sl.po 162 KB
Newer Older
1
# Slovenian translation of genius.
2 3
# Copyright (C) 2009 genius's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the genius package.
4
#
5
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2010.
6 7
# Maja Lovrenov <maja.lovrenov@gmail.com>, 2011.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011.
8
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011.
9 10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: genius master\n"
13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=genius&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
15 16
"POT-Creation-Date: 2012-12-05 05:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-05 09:55+0100\n"
17
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
18
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
19
"Language: sl_SI\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 24
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
25
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
26
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
27 28 29 30 31 32

#: ../lib/library-strings.c:1
msgid "Compose two functions"
msgstr "Sestavi dve funkciji"

#: ../lib/library-strings.c:2
33 34 35 36 37 38
msgid ""
"Compose a function with itself n times, passing x as argument, and returning "
"x if n == 0"
msgstr ""
"Funkcijo n-krat sestavi samo s sabo, z x kot argumentom, in vrni x če je n "
"== 0"
39 40 41 42 43 44 45

#: ../lib/library-strings.c:3
msgid "Make a string"
msgstr "Ustvari niz"

#: ../lib/library-strings.c:4
msgid "Tolerance of the Chop function"
46
msgstr "Dovoljeno odstopanje funkcije odreza (ChopFunction)"
47 48 49

#: ../lib/library-strings.c:5
msgid "How many iterations to try to find the limit for continuity and limits"
50 51 52
msgstr ""
"Koliko korakov iteracije je treba izvesti pri poskusu določevanja zveznosti "
"in mejne vrednosti."
53 54

#: ../lib/library-strings.c:6
55 56 57 58 59 60
msgid ""
"How many successive steps to be within tolerance for calculation of "
"continuity"
msgstr ""
"Koliko zaporednih korakov je treba izvesti, da bi bili znotraj dovoljenega "
"odstopanja za določitev zveznosti."
61 62 63

#: ../lib/library-strings.c:7
msgid "Tolerance for continuity of functions and for calculating the limit"
64
msgstr "Dovoljeno odstopanje zveznosti funkcij in za izračun mejne vrednosti."
65 66 67

#: ../lib/library-strings.c:8
msgid "How many iterations to try to find the limit for derivative"
68
msgstr "Koliko korakov iteracije je treba izvesti za iskanje limite odvoda"
69 70

#: ../lib/library-strings.c:9
71 72 73 74 75 76
msgid ""
"How many successive steps to be within tolerance for calculation of "
"derivative"
msgstr ""
"Koliko zaporednih korakov je treba izvesti, znotraj dovoljenega odstopanja, "
"za izračun odvoda"
77 78 79

#: ../lib/library-strings.c:10
msgid "Tolerance for calculating the derivatives of functions"
80
msgstr "Dovoljeno odstopanje za izračun odvodov funkcij"
81 82 83

#: ../lib/library-strings.c:11
msgid "Tolerance of the ErrorFunction"
84
msgstr "Dovoljeno odstopanje funkcije napake (ErrorFunction)"
85 86 87

#: ../lib/library-strings.c:12
msgid "Tolerance of the GaussDistribution function"
88 89 90
msgstr ""
"Dovoljeno odstopanje funkcije Gaussove porazdelitve (GaussDistribution "
"function)"
91 92 93

#: ../lib/library-strings.c:13
msgid "The function used for numerical integration in NumericalIntegral"
94 95 96
msgstr ""
"Funkcija uporabljena za numerično integriranje v funkciji numeričnem "
"integralu (NumericalIntegral)"
97 98 99

#: ../lib/library-strings.c:14
msgid "Steps to perform in NumericalIntegral"
100
msgstr "Koraki za izračun numeričnega integrala (NumericalIntegral)"
101 102 103

#: ../lib/library-strings.c:15
msgid "How many iterations to try for InfiniteSum and InfiniteProduct"
104 105 106
msgstr ""
"Koliko korakov iteracije naj se izvede za preizkus neskončnosti vsote "
"(InfiniteSum) in neskončnosti produkta (InfiniteProduct)"
107 108

#: ../lib/library-strings.c:16
109 110 111 112 113 114
msgid ""
"How many successive steps to be within tolerance for InfiniteSum and "
"InfiniteProduct"
msgstr ""
"Koliko zaporednih korakov je treba izvesti za doseg dovoljenega odstopanja "
"za neskončno vsoto in neskončni produkt"
115 116 117

#: ../lib/library-strings.c:17
msgid "Tolerance for InfiniteSum and InfiniteProduct"
118
msgstr "Dovoljeno odstopanje za neskončno vsoto in neskončni produkt"
119

120
#: ../lib/library-strings.c:18 ../src/eval.c:6650
121 122 123 124 125
msgid "Absolute value"
msgstr "Absolutna vrednost"

#: ../lib/library-strings.c:19
msgid "Replace very small number with zero"
126
msgstr "Zamenjaj zelo majhno število z vrednostjo 0"
127 128 129

#: ../lib/library-strings.c:20
msgid "Return the fractional part of a number"
130
msgstr "Vrni decimalni del števila"
131 132 133 134 135

#: ../lib/library-strings.c:21
msgid "Return the sign (-1,0,1)"
msgstr "Vrni znak (-1,0,1)"

136
#: ../lib/library-strings.c:22
137 138 139 140 141 142
msgid ""
"Logarithm of any base (calls DiscreteLog if in modulo mode), if base is not "
"given, e is used"
msgstr ""
"Logaritem s katerokoli osnovo (uporabi možnost DiscreteLog, če je v načinu "
"modulov), če osnova ni podana, je uporabljena vrednost e."
143

144
#: ../lib/library-strings.c:23
145 146 147
msgid "The arccos (inverse cos) function"
msgstr "Funkcija arccos (inverzni cos)"

148
#: ../lib/library-strings.c:24
149 150 151
msgid "The arccosh (inverse cosh) function"
msgstr "Funkcija arccosh (inverzni cosh)"

152
#: ../lib/library-strings.c:25
153 154 155
msgid "The arccot (inverse cot) function"
msgstr "Funkcija archcot (inverzni cot)"

156
#: ../lib/library-strings.c:26
157 158 159
msgid "The arccoth (inverse coth) function"
msgstr "Funkcija arccoth (inverzni coth)"

160
#: ../lib/library-strings.c:27
161 162 163
msgid "The inverse cosecant function"
msgstr "Funkcija inverzni kosekans"

164
#: ../lib/library-strings.c:28
165 166 167
msgid "The inverse hyperbolic cosecant function"
msgstr "Funkcija inverzni hiperbolični kosekans"

168
#: ../lib/library-strings.c:29
169 170 171
msgid "The inverse secant function"
msgstr "Funkcija inverzni sekans"

172
#: ../lib/library-strings.c:30
173 174 175
msgid "The inverse hyperbolic secant function"
msgstr "Funkcija inverzni hiperbolični sekans"

176
#: ../lib/library-strings.c:31
177 178 179
msgid "The arcsin (inverse sin) function"
msgstr "Funkcija arcsin (inverzni sin)"

180
#: ../lib/library-strings.c:32
181 182 183
msgid "The arcsinh (inverse sinh) function"
msgstr "Funkcija arcsinh (inverzni sinh)"

184
#: ../lib/library-strings.c:33
185 186 187
msgid "The arctanh (inverse tanh) function"
msgstr "Funkcija arctanh (inverzni tanh)"

188
#: ../lib/library-strings.c:34
189 190 191
msgid "The cotangent function"
msgstr "Funkcija kotangens"

192
#: ../lib/library-strings.c:35
193 194 195
msgid "The hyperbolic cotangent function"
msgstr "Funkcija hiperbolični kotangens"

196
#: ../lib/library-strings.c:36
197 198 199
msgid "The cosecant function"
msgstr "Funkcija kosekans"

200
#: ../lib/library-strings.c:37
201 202 203
msgid "The hyperbolic cosecant function"
msgstr "Hiperbolična funkcija kosekansa"

204
#: ../lib/library-strings.c:38
205 206 207 208
msgid "The secant function"
msgstr "Funkcija sekans"

# http://sl.wikipedia.org/wiki/Trigonometri%C4%8Dna_funkcija
209
#: ../lib/library-strings.c:39
210 211 212
msgid "The hyperbolic secant function"
msgstr "Funkcija hiperbolični sekans"

213
#: ../lib/library-strings.c:40
214 215 216
msgid "The hyperbolic tangent function"
msgstr "Funkcija hiperbolični tangens"

217
#: ../lib/library-strings.c:41
218
msgid "Are a and b relatively prime?"
219
msgstr "Ali sta a in b tuji števili?"
220

221
#: ../lib/library-strings.c:42
222
msgid "Return the nth Bernoulli number"
223
msgstr "Vrni n-to Bernoullijevo število"
224

225
#: ../lib/library-strings.c:43
226 227 228 229 230 231
msgid ""
"Find the x that solves the system given by the vector a and modulo the "
"elements of m, using the Chinese Remainder Theorem"
msgstr ""
"Poišči x, ki razreši sistem podan z vektorjem a in modulom predmetov m, z "
"uporabo kitajskega teorema ostanka."
232

233
#: ../lib/library-strings.c:44
234 235 236 237 238
msgid ""
"Given two factorizations, give the factorization of the product, see "
"Factorize"
msgstr ""
"Pri danih dveh praštevilskih razcepih izračunaj praštevilski razcep produkta"
239

240
#: ../lib/library-strings.c:45
241
msgid "Convert a vector of values indicating powers of b to a number"
242
msgstr "Pretvori vektor vrednosti, ki določajo potence b številu a"
243

244
#: ../lib/library-strings.c:46
245
msgid "Convert a number to a vector of powers for elements in base b"
246
msgstr "Pretvori število v vektor potenc za predmete z osnovo b"
247

248
# discrete log = diskretni logaritem
249
#: ../lib/library-strings.c:47
250 251 252 253 254 255
msgid ""
"Find discrete log of n base b in F_q where q is a prime using the Silver-"
"Pohlig-Hellman algorithm"
msgstr ""
"Poišči diskretni logaritem log n z osnovo b v F_q, kjer je q praštevilo, z "
"uporabo Silver-Pohlig-Hellmanovega algoritma"
256

257
#: ../lib/library-strings.c:48
258 259 260 261 262 263
msgid ""
"Compute phi(n), the Euler phi function, that is the number of integers "
"between 1 and n relatively prime to n"
msgstr ""
"Izračuna φ(n), Eulerjevo funkcijo fi, to je število celih števil med 1 in n, "
"ki so tuja številu n"
264

265
#: ../lib/library-strings.c:49
266
msgid "Return all factors of a number"
267
msgstr "Vrni vse faktorje števila"
268

269
#: ../lib/library-strings.c:50
270 271 272 273 274 275
msgid ""
"Attempt Fermat factorization of n into (t-s)*(t+s), returns t and s as a "
"vector if possible, null otherwise"
msgstr ""
"Poskusi izračunati Fermatov razcep vrednosti n v (t-s)*(t+s), kar vrne "
"vrednosti t in s kot vektorja, če je to mogoče, sicer vrne prazno vrednost"
276

277
#: ../lib/library-strings.c:51
278
msgid "Find the first primitive element in F_q (q must be a prime)"
279
msgstr "Poišči prvi primitivni element v F_q (q mora biti praštevilo)"
280

281
#: ../lib/library-strings.c:52
282
msgid "Find a random primitive element in F_q (q must be a prime)"
283
msgstr "Poišči naključi primitivni element v F_q (q mora biti praštevilo)"
284

285
#: ../lib/library-strings.c:53
286 287 288 289 290 291 292 293
msgid ""
"Compute discrete log base b of n in F_q (q a prime) using the factor base "
"S. S should be a column of primes possibly with second column precalculated "
"by IndexCalculusPrecalculation."
msgstr ""
"Izračunaj diskretni logaritem log n z osnovo b v F_q (q je praštevilo) z "
"uporabo faktorske osnove S. Vrednost S mora biti stolpec praštevil, po "
"možnosti že izračunanih z uporabo možnosti IndexCalculusPrecalculation."
294

295
#: ../lib/library-strings.c:54
296 297 298 299 300 301 302 303
msgid ""
"Run the precalculation step of IndexCalculus for logarithms base b in F_q (q "
"a prime) for the factor base S (where S is a column vector of primes). The "
"logs will be precalculated and returned in the second column."
msgstr ""
"Izvedi korak izračuna možnosti IndexCalculus za logaritme z osnovo b v F_q "
"(q je praštevilo) z uporabo faktorske osnove S (kjer je S stolpični vektor "
"praštevil). Vrednosti bodo izračunane in vpisane v drugi stolpec."
304

305
#: ../lib/library-strings.c:55
306
msgid "Test if Mp is a Mersenne prime using a table"
307
msgstr "Preveri, ali je Mp Mersennovo praštevilo z uporabo razpredelnice."
308

309
#: ../lib/library-strings.c:56
310
msgid "Tests if a rational number is a perfect power"
311
msgstr "Preveri, ali je racionalno število popolna potenca"
312

313
#: ../lib/library-strings.c:57
314 315 316 317 318 319
msgid ""
"Check if g is primitive in F_q, where q is a prime. If q is not prime "
"results are bogus."
msgstr ""
"Preveri, ali je g primitiven v F_q, kjer je q praštevilo. V primeru, da q ni "
"praštevilo, so rezultati lažni."
320

321
#: ../lib/library-strings.c:58
322 323 324 325 326 327
msgid ""
"Check if g is primitive in F_q, where q is a prime and f is a vector of "
"prime factors of q-1. If q is not prime results are bogus."
msgstr ""
"Preveri, ali je g primitiven v F_q, kjer je q praštevilo in je f vektor q-1 "
"faktorjev praštevila. V primeru. da q ni praštevilo, so rezultati lažni."
328

329
#: ../lib/library-strings.c:59
330 331 332 333 334
msgid ""
"If n is a pseudoprime base b but not a prime, that is if b^(n-1) == 1 mod n"
msgstr ""
"V primeru, da je n psevdo-praštevilo z osnovo b, vendar ni praštevilo, je b^"
"(n-1) == 1 mod n"
335

336
#: ../lib/library-strings.c:60
337
msgid "Test if n is a strong pseudoprime to base b but not a prime"
338 339
msgstr ""
"Poskusi, ali je n močno psevdo-praštevilo z osnovo b, vendar ni praštevilo"
340

341
#: ../lib/library-strings.c:61
342 343 344 345 346 347
msgid ""
"Return the residue of a mod n with the least absolute value (in the interval "
"-n/2 to n/2)"
msgstr ""
"Vrni ostanek izračuna mod n z najmanjšo absolutno vrednostjo (znotraj "
"intervala -n/2 do n/2)"
348

349
#: ../lib/library-strings.c:62
350
msgid "Test if Mp is a Mersenne prime using the Lucas-Lehmer test"
351 352 353
msgstr ""
"Preizkusi, ali je Mp Mersennovo praštevilo z uporabo Lucas-Lehmerjevega "
"preizkusa"
354

355
#: ../lib/library-strings.c:63
356
msgid "Return all maximal prime power factors of a number"
357
msgstr "Vrni vse največje potence prafaktorjev števila"
358

359
#: ../lib/library-strings.c:64
360
msgid "Vector with the known Mersenne prime exponents"
361
msgstr "Vektor z znanimi potencami Mersennovih praštevil"
362

363
#: ../lib/library-strings.c:65
364
msgid "Return the Moebius mu function evaluated in n"
365
msgstr "Vrni Möbiusovo funkcijo mu ocenjeno v n"
366

367
#: ../lib/library-strings.c:66
368
msgid "Returns the p-adic valuation (number of trailing zeros in base p)."
369
msgstr "Vrne padijsko oceno (število končnih ničel v osnovi p)."
370

371
#: ../lib/library-strings.c:67
372 373 374
msgid "Compute a^b mod m"
msgstr "Izračunaj a^b mod m"

375
#: ../lib/library-strings.c:68
376
msgid "Return all prime factors of a number"
377
msgstr "Vrni vse prafaktorje števila"
378

379
#: ../lib/library-strings.c:69
380
msgid "Pseudoprime test, true if and only if b^(n-1) == 1 (mod n)"
381
msgstr "Preizkus psevdo-praštevil, ki velja, če velja b^(n-1) == 1 (mod n)"
382

383
#: ../lib/library-strings.c:70
384
msgid "Removes all instances of the factor m from the number n"
385
msgstr "Odstrani vse primerke faktorja m iz števila n"
386

387
#: ../lib/library-strings.c:71
388 389 390 391 392 393
msgid ""
"Find discrete log of n base b in F_q where q is a prime using the Silver-"
"Pohlig-Hellman algorithm, given f being the factorization of q-1"
msgstr ""
"Poišči diskretni log vrednosti n z osnovo b v F_q, kjer je q praštevilo, z "
"uporabo Silver-Pohlig-Hellmanovega algoritma, če je f praštevilski razcep q-1"
394

395
#: ../lib/library-strings.c:72
396 397 398 399 400 401
msgid ""
"Find square root of n mod p (a prime). Null is returned if not a quadratic "
"residue."
msgstr ""
"Poišči kvadratni koren n mod p (praštevilo). V primeru, da ostanek ni "
"kvadraten, je vrnjena prazna vrednost."
402

403
#: ../lib/library-strings.c:73
404 405 406 407 408
msgid ""
"Apply a function over all entries of a matrix and return a matrix of the "
"results"
msgstr ""
"Uveljavi funkcijo na vseh poljih matrike in vrni matriko teh rezultatov"
409

410
#: ../lib/library-strings.c:74
411 412 413 414 415 416
msgid ""
"Apply a function over all entries of 2 matrices (or 1 value and 1 matrix) "
"and return a matrix of the results"
msgstr ""
"Uveljavi funkcijo na vseh poljih 2 matrik (ali 1 vrednost in 1 matrika) in "
"vrni matriko teh rezultatov"
417

418
#: ../lib/library-strings.c:75
419
msgid "Remove column(s) and row(s) from a matrix"
420
msgstr "Odstrani stolpce in vrstice iz matrike"
421

422
#: ../lib/library-strings.c:76
423
msgid "Calculate the kth compound matrix of A"
424 425
msgstr "Izračunaj k-to sestavljeno matriko A"

426
#: ../lib/library-strings.c:77
427 428 429
msgid "Delete a column of a matrix"
msgstr "Izbriši stolpec matrike"

430
#: ../lib/library-strings.c:78
431 432 433
msgid "Delete a row of a matrix"
msgstr "Izbriši vrstico matrike"

434
#: ../lib/library-strings.c:79
435
msgid "Get the dot product of two vectors (no conjugates)"
436
msgstr "Poišči skalarni produkt dveh vektorjev (ne konjugatov)"
437

438
#: ../lib/library-strings.c:80
439
msgid "Zero out entries above the diagonal"
440
msgstr "Spremeni matriko v spodnje-trikotno"
441

442
#: ../lib/library-strings.c:81
443
msgid "Make diagonal matrix from a vector"
444
msgstr "Ustvari diagonalno matriko iz vektorja"
445

446
#: ../lib/library-strings.c:82
447
msgid "Make column vector out of matrix by putting columns above each other"
448
msgstr "Ustvari stolpični vektor tako, da stolpce zložiš enega pod drugim"
449

450
#: ../lib/library-strings.c:83
451
msgid "Calculate the product of all elements in a matrix"
452
msgstr "Izračun zmnožka vseh predmetov matrike"
453

454
#: ../lib/library-strings.c:84
455
msgid "Calculate the sum of all elements in a matrix"
456
msgstr "Izračun vsote vseh predmetov matrike"
457

458
#: ../lib/library-strings.c:85
459
msgid "Calculate the sum of squares of all elements in a matrix"
460
msgstr "Izračun vsote kvadratov vseh predmetov matrike"
461

462
#: ../lib/library-strings.c:86
463
msgid "Get the outer product of two vectors"
464
msgstr "Poišči zunanji produkt dveh vektorjev"
465

466
#: ../lib/library-strings.c:87
467
msgid "Reverse elements in a vector"
468
msgstr "Obratni predmete v vektorju"
469

470
#: ../lib/library-strings.c:88
471 472 473
msgid "Calculate sum of each row in a matrix"
msgstr "Izračuna vsoto vsake vrstice matrike"

474
#: ../lib/library-strings.c:89
475 476 477
msgid "Calculate sum of squares of each row in a matrix"
msgstr "Izračuna vsoto kvadratov vsake vrstice matrike"

478 479 480 481
#: ../lib/library-strings.c:90
msgid "Shuffle elements in a vector"
msgstr "Premešaj koordinate vektorja"

482 483
#: ../lib/library-strings.c:91
msgid "Sort vector elements"
484
msgstr "Razvrsti elemente vektorja"
485 486 487

#: ../lib/library-strings.c:92
msgid "Removes any all-zero rows of M"
488
msgstr "Odstrani vse ničelne vrstice M"
489 490 491

#: ../lib/library-strings.c:93
msgid "Return column(s) and row(s) from a matrix"
492
msgstr "Vrni stolpce in vrstice iz matrike"
493 494 495 496 497 498 499

#: ../lib/library-strings.c:94
msgid "Swap two rows in a matrix"
msgstr "Zamenjaj dve vrstici v matriki"

#: ../lib/library-strings.c:95
msgid "Zero out entries below the diagonal"
500
msgstr "Spremeni matriko v zgornje-trikotno"
501 502

#: ../lib/library-strings.c:96
503
msgid "Get the auxiliary unit matrix of size n"
504
msgstr "Poišči pomožno enoto matrike velikosti n"
505 506 507

#: ../lib/library-strings.c:97
msgid "Evaluate (v,w) with respect to the bilinear form given by the matrix A"
508
msgstr "Oceni (v,w) glede na bilinearno obliko podano z matriko A"
509 510

#: ../lib/library-strings.c:98
511 512 513 514 515
msgid ""
"Return a function that evaluates two vectors with respect to the bilinear "
"form given by A"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki oceni dva vektorja glede na billinearno obliko podano z A"
516 517 518

#: ../lib/library-strings.c:99
msgid "Get the characteristic polynomial as a vector"
519
msgstr "Poišči karakteristični polinom kot vektor"
520 521 522

#: ../lib/library-strings.c:100
msgid "Get the characteristic polynomial as a function"
523
msgstr "Poišči karakteristični polinom kot funkcijo"
524 525 526

#: ../lib/library-strings.c:101
msgid "Get a basis matrix for the columnspace of a matrix"
527
msgstr "Poišči osnovno matriko za vektorski prostor stolpcev matrike"
528 529

#: ../lib/library-strings.c:102
530 531 532 533 534 535 536
msgid ""
"Return the commutation matrix K(m,n) which is the unique m*n by m*n matrix "
"such that K(m,n) * MakeVector(A) = MakeVector(A.') for all m by n matrices A."
msgstr ""
"Vrni komutacijsko matriko K(m,n), ki je enolično določena matrika velikosti "
"m*n x m*n, tako da velja K(m,n) * UstvariVektor(A) = UstvariVektor(A.') za "
"vse matrike A velikosti m x n."
537 538 539

#: ../lib/library-strings.c:103
msgid "Companion matrix of a polynomial (as vector)"
540
msgstr "Pridružena matrika polinoma (kot vektor)"
541 542 543

#: ../lib/library-strings.c:104
msgid "Conjugate transpose of a matrix (adjoint)"
544
msgstr "Konjugirana transponirana matrika (adjungirana)"
545

546
#: ../lib/library-strings.c:105 ../lib/library-strings.c:106
547 548 549 550 551 552 553 554
msgid "Calculate convolution of two horizontal vectors"
msgstr "Izračunaj konvolucijo dveh vodoravnih vektorjev"

#: ../lib/library-strings.c:107
msgid "CrossProduct of two vectors in R^3"
msgstr "Vektorski produkt dveh vektorjev v R^3"

#: ../lib/library-strings.c:108
555 556 557 558 559
msgid ""
"Get the determinantal divisors of an integer matrix (not its characteristic)"
msgstr ""
"Poišči determinantne delitelje celoštevilčne matrike (in ne njene "
"karakteristike)"
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

#: ../lib/library-strings.c:109
msgid "Direct sum of matrices"
msgstr "Neposredna vsota matrik"

#: ../lib/library-strings.c:110
msgid "Direct sum of a vector of matrices"
msgstr "Neposredna vsota vektorja matrik"

#: ../lib/library-strings.c:111
570 571 572 573 574 575
msgid ""
"Get the eigenvalues of a matrix (Currently only for up to 4x4 or triangular "
"matrices)"
msgstr ""
"Poišči lastne vrednosti matrike (trenutno le pri matrikah velikosti do 4x4 "
"ali trikotnih matrikah)"
576 577

#: ../lib/library-strings.c:112
578 579 580 581 582 583
msgid ""
"Get the eigenvalues and eigenvectors of a matrix (Currently only for up to "
"2x2 matrices)"
msgstr ""
"Poišči lastne vrednosti in lastne vektorje matrike (trenutno le do matrik "
"velikosti 2x2)."
584 585

#: ../lib/library-strings.c:113
586 587 588 589 590 591
msgid ""
"Apply the Gram-Schmidt process (to the columns) with respect to inner "
"product given by B (if not given use Hermitian product)"
msgstr ""
"Uporabi Gram-Schmidtov postopek (na stolpcih) glede na notranji produkt "
"podan z B (če ni podan, uporabi hermitski produkt)"
592 593 594 595 596 597 598

#: ../lib/library-strings.c:114
msgid "Hankel matrix"
msgstr "Hankelova matrika"

#: ../lib/library-strings.c:115
msgid "Hilbert matrix of order n"
599
msgstr "Hilbertova matrika n-tega reda"
600 601 602

#: ../lib/library-strings.c:116
msgid "Get the image (columnspace) of a linear transform"
603
msgstr "Poišči sliko (prostor stolpcev) linearne transformacije"
604 605 606

#: ../lib/library-strings.c:117
msgid "Get the Inf Norm of a vector"
607
msgstr "Poišči neskončno normo vektorja"
608 609

#: ../lib/library-strings.c:118
610 611 612 613 614
msgid ""
"Get the invariant factors of a square integer matrix (not its characteristic)"
msgstr ""
"Poišči invariantne faktorje kvadratne celoštevilčne matrike (in ne njene "
"karatkeristike)"
615 616 617

#: ../lib/library-strings.c:119
msgid "Inverse Hilbert matrix of order n"
618
msgstr "Inverzna Hilbertova matrika n-tega reda"
619 620

#: ../lib/library-strings.c:120
621
msgid "Is a matrix Hermitian"
622
msgstr "Ali je matrika hermitska"
623 624 625

#: ../lib/library-strings.c:121
msgid "Test if a vector is in a subspace"
626
msgstr "Preizkusi, ali je vektor v podprostoru"
627 628

#: ../lib/library-strings.c:122
629 630 631 632 633 634
msgid ""
"Is a matrix (or number) invertible (Integer matrix is invertible if and only "
"if it is invertible over the integers)"
msgstr ""
"Ali je matrika (ali število) obrnljiva (številčna matrika je obrnljiva, če "
"je obrnljiva preko celih števil)"
635 636 637

#: ../lib/library-strings.c:123
msgid "Is a matrix (or number) invertible over a field"
638
msgstr "Ali je matrika (ali število) obrnljiva preko ravnine"
639 640 641

#: ../lib/library-strings.c:124
msgid "Is a matrix normal"
642
msgstr "Ali je matrika normalna matrika "
643 644 645

#: ../lib/library-strings.c:125
msgid "Is a matrix positive definite"
646
msgstr "Ali je matrika pozitivno definitna"
647 648 649

#: ../lib/library-strings.c:126
msgid "Is a matrix positive semidefinite"
650
msgstr "Ali je matrika pozitivno semidefinitna"
651 652

#: ../lib/library-strings.c:127
653
msgid "Is a matrix skew-Hermitian"
654
msgstr "Ali je matrika poševna hermitska matrika?"
655 656 657

#: ../lib/library-strings.c:128
msgid "Is a matrix unitary"
658
msgstr "Ali je matrika unitarna"
659 660

#: ../lib/library-strings.c:129
661
msgid "Get the Jordan block corresponding to lambda and n"
662
msgstr "Poišči Jordanovo kletko, ki ustreza lambdi in n"
663 664 665

#: ../lib/library-strings.c:130
msgid "Get the kernel (nullspace) of a linear transform"
666
msgstr "Poišči jedro linearne transformacije."
667 668

#: ../lib/library-strings.c:131
669 670 671 672 673 674
msgid ""
"Get the LU decomposition of A and store the result in the L and U which "
"should be references. If not possible returns false."
msgstr ""
"Poišči LU-razcep A in shrani vrednosti v L in U, ki morata biti določeni kot "
"sklic. V kolikor to ni mogoče, vrni logično vrednost NAPAK."
675 676 677

#: ../lib/library-strings.c:132
msgid "Get the i-j minor of a matrix"
678
msgstr "Poišči i-j poddeterminanto matrike"
679 680 681

#: ../lib/library-strings.c:133
msgid "Return the columns that are not the pivot columns of a matrix"
682
msgstr "Vrni stolpce, ki niso pivotni stolpci matrike"
683 684 685

#: ../lib/library-strings.c:134
msgid "Get the p Norm (or 2 Norm if no p is supplied) of a vector"
686
msgstr "Poišči p-normo vektorja (oziroma evklidsko normo, če p ni dan)"
687

688
# nullity - neveljavnost
689 690
#: ../lib/library-strings.c:135
msgid "Get the nullity of a matrix"
691
msgstr "Poišči razsežnost jedra matrike."
692 693 694

#: ../lib/library-strings.c:136
msgid "Get the orthogonal complement of the columnspace"
695
msgstr "Poišči ortogonalni komplement prostora stolpcev"
696 697

#: ../lib/library-strings.c:137
698 699 700 701 702 703
msgid ""
"Projection of vector v onto subspace W given a sesquilinear form B (if not "
"given use Hermitian product)"
msgstr ""
"Projekcija vektorja v na podprostor W pri dani seskvilinearni formi B (če ta "
"ni dana, uporabi Hermitov produkt)"
704 705 706

#: ../lib/library-strings.c:138
msgid "Get the QR decomposition of A, returns R and Q can be a reference"
707
msgstr "Poišči QR-razcep A, vrednosti R in Q sta lahko sklica"
708 709 710

#: ../lib/library-strings.c:139
msgid "Get the rank of a matrix"
711
msgstr "Poišči rang matrike"
712 713 714

#: ../lib/library-strings.c:140
msgid "Return the Rayleigh quotient of a matrix and a vector"
715
msgstr "Vrni Rayleighov količnik matrike in vektorja"
716 717

#: ../lib/library-strings.c:141
718 719 720 721 722 723 724
msgid ""
"Compute an eigenvalue using the Rayleigh Quotient Iteration method until we "
"are epsilon from eigenvalue or for maxiter iterations"
msgstr ""
"Izračun lastne vrednosti z uporabo Rayleighove iteracije, dokler napaka "
"približka lastne vrednosti ni manjša od epsilon ali za največje število "
"iteracij"
725 726 727

#: ../lib/library-strings.c:142
msgid "Rosser matrix, a classic symmetric eigenvalue test problem"
728
msgstr "Rosserjeva matrika, preizkusni problem simetrične lastne vrednosti"
729 730 731

#: ../lib/library-strings.c:143
msgid "Rotation around origin in R^2"
732
msgstr "Vrtenje v R^2 okoli izhodišča"
733 734 735

#: ../lib/library-strings.c:144
msgid "Rotation around origin in R^3 about the x-axis"
736
msgstr "Vrtenje v R^3 okoli izhodišča in osi x"
737 738 739

#: ../lib/library-strings.c:145
msgid "Rotation around origin in R^3 about the y-axis"
740
msgstr "Vrtenje v R^3 okoli izhodišča in osi y"
741 742 743

#: ../lib/library-strings.c:146
msgid "Rotation around origin in R^3 about the z-axis"
744
msgstr "Vrtenje v R^3 okoli izhodišča in osi z"
745 746 747

#: ../lib/library-strings.c:147
msgid "Get a basis matrix for the rowspace of a matrix"
748
msgstr "Poišči osnovno matriko za vrstični prostor matrike"
749 750

#: ../lib/library-strings.c:148
751 752
msgid ""
"Evaluate (v,w) with respect to the sesquilinear form given by the matrix A"
753
msgstr "Oceni (v,w) glede na seskvilinearno obliko podano z matriko A"
754 755

#: ../lib/library-strings.c:149
756 757 758 759 760 761
msgid ""
"Return a function that evaluates two vectors with respect to the "
"sesquilinear form given by A"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki oceni dva vektorja glede na seskvilinearno formo, podano z "
"A"
762 763 764

#: ../lib/library-strings.c:150
msgid "Smith Normal Form for fields (will end up with 1's on the diagonal)"
765
msgstr "Smithova normalna oblika za polja (bo končana z enicami na diagonali)"
766 767 768

#: ../lib/library-strings.c:151
msgid "Smith Normal Form for square integer matrices (not its characteristic)"
769 770 771
msgstr ""
"Smithova normalna oblika za kvadratne matrike celih števil (in ne njihovih "
"karakteristik)"
772 773

#: ../lib/library-strings.c:152
774 775 776 777 778 779
msgid ""
"Return the Toeplitz matrix constructed given the first column c and "
"(optionally) the first row r."
msgstr ""
"Vrni Toeplitzovo matriko, ki je sestavljena iz podanega prvega stolpca c in "
"(izbirno) prve vrstice r."
780 781 782 783 784 785 786

#: ../lib/library-strings.c:153
msgid "Calculate the trace of a matrix"
msgstr "Izračunaj sled matrike"

#: ../lib/library-strings.c:154
msgid "Transpose of a matrix"
787
msgstr "Transponirana matrika"
788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805

#: ../lib/library-strings.c:155
msgid "Return the Vandermonde matrix"
msgstr "Vrni Vandermodovno matriko"

#: ../lib/library-strings.c:156
msgid "The angle of two vectors, given an inner product"
msgstr "Kot dveh vektorjev, če je podan notranji produkt"

#: ../lib/library-strings.c:157
msgid "The direct sum of the vector spaces M and N"
msgstr "Neposredna vsota vektorskih prostorov M in N"

#: ../lib/library-strings.c:158
msgid "Intersection of the subspaces given by M and N"
msgstr "Presek podprostorov podanih z M in N"

#: ../lib/library-strings.c:159
806 807
msgid ""
"The sum of the vector spaces M and N, that is {w | w=m+n, m in M, n in N}"
808 809 810 811
msgstr "Vsota vektorskih prostorov M in N, to je {w | w=m+n, m v M, N v N}"

#: ../lib/library-strings.c:160
msgid "Get the classical adjoint (adjugate) of a matrix"
812
msgstr "Poišči klasično adjungirano matriko dane matrike"
813 814 815

#: ../lib/library-strings.c:161
msgid "Compute the Column Reduced Echelon Form"
816
msgstr "Poišči pomanjšano stolpično stopničasto obliko matrike"
817 818

#: ../lib/library-strings.c:162
819
msgid "Get nth Catalan number"
820
msgstr "Dobi n-to Catalanovo število"
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834

#: ../lib/library-strings.c:163
msgid "Double factorial: n(n-2)(n-4)..."
msgstr "Dvojna fakulteta: n(n-2)(n-4) ..."

#: ../lib/library-strings.c:164
msgid "Factorial: n(n-1)(n-2)..."
msgstr "Fakulteta: n(n-1)(n-2) ..."

#: ../lib/library-strings.c:165
msgid "Falling factorial: (n)_k = n(n-1)...(n-(k-1))"
msgstr "Padajoča fakulteta: (n)_k = n(n-1) ... (n-(k-1))"

#: ../lib/library-strings.c:166
835
msgid "Calculate nth Fibonacci number"
836 837 838 839
msgstr "Izračun n-tega Fibonaccijevega števila"

#: ../lib/library-strings.c:167
msgid "Calculate the Frobenius number for a coin problem"
840
msgstr "Izračunaj Frobeniusovo števila za problem kovancev"
841 842

#: ../lib/library-strings.c:168
843 844 845 846 847
msgid ""
"Galois matrix given a linear combining rule (a_1*x_+...+a_n*x_n=x_(n+1))"
msgstr ""
"Galoisova matrika podana z linearnim kombinacijskim pravilom (a_1*x_+..."
"+a_n*x_n=x_(n+1))"
848 849 850

#: ../lib/library-strings.c:169
msgid "Use greedy algorithm to find c, for c . v = n. (v must be sorted)"
851 852 853
msgstr ""
"Uporabi požrešni algoritem za iskanje c, za c . v = n. (v mora biti "
"razvrščen)"
854 855 856 857 858 859

#: ../lib/library-strings.c:170
msgid "Harmonic Number, the nth harmonic number of order r"
msgstr "Harmonično število, n-to harmonično število reda r"

#: ../lib/library-strings.c:171
860 861 862 863 864 865
msgid ""
"Hofstadter's function q(n) defined by q(1)=1, q(2)=1, q(n)=q(n-q(n-1))+q(n-q"
"(n-2))"
msgstr ""
"Hofstadterjeva funkcija q(n), definirana z q(1)=1, q(2)=1, q(n)=q(n-q(n-1))+q"
"(n-q(n-2))"
866 867

#: ../lib/library-strings.c:172
868
msgid "Compute linear recursive sequence using Galois stepping"
869
msgstr "Izračunaj linearno rekurzivno zaporedje z uporabo Galoisovi stopenj"
870 871 872 873 874 875

#: ../lib/library-strings.c:173
msgid "Calculate multinomial coefficients"
msgstr "Izračunaj multinomske koeficiente"

#: ../lib/library-strings.c:174
876
msgid "Get the Pascal's triangle as a matrix"
877
msgstr "Dobi Pascalov trikotnik kot matriko"
878 879 880

#: ../lib/library-strings.c:175
msgid "(Pochhammer) Rising factorial: (n)_k = n(n+1)...(n+(k-1))"
881
msgstr "Pochhammerjeva naraščajoča fakulteta: (n)_k =(n)(n+1) ... (n+(-1))"
882 883 884 885 886 887 888 889 890

#: ../lib/library-strings.c:176
msgid "Stirling number of the first kind"
msgstr "Stirlingovo število prve vrste"

#: ../lib/library-strings.c:177
msgid "Stirling number of the second kind"
msgstr "Stirlingovo število druge vrste"

891
# derangement (subfactorial) - Permutacije brez ponavljanja
892 893 894 895 896 897
#: ../lib/library-strings.c:178
msgid "Subfactorial: n! times sum_{k=1}^n (-1)^k/k!"
msgstr "Podfakulteta: n! krat vsota_{k=1}^n (-1)^k/k!"

#: ../lib/library-strings.c:179
msgid "Calculate the nth triangular number"
898
msgstr "Izračunaj n-to trikotniško število"
899 900 901

#: ../lib/library-strings.c:180
msgid "Calculate permutations"
902
msgstr "Izračunaj permutacije"
903 904

#: ../lib/library-strings.c:181
905 906 907 908 909 910 911 912
msgid ""
"Integration of f by Composite Simpson's Rule on the interval [a,b] with the "
"number of steps calculated by the fourth derivative bound and the desired "
"tolerance"
msgstr ""
"Integriranje funkcije f s Simpsonovim pravilom na intervalu [a,b] s številom "
"korakov, ki ga dobimo iz izračunane meje četrtega odvoda in znotraj "
"dovoljenega odstopanja."
913 914

#: ../lib/library-strings.c:182
915 916 917
msgid ""
"Attempt to calculate derivative by trying first symbolically and then "
"numerically"
918
msgstr "Poskusi izračunati odvoda; naprej simbolno in nato numerično"
919 920

#: ../lib/library-strings.c:183
921 922 923 924 925 926
msgid ""
"Return a function which is the even periodic extension of f defined on the "
"interval [0,L]"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je soda periodična razširitev f, definiran na intervalu [0,"
"L]"
927 928

#: ../lib/library-strings.c:184
929 930 931 932 933 934 935
msgid ""
"Return a function which is a Fourier series with the coefficients given by "
"the vectors a (sines) and b (cosines). Note that a@(1) is the constant "
"coefficient!"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva vrsta s koeficienti podanimi z vektorji a "
"(sinusi) in b (kosinusi). Vektor a@(1) je konstantni koeficient!"
936 937 938

#: ../lib/library-strings.c:185
msgid "Try to calculate an infinite product for a single parameter function"
939
msgstr "Poskusi izračunati neskončni produkt za funkcijo z enim parametrom"
940 941

#: ../lib/library-strings.c:186
942 943 944 945 946 947
msgid ""
"Try to calculate an infinite product for a double parameter function with "
"func(arg,n)"
msgstr ""
"Poskusi izračunati neskončni produkt za funkcijo z dvojnim parametrom s func"
"(arg,n)"
948 949 950

#: ../lib/library-strings.c:187
msgid "Try to calculate an infinite sum for a single parameter function"
951
msgstr "Poskusi izračunati neskončno vsoto za funkcijo z dvojnim parametrom"
952 953

#: ../lib/library-strings.c:188
954 955 956 957 958 959 960
msgid ""
"Try to calculate an infinite sum for a double parameter function with func"
"(arg,n)"
msgstr ""
"Poskus izračuna neskončne vsote za funkcijo dvojnih parametrov s func(arg,n)"
"Poskusi izračunati neskončno vsoto za funkcijo z dvojnim parametrom s func"
"(arg,n)"
961 962

#: ../lib/library-strings.c:189
963 964 965 966 967 968
msgid ""
"Try and see if a real-valued function is continuous at x0 by calculating the "
"limit there"
msgstr ""
"Poskusi ali je funkcija realnih vrednosti zvezna v točki x0 z izračunom "
"limite te točke"
969 970

#: ../lib/library-strings.c:190
971 972 973 974 975 976
msgid ""
"Test for differentiability by approximating the left and right limits and "
"comparing"
msgstr ""
"Preizkusi odvedljivost funkcije z oceno in primerjavo levih in desnih limit "
"funkcije"
977 978 979

#: ../lib/library-strings.c:191
msgid "Calculate the left limit of a real-valued function at x0"
980
msgstr "Izračunaj levo limito funkcije z realnimi vrednostmi v točki x0"
981 982

#: ../lib/library-strings.c:192
983 984 985 986 987 988
msgid ""
"Calculate the limit of a real-valued function at x0. Tries to calculate "
"both left and right limits."
msgstr ""
"Izračunaj limito funkcije z realnimi vrednostmi v točki x0. Poskusi "
"izračunati tako levo kot desno limito."
989 990 991

#: ../lib/library-strings.c:193
msgid "Integration by midpoint rule"
992
msgstr "Združevanje z uporabo pravila srednje točke"
993 994 995

#: ../lib/library-strings.c:194
msgid "Attempt to calculate numerical derivative"
996
msgstr "Poskusi izračunati numerični odvod"
997 998

#: ../lib/library-strings.c:195
999 1000 1001 1002 1003 1004
msgid ""
"Numerically compute the coefficients for a cosine Fourier series for a "
"function on [0,L] up to the Nth coefficient."
msgstr ""
"Numerično izračunaj koeficiente Fouirerjeve kosinuse vrste za funkcijo na [0,"
"L] do N-tega koeficienta."
1005 1006

#: ../lib/library-strings.c:196
1007 1008 1009 1010 1011 1012
msgid ""
"Return a function which is the Fourier cosine series of f on [0,L] with "
"coefficients up to N computed numerically"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva kosinusna vrsta f na [0,L] z numerično "
"izračunanimi koeficienti do vrednosti N"
1013 1014

#: ../lib/library-strings.c:197
1015 1016 1017 1018 1019 1020
msgid ""
"Numerically compute the coefficients for a Fourier series with half-period L "
"up to the Nth coefficient."
msgstr ""
"Numerično izračunaj koeficiente Fourierjeve vrste s pol-periodo L do N-tega "
"koeficienta."
1021 1022

#: ../lib/library-strings.c:198
1023 1024 1025 1026 1027 1028
msgid ""
"Return a function which is the Fourier series of f with half-period L with "
"coefficients up to N computed numerically"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva vrsta f s pol-periodo L z numerično "
"izračunanimi koeficienti do vrednosti N"
1029 1030

#: ../lib/library-strings.c:199
1031 1032 1033 1034 1035 1036
msgid ""
"Numerically compute the coefficients for a sine Fourier series for a "
"function on [0,L] up to the Nth coefficient."
msgstr ""
"Numerično izračunaj koeficiente sinusne Fourierjeve vrste za funkcijo na [0, "
"L] do N-tega koeficienta."
1037 1038

#: ../lib/library-strings.c:200
1039 1040 1041 1042 1043 1044
msgid ""
"Return a function which is the Fourier sine series of f on [0,L] with "
"coefficients up to N computed numerically"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva sinusna vrsta f na [0, L] z numerično "
"izračunanimi koeficienti do vrednosti N."
1045 1046

#: ../lib/library-strings.c:201
1047 1048 1049 1050 1051 1052
msgid ""
"Integration by rule set in NumericalIntegralFunction of f from a to b using "
"NumericalIntegralSteps steps"
msgstr ""
"Integriranje funkcije f od a do b z uporabo pravil, določenih v "
"FunkcijaNumeričnegaIntegriranja, in korakov v KorakiNumeričneIntegracije"
1053 1054 1055

#: ../lib/library-strings.c:202
msgid "Attempt to calculate numerical left derivative"
1056
msgstr "Poskusi izračunati levi numerični odvod"
1057 1058 1059

#: ../lib/library-strings.c:203
msgid "Attempt to calculate the limit of f(step_fun(i)) as i goes from 1 to N"
1060
msgstr "Poskusi izračunati limito funkcije f(step_fun(i)), ko gre i od 1 do N"
1061 1062 1063

#: ../lib/library-strings.c:204
msgid "Attempt to calculate numerical right derivative"
1064
msgstr "Poskusi izračunati desni numerični odvod"
1065 1066

#: ../lib/library-strings.c:205
1067 1068 1069 1070 1071 1072
msgid ""
"Return a function which is the odd periodic extension of f defined on the "
"interval [0,L]"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je liha periodična razširitev f definiran na intervalu [0, "
"L]"
1073 1074 1075

#: ../lib/library-strings.c:206
msgid "Compute one-sided derivative using five point formula"
1076
msgstr "Izračunaj enostranski odvod skozi pet točk"
1077 1078 1079

#: ../lib/library-strings.c:207
msgid "Compute one-sided derivative using three-point formula"
1080
msgstr "Izračunaj enostranski odvod skozi tri točke"
1081 1082

#: ../lib/library-strings.c:208
1083 1084 1085 1086 1087
msgid ""
"Return a function which is the periodic extension of f defined on the "
"interval [a,b]"
msgstr ""
"Vrni funkcijo, ki je periodična razširitev f, definiranega na intervalu [a,b]"
1088 1089 1090

#: ../lib/library-strings.c:209
msgid "Calculate the right limit of a real-valued function at x0"
1091
msgstr "Izračunaj desno limito funkcije realne vrednosti pri x0"
1092 1093 1094

#: ../lib/library-strings.c:210
msgid "Compute two-sided derivative using five-point formula"
1095
msgstr "Izračunaj dvostranski odvod skozi pet točk"
1096 1097 1098

#: ../lib/library-strings.c:211
msgid "Compute two-sided derivative using three-point formula"
1099
msgstr "Izračunaj dvostranski odvod z uporabo formule treh točk"
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109

#: ../lib/library-strings.c:212
msgid "argument (angle) of complex number"
msgstr "argument (kot) kompleksnega števila"

#: ../lib/library-strings.c:213
msgid "Dirichlet kernel of order n"
msgstr "Dirichletovo jedro reda n"

#: ../lib/library-strings.c:214
1110
msgid "Returns 1 if and only if all elements are zero"
1111
msgstr "Vrne 1, če so vsi predmeti vrednosti 0"
1112 1113 1114

#: ../lib/library-strings.c:215
msgid "The error function, 2/sqrt(pi) * int_0^x e^(-t^2) dt"
1115
msgstr "Funkcija napake, 2/sqrt(pi) * int_0^x e^(-t^2) dt"
1116 1117 1118 1119 1120 1121

#: ../lib/library-strings.c:216
msgid "Fejer kernel of order n"
msgstr "Fejerjevo jedro reda n"

#: ../lib/library-strings.c:217
1122
msgid "Returns 1 if and only if all elements are equal"
1123
msgstr "Vrne vrednost 1, če so vsi predmeti enaki"
1124 1125 1126

#: ../lib/library-strings.c:218
msgid "Find the first value where f(x)=0"
1127
msgstr "Poišči prvo vrednost, kjer je f(x)=0"
1128 1129 1130

#: ../lib/library-strings.c:219
msgid "Moebius mapping of the disk to itself mapping a to 0"
1131
msgstr "Möbiusova preslikava diska nase, ki a preslika v 0 "
1132 1133

#: ../lib/library-strings.c:220
1134 1135 1136 1137 1138 1139
msgid ""
"Moebius mapping using the cross ratio taking z2,z3,z4 to 1,0, and infinity "
"respectively"
msgstr ""
"Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki z2, z3, z4 preslika v 1,0 in "
"neskončno"
1140 1141

#: ../lib/library-strings.c:221
1142 1143 1144 1145 1146 1147
msgid ""
"Moebius mapping using the cross ratio taking infinity to infinity and z2,z3 "
"to 1 and 0 respectively"
msgstr ""
"Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki neskončno preslika v "
"neskončno in z2, z3 v 1 in 0"
1148 1149

#: ../lib/library-strings.c:222
1150 1151 1152 1153 1154 1155
msgid ""
"Moebius mapping using the cross ratio taking infinity to 1 and z3,z4 to 0 "
"and infinity respectively"
msgstr ""
"Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki neskončno preslika v 1 in z3, "
"z4 v 0 in neskončno "
1156 1157 1158

# mapping - preslikava
#: ../lib/library-strings.c:223
1159 1160 1161 1162 1163 1164
msgid ""
"Moebius mapping using the cross ratio taking infinity to 0 and z2,z4 to 1 "
"and infinity respectively"
msgstr ""
"Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki neskončno preslika v 0 in z2, "
"z4 v 1 in neskončno "
1165 1166

#: ../lib/library-strings.c:224
1167 1168 1169 1170 1171 1172
msgid ""
"Poisson kernel on D(0,1) (not normalized to 1, that is integral of this is "
"2pi)"
msgstr ""
"Poisonnovo jedro na D(0,1) (točka ni normalizirana na 1, integral tega je "
"2pi)"
1173 1174 1175

#: ../lib/library-strings.c:225
msgid "Poisson kernel on D(0,R) (not normalized to 1)"
1176
msgstr "Poissonovo jedro na D(0,R) (točka ni normalizirana na 1)"
1177 1178

#: ../lib/library-strings.c:226
1179 1180 1181 1182 1183 1184
msgid ""
"The unit step function = 0 for x<0, 1 otherwise. This is the integral of "
"the Dirac Delta function."
msgstr ""
"Enotska koračna funkcija = 0 za x<0, 1 sicer. To je integral Diracove "
"funkcije delta. "
1185 1186 1187

#: ../lib/library-strings.c:227
msgid "The cis function, that is cos(x)+i*sin(x)"
1188
msgstr "Funkcija cis, oziroma cos(x)+i*sin(x)"
1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199

#: ../lib/library-strings.c:228
msgid "Convert degrees to radians"
msgstr "Pretvori stopinje v radiane"

#: ../lib/library-strings.c:229
msgid "Convert radians to degrees"
msgstr "Pretvori radiane v stopinje"

#: ../lib/library-strings.c:230
msgid "Find roots of a cubic polynomial (given as vector of coefficients)"
1200
msgstr "Poišči ničle kubičnega polinoma (podanega kot vektor koeficientov)"
1201 1202

#: ../lib/library-strings.c:231
1203 1204 1205 1206 1207 1208
msgid ""
"Use classical Euler's method to numerically solve y'=f(x,y) for initial x0,"
"y0 going to x1 with n increments, returns y at x1"
msgstr ""
"Uporabi Eulerjevo metodo za numerično razrešitev y'=f(x,y) za začetna x0, y0 "
"do x1 z n koraki povečav in vrni y pri x1"
1209 1210

#: ../lib/library-strings.c:232
1211 1212 1213 1214 1215 1216
msgid ""
"Use classical Euler's method to numerically solve y'=f(x,y) for initial x0,"
"y0 going to x1 with n increments, returns an n+1 by 2 matrix of values"
msgstr ""
"Uporabi Eulerjevo metodo za numerično razrešitev y'=f(x,y) za začetna x0, y0 "
"do x1 z n koraki povečav in vrni matriko n+1x2 matriko vrednosti"
1217 1218

#: ../lib/library-strings.c:233
1219
msgid "Find root of a function using the bisection method"
1220
msgstr "poišči ničlo funkcije z uporabo bisekcijske metode"
1221

1222
#: ../lib/library-strings.c:234
1223
msgid "Find root of a function using the method of false position"
1224
msgstr "Poišči ničlo funkcije z uporabo metode napačnega položaja"
1225

1226
#: ../lib/library-strings.c:235
1227
msgid "Find root of a function using the Muller's method"
1228
msgstr "Poišči ničlo funkcije z uporabo Mullerjeve metode"
1229

1230
#: ../lib/library-strings.c:236
1231
msgid "Find root of a function using the secant method"
1232
msgstr "Poišči ničlo funkcije z uporabo sekantne metode"
1233

1234
#: ../lib/library-strings.c:237
1235
msgid "Find roots of a polynomial (given as vector of coefficients)"
1236
msgstr "Poišči ničle polinoma (podanega kot vektor koeficientov)"
1237

1238
#: ../lib/library-strings.c:238
1239
msgid "Find roots of a quartic polynomial (given as vector of coefficients)"
1240
msgstr "Poišči ničle polnima četrtega reda (podan kot vektor koeficientov)"
1241

1242
#: ../lib/library-strings.c:239
1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250
msgid ""
"Use classical non-adaptive Runge-Kutta of fourth order method to numerically "
"solve y'=f(x,y) for initial x0,y0 going to x1 with n increments, returns y "
"at x1"
msgstr ""
"Uporabi klasično neprilagodljivo metodo Runge-Kutta četrtega reda za "
"numerično reševanje enačbe y'=f(x,y) za začetna x0,y0 na intervalu [x0, x1] "
"z n podintervali in vrni vrednost y pri x1"
1251

1252
#: ../lib/library-strings.c:240
1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
msgid ""
"Use classical non-adaptive Runge-Kutta of fourth order method to numerically "
"solve y'=f(x,y) for initial x0,y0 going to x1 with n increments, returns an n"
"+1 by 2 matrix of values"
msgstr ""
"Uporabi klasično neprilagodljivo metodo Runge-Kutta četrtega reda za "
"numerično reševanje enačbe y'=f(x,y) za začetna x0,y0 na intervalu [x0, x1] "
"z n podintervali in vrni matriko vrednosti reda n+1 x 2"
1261 1262

#: ../lib/library-strings.c:241
1263
msgid "Calculate average of an entire matrix"
1264
msgstr "Izračun povprečja celotne matrike"
1265

1266
#: ../lib/library-strings.c:242
1267
msgid "Integral of the GaussFunction from 0 to x (area under the normal curve)"
1268 1269 1270
msgstr ""
"Integral Gaussove funkcije v območju od 0 do x (področje pod normalno "
"krivuljo)"
1271

1272
#: ../lib/library-strings.c:243
1273
msgid "The normalized Gauss distribution function (the normal curve)"
1274
msgstr "Normalizirana Gaussova funkcija distribucije (normalna krivulja)"
1275

1276
#: ../lib/library-strings.c:244
1277
msgid "Calculate median of an entire matrix"
1278
msgstr "Izračun mediane celotne matrike"
1279

1280
#: ../lib/library-strings.c:245
1281
msgid "Calculate the population standard deviation of a whole matrix"
1282
msgstr "Izračun standardnega odklona populacije celotne matrike"
1283

1284
#: ../lib/library-strings.c:246
1285
msgid "Calculate average of each row in a matrix"
1286
msgstr "Izračun povprečja vsake vrstice v matriki"
1287

1288
#: ../lib/library-strings.c:247
1289
msgid "Calculate median of each row in a matrix"
1290
msgstr "Izračun mediane vsake vrstice v matriki"
1291

1292
#: ../lib/library-strings.c:248
1293 1294 1295 1296 1297 1298
msgid ""
"Calculate the population standard deviations of rows of a matrix and return "
"a vertical vector"
msgstr ""
"Izračunaj standardne odklone populacije vrstic matrike in vrni navpični "
"vektor"
1299

1300
#: ../lib/library-strings.c:249
1301 1302 1303
msgid ""
"Calculate the standard deviations of rows of a matrix and return a vertical "
"vector"
1304
msgstr "Izračunaj standardne odklone vrstic matrike in vrni navpični vektor"
1305

1306
#: ../lib/library-strings.c:250
1307
msgid "Calculate the standard deviation of a whole matrix"
1308
msgstr "Izračunaj standardni odklon celotne matrike"
1309

1310
#: ../lib/library-strings.c:251
1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
msgid ""
"Run newton's method on a polynomial to attempt to find a root, returns after "
"two successive values are within epsilon or after maxn tries (then returns "
"null)"
msgstr ""
"Izvedi newtonovo metodo na polinomu in poskusi najti ničlo; vrne rezultat, "
"ko se dve zaporedni vrednosti razlikujeta za manj kot epsilon ali po "
"največjem številu poskusov (v tem primeru vrne prazno vrednost)"
1319

1320
#: ../lib/library-strings.c:252
1321
msgid "Returns a set where every element of X appears only once"
1322
msgstr "Vrne set podatkov, kjer se vsak predmet X pojavi le enkrat"
1323

1324
#: ../lib/library-strings.c:253
1325 1326 1327 1328 1329 1330
msgid ""
"Returns a set theoretic union of X and Y (X and Y are vectors pretending to "
"be sets)"
msgstr ""
"Vrni teoretično unijo množic X in Y (X in Y sta vektorja, opredeljena kot "
"množici)"
1331

1332
#: ../lib/library-strings.c:254
1333 1334 1335 1336 1337 1338
msgid ""
"For a Hilbert function that is c for degree d, given the Macaulay bound for "
"the Hilbert function of degree d+1 (The c^<d> operator from Green's proof)"
msgstr ""
"Za Hilbertovo funkcijo, ki je c za stopnjo d, pri dani Macaulayjevi zgornji "
"meji za Hilbertovo funkcijo stopnje d+1 (operator c^<d> iz Greenovega dokaza)"
1339 1340 1341

#: ../lib/library-strings.c:255
msgid "The c_<d> operator from Green's proof of Macaulay's Theorem"
1342
msgstr "Operator c_<d> Greenovega dokaza Macaulayjevega izreka"
1343 1344 1345 1346 1347 1348

#: ../lib/library-strings.c:256
msgid "Return the dth Macaulay representation of a positive integer c"
msgstr "Vrni d-to Macaulayjevo predstavitev pozitivnega celega števila c"

#: ../lib/library-strings.c:257
1349
msgid "Attempt to symbolically differentiate a function n times"
1350
msgstr "Poskusi simbolno odvajati funkcije n-krat"
1351

1352
#: ../lib/library-strings.c:258
1353 1354 1355 1356 1357 1358
msgid ""
"Attempt to symbolically differentiate a function n times quietly and return "
"null on failure"
msgstr ""
"Poskusi simbolno odvajati funkcijo n-krat tiho in vrani prazno vrednost ob "
"neuspešnem odvodu"
1359

1360
#: ../lib/library-strings.c:259
1361 1362 1363 1364 1365
msgid ""
"Attempt to construct the Taylor approximation function around x0 to the nth "
"degree."
msgstr ""
"Poskusi ustvariti Taylorjevo funkcijo približka okoli x0 do n-te stopnje."
1366 1367 1368

#: ../src/calc.c:217
msgid "Uncategorized"
1369
msgstr "Nerazvrščeno"
1370 1371 1372

#: ../src/calc.c:399
msgid "Trying to set an alias for an alias"
1373
msgstr "Izveden je bil poskus določanja vzdevka za vzdevek"