Commit 07a5c9a9 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent aa38e35c
Pipeline #215069 passed with stage
in 3 minutes and 52 seconds
......@@ -9817,7 +9817,7 @@ msgid ""
"part of the layer:"
msgstr ""
"Evidentment, podeu afegir una màscara de capa a una capa del grup per "
"ocultar una part de la capa."
"ocultar una part de la capa:"
#: src/concepts/layer-groups.xml:300(para)
msgid "We added a white (Full opacity) layer mask to the triangle layer."
......
......@@ -176,7 +176,7 @@ msgstr "Mostra la distància des de l'origen, en polzades."
#: src/dialogs/pointer-dialog.xml:97(term)
msgid "Pointer Bounding Box"
msgstr "Capsa contenidora del punter"
msgstr "Caixa contenidora del punter"
#: src/dialogs/pointer-dialog.xml:99(para)
msgid ""
......@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr ""
"Aquesta informació s'activa quan hi ha una selecció. La X i la Y són les "
"coordenades del cantó superior esquerra del marc rectangular que delimita "
"seleccions rectangulars i el·líptiques. La H i la W són l'alçada i l'amplada "
"d'aquesta capsa."
"d'aquesta caixa."
#: src/dialogs/pointer-dialog.xml:105(para)
msgid ""
......@@ -3963,7 +3963,7 @@ msgstr ""
"opcions utilitzades prèviament prement la tecla <keycap>Maj</keycap>). "
"Aquest canal nou és una màscara del canal (una Màscara de selecció) aplicada "
"sobre la imatge. Consulteu <link linkend=\"gimp-channel-mask\">màscara de "
"selecció</link>."
"selecció</link>"
#: src/dialogs/channel-dialog.xml:373(phrase)
#: src/dialogs/channel-menu.xml:41(guilabel)
......@@ -5100,7 +5100,7 @@ msgid ""
"<guilabel>Invert mask</guilabel> : This checkbox allows you to invert : "
"black turns to white and white turns to black."
msgstr ""
"<guilabel>Inverteix la màscara</guilabel>: aquesta casella us permet "
"<guilabel>Inverteix la màscara</guilabel>: aquesta casella de selecció us permet "
"invertir la màscara: el negre esdevé blanc i el blanc esdevé negre."
#: src/dialogs/layer-mask.xml:102(para)
......@@ -6373,9 +6373,9 @@ msgid ""
"colors from the active image, you're able to pick colors from the entire "
"screen."
msgstr ""
"A diferència de l'eina pipeta que permet treure una mostra de color de la "
"imatge activa, el selector pipeta permet recollir mostres de color a "
"qualsevol lloc de la pantalla."
"El selector de color té un comportament completament diferent que l'"
"<link linkend=\"gimp-tool-color-picker\">eina de selecció de color</link>. "
"En lloc d'esarcollir els colors de la imatge activa, podeu triar colors de tota la pantalla."
#: src/dialogs/color-dialog.xml:256(term)
msgid "HTML Notation"
......
......@@ -3562,7 +3562,7 @@ msgstr "Pestanya General"
#: src/filters/artistic/GIMPressionist.xml:653(title)
msgid "<quote>General</quote> tab options"
msgstr "Opcions de la pestanya <quote>General</quote> "
msgstr "Opcions de la pestanya <quote>General</quote>"
#: src/filters/artistic/GIMPressionist.xml:661(para)
msgid ""
......
......@@ -367,7 +367,7 @@ msgid ""
"shifted. Image-1 area is increased."
msgstr ""
"<emphasis>Escala 1</emphasis> reduïda a 0.056 : el límit es desplaça. "
"Augmenta l'àrea de la imatge-1. "
"Augmenta l'àrea de la imatge-1."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
......
......@@ -2259,7 +2259,7 @@ msgstr ""
#: src/filters/light-and-shadow/gflare.xml:305(term)
msgid "Second Flare Paint Options"
msgstr "Opcions de dibuix per les lluentors secundàries:"
msgstr "Opcions de dibuix per les lluentors secundàries"
#: src/filters/light-and-shadow/gflare.xml:317(title)
msgid "Glow"
......@@ -2497,7 +2497,7 @@ msgid ""
"alpha channel. This 3D effect is achieved by"
msgstr ""
"Aquest filtre afegeix un efecte translúcid subtil 3D a la regió o canal alfa "
"seleccionat. L'efecte 3D s'aconsegueix:"
"seleccionat. L'efecte 3D s'aconsegueix per"
#: src/filters/light-and-shadow/xach-effect.xml:50(para)
msgid ""
......
......@@ -314,7 +314,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>Curves…</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Hi podeu accedir a través del menú <menuchoice><guimenu>Colors</"
"guimenu><guimenuitem>Corbes…</guimenuitem></menuchoice>"
"guimenu><guimenuitem>Corbes…</guimenuitem></menuchoice>."
#: src/menus/colors/curves.xml:40(para)
msgid ""
......@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr ""
#: src/menus/colors/curves.xml:208(para)
msgid "Click-and-drag the point."
msgstr "Feu clic i arrossegueu el punt"
msgstr "Feu clic i arrossegueu el punt."
#: src/menus/colors/curves.xml:213(para)
msgid ""
......@@ -2024,7 +2024,7 @@ msgid ""
"we must remove."
msgstr ""
"Tenim el millor contorn per a la nostra flor. Hi ha diversos objectes "
"vermells que hem de treure"
"vermells que hem de treure."
#: src/menus/colors/threshold.xml:228(para)
msgid ""
......@@ -2218,7 +2218,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>Color Balance…</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Podeu accedir al Balanç de color a través de <menuchoice><guimenu>Colors</"
"guimenu><guimenuitem>Equilibri de color…</guimenuitem></menuchoice>."
"guimenu><guimenuitem>Equilibri de color…</guimenuitem></menuchoice>"
#: src/menus/colors/color-balance.xml:41(title)
msgid "Color Balance options"
......@@ -2472,7 +2472,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>Levels…</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Hi podeu accedir a través del menú <menuchoice><guimenu>Colors</"
"guimenu><guimenuitem>Nivells de color…</guimenuitem></menuchoice>"
"guimenu><guimenuitem>Nivells de color…</guimenuitem></menuchoice>."
#: src/menus/colors/levels.xml:73(title)
msgid "Level tool options"
......@@ -3148,7 +3148,7 @@ msgstr ""
"La manera de fer l'estirament varia amb les diferents ordres i el resultat "
"sembla diferent. No és fàcil predir exactament el que farà cada ordre. Si "
"sabeu exactament el que feu, podeu aconseguir els mateixos resultats, i molt "
"més, amb l'eina <link linkend=\"gimp-tool-levels\">Nivells</link>"
"més, amb l'eina <link linkend=\"gimp-tool-levels\">Nivells</link>."
#: src/menus/colors/auto.xml:75(para)
msgid ""
......@@ -3296,7 +3296,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Colors</guimenu><guimenuitem>Inverteix</guimenuitem></"
"menuchoice>"
"menuchoice>."
#: src/menus/colors/invert.xml:58(title)
msgid "Applying <quote>Invert colors</quote>"
......@@ -3625,7 +3625,7 @@ msgstr ""
#: src/menus/colors/colortoalpha.xml:207(para)
msgid "Open Color to alpha."
msgstr "Obriu el color a alfa"
msgstr "Obriu el color a alfa."
#: src/menus/colors/colortoalpha.xml:211(title)
msgid "Color to alpha open with default options"
......@@ -3663,7 +3663,7 @@ msgstr "Reviseu l’opció Previsualització."
#: src/menus/colors/colortoalpha.xml:259(para)
msgid "<quote>Color</quote> from sky. Default thresholds."
msgstr "<quote>Color</quote> del cel. Llindars predeterminats"
msgstr "<quote>Color</quote> del cel. Llindars predeterminats."
#: src/menus/colors/colortoalpha.xml:266(para)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment