sl.po 159 KB
Newer Older
1
# Slovenian translation of genius.
2 3
# Copyright (C) 2009 genius's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the genius package.
4
#
5
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2010.
6 7
# Maja Lovrenov <maja.lovrenov@gmail.com>, 2011.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011.
8
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011.
9 10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: genius master\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=genius&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2012-03-29 15:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-29 20:19+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: \n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: ../lib/library-strings.c:1
msgid "Compose two functions"
msgstr "Sestavi dve funkciji"

#: ../lib/library-strings.c:2
msgid "Compose a function with itself n times, passing x as argument, and returning x if n == 0"
33
msgstr "Funkcijo n-krat sestavi samo s sabo, z x kot argumentom, in vrni x če je n == 0"
34 35 36 37 38 39 40

#: ../lib/library-strings.c:3
msgid "Make a string"
msgstr "Ustvari niz"

#: ../lib/library-strings.c:4
msgid "Tolerance of the Chop function"
41
msgstr "Dovoljeno odstopanje funkcije odreza (ChopFunction)"
42 43 44

#: ../lib/library-strings.c:5
msgid "How many iterations to try to find the limit for continuity and limits"
45
msgstr "Koliko korakov iteracije je treba izvesti pri poskusu določevanja zveznosti in mejne vrednosti."
46 47 48

#: ../lib/library-strings.c:6
msgid "How many successive steps to be within tolerance for calculation of continuity"
49
msgstr "Koliko zaporednih korakov je treba izvesti, da bi bili znotraj dovoljenega odstopanja za določitev zveznosti."
50 51 52

#: ../lib/library-strings.c:7
msgid "Tolerance for continuity of functions and for calculating the limit"
53
msgstr "Dovoljeno odstopanje zveznosti funkcij in za izračun mejne vrednosti."
54 55 56

#: ../lib/library-strings.c:8
msgid "How many iterations to try to find the limit for derivative"
57
msgstr "Koliko korakov iteracije je treba izvesti za iskanje limite odvoda"
58 59 60

#: ../lib/library-strings.c:9
msgid "How many successive steps to be within tolerance for calculation of derivative"
61
msgstr "Koliko zaporednih korakov je treba izvesti, znotraj dovoljenega odstopanja, za izračun odvoda"
62 63 64

#: ../lib/library-strings.c:10
msgid "Tolerance for calculating the derivatives of functions"
65
msgstr "Dovoljeno odstopanje za izračun odvodov funkcij"
66 67 68

#: ../lib/library-strings.c:11
msgid "Tolerance of the ErrorFunction"
69
msgstr "Dovoljeno odstopanje funkcije napake (ErrorFunction)"
70 71 72

#: ../lib/library-strings.c:12
msgid "Tolerance of the GaussDistribution function"
73
msgstr "Dovoljeno odstopanje funkcije Gaussove porazdelitve (GaussDistribution function)"
74 75 76

#: ../lib/library-strings.c:13
msgid "The function used for numerical integration in NumericalIntegral"
77
msgstr "Funkcija uporabljena za numerično integriranje v funkciji numeričnem integralu (NumericalIntegral)"
78 79 80

#: ../lib/library-strings.c:14
msgid "Steps to perform in NumericalIntegral"
81
msgstr "Koraki za izračun numeričnega integrala (NumericalIntegral)"
82 83 84

#: ../lib/library-strings.c:15
msgid "How many iterations to try for InfiniteSum and InfiniteProduct"
85
msgstr "Koliko korakov iteracije naj se izvede za preizkus neskončnosti vsote (InfiniteSum) in neskončnosti produkta (InfiniteProduct)"
86 87 88

#: ../lib/library-strings.c:16
msgid "How many successive steps to be within tolerance for InfiniteSum and InfiniteProduct"
89
msgstr "Koliko zaporednih korakov je treba izvesti za doseg dovoljenega odstopanja za neskončno vsoto in neskončni produkt"
90 91 92

#: ../lib/library-strings.c:17
msgid "Tolerance for InfiniteSum and InfiniteProduct"
93
msgstr "Dovoljeno odstopanje za neskončno vsoto in neskončni produkt"
94 95

#: ../lib/library-strings.c:18
96
#: ../src/eval.c:6523
97 98 99 100 101
msgid "Absolute value"
msgstr "Absolutna vrednost"

#: ../lib/library-strings.c:19
msgid "Replace very small number with zero"
102
msgstr "Zamenjaj zelo majhno število z vrednostjo 0"
103 104 105

#: ../lib/library-strings.c:20
msgid "Return the fractional part of a number"
106
msgstr "Vrni decimalni del števila"
107 108 109 110 111

#: ../lib/library-strings.c:21
msgid "Return the sign (-1,0,1)"
msgstr "Vrni znak (-1,0,1)"

112
#: ../lib/library-strings.c:22
113
msgid "Logarithm of any base (calls DiscreteLog if in modulo mode), if base is not given, e is used"
114
msgstr "Logaritem s katerokoli osnovo (uporabi možnost DiscreteLog, če je v načinu modulov), če osnova ni podana, je uporabljena vrednost e."
115

116
#: ../lib/library-strings.c:23
117 118 119
msgid "The arccos (inverse cos) function"
msgstr "Funkcija arccos (inverzni cos)"

120
#: ../lib/library-strings.c:24
121 122 123
msgid "The arccosh (inverse cosh) function"
msgstr "Funkcija arccosh (inverzni cosh)"

124
#: ../lib/library-strings.c:25
125 126 127
msgid "The arccot (inverse cot) function"
msgstr "Funkcija archcot (inverzni cot)"

128
#: ../lib/library-strings.c:26
129 130 131
msgid "The arccoth (inverse coth) function"
msgstr "Funkcija arccoth (inverzni coth)"

132
#: ../lib/library-strings.c:27
133 134 135
msgid "The inverse cosecant function"
msgstr "Funkcija inverzni kosekans"

136
#: ../lib/library-strings.c:28
137 138 139
msgid "The inverse hyperbolic cosecant function"
msgstr "Funkcija inverzni hiperbolični kosekans"

140
#: ../lib/library-strings.c:29
141 142 143
msgid "The inverse secant function"
msgstr "Funkcija inverzni sekans"

144
#: ../lib/library-strings.c:30
145 146 147
msgid "The inverse hyperbolic secant function"
msgstr "Funkcija inverzni hiperbolični sekans"

148
#: ../lib/library-strings.c:31
149 150 151
msgid "The arcsin (inverse sin) function"
msgstr "Funkcija arcsin (inverzni sin)"

152
#: ../lib/library-strings.c:32
153 154 155
msgid "The arcsinh (inverse sinh) function"
msgstr "Funkcija arcsinh (inverzni sinh)"

156
#: ../lib/library-strings.c:33
157 158 159
msgid "The arctanh (inverse tanh) function"
msgstr "Funkcija arctanh (inverzni tanh)"

160
#: ../lib/library-strings.c:34
161 162 163
msgid "The cotangent function"
msgstr "Funkcija kotangens"

164
#: ../lib/library-strings.c:35
165 166 167
msgid "The hyperbolic cotangent function"
msgstr "Funkcija hiperbolični kotangens"

168
#: ../lib/library-strings.c:36
169 170 171
msgid "The cosecant function"
msgstr "Funkcija kosekans"

172
#: ../lib/library-strings.c:37
173 174 175
msgid "The hyperbolic cosecant function"
msgstr "Hiperbolična funkcija kosekansa"

176
#: ../lib/library-strings.c:38
177 178 179 180
msgid "The secant function"
msgstr "Funkcija sekans"

# http://sl.wikipedia.org/wiki/Trigonometri%C4%8Dna_funkcija
181
#: ../lib/library-strings.c:39
182 183 184
msgid "The hyperbolic secant function"
msgstr "Funkcija hiperbolični sekans"

185
#: ../lib/library-strings.c:40
186 187 188
msgid "The hyperbolic tangent function"
msgstr "Funkcija hiperbolični tangens"

189
#: ../lib/library-strings.c:41
190
msgid "Are a and b relatively prime?"
191
msgstr "Ali sta a in b tuji števili?"
192

193
#: ../lib/library-strings.c:42
194
msgid "Return the nth Bernoulli number"
195
msgstr "Vrni n-to Bernoullijevo število"
196

197
#: ../lib/library-strings.c:43
198
msgid "Find the x that solves the system given by the vector a and modulo the elements of m, using the Chinese Remainder Theorem"
199
msgstr "Poišči x, ki razreši sistem podan z vektorjem a in modulom predmetov m, z uporabo kitajskega teorema ostanka."
200

201
#: ../lib/library-strings.c:44
202
msgid "Given two factorizations, give the factorization of the product, see Factorize"
203
msgstr "Pri danih dveh praštevilskih razcepih izračunaj praštevilski razcep produkta"
204

205
#: ../lib/library-strings.c:45
206
msgid "Convert a vector of values indicating powers of b to a number"
207
msgstr "Pretvori vektor vrednosti, ki določajo potence b številu a"
208

209
#: ../lib/library-strings.c:46
210
msgid "Convert a number to a vector of powers for elements in base b"
211
msgstr "Pretvori število v vektor potenc za predmete z osnovo b"
212

213
# discrete log = diskretni logaritem
214
#: ../lib/library-strings.c:47
215
msgid "Find discrete log of n base b in F_q where q is a prime using the Silver-Pohlig-Hellman algorithm"
216
msgstr "Poišči diskretni logaritem log n z osnovo b v F_q, kjer je q praštevilo, z uporabo Silver-Pohlig-Hellmanovega algoritma"
217

218
#: ../lib/library-strings.c:48
219
msgid "Compute phi(n), the Euler phi function, that is the number of integers between 1 and n relatively prime to n"
220
msgstr "Izračuna φ(n), Eulerjevo funkcijo fi, to je število celih števil med 1 in n, ki so tuja številu n"
221

222
#: ../lib/library-strings.c:49
223
msgid "Return all factors of a number"
224
msgstr "Vrni vse faktorje števila"
225

226
#: ../lib/library-strings.c:50
227
msgid "Attempt Fermat factorization of n into (t-s)*(t+s), returns t and s as a vector if possible, null otherwise"
228
msgstr "Poskusi izračunati Fermatov razcep vrednosti n v (t-s)*(t+s), kar vrne vrednosti t in s kot vektorja, če je to mogoče, sicer vrne prazno vrednost"
229

230
#: ../lib/library-strings.c:51
231
msgid "Find the first primitive element in F_q (q must be a prime)"
232
msgstr "Poišči prvi primitivni element v F_q (q mora biti praštevilo)"
233

234
#: ../lib/library-strings.c:52
235
msgid "Find a random primitive element in F_q (q must be a prime)"
236
msgstr "Poišči naključi primitivni element v F_q (q mora biti praštevilo)"
237

238
#: ../lib/library-strings.c:53
239
msgid "Compute discrete log base b of n in F_q (q a prime) using the factor base S. S should be a column of primes possibly with second column precalculated by IndexCalculusPrecalculation."
240
msgstr "Izračunaj diskretni logaritem log n z osnovo b v F_q (q je praštevilo) z uporabo faktorske osnove S. Vrednost S mora biti stolpec praštevil, po možnosti že izračunanih z uporabo možnosti IndexCalculusPrecalculation."
241

242
#: ../lib/library-strings.c:54
243
msgid "Run the precalculation step of IndexCalculus for logarithms base b in F_q (q a prime) for the factor base S (where S is a column vector of primes). The logs will be precalculated and returned in the second column."
244
msgstr "Izvedi korak izračuna možnosti IndexCalculus za logaritme z osnovo b v F_q (q je praštevilo) z uporabo faktorske osnove S (kjer je S stolpični vektor praštevil). Vrednosti bodo izračunane in vpisane v drugi stolpec."
245

246
#: ../lib/library-strings.c:55
247
msgid "Test if Mp is a Mersenne prime using a table"
248
msgstr "Preveri, ali je Mp Mersennovo praštevilo z uporabo razpredelnice."
249

250
#: ../lib/library-strings.c:56
251
msgid "Tests if a rational number is a perfect power"
252
msgstr "Preveri, ali je racionalno število popolna potenca"
253

254
#: ../lib/library-strings.c:57
255
msgid "Check if g is primitive in F_q, where q is a prime. If q is not prime results are bogus."
256
msgstr "Preveri, ali je g primitiven v F_q, kjer je q praštevilo. V primeru, da q ni praštevilo, so rezultati lažni."
257

258
#: ../lib/library-strings.c:58
259
msgid "Check if g is primitive in F_q, where q is a prime and f is a vector of prime factors of q-1. If q is not prime results are bogus."
260
msgstr "Preveri, ali je g primitiven v F_q, kjer je q praštevilo in je f vektor q-1 faktorjev praštevila. V primeru. da q ni praštevilo, so rezultati lažni."
261

262
#: ../lib/library-strings.c:59
263
msgid "If n is a pseudoprime base b but not a prime, that is if b^(n-1) == 1 mod n"
264
msgstr "V primeru, da je n psevdo-praštevilo z osnovo b, vendar ni praštevilo, je b^(n-1) == 1 mod n"
265

266
#: ../lib/library-strings.c:60
267
msgid "Test if n is a strong pseudoprime to base b but not a prime"
268
msgstr "Poskusi, ali je n močno psevdo-praštevilo z osnovo b, vendar ni praštevilo"
269

270
#: ../lib/library-strings.c:61
271
msgid "Return the residue of a mod n with the least absolute value (in the interval -n/2 to n/2)"
272
msgstr "Vrni ostanek izračuna mod n z najmanjšo absolutno vrednostjo (znotraj intervala -n/2 do n/2)"
273

274
#: ../lib/library-strings.c:62
275
msgid "Test if Mp is a Mersenne prime using the Lucas-Lehmer test"
276
msgstr "Preizkusi, ali je Mp Mersennovo praštevilo z uporabo Lucas-Lehmerjevega preizkusa"
277

278
#: ../lib/library-strings.c:63
279
msgid "Return all maximal prime power factors of a number"
280
msgstr "Vrni vse največje potence prafaktorjev števila"
281

282
#: ../lib/library-strings.c:64
283
msgid "Vector with the known Mersenne prime exponents"
284
msgstr "Vektor z znanimi potencami Mersennovih praštevil"
285

286
#: ../lib/library-strings.c:65
287
msgid "Return the Moebius mu function evaluated in n"
288
msgstr "Vrni Möbiusovo funkcijo mu ocenjeno v n"
289

290
#: ../lib/library-strings.c:66
291
msgid "Returns the p-adic valuation (number of trailing zeros in base p)."
292
msgstr "Vrne padijsko oceno (število končnih ničel v osnovi p)."
293

294
#: ../lib/library-strings.c:67
295 296 297
msgid "Compute a^b mod m"
msgstr "Izračunaj a^b mod m"

298
#: ../lib/library-strings.c:68
299
msgid "Return all prime factors of a number"
300
msgstr "Vrni vse prafaktorje števila"
301

302
#: ../lib/library-strings.c:69
303
msgid "Pseudoprime test, true if and only if b^(n-1) == 1 (mod n)"
304
msgstr "Preizkus psevdo-praštevil, ki velja, če velja b^(n-1) == 1 (mod n)"
305

306
#: ../lib/library-strings.c:70
307
msgid "Removes all instances of the factor m from the number n"
308
msgstr "Odstrani vse primerke faktorja m iz števila n"
309

310
#: ../lib/library-strings.c:71
311
msgid "Find discrete log of n base b in F_q where q is a prime using the Silver-Pohlig-Hellman algorithm, given f being the factorization of q-1"
312
msgstr "Poišči diskretni log vrednosti n z osnovo b v F_q, kjer je q praštevilo, z uporabo Silver-Pohlig-Hellmanovega algoritma, če je f praštevilski razcep q-1"
313

314
#: ../lib/library-strings.c:72
315
msgid "Find square root of n mod p (a prime). Null is returned if not a quadratic residue."
316
msgstr "Poišči kvadratni koren n mod p (praštevilo). V primeru, da ostanek ni kvadraten, je vrnjena prazna vrednost."
317

318
#: ../lib/library-strings.c:73
319
msgid "Apply a function over all entries of a matrix and return a matrix of the results"
320
msgstr "Uveljavi funkcijo na vseh poljih matrike in vrni matriko teh rezultatov"
321

322
#: ../lib/library-strings.c:74
323
msgid "Apply a function over all entries of 2 matrices (or 1 value and 1 matrix) and return a matrix of the results"
324
msgstr "Uveljavi funkcijo na vseh poljih 2 matrik (ali 1 vrednost in 1 matrika) in vrni matriko teh rezultatov"
325

326
#: ../lib/library-strings.c:75
327
msgid "Remove column(s) and row(s) from a matrix"
328
msgstr "Odstrani stolpce in vrstice iz matrike"
329

330
#: ../lib/library-strings.c:76
331
msgid "Calculate the kth compound matrix of A"
332 333
msgstr "Izračunaj k-to sestavljeno matriko A"

334
#: ../lib/library-strings.c:77
335 336 337
msgid "Delete a column of a matrix"
msgstr "Izbriši stolpec matrike"

338
#: ../lib/library-strings.c:78
339 340 341
msgid "Delete a row of a matrix"
msgstr "Izbriši vrstico matrike"

342
#: ../lib/library-strings.c:79
343
msgid "Get the dot product of two vectors (no conjugates)"
344
msgstr "Poišči skalarni produkt dveh vektorjev (ne konjugatov)"
345

346
#: ../lib/library-strings.c:80
347
msgid "Zero out entries above the diagonal"
348
msgstr "Spremeni matriko v spodnje-trikotno"
349

350
#: ../lib/library-strings.c:81
351
msgid "Make diagonal matrix from a vector"
352
msgstr "Ustvari diagonalno matriko iz vektorja"
353

354
#: ../lib/library-strings.c:82
355
msgid "Make column vector out of matrix by putting columns above each other"
356
msgstr "Ustvari stolpični vektor tako, da stolpce zložiš enega pod drugim"
357

358
#: ../lib/library-strings.c:83
359
msgid "Calculate the product of all elements in a matrix"
360
msgstr "Izračun zmnožka vseh predmetov matrike"
361

362
#: ../lib/library-strings.c:84
363
msgid "Calculate the sum of all elements in a matrix"
364
msgstr "Izračun vsote vseh predmetov matrike"
365

366
#: ../lib/library-strings.c:85
367
msgid "Calculate the sum of squares of all elements in a matrix"
368
msgstr "Izračun vsote kvadratov vseh predmetov matrike"
369

370
#: ../lib/library-strings.c:86
371
msgid "Get the outer product of two vectors"
372
msgstr "Poišči zunanji produkt dveh vektorjev"
373

374
#: ../lib/library-strings.c:87
375
msgid "Reverse elements in a vector"
376
msgstr "Obratni predmete v vektorju"
377

378
#: ../lib/library-strings.c:88
379 380 381
msgid "Calculate sum of each row in a matrix"
msgstr "Izračuna vsoto vsake vrstice matrike"

382
#: ../lib/library-strings.c:89
383 384 385
msgid "Calculate sum of squares of each row in a matrix"
msgstr "Izračuna vsoto kvadratov vsake vrstice matrike"

386 387 388 389
#: ../lib/library-strings.c:90
msgid "Shuffle elements in a vector"
msgstr "Premešaj koordinate vektorja"

390 391
#: ../lib/library-strings.c:91
msgid "Sort vector elements"
392
msgstr "Razvrsti elemente vektorja"
393 394 395

#: ../lib/library-strings.c:92
msgid "Removes any all-zero rows of M"
396
msgstr "Odstrani vse ničelne vrstice M"
397 398 399

#: ../lib/library-strings.c:93
msgid "Return column(s) and row(s) from a matrix"
400
msgstr "Vrni stolpce in vrstice iz matrike"
401 402 403 404 405 406 407

#: ../lib/library-strings.c:94
msgid "Swap two rows in a matrix"
msgstr "Zamenjaj dve vrstici v matriki"

#: ../lib/library-strings.c:95
msgid "Zero out entries below the diagonal"
408
msgstr "Spremeni matriko v zgornje-trikotno"
409 410

#: ../lib/library-strings.c:96
411
msgid "Get the auxiliary unit matrix of size n"
412
msgstr "Poišči pomožno enoto matrike velikosti n"
413 414 415

#: ../lib/library-strings.c:97
msgid "Evaluate (v,w) with respect to the bilinear form given by the matrix A"
416
msgstr "Oceni (v,w) glede na bilinearno obliko podano z matriko A"
417 418 419

#: ../lib/library-strings.c:98
msgid "Return a function that evaluates two vectors with respect to the bilinear form given by A"
420
msgstr "Vrni funkcijo, ki oceni dva vektorja glede na billinearno obliko podano z A"
421 422 423

#: ../lib/library-strings.c:99
msgid "Get the characteristic polynomial as a vector"
424
msgstr "Poišči karakteristični polinom kot vektor"
425 426 427

#: ../lib/library-strings.c:100
msgid "Get the characteristic polynomial as a function"
428
msgstr "Poišči karakteristični polinom kot funkcijo"
429 430 431

#: ../lib/library-strings.c:101
msgid "Get a basis matrix for the columnspace of a matrix"
432
msgstr "Poišči osnovno matriko za vektorski prostor stolpcev matrike"
433 434 435

#: ../lib/library-strings.c:102
msgid "Return the commutation matrix K(m,n) which is the unique m*n by m*n matrix such that K(m,n) * MakeVector(A) = MakeVector(A.') for all m by n matrices A."
436
msgstr "Vrni komutacijsko matriko K(m,n), ki je enolično določena matrika velikosti m*n x m*n, tako da velja K(m,n) * UstvariVektor(A) = UstvariVektor(A.') za vse matrike A velikosti m x n."
437 438 439

#: ../lib/library-strings.c:103
msgid "Companion matrix of a polynomial (as vector)"
440
msgstr "Pridružena matrika polinoma (kot vektor)"
441 442 443

#: ../lib/library-strings.c:104
msgid "Conjugate transpose of a matrix (adjoint)"
444
msgstr "Konjugirana transponirana matrika (adjungirana)"
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456

#: ../lib/library-strings.c:105
#: ../lib/library-strings.c:106
msgid "Calculate convolution of two horizontal vectors"
msgstr "Izračunaj konvolucijo dveh vodoravnih vektorjev"

#: ../lib/library-strings.c:107
msgid "CrossProduct of two vectors in R^3"
msgstr "Vektorski produkt dveh vektorjev v R^3"

#: ../lib/library-strings.c:108
msgid "Get the determinantal divisors of an integer matrix (not its characteristic)"
457
msgstr "Poišči determinantne delitelje celoštevilčne matrike (in ne njene karakteristike)"
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468

#: ../lib/library-strings.c:109
msgid "Direct sum of matrices"
msgstr "Neposredna vsota matrik"

#: ../lib/library-strings.c:110
msgid "Direct sum of a vector of matrices"
msgstr "Neposredna vsota vektorja matrik"

#: ../lib/library-strings.c:111
msgid "Get the eigenvalues of a matrix (Currently only for up to 4x4 or triangular matrices)"
469
msgstr "Poišči lastne vrednosti matrike (trenutno le pri matrikah velikosti do 4x4 ali trikotnih matrikah)"
470 471 472

#: ../lib/library-strings.c:112
msgid "Get the eigenvalues and eigenvectors of a matrix (Currently only for up to 2x2 matrices)"
473
msgstr "Poišči lastne vrednosti in lastne vektorje matrike (trenutno le do matrik velikosti 2x2)."
474 475

#: ../lib/library-strings.c:113
476
msgid "Apply the Gram-Schmidt process (to the columns) with respect to inner product given by B (if not given use Hermitian product)"
477
msgstr "Uporabi Gram-Schmidtov postopek (na stolpcih) glede na notranji produkt podan z B (če ni podan, uporabi hermitski produkt)"
478 479 480 481 482 483 484

#: ../lib/library-strings.c:114
msgid "Hankel matrix"
msgstr "Hankelova matrika"

#: ../lib/library-strings.c:115
msgid "Hilbert matrix of order n"
485
msgstr "Hilbertova matrika n-tega reda"
486 487 488

#: ../lib/library-strings.c:116
msgid "Get the image (columnspace) of a linear transform"
489
msgstr "Poišči sliko (prostor stolpcev) linearne transformacije"
490 491 492

#: ../lib/library-strings.c:117
msgid "Get the Inf Norm of a vector"
493
msgstr "Poišči neskončno normo vektorja"
494 495 496

#: ../lib/library-strings.c:118
msgid "Get the invariant factors of a square integer matrix (not its characteristic)"
497
msgstr "Poišči invariantne faktorje kvadratne celoštevilčne matrike (in ne njene karatkeristike)"
498 499 500

#: ../lib/library-strings.c:119
msgid "Inverse Hilbert matrix of order n"
501
msgstr "Inverzna Hilbertova matrika n-tega reda"
502 503

#: ../lib/library-strings.c:120
504
msgid "Is a matrix Hermitian"
505
msgstr "Ali je matrika hermitska"
506 507 508

#: ../lib/library-strings.c:121
msgid "Test if a vector is in a subspace"
509
msgstr "Preizkusi, ali je vektor v podprostoru"
510 511

#: ../lib/library-strings.c:122
512
msgid "Is a matrix (or number) invertible (Integer matrix is invertible if and only if it is invertible over the integers)"
513
msgstr "Ali je matrika (ali število) obrnljiva (številčna matrika je obrnljiva, če je obrnljiva preko celih števil)"
514 515 516

#: ../lib/library-strings.c:123
msgid "Is a matrix (or number) invertible over a field"
517
msgstr "Ali je matrika (ali število) obrnljiva preko ravnine"
518 519 520

#: ../lib/library-strings.c:124
msgid "Is a matrix normal"
521
msgstr "Ali je matrika normalna matrika "
522 523 524

#: ../lib/library-strings.c:125
msgid "Is a matrix positive definite"
525
msgstr "Ali je matrika pozitivno definitna"
526 527 528

#: ../lib/library-strings.c:126
msgid "Is a matrix positive semidefinite"
529
msgstr "Ali je matrika pozitivno semidefinitna"
530 531

#: ../lib/library-strings.c:127
532
msgid "Is a matrix skew-Hermitian"
533
msgstr "Ali je matrika poševna hermitska matrika?"
534 535 536

#: ../lib/library-strings.c:128
msgid "Is a matrix unitary"
537
msgstr "Ali je matrika unitarna"
538 539

#: ../lib/library-strings.c:129
540
msgid "Get the Jordan block corresponding to lambda and n"
541
msgstr "Poišči Jordanovo kletko, ki ustreza lambdi in n"
542 543 544

#: ../lib/library-strings.c:130
msgid "Get the kernel (nullspace) of a linear transform"
545
msgstr "Poišči jedro linearne transformacije."
546 547 548

#: ../lib/library-strings.c:131
msgid "Get the LU decomposition of A and store the result in the L and U which should be references. If not possible returns false."
549
msgstr "Poišči LU-razcep A in shrani vrednosti v L in U, ki morata biti določeni kot sklic. V kolikor to ni mogoče, vrni logično vrednost NAPAK."
550 551 552

#: ../lib/library-strings.c:132
msgid "Get the i-j minor of a matrix"
553
msgstr "Poišči i-j poddeterminanto matrike"
554 555 556

#: ../lib/library-strings.c:133
msgid "Return the columns that are not the pivot columns of a matrix"
557
msgstr "Vrni stolpce, ki niso pivotni stolpci matrike"
558 559 560

#: ../lib/library-strings.c:134
msgid "Get the p Norm (or 2 Norm if no p is supplied) of a vector"
561
msgstr "Poišči p-normo vektorja (oziroma evklidsko normo, če p ni dan)"
562

563
# nullity - neveljavnost
564 565
#: ../lib/library-strings.c:135
msgid "Get the nullity of a matrix"
566
msgstr "Poišči razsežnost jedra matrike."
567 568 569

#: ../lib/library-strings.c:136
msgid "Get the orthogonal complement of the columnspace"
570
msgstr "Poišči ortogonalni komplement prostora stolpcev"
571 572

#: ../lib/library-strings.c:137
573
msgid "Projection of vector v onto subspace W given a sesquilinear form B (if not given use Hermitian product)"
574
msgstr "Projekcija vektorja v na podprostor W pri dani seskvilinearni formi B (če ta ni dana, uporabi Hermitov produkt)"
575 576 577

#: ../lib/library-strings.c:138
msgid "Get the QR decomposition of A, returns R and Q can be a reference"
578
msgstr "Poišči QR-razcep A, vrednosti R in Q sta lahko sklica"
579 580 581

#: ../lib/library-strings.c:139
msgid "Get the rank of a matrix"
582
msgstr "Poišči rang matrike"
583 584 585

#: ../lib/library-strings.c:140
msgid "Return the Rayleigh quotient of a matrix and a vector"
586
msgstr "Vrni Rayleighov količnik matrike in vektorja"
587 588 589

#: ../lib/library-strings.c:141
msgid "Compute an eigenvalue using the Rayleigh Quotient Iteration method until we are epsilon from eigenvalue or for maxiter iterations"
590
msgstr "Izračun lastne vrednosti z uporabo Rayleighove iteracije, dokler napaka približka lastne vrednosti ni manjša od epsilon ali za največje število iteracij"
591 592 593

#: ../lib/library-strings.c:142
msgid "Rosser matrix, a classic symmetric eigenvalue test problem"
594
msgstr "Rosserjeva matrika, preizkusni problem simetrične lastne vrednosti"
595 596 597

#: ../lib/library-strings.c:143
msgid "Rotation around origin in R^2"
598
msgstr "Vrtenje v R^2 okoli izhodišča"
599 600 601

#: ../lib/library-strings.c:144
msgid "Rotation around origin in R^3 about the x-axis"
602
msgstr "Vrtenje v R^3 okoli izhodišča in osi x"
603 604 605

#: ../lib/library-strings.c:145
msgid "Rotation around origin in R^3 about the y-axis"
606
msgstr "Vrtenje v R^3 okoli izhodišča in osi y"
607 608 609

#: ../lib/library-strings.c:146
msgid "Rotation around origin in R^3 about the z-axis"
610
msgstr "Vrtenje v R^3 okoli izhodišča in osi z"
611 612 613

#: ../lib/library-strings.c:147
msgid "Get a basis matrix for the rowspace of a matrix"
614
msgstr "Poišči osnovno matriko za vrstični prostor matrike"
615 616 617

#: ../lib/library-strings.c:148
msgid "Evaluate (v,w) with respect to the sesquilinear form given by the matrix A"
618
msgstr "Oceni (v,w) glede na seskvilinearno obliko podano z matriko A"
619 620 621

#: ../lib/library-strings.c:149
msgid "Return a function that evaluates two vectors with respect to the sesquilinear form given by A"
622
msgstr "Vrni funkcijo, ki oceni dva vektorja glede na seskvilinearno formo, podano z A"
623 624 625

#: ../lib/library-strings.c:150
msgid "Smith Normal Form for fields (will end up with 1's on the diagonal)"
626
msgstr "Smithova normalna oblika za polja (bo končana z enicami na diagonali)"
627 628 629

#: ../lib/library-strings.c:151
msgid "Smith Normal Form for square integer matrices (not its characteristic)"
630
msgstr "Smithova normalna oblika za kvadratne matrike celih števil (in ne njihovih karakteristik)"
631 632 633

#: ../lib/library-strings.c:152
msgid "Return the Toeplitz matrix constructed given the first column c and (optionally) the first row r."
634
msgstr "Vrni Toeplitzovo matriko, ki je sestavljena iz podanega prvega stolpca c in (izbirno) prve vrstice r."
635 636 637 638 639 640 641

#: ../lib/library-strings.c:153
msgid "Calculate the trace of a matrix"
msgstr "Izračunaj sled matrike"

#: ../lib/library-strings.c:154
msgid "Transpose of a matrix"
642
msgstr "Transponirana matrika"
643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665

#: ../lib/library-strings.c:155
msgid "Return the Vandermonde matrix"
msgstr "Vrni Vandermodovno matriko"

#: ../lib/library-strings.c:156
msgid "The angle of two vectors, given an inner product"
msgstr "Kot dveh vektorjev, če je podan notranji produkt"

#: ../lib/library-strings.c:157
msgid "The direct sum of the vector spaces M and N"
msgstr "Neposredna vsota vektorskih prostorov M in N"

#: ../lib/library-strings.c:158
msgid "Intersection of the subspaces given by M and N"
msgstr "Presek podprostorov podanih z M in N"

#: ../lib/library-strings.c:159
msgid "The sum of the vector spaces M and N, that is {w | w=m+n, m in M, n in N}"
msgstr "Vsota vektorskih prostorov M in N, to je {w | w=m+n, m v M, N v N}"

#: ../lib/library-strings.c:160
msgid "Get the classical adjoint (adjugate) of a matrix"
666
msgstr "Poišči klasično adjungirano matriko dane matrike"
667 668 669

#: ../lib/library-strings.c:161
msgid "Compute the Column Reduced Echelon Form"
670
msgstr "Poišči pomanjšano stolpično stopničasto obliko matrike"
671 672

#: ../lib/library-strings.c:162
673
msgid "Get nth Catalan number"
674
msgstr "Dobi n-to Catalanovo število"
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688

#: ../lib/library-strings.c:163
msgid "Double factorial: n(n-2)(n-4)..."
msgstr "Dvojna fakulteta: n(n-2)(n-4) ..."

#: ../lib/library-strings.c:164
msgid "Factorial: n(n-1)(n-2)..."
msgstr "Fakulteta: n(n-1)(n-2) ..."

#: ../lib/library-strings.c:165
msgid "Falling factorial: (n)_k = n(n-1)...(n-(k-1))"
msgstr "Padajoča fakulteta: (n)_k = n(n-1) ... (n-(k-1))"

#: ../lib/library-strings.c:166
689
msgid "Calculate nth Fibonacci number"
690 691 692 693
msgstr "Izračun n-tega Fibonaccijevega števila"

#: ../lib/library-strings.c:167
msgid "Calculate the Frobenius number for a coin problem"
694
msgstr "Izračunaj Frobeniusovo števila za problem kovancev"
695 696 697 698 699 700 701

#: ../lib/library-strings.c:168
msgid "Galois matrix given a linear combining rule (a_1*x_+...+a_n*x_n=x_(n+1))"
msgstr "Galoisova matrika podana z linearnim kombinacijskim pravilom (a_1*x_+...+a_n*x_n=x_(n+1))"

#: ../lib/library-strings.c:169
msgid "Use greedy algorithm to find c, for c . v = n. (v must be sorted)"
702
msgstr "Uporabi požrešni algoritem za iskanje c, za c . v = n. (v mora biti razvrščen)"
703 704 705 706 707 708 709 710 711 712

#: ../lib/library-strings.c:170
msgid "Harmonic Number, the nth harmonic number of order r"
msgstr "Harmonično število, n-to harmonično število reda r"

#: ../lib/library-strings.c:171
msgid "Hofstadter's function q(n) defined by q(1)=1, q(2)=1, q(n)=q(n-q(n-1))+q(n-q(n-2))"
msgstr "Hofstadterjeva funkcija q(n), definirana z q(1)=1, q(2)=1, q(n)=q(n-q(n-1))+q(n-q(n-2))"

#: ../lib/library-strings.c:172
713
msgid "Compute linear recursive sequence using Galois stepping"
714
msgstr "Izračunaj linearno rekurzivno zaporedje z uporabo Galoisovi stopenj"
715 716 717 718 719 720

#: ../lib/library-strings.c:173
msgid "Calculate multinomial coefficients"
msgstr "Izračunaj multinomske koeficiente"

#: ../lib/library-strings.c:174
721
msgid "Get the Pascal's triangle as a matrix"
722
msgstr "Dobi Pascalov trikotnik kot matriko"
723 724 725

#: ../lib/library-strings.c:175
msgid "(Pochhammer) Rising factorial: (n)_k = n(n+1)...(n+(k-1))"
726
msgstr "Pochhammerjeva naraščajoča fakulteta: (n)_k =(n)(n+1) ... (n+(-1))"
727 728 729 730 731 732 733 734 735

#: ../lib/library-strings.c:176
msgid "Stirling number of the first kind"
msgstr "Stirlingovo število prve vrste"

#: ../lib/library-strings.c:177
msgid "Stirling number of the second kind"
msgstr "Stirlingovo število druge vrste"

736
# derangement (subfactorial) - Permutacije brez ponavljanja
737 738 739 740 741 742
#: ../lib/library-strings.c:178
msgid "Subfactorial: n! times sum_{k=1}^n (-1)^k/k!"
msgstr "Podfakulteta: n! krat vsota_{k=1}^n (-1)^k/k!"

#: ../lib/library-strings.c:179
msgid "Calculate the nth triangular number"
743
msgstr "Izračunaj n-to trikotniško število"
744 745 746

#: ../lib/library-strings.c:180
msgid "Calculate permutations"
747
msgstr "Izračunaj permutacije"
748 749 750

#: ../lib/library-strings.c:181
msgid "Integration of f by Composite Simpson's Rule on the interval [a,b] with the number of steps calculated by the fourth derivative bound and the desired tolerance"
751
msgstr "Integriranje funkcije f s Simpsonovim pravilom na intervalu [a,b] s številom korakov, ki ga dobimo iz izračunane meje četrtega odvoda in znotraj dovoljenega odstopanja."
752 753 754

#: ../lib/library-strings.c:182
msgid "Attempt to calculate derivative by trying first symbolically and then numerically"
755
msgstr "Poskusi izračunati odvoda; naprej simbolno in nato numerično"
756 757 758

#: ../lib/library-strings.c:183
msgid "Return a function which is the even periodic extension of f defined on the interval [0,L]"
759
msgstr "Vrni funkcijo, ki je soda periodična razširitev f, definiran na intervalu [0,L]"
760 761 762

#: ../lib/library-strings.c:184
msgid "Return a function which is a Fourier series with the coefficients given by the vectors a (sines) and b (cosines). Note that a@(1) is the constant coefficient!"
763
msgstr "Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva vrsta s koeficienti podanimi z vektorji a (sinusi) in b (kosinusi). Vektor a@(1) je konstantni koeficient!"
764 765 766

#: ../lib/library-strings.c:185
msgid "Try to calculate an infinite product for a single parameter function"
767
msgstr "Poskusi izračunati neskončni produkt za funkcijo z enim parametrom"
768 769 770

#: ../lib/library-strings.c:186
msgid "Try to calculate an infinite product for a double parameter function with func(arg,n)"
771
msgstr "Poskusi izračunati neskončni produkt za funkcijo z dvojnim parametrom s func(arg,n)"
772 773 774

#: ../lib/library-strings.c:187
msgid "Try to calculate an infinite sum for a single parameter function"
775
msgstr "Poskusi izračunati neskončno vsoto za funkcijo z dvojnim parametrom"
776 777 778

#: ../lib/library-strings.c:188
msgid "Try to calculate an infinite sum for a double parameter function with func(arg,n)"
779
msgstr "Poskus izračuna neskončne vsote za funkcijo dvojnih parametrov s func(arg,n)Poskusi izračunati neskončno vsoto za funkcijo z dvojnim parametrom s func(arg,n)"
780 781 782

#: ../lib/library-strings.c:189
msgid "Try and see if a real-valued function is continuous at x0 by calculating the limit there"
783
msgstr "Poskusi ali je funkcija realnih vrednosti zvezna v točki x0 z izračunom limite te točke"
784 785 786

#: ../lib/library-strings.c:190
msgid "Test for differentiability by approximating the left and right limits and comparing"
787
msgstr "Preizkusi odvedljivost funkcije z oceno in primerjavo levih in desnih limit funkcije"
788 789 790

#: ../lib/library-strings.c:191
msgid "Calculate the left limit of a real-valued function at x0"
791
msgstr "Izračunaj levo limito funkcije z realnimi vrednostmi v točki x0"
792 793 794

#: ../lib/library-strings.c:192
msgid "Calculate the limit of a real-valued function at x0. Tries to calculate both left and right limits."
795
msgstr "Izračunaj limito funkcije z realnimi vrednostmi v točki x0. Poskusi izračunati tako levo kot desno limito."
796 797 798

#: ../lib/library-strings.c:193
msgid "Integration by midpoint rule"
799
msgstr "Združevanje z uporabo pravila srednje točke"
800 801 802

#: ../lib/library-strings.c:194
msgid "Attempt to calculate numerical derivative"
803
msgstr "Poskusi izračunati numerični odvod"
804 805 806

#: ../lib/library-strings.c:195
msgid "Numerically compute the coefficients for a cosine Fourier series for a function on [0,L] up to the Nth coefficient."
807
msgstr "Numerično izračunaj koeficiente Fouirerjeve kosinuse vrste za funkcijo na [0,L] do N-tega koeficienta."
808 809 810

#: ../lib/library-strings.c:196
msgid "Return a function which is the Fourier cosine series of f on [0,L] with coefficients up to N computed numerically"
811
msgstr "Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva kosinusna vrsta f na [0,L] z numerično izračunanimi koeficienti do vrednosti N"
812 813 814

#: ../lib/library-strings.c:197
msgid "Numerically compute the coefficients for a Fourier series with half-period L up to the Nth coefficient."
815
msgstr "Numerično izračunaj koeficiente Fourierjeve vrste s pol-periodo L do N-tega koeficienta."
816 817 818

#: ../lib/library-strings.c:198
msgid "Return a function which is the Fourier series of f with half-period L with coefficients up to N computed numerically"
819
msgstr "Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva vrsta f s pol-periodo L z numerično izračunanimi koeficienti do vrednosti N"
820 821 822

#: ../lib/library-strings.c:199
msgid "Numerically compute the coefficients for a sine Fourier series for a function on [0,L] up to the Nth coefficient."
823
msgstr "Numerično izračunaj koeficiente sinusne Fourierjeve vrste za funkcijo na [0, L] do N-tega koeficienta."
824 825 826

#: ../lib/library-strings.c:200
msgid "Return a function which is the Fourier sine series of f on [0,L] with coefficients up to N computed numerically"
827
msgstr "Vrni funkcijo, ki je Fourierjeva sinusna vrsta f na [0, L] z numerično izračunanimi koeficienti do vrednosti N."
828 829 830

#: ../lib/library-strings.c:201
msgid "Integration by rule set in NumericalIntegralFunction of f from a to b using NumericalIntegralSteps steps"
831
msgstr "Integriranje funkcije f od a do b z uporabo pravil, določenih v FunkcijaNumeričnegaIntegriranja, in korakov v KorakiNumeričneIntegracije"
832 833 834

#: ../lib/library-strings.c:202
msgid "Attempt to calculate numerical left derivative"
835
msgstr "Poskusi izračunati levi numerični odvod"
836 837 838

#: ../lib/library-strings.c:203
msgid "Attempt to calculate the limit of f(step_fun(i)) as i goes from 1 to N"
839
msgstr "Poskusi izračunati limito funkcije f(step_fun(i)), ko gre i od 1 do N"
840 841 842

#: ../lib/library-strings.c:204
msgid "Attempt to calculate numerical right derivative"
843
msgstr "Poskusi izračunati desni numerični odvod"
844 845 846

#: ../lib/library-strings.c:205
msgid "Return a function which is the odd periodic extension of f defined on the interval [0,L]"
847
msgstr "Vrni funkcijo, ki je liha periodična razširitev f definiran na intervalu [0, L]"
848 849 850

#: ../lib/library-strings.c:206
msgid "Compute one-sided derivative using five point formula"
851
msgstr "Izračunaj enostranski odvod skozi pet točk"
852 853 854

#: ../lib/library-strings.c:207
msgid "Compute one-sided derivative using three-point formula"
855
msgstr "Izračunaj enostranski odvod skozi tri točke"
856 857 858

#: ../lib/library-strings.c:208
msgid "Return a function which is the periodic extension of f defined on the interval [a,b]"
859
msgstr "Vrni funkcijo, ki je periodična razširitev f, definiranega na intervalu [a,b]"
860 861 862

#: ../lib/library-strings.c:209
msgid "Calculate the right limit of a real-valued function at x0"
863
msgstr "Izračunaj desno limito funkcije realne vrednosti pri x0"
864 865 866

#: ../lib/library-strings.c:210
msgid "Compute two-sided derivative using five-point formula"
867
msgstr "Izračunaj dvostranski odvod skozi pet točk"
868 869 870

#: ../lib/library-strings.c:211
msgid "Compute two-sided derivative using three-point formula"
871
msgstr "Izračunaj dvostranski odvod z uporabo formule treh točk"
872 873 874 875 876 877 878 879 880 881

#: ../lib/library-strings.c:212
msgid "argument (angle) of complex number"
msgstr "argument (kot) kompleksnega števila"

#: ../lib/library-strings.c:213
msgid "Dirichlet kernel of order n"
msgstr "Dirichletovo jedro reda n"

#: ../lib/library-strings.c:214
882
msgid "Returns 1 if and only if all elements are zero"
883
msgstr "Vrne 1, če so vsi predmeti vrednosti 0"
884 885 886

#: ../lib/library-strings.c:215
msgid "The error function, 2/sqrt(pi) * int_0^x e^(-t^2) dt"
887
msgstr "Funkcija napake, 2/sqrt(pi) * int_0^x e^(-t^2) dt"
888 889 890 891 892 893

#: ../lib/library-strings.c:216
msgid "Fejer kernel of order n"
msgstr "Fejerjevo jedro reda n"

#: ../lib/library-strings.c:217
894
msgid "Returns 1 if and only if all elements are equal"
895
msgstr "Vrne vrednost 1, če so vsi predmeti enaki"
896 897 898

#: ../lib/library-strings.c:218
msgid "Find the first value where f(x)=0"
899
msgstr "Poišči prvo vrednost, kjer je f(x)=0"
900 901 902

#: ../lib/library-strings.c:219
msgid "Moebius mapping of the disk to itself mapping a to 0"
903
msgstr "Möbiusova preslikava diska nase, ki a preslika v 0 "
904 905 906

#: ../lib/library-strings.c:220
msgid "Moebius mapping using the cross ratio taking z2,z3,z4 to 1,0, and infinity respectively"
907
msgstr "Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki z2, z3, z4 preslika v 1,0 in neskončno"
908 909 910

#: ../lib/library-strings.c:221
msgid "Moebius mapping using the cross ratio taking infinity to infinity and z2,z3 to 1 and 0 respectively"
911
msgstr "Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki neskončno preslika v neskončno in z2, z3 v 1 in 0"
912 913 914

#: ../lib/library-strings.c:222
msgid "Moebius mapping using the cross ratio taking infinity to 1 and z3,z4 to 0 and infinity respectively"
915
msgstr "Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki neskončno preslika v 1 in z3, z4 v 0 in neskončno "
916 917 918 919

# mapping - preslikava
#: ../lib/library-strings.c:223
msgid "Moebius mapping using the cross ratio taking infinity to 0 and z2,z4 to 1 and infinity respectively"
920
msgstr "Möbiusova preslikava z uporabo dvorazmerja, ki neskončno preslika v 0 in z2, z4 v 1 in neskončno "
921 922 923

#: ../lib/library-strings.c:224
msgid "Poisson kernel on D(0,1) (not normalized to 1, that is integral of this is 2pi)"
924
msgstr "Poisonnovo jedro na D(0,1) (točka ni normalizirana na 1, integral tega je 2pi)"
925 926 927

#: ../lib/library-strings.c:225
msgid "Poisson kernel on D(0,R) (not normalized to 1)"
928
msgstr "Poissonovo jedro na D(0,R) (točka ni normalizirana na 1)"
929 930 931

#: ../lib/library-strings.c:226
msgid "The unit step function = 0 for x<0, 1 otherwise. This is the integral of the Dirac Delta function."
932
msgstr "Enotska koračna funkcija = 0 za x<0, 1 sicer. To je integral Diracove funkcije delta. "
933 934 935

#: ../lib/library-strings.c:227
msgid "The cis function, that is cos(x)+i*sin(x)"
936
msgstr "Funkcija cis, oziroma cos(x)+i*sin(x)"
937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947

#: ../lib/library-strings.c:228
msgid "Convert degrees to radians"
msgstr "Pretvori stopinje v radiane"

#: ../lib/library-strings.c:229
msgid "Convert radians to degrees"
msgstr "Pretvori radiane v stopinje"

#: ../lib/library-strings.c:230
msgid "Find roots of a cubic polynomial (given as vector of coefficients)"
948
msgstr "Poišči ničle kubičnega polinoma (podanega kot vektor koeficientov)"
949 950 951

#: ../lib/library-strings.c:231
msgid "Use classical Euler's method to numerically solve y'=f(x,y) for initial x0,y0 going to x1 with n increments, returns y at x1"
952
msgstr "Uporabi Eulerjevo metodo za numerično razrešitev y'=f(x,y) za začetna x0, y0 do x1 z n koraki povečav in vrni y pri x1"
953 954

#: ../lib/library-strings.c:232
955
msgid "Use classical Euler's method to numerically solve y'=f(x,y) for initial x0,y0 going to x1 with n increments, returns an n+1 by 2 matrix of values"
956
msgstr "Uporabi Eulerjevo metodo za numerično razrešitev y'=f(x,y) za začetna x0, y0 do x1 z n koraki povečav in vrni matriko n+1x2 matriko vrednosti"
957 958

#: ../lib/library-strings.c:233
959
msgid "Find root of a function using the bisection method"
960
msgstr "poišči ničlo funkcije z uporabo bisekcijske metode"
961

962
#: ../lib/library-strings.c:234
963
msgid "Find root of a function using the method of false position"
964
msgstr "Poišči ničlo funkcije z uporabo metode napačnega položaja"
965

966
#: ../lib/library-strings.c:235
967
msgid "Find root of a function using the Muller's method"
968
msgstr "Poišči ničlo funkcije z uporabo Mullerjeve metode"
969

970
#: ../lib/library-strings.c:236
971
msgid "Find root of a function using the secant method"
972
msgstr "Poišči ničlo funkcije z uporabo sekantne metode"
973

974
#: ../lib/library-strings.c:237
975
msgid "Find roots of a polynomial (given as vector of coefficients)"
976
msgstr "Poišči ničle polinoma (podanega kot vektor koeficientov)"
977

978
#: ../lib/library-strings.c:238
979
msgid "Find roots of a quartic polynomial (given as vector of coefficients)"
980
msgstr "Poišči ničle polnima četrtega reda (podan kot vektor koeficientov)"
981

982
#: ../lib/library-strings.c:239
983
msgid "Use classical non-adaptive Runge-Kutta of fourth order method to numerically solve y'=f(x,y) for initial x0,y0 going to x1 with n increments, returns y at x1"
984
msgstr "Uporabi klasično neprilagodljivo metodo Runge-Kutta četrtega reda za numerično reševanje enačbe y'=f(x,y) za začetna x0,y0 na intervalu [x0, x1] z n podintervali in vrni vrednost y pri x1"
985

986 987
#: ../lib/library-strings.c:240
msgid "Use classical non-adaptive Runge-Kutta of fourth order method to numerically solve y'=f(x,y) for initial x0,y0 going to x1 with n increments, returns an n+1 by 2 matrix of values"
988
msgstr "Uporabi klasično neprilagodljivo metodo Runge-Kutta četrtega reda za numerično reševanje enačbe y'=f(x,y) za začetna x0,y0 na intervalu [x0, x1] z n podintervali in vrni matriko vrednosti reda n+1 x 2"
989 990

#: ../lib/library-strings.c:241
991
msgid "Calculate average of an entire matrix"
992
msgstr "Izračun povprečja celotne matrike"
993

994
#: ../lib/library-strings.c:242
995
msgid "Integral of the GaussFunction from 0 to x (area under the normal curve)"
996
msgstr "Integral Gaussove funkcije v območju od 0 do x (področje pod normalno krivuljo)"
997

998
#: ../lib/library-strings.c:243
999
msgid "The normalized Gauss distribution function (the normal curve)"
1000
msgstr "Normalizirana Gaussova funkcija distribucije (normalna krivulja)"
1001

1002
#: ../lib/library-strings.c:244
1003
msgid "Calculate median of an entire matrix"
1004
msgstr "Izračun mediane celotne matrike"
1005

1006
#: ../lib/library-strings.c:245
1007
msgid "Calculate the population standard deviation of a whole matrix"
1008
msgstr "Izračun standardnega odklona populacije celotne matrike"
1009

1010
#: ../lib/library-strings.c:246
1011
msgid "Calculate average of each row in a matrix"
1012
msgstr "Izračun povprečja vsake vrstice v matriki"
1013

1014
#: ../lib/library-strings.c:247
1015
msgid "Calculate median of each row in a matrix"
1016
msgstr "Izračun mediane vsake vrstice v matriki"
1017

1018
#: ../lib/library-strings.c:248
1019
msgid "Calculate the population standard deviations of rows of a matrix and return a vertical vector"
1020
msgstr "Izračunaj standardne odklone populacije vrstic matrike in vrni navpični vektor"
1021

1022
#: ../lib/library-strings.c:249
1023
msgid "Calculate the standard deviations of rows of a matrix and return a vertical vector"
1024
msgstr "Izračunaj standardne odklone vrstic matrike in vrni navpični vektor"
1025

1026
#: ../lib/library-strings.c:250
1027
msgid "Calculate the standard deviation of a whole matrix"
1028
msgstr "Izračunaj standardni odklon celotne matrike"
1029

1030
#: ../lib/library-strings.c:251
1031
msgid "Run newton's method on a polynomial to attempt to find a root, returns after two successive values are within epsilon or after maxn tries (then returns null)"
1032
msgstr "Izvedi newtonovo metodo na polinomu in poskusi najti ničlo; vrne rezultat, ko se dve zaporedni vrednosti razlikujeta za manj kot epsilon ali po največjem številu poskusov (v tem primeru vrne prazno vrednost)"
1033

1034
#: ../lib/library-strings.c:252
1035
msgid "Returns a set where every element of X appears only once"
1036
msgstr "Vrne set podatkov, kjer se vsak predmet X pojavi le enkrat"
1037

1038
#: ../lib/library-strings.c:253
1039
msgid "Returns a set theoretic union of X and Y (X and Y are vectors pretending to be sets)"
1040
msgstr "Vrni teoretično unijo množic X in Y (X in Y sta vektorja, opredeljena kot množici)"
1041

1042
#: ../lib/library-strings.c:254
1043
msgid "For a Hilbert function that is c for degree d, given the Macaulay bound for the Hilbert function of degree d+1 (The c^<d> operator from Green's proof)"
1044
msgstr "Za Hilbertovo funkcijo, ki je c za stopnjo d, pri dani Macaulayjevi zgornji meji za Hilbertovo funkcijo stopnje d+1 (operator c^<d> iz Greenovega dokaza)"
1045 1046 1047

#: ../lib/library-strings.c:255
msgid "The c_<d> operator from Green's proof of Macaulay's Theorem"
1048
msgstr "Operator c_<d> Greenovega dokaza Macaulayjevega izreka"
1049 1050 1051 1052 1053 1054

#: ../lib/library-strings.c:256
msgid "Return the dth Macaulay representation of a positive integer c"
msgstr "Vrni d-to Macaulayjevo predstavitev pozitivnega celega števila c"

#: ../lib/library-strings.c:257
1055
msgid "Attempt to symbolically differentiate a function n times"
1056
msgstr "Poskusi simbolno odvajati funkcije n-krat"
1057

1058
#: ../lib/library-strings.c:258
1059
msgid "Attempt to symbolically differentiate a function n times quietly and return null on failure"
1060
msgstr "Poskusi simbolno odvajati funkcijo n-krat tiho in vrani prazno vrednost ob neuspešnem odvodu"
1061

1062
#: ../lib/library-strings.c:259
1063
msgid "Attempt to construct the Taylor approximation function around x0 to the nth degree."
1064
msgstr "Poskusi ustvariti Taylorjevo funkcijo približka okoli x0 do n-te stopnje."
1065 1066 1067

#: ../src/calc.c:217
msgid "Uncategorized"
1068
msgstr "Nerazvrščeno"
1069 1070 1071

#: ../src/calc.c:399
msgid "Trying to set an alias for an alias"
1072
msgstr "Izveden je bil poskus določanja vzdevka za vzdevek"
1073 1074 1075 1076 1077

#: ../src/calc.c:978
msgid "Bad identifier for function node!"
msgstr "Slabo določilo za vozlišče funkcije!"

1078
#: ../src/calc.c:1028
1079 1080
#: ../src/eval.c:6999
#: ../src/eval.c:7206
1081 1082 1083 1084
msgid "Unexpected operator!"
msgstr "Nepričakovan operator!"

#. FIXME:
1085
#: ../src/calc.c:1220
1086
msgid "Cannot currently print polynomials of more than 3 vars"
1087
msgstr "Trenutno ni mogoče natisniti polinomov z več kot tremi spremenljivkami"
1088

1089
#: ../src/calc.c:1312
1090 1091 1092 1093 1094
msgid "NULL function!"
msgstr "Funkcija NULL!"

#. variable and reference functions should
#. never be in the etree
1095
#: ../src/calc.c:1378
1096 1097 1098
msgid "Unexpected function type!"
msgstr "Nepričakovana vrsta funkcije!"

1099
#: ../src/calc.c:1393
1100
msgid "NULL tree!"
1101
msgstr "Razvejišče NULL!"
1102

1103
#: ../src/calc.c:1483
1104
#: ../src/eval.c:7505
1105 1106 1107
msgid "Unexpected node!"
msgstr "Nepričakovano vozlišče!"

1108
#: ../src/calc.c:1978
1109 1110 1111 1112
#, c-format
msgid "File '%s' is a wrong version of GEL"
msgstr "Datoteka '%s' je napačna različica GEL"

1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147
#: ../src/calc.c:2028
#: ../src/calc.c:2037
#: ../src/calc.c:2042
#: ../src/calc.c:2051
#: ../src/calc.c:2056
#: ../src/calc.c:2065
#: ../src/calc.c:2070
#: ../src/calc.c:2079
#: ../src/calc.c:2084
#: ../src/calc.c:2095
#: ../src/calc.c:2100
#: ../src/calc.c:2111
#: ../src/calc.c:2118
#: ../src/calc.c:2131
#: ../src/calc.c:2137
#: ../src/calc.c:2144
#: ../src/calc.c:2153
#: ../src/calc.c:2164
#: ../src/calc.c:2170
#: ../src/calc.c:2177
#: ../src/calc.c:2183
#: ../src/calc.c:2190
#: ../src/calc.c:2196
#: ../src/calc.c:2203
#: ../src/calc.c:2209
#: ../src/calc.c:2216
#: ../src/calc.c:2222
#: ../src/calc.c:2229
#: ../src/calc.c:2235
#: ../src/calc.c:2242
#: ../src/calc.c:2248
#: ../src/calc.c:2255
#: ../src/calc.c:2271
#: ../src/calc.c:2289
#: ../src/calc.c:2299
1148 1149 1150
msgid "Badly formed record"
msgstr "Slabo oblikovan zapis"

1151
#: ../src/calc.c:2031
1152
msgid "Record out of place"
1153
msgstr "Zapis je izven meja"