Commit 23a1d758 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to catalan translation

parent 973acbd8
Pipeline #214950 passed with stage
in 4 minutes and 13 seconds
......@@ -7572,7 +7572,7 @@ msgstr "GHOSTSCRIPT"
#: src/appendix/bibliography.xml:301(title)
msgid "Ghostscript project page on Sourceforge.net"
msgstr "Ghostscript project page on Sourceforge.net"
msgstr "Pàgina del projecte Ghostscript a Sourceforge.net"
#: src/appendix/bibliography.xml:303(ulink)
msgid "http://sourceforge.net/projects/ghostscript"
......@@ -7748,7 +7748,7 @@ msgstr "GTHUMB"
#: src/appendix/bibliography.xml:452(title)
msgid "gThumb - An Image Viewer and Browser for the GNOME Desktop"
msgstr "gThumb - An Image Viewer and Browser for the GNOME Desktop"
msgstr "gThumb - Un visualitzador d'imatges i navegador per a l'escriptori GNOME"
#: src/appendix/bibliography.xml:456(ulink)
msgid "https://wiki.gnome.org/Apps/gthumb"
......
......@@ -5908,9 +5908,8 @@ msgid ""
"with its name and size. Clicking on a row in the list sets that pattern as "
"GIMP's current pattern, just as it does in the grid view."
msgstr ""
"Els patrons estan disposats en la llista, cada un amb el seu nom i la mida. "
"En fer clic sobre un rengle, se selecciona el patró, igual que en el mode "
"graella."
"En aquesta vista, en lloc d'una graella, veureu una llista de patrons, cadascun etiquetat amb el seu nom i la mida. "
"En fer clic a una fila de la llista s'estableix aquest patró com a patró actual del GIMP, tal com es fa a la vista de graella."
#: src/dialogs/patterns-dialog.xml:185(para)
msgid ""
......@@ -5947,8 +5946,11 @@ msgid ""
"<filename>patterns</filename> directory; you can only remove patterns that "
"you have added to folders where you have write permission."
msgstr ""
"Aquest botó elimina el patró de la paleta i del disc dur. Es refereix només "
"als patrons creats per l'usuari, els que no han estat subministrats pel GIMP."
"En prémer aquest botó s'elimina el patró de la llista i es fa que el fitxer que "
"el representa sigui esborrat del disc. Tingueu en compte que no podeu eliminar cap "
"dels patrons que es proporcionen amb el GIMP i estan instal·lats al directori del sistema "
"<filename>patterns</nomdefitxer>; només podeu eliminar patrons que "
"heu afegit a les carpetes on teniu permís d'escriptura."
#: src/dialogs/patterns-dialog.xml:227(phrase)
msgid "Refresh Patterns"
......
......@@ -2577,7 +2577,8 @@ msgstr "Justificat"
msgid ""
"Causes the text to be justified according to any of four rules selectable "
"from the associated icons."
msgstr "Hi ha quatre botons que permeten triar com es justificarà el text."
msgstr "Fa que el text estigui justificat d'acord amb qualsevol de les quatre regles "
"seleccionables de les icones associades."
#: src/toolbox/text.xml:239(term) src/toolbox/text.xml:242(primary)
msgid "Indent"
......@@ -2968,8 +2969,8 @@ msgid ""
"The two available tool toggles are used for changing the zoom direction "
"between zooming in and zooming out."
msgstr ""
"Podeu canviar la direcció de l'eina, la que amplia i la que redueix la "
"imatge."
"Els dos commutadors d'eina disponibles s'utilitzen per canviar la direcció "
"de l'eina, entre la que amplia i la que redueix la imatge."
#: src/toolbox/zoom.xml:135(title)
msgid "Zoom menu"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment