Commit 580b74e8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent b2345ad0
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gegl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gegl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-15 20:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-18 13:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-29 13:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 12:10+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr ""
msgid "Unable to read file: %s"
msgstr "Nie można odczytać pliku: %s"
#: bin/gegl.c:222
#: bin/gegl.c:223
msgid "Invalid graph, abort.\n"
msgstr "Nieprawidłowy wykres, przerywanie.\n"
#: bin/gegl.c:378 bin/gegl-options.c:135
#: bin/gegl.c:386 bin/gegl-options.c:135
#, c-format
msgid "Unknown GeglOption mode: %d"
msgstr "Nieznany tryb GeglOption: %d"
......@@ -218,6 +218,7 @@ msgstr "Najbliższy"
#: gegl/buffer/gegl-buffer-enums.c:90 gegl/gegl-enums.c:119
#: operations/common-gpl3+/bump-map.c:33 operations/common-gpl3+/sinus.c:63
#: operations/common-gpl3+/spiral.c:26
#: operations/workshop/connected-components.c:45
msgid "Linear"
msgstr "Liniowy"
......@@ -315,60 +316,60 @@ msgstr "Liniowo odwrócone mnożenie, jeśli alfa"
msgid "Perceptual-premultiplied-if-alpha"
msgstr "Percepcyjnie odwrócone mnożenie, jeśli alfa"
#: gegl/gegl-init.c:286
#: gegl/gegl-init.c:212
msgid "Where GEGL stores its swap"
msgstr "Gdzie biblioteka GEGL przechowuje obszar wymiany"
#: gegl/gegl-init.c:291
#: gegl/gegl-init.c:217
msgid "How much memory to (approximately) use for caching imagery"
msgstr "Ile pamięci (w przybliżeniu) do użycia do pamięci tymczasowej obrazów"
#: gegl/gegl-init.c:296
#: gegl/gegl-init.c:222
msgid "Default size of tiles in GeglBuffers"
msgstr "Domyślny rozmiar kafla w GeglBuffer"
#: gegl/gegl-init.c:301
#: gegl/gegl-init.c:227
msgid "The count of pixels to compute simultaneously"
msgstr "Liczba pikseli do jednoczesnego obliczania"
#: gegl/gegl-init.c:306
#: gegl/gegl-init.c:232
msgid "The quality of rendering a value between 0.0(fast) and 1.0(reference)"
msgstr "Jakość wyświetlania, wartość między 0,0 (szybkie) a 1,0 (standardowe)"
#: gegl/gegl-init.c:311
#: gegl/gegl-init.c:237
msgid "The number of concurrent processing threads to use"
msgstr "Liczba jednocześnie używanych wątków przetwarzania"
#: gegl/gegl-init.c:316
#: gegl/gegl-init.c:242
msgid "Disable OpenCL"
msgstr "Wyłącza OpenCL"
#: gegl/gegl-serialize.c:152
#: gegl/gegl-serialize.c:162
#, c-format
msgid "unhandled path data %s:%s\n"
msgstr "nieobsługiwane dane ścieżki %s:%s\n"
#: gegl/gegl-serialize.c:382
#: gegl/gegl-serialize.c:392
#, c-format
msgid "op '%s' not found, partial matches: "
msgstr "nie odnaleziono działania „%s”, częściowo pasują: "
#: gegl/gegl-serialize.c:411
#: gegl/gegl-serialize.c:421
#, c-format
msgid "%s has no %s property."
msgstr "%s nie ma właściwości %s."
#: gegl/gegl-serialize.c:417
#: gegl/gegl-serialize.c:427
#, c-format
msgid "%s has no %s property, properties: "
msgstr "%s nie ma właściwości %s, właściwości: "
#: gegl/gegl-serialize.c:512
#: gegl/gegl-serialize.c:522
#, c-format
msgid "BablFormat \"%s\" does not exist."
msgstr "BablFormat „%s” nie istnieje."
#: gegl/gegl-serialize.c:645
#: gegl/gegl-serialize.c:662
#, c-format
msgid "No such op '%s'"
msgstr "Nie ma działania „%s”"
......@@ -1258,6 +1259,7 @@ msgid "Invert the extracted component"
msgstr "Odwrócenie wydobytej składowej"
#: operations/common/component-extract.c:56
#: operations/workshop/connected-components.c:46
msgid "Linear output"
msgstr "Wyjście liniowe"
......@@ -1429,6 +1431,7 @@ msgstr "Kanał alfa"
#: operations/common/convolution-matrix.c:64
#: operations/common-cxx/distance-transform.cc:46
#: operations/workshop/connected-components.c:42
msgid "Normalize"
msgstr "Normalizuj"
......@@ -1804,12 +1807,14 @@ msgstr "Sposób dyskretyzacji jądra Gaussa"
#: operations/common/median-blur.c:56 operations/common-gpl3+/displace.c:44
#: operations/common-gpl3+/fractal-trace.c:67
#: operations/common-gpl3+/ripple.c:57 operations/transform/scale.c:102
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:38
msgid "Abyss policy"
msgstr "Polityka głębi"
#: operations/common/gaussian-blur.c:60 operations/common/gblur-1d.c:62
#: operations/common/median-blur.c:58 operations/common-gpl3+/displace.c:47
#: operations/common-gpl3+/ripple.c:60 operations/transform/scale.c:103
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:41
msgid "How image edges are handled"
msgstr "Sposób obsługi krawędzi obrazu"
......@@ -1825,7 +1830,7 @@ msgstr "Czy kadrować obszar wyjściowy do obszaru wejściowego"
msgid "Gaussian Blur"
msgstr "Rozmycie Gaussa"
#: operations/common/gaussian-blur.c:121 operations/common/gblur-1d.c:1376
#: operations/common/gaussian-blur.c:121 operations/common/gblur-1d.c:1393
msgid ""
"Performs an averaging of neighboring pixels with the normal distribution as "
"weighting"
......@@ -1847,7 +1852,7 @@ msgstr "Ułożenie"
msgid "The orientation of the blur - hor/ver"
msgstr "Orientacja rozmycia — pionowa/pozioma"
#: operations/common/gblur-1d.c:1373
#: operations/common/gblur-1d.c:1390
msgid "1D Gaussian-blur"
msgstr "Jednowymiarowe rozmycie Gaussa"
......@@ -1862,7 +1867,7 @@ msgstr "Jednowymiarowe rozmycie Gaussa"
#: operations/external/png-load.c:27 operations/external/png-save.c:26
#: operations/external/ppm-load.c:25 operations/external/ppm-save.c:25
#: operations/external/rgbe-load.c:26 operations/external/rgbe-save.c:26
#: operations/external/svg-load.c:25 operations/external/tiff-load.c:25
#: operations/external/svg-load.c:25 operations/external/tiff-load.c:24
#: operations/external/tiff-save.c:25 operations/external/webp-load.c:25
#: operations/external/webp-save.c:25 operations/workshop/external/gluas.c:37
#: operations/workshop/rawbayer-load.c:25
......@@ -2111,6 +2116,8 @@ msgstr ""
"obrazu."
#: operations/common/invert-linear.c:74 operations/common-gpl3+/bump-map.c:45
#: operations/workshop/connected-components.c:29
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:32
msgid "Invert"
msgstr "Odwracanie"
......@@ -3916,22 +3923,26 @@ msgstr "flaga"
msgid "Pointer to flag value for unlabelled pixels"
msgstr "Wskaźnik do wartości flagi dla pikseli bez etykiety"
#: operations/common/watershed-transform.c:488
#: operations/common/watershed-transform.c:490
msgid "Watershed Transform"
msgstr "Przekształcenie działu wodnego"
#: operations/common/watershed-transform.c:491
#: operations/common/watershed-transform.c:493
msgid ""
"Labels propagation by watershed transformation. Output buffer will keep the "
"input format. Unlabelled pixels are marked with a given flag value (by "
"default: last component with NULL value). The mandatory aux buffer is a \"Y "
"u8\" image representing the priority levels."
"default: last component with NULL value). The aux buffer is a \"Y u8\" image "
"representing the priority levels (lower value is higher priority). If aux is "
"absent, all labellized pixels have the same priority and propagated labels "
"have a lower priority."
msgstr ""
"Rozprowadzanie etykiet według przekształcenia działu wodnego. Bufor "
"wyjściowy będzie miał format wejścia. Piksele bez etykiet są oznaczone "
"podaną wartością flagi (domyślnie: ostatnia składowa z wartością NULL). "
"Obowiązkowy dodatkowy bufor to obraz „Y u8” reprezentujący poziomy "
"priorytetów."
"Dodatkowy bufor to obraz „Y u8” reprezentujący poziomy priorytetów (niższa "
"wartość to wyższy priorytet). Jeśli dodatkowy bufor jest nieobecny, to "
"wszystkie piksele z etykietami mają ten sam priorytet, a rozprowadzane "
"etykiety mają niższy priorytet."
#: operations/common/wavelet-blur-1d.c:29 operations/common/wavelet-blur.c:28
msgid "Radius of the wavelet blur"
......@@ -3973,10 +3984,12 @@ msgstr ""
"GEGL."
#: operations/common-cxx/distance-transform.cc:30
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:24
msgid "Metric"
msgstr "Metryczne"
#: operations/common-cxx/distance-transform.cc:32
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:27
msgid "Metric to use for the distance calculation"
msgstr "Metryczne do obliczenia odległości"
......@@ -5638,6 +5651,7 @@ msgid "Spiral radius"
msgstr "Promień spirali"
#: operations/common-gpl3+/spiral.c:53
#: operations/workshop/connected-components.c:32
msgid "Base"
msgstr "Podstawa"
......@@ -6279,7 +6293,7 @@ msgstr "Kadruj bufor"
#: operations/core/load.c:30 operations/external/jp2-load.c:27
#: operations/external/jpg-load.c:26 operations/external/png-load.c:29
#: operations/external/ppm-load.c:27 operations/external/svg-load.c:27
#: operations/external/tiff-load.c:27 operations/external/webp-load.c:27
#: operations/external/tiff-load.c:26 operations/external/webp-load.c:27
msgid "URI"
msgstr "Adres URI"
......@@ -6518,7 +6532,7 @@ msgstr "Odpływ wyjścia wideo biblioteki FFmpeg"
#: operations/external/gif-load.c:35 operations/external/jp2-load.c:26
#: operations/external/jpg-load.c:25 operations/external/svg-load.c:26
#: operations/external/tiff-load.c:26 operations/external/webp-load.c:26
#: operations/external/tiff-load.c:25 operations/external/webp-load.c:26
msgid "Path of file to load"
msgstr "Ścieżka do wczytywanego pliku"
......@@ -6551,7 +6565,7 @@ msgid "GIF image loader."
msgstr "Wczytywanie obrazów GIF."
#: operations/external/jp2-load.c:28 operations/external/svg-load.c:28
#: operations/external/tiff-load.c:28 operations/external/webp-load.c:28
#: operations/external/tiff-load.c:27 operations/external/webp-load.c:28
msgid "URI for file to load"
msgstr "Adres URI wczytywanego pliku"
......@@ -6623,11 +6637,11 @@ msgstr "Wczytywanie obrazów JPEG 2000 za pomocą biblioteki jasper."
msgid "URI of file to load"
msgstr "Adres URI wczytywanego pliku"
#: operations/external/jpg-load.c:397
#: operations/external/jpg-load.c:390
msgid "JPEG File Loader"
msgstr "Wczytywanie plików JPEG"
#: operations/external/jpg-load.c:399
#: operations/external/jpg-load.c:392
msgid "JPEG image loader using libjpeg"
msgstr "Wczytywanie obrazów JPEG za pomocą biblioteki libjpeg"
......@@ -6677,11 +6691,11 @@ msgstr "Odcienie szarości"
msgid "Create a grayscale (monochrome) image"
msgstr "Obraz w odcieniach szarości (monochromatyczny)"
#: operations/external/jpg-save.c:396
#: operations/external/jpg-save.c:413
msgid "JPEG File Saver"
msgstr "Zapisywanie plików JPEG"
#: operations/external/jpg-save.c:398
#: operations/external/jpg-save.c:415
msgid "JPEG image saver, using libjpeg"
msgstr "Zapisywanie obrazów JPEG za pomocą biblioteki libjpeg"
......@@ -6966,6 +6980,7 @@ msgid "PNG compression level from 1 to 9"
msgstr "Poziom kompresji PNG od 1 do 9"
#: operations/external/png-save.c:31 operations/external/ppm-save.c:29
#: operations/external/tiff-save.c:27
msgid "Bitdepth"
msgstr "Głębia bitowa"
......@@ -6973,11 +6988,11 @@ msgstr "Głębia bitowa"
msgid "8 and 16 are the currently accepted values."
msgstr "Obecnie przyjmowane są wartości 8 i 16."
#: operations/external/png-save.c:310
#: operations/external/png-save.c:312
msgid "PNG File Saver"
msgstr "Zapisywanie plików PNG"
#: operations/external/png-save.c:312
#: operations/external/png-save.c:314
msgid "PNG image saver, using libpng"
msgstr "Zapisywanie obrazów PNG za pomocą biblioteki libpng"
......@@ -7190,27 +7205,42 @@ msgstr "Renderuj tekst"
msgid "Display a string of text using pango and cairo."
msgstr "Wyświetl ciąg tekstowy za pomocą bibliotek Pango i cairo."
#: operations/external/tiff-load.c:30
#: operations/external/tiff-load.c:29
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: operations/external/tiff-load.c:31
#: operations/external/tiff-load.c:30
msgid "Image file directory (subfile)"
msgstr "Katalog pliku obrazu (podplik)"
#: operations/external/tiff-load.c:889
#: operations/external/tiff-load.c:916
msgid "TIFF File Loader"
msgstr "Wczytywanie plików TIFF"
#: operations/external/tiff-load.c:891
#: operations/external/tiff-load.c:918
msgid "TIFF image loader using libtiff"
msgstr "Wczytywanie obrazów TIFF za pomocą biblioteki libtiff"
#: operations/external/tiff-save.c:623
#: operations/external/tiff-save.c:28
msgid "-1, 8, 16, 32 and 64 are the currently accepted values, -1 means auto"
msgstr ""
"Obecnie przyjmowane są wartości -1, 8, 16, 32 i 64, -1 oznacza automatycznie"
#: operations/external/tiff-save.c:30
msgid "use floating point"
msgstr "użycie liczb zmiennoprzecinkowych"
#: operations/external/tiff-save.c:31
msgid "floating point -1 means auto, 0 means integer 1 meant float."
msgstr ""
"liczba zmiennoprzecinkowa -1 oznacza automatycznie, 0 oznacza liczby "
"całkowite, 1 oznacza liczby zmiennoprzecinkowe"
#: operations/external/tiff-save.c:707
msgid "TIFF File Saver"
msgstr "Zapisywanie plików TIFF"
#: operations/external/tiff-save.c:625
#: operations/external/tiff-save.c:709
msgid "TIFF image saver using libtiff"
msgstr "Zapisywanie obrazów TIFF za pomocą biblioteki libtiff"
......@@ -7872,6 +7902,46 @@ msgstr ""
"Szybkie przybliżenie filtru dwustronnego, używające filtrowania "
"prostopadłościennego zamiast rozmycia Gaussa."
#: operations/workshop/connected-components.c:26
msgid "Separator"
msgstr "Separator"
#: operations/workshop/connected-components.c:27
msgid "Component separator color"
msgstr "Kolor separatora składowej"
#: operations/workshop/connected-components.c:30
msgid "Invert the separator region"
msgstr "Odwrócenie regionu separatora"
#: operations/workshop/connected-components.c:33
msgid "Base index"
msgstr "Indeks podstawy"
#: operations/workshop/connected-components.c:37
msgid "Step"
msgstr "Krok"
#: operations/workshop/connected-components.c:38
msgid "Index step"
msgstr "Krok indeksu"
#: operations/workshop/connected-components.c:43
msgid "Normalize output to the range [base,base + step]"
msgstr "Normalizacja wyjścia do zakresu [podstawa,podstawa + krok]"
#: operations/workshop/connected-components.c:285
msgid "Connected Components"
msgstr "Połączone składowe"
#: operations/workshop/connected-components.c:292
msgid ""
"Fills each connected region of the input, separated from the rest of the "
"input by a given color, with a unique color."
msgstr ""
"Wypełnia unikalnym kolorem każdy połączony region wyjścia, oddzielony od "
"reszty wejścia podanym kolorem."
#: operations/workshop/demosaic-bimedian.c:26
#: operations/workshop/demosaic-simple.c:25
msgid "Bayer pattern"
......@@ -8497,3 +8567,31 @@ msgstr "Wybiórcza barwa-nasycenie"
#: operations/workshop/selective-hue-saturation.c:173
msgid "Selective adjust Hue, Saturation and Lightness"
msgstr "Wybiórczo dostosuj barwę, nasycenie i jasność"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:29
msgid "Mask"
msgstr "Maska"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:30
msgid "Unseeded region color"
msgstr "Kolor regionu nieziarnowanego"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:33
msgid "Invert mask"
msgstr "Odwracanie maski"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:35
msgid "Seed edges"
msgstr "Ziarnowanie krawędzi"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:36
msgid "Whether the image edges are also seeded"
msgstr "Czy krawędzie obrazu są także ziarnowane"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:524
msgid "Voronoi Diagram"
msgstr "Diagram Woronoja"
#: operations/workshop/voronoi-diagram.cc:531
msgid "Paints each non-seed pixel with the color of the nearest seed pixel."
msgstr "Maluje każdy nieziarnowany piksel kolorem najbliższego piksela ziarna."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment