Commit 1f5b5ac1 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent ebeb0bcb
Pipeline #365161 failed with stages
in 5 minutes and 42 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gegl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gegl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-10-02 15:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-31 17:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2022-01-31 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-02-02 21:30+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -352,41 +352,41 @@ msgstr "Aldrig"
msgid "Always"
msgstr "Alltid"
#: gegl/gegl-init.c:212
#: gegl/gegl-init.c:213
msgid "Where GEGL stores its swap"
msgstr "Var GEGL lagrar sin växlingsfil"
#: gegl/gegl-init.c:217
#: gegl/gegl-init.c:218
msgid "Compression algorithm used for data stored in the swap"
msgstr "Komprimeringsalgoritm som används för data lagrad i växlingsfilen"
#: gegl/gegl-init.c:222
#: gegl/gegl-init.c:223
msgid "How much memory to (approximately) use for caching imagery"
msgstr "Hur mycket minne (uppskattningsvis) som används för att cacha bilder"
#: gegl/gegl-init.c:227
#: gegl/gegl-init.c:228
msgid "Default size of tiles in GeglBuffers"
msgstr "Standardstorlekar för plattor i GeglBuffers"
#: gegl/gegl-init.c:232
#: gegl/gegl-init.c:233
msgid "The count of pixels to compute simultaneously"
msgstr "Antalet pixlar att beräkna samtidigt"
#: gegl/gegl-init.c:237
#: gegl/gegl-init.c:238
msgid ""
"The quality of rendering, a value between 0.0 (fast) and 1.0 (reference)"
msgstr ""
"Kvaliteten på renderingen, ett värde mellan 0,0 (snabbt) och 1,0 (referens)"
#: gegl/gegl-init.c:242
#: gegl/gegl-init.c:243
msgid "The number of concurrent processing threads to use"
msgstr "Antalet samtidiga behandlingstrådar som ska användas"
#: gegl/gegl-init.c:247
#: gegl/gegl-init.c:248
msgid "Disable OpenCL"
msgstr "Inaktivera OpenCL"
#: gegl/gegl-init.c:259
#: gegl/gegl-init.c:260
msgid "Show GEGL Options"
msgstr "Visa GEGL-alternativ"
......@@ -1556,7 +1556,7 @@ msgstr "(5,5)"
#: operations/common/convolution-matrix.c:51
msgid "Divisor"
msgstr "Delare"
msgstr "Nämnare"
#: operations/common/convolution-matrix.c:55
#: operations/common-gpl3+/bayer-matrix.c:63
......@@ -2696,7 +2696,7 @@ msgstr "Skapar en lång skuggeffekt"
msgid "Path of file to load."
msgstr "Sökväg till fil att läsa in."
#: operations/common/magick-load.c:144
#: operations/common/magick-load.c:171
msgid "Image Magick wrapper using the png op."
msgstr "Image Magick-omslutning med hjälp av png-åtgärden."
......@@ -7902,7 +7902,7 @@ msgstr "När TRUE kommer modellen inte att frigöras"
msgid "Sampler used internally"
msgstr "Samplare som används internt"
#: operations/external/npd.c:256
#: operations/external/npd.c:258
msgid "Performs n-point image deformation"
msgstr "Utför n-punkters bilddeformering"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment