més evident, proveu "
......
......@@ -353,7 +353,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El resultat del càlcul anterior es dividirà per aquest divisor. Difícilment "
"s'utilitzarà 1, que permet un resultat sense canvis, i 9 o 25, segons la "
"mida de la matriu, que dóna la mitjana dels valors del píxel."
"mida de la matriu, que dona la mitjana dels valors del píxel."
#: src/filters/generic/convol-matrix.xml:120(guilabel)
msgid "Offset"
......@@ -615,7 +615,7 @@ msgstr "El mapa d’altura"
#: src/filters/generic/normal-map.xml:49(para)
msgid "Filter applied with default options, giving the Normal Map"
msgstr "Filtre aplicat amb opcions predeterminades, dóna el Mapa normal"
msgstr "Filtre aplicat amb opcions predeterminades, dona el Mapa normal"
#: src/filters/generic/normal-map.xml:27(para)
msgid ""
......
......@@ -813,7 +813,7 @@ msgid ""
"interpolation method may change the color of the shadow in some areas. "
"<guilabel>Linear</guilabel> is a good choice."
msgstr ""
"Aquesta llista desplegable dóna l'opció d'<link linkend=\"glossary-"
"Aquesta llista desplegable dona l'opció d'<link linkend=\"glossary-"
"interpolation\">interpolació</link> utilitzat quan es transforma la capa de "
"l'ombra, per exemple, girada per l'angle especificat. Si no se'n tria "
"<guilabel>Cap</guilabel> normalment provocarà un efecte dentat. És una bona "
......@@ -1841,7 +1841,7 @@ msgid ""
"Gives to all central pixels the luminosity of the brightest pixel, resulting "
"in increasing the whole sparkle luminosity."
msgstr ""
"Dóna a tots els píxels centrals la lluminositat del píxel més brillant, "
"Dona a tots els píxels centrals la lluminositat del píxel més brillant, "
"augmentant tota la lluminositat de l'espurna."
#: src/filters/light-and-shadow/sparkle.xml:184(term)
......
......@@ -6251,7 +6251,7 @@ msgstr "Softcatalà - www.softcatala.cat"
#~ "colors. <quote>Distorted</quote> creates a more distorted interference "
#~ "between the two colors than <quote>Ideal</quote>."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta opció dóna un control addicional a la interacció entre els dos "
#~ "Aquesta opció dona un control addicional a la interacció entre els dos "
#~ "colors. L'opció <quote>Distorsionat</quote> crea una distorsió entre els "
#~ "dos colors superior a l'opció <quote>Ideal</quote>."
......
......@@ -639,7 +639,7 @@ msgid ""
"help pop-up gives you some information about each function,"
msgstr ""
"a la dreta es mostra una icona vertical; el seu ús és obvi, però una ajuda "
"emergent dóna informació sobre cada funció,"
"emergent dona informació sobre cada funció,"
#: src/filters/web/imagemap.xml:90(para)
msgid ""
......
......@@ -786,8 +786,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"El negre emblanqueix (de color / totalment opac). El blanc ennegreix (negre, "
"totalment transparent). Tots els píxels adopten el color complementari. Per "
"què això? Perquè restant els valors del canal del 255 dóna el color "
"complementari. Per exemple: un cel blau 19; 197; 248 dóna 255-19; 255-197; "
"què això? Perquè restant els valors del canal del 255 dona el color "
"complementari. Per exemple: un cel blau 19; 197; 248 dona 255-19; 255-197; "
"255-248 = 236; 58; 7, un color vermell brillant."
#: src/menus/colors/curves.xml:445(title)
......@@ -978,7 +978,7 @@ msgstr "El submenú <quote>Components</quote>"
#: src/menus/colors/components.xml:11(para) src/menus/colors/map.xml:15(para)
#: src/menus/colors/info.xml:11(para)
msgid "This command leads to the following submenu"
msgstr "Aquesta ordre dóna accés al següent submenú"
msgstr "Aquesta ordre dona accés al següent submenú"
#: src/menus/colors/components.xml:13(title)
msgid "The <quote>Components</quote> submenu"
......@@ -1085,7 +1085,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tingueu en compte que el to i la saturació es poden distorsionar una mica "
"quan s'aplica dues vegades aquest filtre en colors amb una lluminositat alta "
"(per exemple, HSV 102°,100%, 98%, un verd clar, dóna HSV 96°, 100%, 2% "
"(per exemple, HSV 102°,100%, 98%, un verd clar, dona HSV 96°, 100%, 2% "
"després d'una primera aplicació d'aquest filtre, i 96°, 100%, 98% després de "
"la segona aplicació). Per tant, no espereu poder aplicar aquest filtre dues "
"vegades seguides i tornar a l'estat inicial de la imatge."
......@@ -1516,7 +1516,7 @@ msgstr "Escala"
#: src/menus/colors/saturation.xml:61(para)
msgid "This option gives more or less saturation."
msgstr "Aquesta opció dóna més o menys saturació."
msgstr "Aquesta opció dona més o menys saturació."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
......@@ -1912,7 +1912,7 @@ msgid ""
"Manage Save Settings dialog:"
msgstr ""
"el que us permet <guilabel>Importa les configuracions actuals des d'un fitxer...</"
"guilabel> o <guilabel>Exporta les configuracions a un fitxer</guilabel>, també us dóna "
"guilabel> o <guilabel>Exporta les configuracions a un fitxer</guilabel>, també us dona "
"accés al diàleg de Configuració de Gestió i Desa:"
#: src/menus/colors/threshold.xml:117(title)
......
......@@ -131,7 +131,7 @@ msgid ""
"Histogram stretching creates gaps between pixel columns giving it a striped "
"look: colors that occur frequently are stretched."
msgstr ""
"L'ampliació de l'histograma crea buits entre les columnes de píxels, li dóna "
"L'ampliació de l'histograma crea buits entre les columnes de píxels, li dona "
"un aspecte ratllat: els colors que hi són més freqüentment s'estenen."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
......
......@@ -354,7 +354,7 @@ msgid ""
"The 21%, 72%, 7% settings give you the same gray luminosity (Value) as the "
"Grayscale command in Image/Mode. (They were 30%, 59%, 11% in v2.2)."
msgstr ""
"La regulació del 21%, 72%, 7% dóna la mateixa lluminositat (valor) de grisos "
"La regulació del 21%, 72%, 7% dona la mateixa lluminositat (valor) de grisos "
"que en l'ordre escala de grisos del menú Imatge/Mode (En el GIMP 2 .2 eren "
"del 30%, 59%, 11%)."
......@@ -435,7 +435,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Es mostren els valors RGB dels píxels dels quadrats en vermell, verd, blau, "
"i gris. El rectangle negre és especial, perquè el negre (0; 0; 0) no li "
"afecta l'ordre (0 multiplicat per qualsevol percentatge sempre dóna 0). El "
"afecta l'ordre (0 multiplicat per qualsevol percentatge sempre dona 0). El "
"resultat no pot excedir de 255 ni ser negatiu."
#: src/menus/colors/components/channel-mixer.xml:192(title)
......
......@@ -176,7 +176,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"La <guilabel>mida del pot de pintura</guilabel> permet controlar el nombre "
"de colors similars del mateix pot. Una mida baixa del pot (és a dir, un gran "
"nombre de pots) dóna una millor precisió en el càlcul de la mitjana de "
"nombre de pots) dona una millor precisió en el càlcul de la mitjana de "
"color. Recordeu que una millor precisió no significa necessàriament millors "
"resultats (mireu l'exemple de sota)."
......
......@@ -771,7 +771,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El GIMP: 16-32 bits per a suport de canal està disponible. Ara podeu "
"treballar amb molta més informació i detalls en el color de les vostres "
"imatges. Aquest suport bàsicament dóna la possibilitat de crear transicions "
"imatges. Aquest suport bàsicament dona la possibilitat de crear transicions "
"de color súper-suaus a la imatge. La propera millora serà editar amb el GIMP "
"<emphasis>directament</emphasis> els fitxers RAW, ja que hi ha prou espai de "
"color per a recuperar tots els detalls emmagatzemats dins d'un fitxer RAW, tot "
......
......@@ -789,7 +789,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Editor de selecció</guimenuitem> mostra la finestra del "
"diàleg <quote>Editor de selecció</quote>. Aquest diàleg mostra la selecció "
"activa en la imatge actual i dóna un accés fàcil a les ordres relacionades "
"activa en la imatge actual i dona un accés fàcil a les ordres relacionades "
"amb la selecció. En realitat no té per objecte editar les seleccions "
"directament, però si treballeu sobre una selecció, és còmode tenir a mà "
"totes les ordres relacionades, és més fàcil fer clic sobre un botó que "
......
......@@ -2045,7 +2045,7 @@ msgid ""
"marked with a large dot."
msgstr ""
"Amb aquestes ordres podeu seleccionar un dels nivells d'ampliació "
"preconfigurats. Cada una de les etiquetes del menú dóna una ràtio, així com "
"preconfigurats. Cada una de les etiquetes del menú dona una ràtio, així com "
"un valor de percentatge. Tingueu en compte que cada nivell d'ampliació "
"preconfigurat té la seva pròpia drecera de teclat. L'ampliació actual es "
"marca amb un punt gran."
......
......@@ -2215,7 +2215,7 @@ msgid ""
"pixels in a selection."
msgstr ""
"No es poden mesurar directament superfícies però podeu utilitzar l'<link "
"linkend=\"gimp-histogram-dialog\">Histograma</link> que dóna el nombre de "
"linkend=\"gimp-histogram-dialog\">Histograma</link> que dona el nombre de "
"píxels d'una selecció."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
......@@ -2984,7 +2984,7 @@ msgid ""
"an exact magnification level from this menu."
msgstr ""
"L'eina lupa no és l'única manera d'acostar o allunyar una imatge. El <link "
"linkend=\"gimp-view-zoom\">Menú ampliació</link> dóna accés a diverses "
"linkend=\"gimp-view-zoom\">Menú ampliació</link> dona accés a diverses "
"funcions per obtenir un nivell d'ampliació específic."
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
......
......@@ -202,7 +202,7 @@ msgid ""
"Manage Save Settings dialog:"
msgstr ""
"que permet <guilabel>Importa les configuracions des d'un fitxer</guilabel> o "
"<guilabel>Exporta les configuracions a un fitxer</guilabel> i dóna accés al diàleg de "
"<guilabel>Exporta les configuracions a un fitxer</guilabel> i dona accés al diàleg de "
"paràmetres desats de la gestió:"
#: src/toolbox/color/colorize.xml:114(title)
......
......@@ -1428,7 +1428,7 @@ msgid ""
"<guilabel>Hard edge</guilabel>: this option gives a hard contour to the "
"cloned area."
msgstr ""
"<guilabel>Vora dura</guilabel>: aquesta opció dóna un contorn dur a l'àrea "
"<guilabel>Vora dura</guilabel>: aquesta opció dona un contorn dur a l'àrea "
"clonada."
#: src/toolbox/paint/perspective-clone.xml:138(term)
......@@ -3815,7 +3815,7 @@ msgid ""
"<guilabel>Hard edge</guilabel>: this option gives a hard contour to the "
"healed area."
msgstr ""
"<guilabel>Vora dura</guilabel>: aquesta opció dóna un contorn dur a la zona "
"<guilabel>Vora dura</guilabel>: aquesta opció dona un contorn dur a la zona "
"clonada."
#: src/toolbox/paint/heal.xml:149(para)
......@@ -4039,7 +4039,7 @@ msgid ""
"<guilabel>Hard edge</guilabel>: this option gives a hard contour to the "
"smudged area."
msgstr ""
"<guilabel>Vora dura</guilabel>: aquesta opció dóna un contorn dur a la zona "
"<guilabel>Vora dura</guilabel>: aquesta opció dona un contorn dur a la zona "
"empastifada."
#: src/toolbox/paint/smudge.xml:161(para)
......
......@@ -1267,7 +1267,7 @@ msgid ""
"Pressing both keys combines the two effects, giving you a circular selection "
"centered on your starting point."
msgstr ""
"Prémer ambdues tecles combina els dos efectes, dóna una selecció circular "
"Prémer ambdues tecles combina els dos efectes, dona una selecció circular "
"centrada al punt inicial."
#: src/toolbox/selection/ellipse.xml:153(title)
......
......@@ -388,7 +388,7 @@ msgid ""
"<quote>Bicubic</quote>."
msgstr ""
"El color de cada píxel es calcula utilitzant el color mig de vuit píxels "
"veïns en la imatge original. Això normalment dóna un bon resultat, però li "
"veïns en la imatge original. Això normalment dona un bon resultat, però li "
"cal més temps. De vegades aquest mètode se l'anomena <quote>Bicúbic</quote>."
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:186(term)
......
......@@ -2520,7 +2520,7 @@ msgstr ""
"Els segments poden ser rectes o corbats. Un camí es diu <quote>poligonal</"
"quote> si tots els segments són rectes. Un segment del camí nou sempre es "
"crea recte, perquè les nanses dels punts d'ancoratge estan damunt dels punts "
"d'ancoratge, això dóna nanses de longitud zero, que produeixen segments de "
"d'ancoratge, això dona nanses de longitud zero, que produeixen segments de "
"línies rectes. Si moveu una nansa cap a fora d'un punt d'ancoratge farà que "
"el segment es corbi."
......@@ -5671,7 +5671,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Malgrat els sofisticats sistemes de control d'exposició, sovint les "
"fotografies fetes amb càmeres digitals surten sobreexposades o subexposades, "
"o amb dominants de color. El GIMP dóna una varietat d'eines per a corregir "
"o amb dominants de color. El GIMP dona una varietat d'eines per a corregir "
"colors, que van des d'eines automatitzades que s'executen fent un sol clic "
"fins a eines molt complexes que proporcionen molts paràmetres de control. "
"Començarem per les més senzilles."
......@@ -6366,7 +6366,7 @@ msgstr ""
"Consulteu l'<link linkend=\"gimp-tool-clone\">Ajuda de l'eina clona</link> "
"per a més detalls. Clonar és més un art que una ciència i com més practiqueu "
"més bons resultats obtindreu. Al principi sembla impossible produir res "
"excepte taques lletges, però la persistència dóna els seus fruits."
"excepte taques lletges, però la persistència dona els seus fruits."
#: src/using/photography.xml:626(para)
msgid ""
......@@ -6924,7 +6924,7 @@ msgid ""
"and see if the layer you are trying to act on is active (i.e., darkened) and "
"has an eye symbol to the left of it. If not, this is your problem."
msgstr ""
"<emphasis>Com explicar-ho:</emphasis> el diàleg de capes dóna la "
"<emphasis>Com explicar-ho:</emphasis> el diàleg de capes dona la "
"possibilitat de commutar la visibilitat de cada capa. Observeu el diàleg de "
"les capes, i mireu si la capa sobre la qual voleu actuar està activa (per "
"exemple, enfosquida) i si té un símbol d'ull a l'esquerra. Si aquestes "
......@@ -8820,7 +8820,7 @@ msgstr ""
"el moment de l'ús del pinzell. Les capes ja estan en ordre però s'ha "
"d'entendre de forma més general com posar-les en ordre. Hi ha dos mètodes "
"per fer-ho. El primer és matemàtic: el GIMP divideix primer les 16 capes per "
"4; això dóna 4 grups de 4 capes per a la primera dimensió. Cada grup "
"4; això dona 4 grups de 4 capes per a la primera dimensió. Cada grup "
"representa una direcció del pinzell. Llavors, una altra divisió per 2; això "
"dóna 8 grups de 2 capes per a la segona dimensió: cada grup representa "
"l'alternança E/D. Una altra divisió per 2 per a la tercera dimensió per "
......
......@@ -1246,7 +1246,7 @@ msgid ""
"These options are self-explanatory and pop-up helps give some more "
"information."
msgstr ""
"Aquestes opcions són auto explicatives i l'etiqueta emergent ens dóna més "
"Aquestes opcions són auto explicatives i l'etiqueta emergent ens dona més "
"informació."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment