Commit 8ee2084f authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent e2f44e17
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gegl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gegl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-01 16:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-02 13:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-07 00:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 20:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -650,14 +650,14 @@ msgid "Brightness Contrast"
msgstr "Jasność i kontrast"
#: operations/common/brightness-contrast.c:162
#, c-format
#, no-c-format
msgid ""
"Changes the light level and contrast. This operation operates in linear "
"light, 'contrast' is a scale factor around 50%% gray, and 'brightness' a "
"light, 'contrast' is a scale factor around 50% gray, and 'brightness' a "
"constant offset to apply after contrast scaling."
msgstr ""
"Zmienia poziom jasności i kontrast. To działanie używa światła liniowego, "
"„kontrast” jest współczynnikiem skalowania o 50%% szarości, a „jasność” jest "
"„kontrast” jest współczynnikiem skalowania o 50% szarości, a „jasność” jest "
"przesunięciem stałej do zastosowania po skalowaniu kontrastu."
#: operations/common/buffer-sink.c:25 operations/common/write-buffer.c:25
......@@ -2270,11 +2270,11 @@ msgstr "Kolor końcowy"
msgid "The color at (x2, y2)"
msgstr "Kolor w (X2, Y2)"
#: operations/common/linear-gradient.c:139
#: operations/common/linear-gradient.c:140
msgid "Linear Gradient"
msgstr "Liniowy gradient"
#: operations/common/linear-gradient.c:143
#: operations/common/linear-gradient.c:144
msgid "Linear gradient renderer"
msgstr "Liniowe renderowanie gradientów"
......@@ -3301,11 +3301,11 @@ msgstr "Zredukuj kolory"
msgid "Reduces the number of levels in each color component of the image."
msgstr "Zmniejsza liczbę poziomów w każdej składowej koloru obrazu."
#: operations/common/radial-gradient.c:126
#: operations/common/radial-gradient.c:127
msgid "Radial Gradient"
msgstr "Promienisty gradient"
#: operations/common/radial-gradient.c:129
#: operations/common/radial-gradient.c:130
msgid "Radial gradient renderer"
msgstr "Rysowanie gradientów promienistych"
......@@ -5920,20 +5920,29 @@ msgid "Mode of value propagation"
msgstr "Tryb rozprowadzania wartości"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:43
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:44
msgid "Lower threshold"
msgstr "Dolny próg"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:44
msgid "The minimum difference in value at which to propagate a pixel"
msgstr "Minimalna różnica wartości, przy której rozprowadzić piksel"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:47
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:48
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:52
msgid "Upper threshold"
msgstr "Górny próg"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:48
msgid "The maximum difference in value at which to propagate a pixel"
msgstr "Maksymalna różnica wartości, przy której rozprowadzić piksel"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:51
msgid "Propagating rate"
msgstr "Częstotliwość rozprowadzania"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:52
msgid "The strength with which to propagate a pixel to its neighbors"
msgstr "Siła, z jaką rozprowadzać piksel do jego sąsiadów"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:56
msgid "Color to use for the \"Only color\" and \"Color to peaks\" modes"
msgstr "Kolor używany w trybach „Tylko kolor” i „Kolor do szczytu”"
......@@ -5971,15 +5980,21 @@ msgid "Propagate to bottom"
msgstr "Rozprowadzanie do dolnej"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:73
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:74
msgid "Propagating value channel"
msgstr "Rozprowadzanie kanału wartości"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:74
msgid "Whether to propagate a pixel's color"
msgstr "Czy rozprowadzać kolor piksela"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:76
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:77
msgid "Propagating alpha channel"
msgstr "Rozprowadzanie kanału alfa"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:77
msgid "Whether to propagate a pixel's opacity"
msgstr "Czy rozprowadzać nieprzezroczystość piksela"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:642
msgid "Value Propagate"
msgstr "Rozprowadzanie wartości"
......@@ -6306,13 +6321,17 @@ msgstr ""
msgid "Reset origin"
msgstr "Przywrócenie pochodzenia"
#: operations/core/crop.c:226
#: operations/core/crop.c:247
msgid "Crop"
msgstr "Kadruj"
#: operations/core/crop.c:227
msgid "Crop a buffer"
msgstr "Kadruj bufor"
#: operations/core/crop.c:248
msgid ""
"Crops a buffer, if the aux pad is connected the bounding box of the node "
"connected is used."
msgstr ""
"Kadruje bufor, jeśli dodatkowy blok jest połączony, to używany jest "
"prostopadłościan graniczny połączonego węzła."
#: operations/core/load.c:30 operations/external/jp2-load.c:27
#: operations/external/jpg-load.c:26 operations/external/png-load.c:29
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment