Commit 061008ca authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 4529e99a
Pipeline #228840 passed with stage
in 3 minutes and 11 seconds
......@@ -209,8 +209,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hi ha molts llocs a la web on es poden trobar pinzells del GIMP "
"descarregables. En comptes de subministrar una llista d'enllaços que aviat "
"quedaria obsoleta, el millor consell és que realitzeu una cerca amb el motor "
"de cerca <quote>pinzells del GIMP</quote>. Molts d'ells estan destinats a "
"quedaria obsoleta, el millor consell és que cerqueu <quote>pinzells del GIMP</quote> "
"amb el vostre cercador. Molts d'ells estan destinats a "
"altres programes de gràfics, i no és segur que es puguin adaptar fàcilment "
"al GIMP."
......@@ -430,7 +430,7 @@ msgstr ""
"hi ha un format de fitxer que és especial: el XCF és el format natiu del "
"<acronym>GIMP</acronym>, i és útil perquè desa <emphasis>tot</emphasis> el "
"que hi ha en una imatge (bé, gairebé tot, no desa la informació de "
"<quote>desfer</quote> ). Per això, el format XCF és especialment útil per "
"<quote>desfer</quote>). Per això, el format XCF és especialment útil per "
"desar resultats intermedis de treballs que s'han de tornar a obrir amb el "
"<acronym>GIMP</acronym>. Els fitxers XCF no els poden llegir la majoria "
"d'altres programes que mostren imatges, així que una vegada hàgiu acabat, "
......@@ -490,7 +490,7 @@ msgstr ""
#: src/using/fileformats.xml:96(title)
msgid "Closing warning"
msgstr "Tanca l'avís"
msgstr "Avís de tancada"
#: src/using/fileformats.xml:104(para)
msgid ""
......@@ -663,8 +663,8 @@ msgid ""
"HEIF stands for High Efficiency Image File Format. Also known as HEIC High "
"Efficiency Image Coding."
msgstr ""
"HEIF significa format de fitxer d’imatge d’alta eficiència. També conegut "
"com a codificació d’imatges HEIC d’alta eficiència."
"HEIF significa format de fitxer d'imatge d'alta eficiència. També conegut "
"com a codificació d'imatges HEIC d'alta eficiència."
#: src/using/fileformats.xml:270(para)
msgid ""
......@@ -674,7 +674,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Es pot emmagatzemar el doble d'informació tant en una imatge HEIF com en una "
"imatge JPEG de la mateixa mida, donant lloc a una millor qualitat. A partir "
"doctubre de 2019, cap navegador admetrà HEIF de forma nativa."
"d'octubre de 2019, cap navegador admetrà HEIF de forma nativa."
#: src/using/fileformats.xml:275(para)
msgid ""
......@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr ""
"La <emphasis>Codificació aritmètica</emphasis> és una forma de codificació "
"d'entropia (un esquema de compressió de dades sense pèrdues), que des del "
"GIMP-2.10 es pot utilitzar per a exportar com a JPEG. Les imatges que "
"utilitzen codificació aritmètica poden ser dun 5 - 10% més petites. Però "
"utilitzen codificació aritmètica poden ser d'un 5 - 10% més petites. Però "
"els programes antics poden tenir problemes per obrir aquestes imatges."
#: src/using/fileformats.xml:471(term)
......@@ -943,9 +943,9 @@ msgid ""
"JPEG images are stored as a series of compressed square tiles named MCU "
"(Minimum Coding Unit). You can set the size of these tiles (in pixels)."
msgstr ""
"Les imatges JPEG semmagatzemen com una sèrie de tessel·les comprimides "
"Les imatges JPEG s'emmagatzemen com una sèrie de tessel·les comprimides "
"anomenades MCU (Minimum Coding Unit = Unitats de codificació mínima). Podeu "
"definir la mida daquestes tessel·les (en píxels)."
"definir la mida d'aquestes tessel·les (en píxels)."
#: src/using/fileformats.xml:492(term)
msgid "Progressive"
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgid ""
"<guilabel>fast integer</guilabel>: The fast integer method is much less "
"accurate than the other two."
msgstr ""
"<quote>enter ràpid</quote>: aquest mètode és molt menys precís que els "
"<guilabel>enter ràpid</guilabel>: aquest mètode és molt menys precís que els "
"altres dos."
#: src/using/fileformats.xml:605(title) src/using/fileformats.xml:609(primary)
......@@ -7997,7 +7997,7 @@ msgstr ""
"Per a exportar una imatge amb transparència alfa, heu de tenir un canal "
"alfa. Per verificar si la imatge té un canal alfa, aneu a <link linkend="
"\"gimp-channel-dialog\">diàleg del canal</link> i verifiqueu que existeix "
"una entrada per a l<quote>Alfa</quote>, a més de vermell, verd i blau. Si "
"una entrada per a l'<quote>Alfa</quote>, a més de vermell, verd i blau. Si "
"no és el cas, <link linkend=\"gimp-layer-alpha-add\">afegiu un canal alfa "
"nou</link> des del menú de les capes; <menuchoice><guimenu>Capa</"
"guimenu><guimenu>Transparent</guimenu><guimenuitem>Afegeix un canal alfa</"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment