Commit e11bb660 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation (fix for bug #484148)

svn path=/trunk/; revision=5991
parent 3c3791f9
2007-10-31 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2007-10-29 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Mukautettu kirjasin jota käytetään muokkauslueella. Tämä on voimassa "
"Mukautettu kirjasin, jota käytetään muokkausalueella. Tämä on voimassa "
"ainoastaan mikäli asetus \"Käytä oletuskirjasinta\" ei ole päällä."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:765
......@@ -151,7 +151,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Lista aktiivisista liitännäisistä. Lista sisältää aktiivisen liitännäisen "
"sijainnin. Katso tiedostoa .gedit-plugin, josta voit selvittää kunkin "
"liitännäisen sijainnnin kohdasta \"Location\"."
"liitännäisen sijainnin kohdasta \"Location\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
msgid ""
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgid ""
"file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
"encodings are used."
msgstr ""
"Järjestetty luottelo geditin automaattisesti tunnistamista tiedoston "
"Järjestetty luettelo geditin automaattisesti tunnistamista tiedoston "
"koodaustavoista. \"NYKYINEN\" on nykyisten maa-asetusten mukainen "
"koodaustapa. Vain tunnettuja koodaustapoja voidaan käyttää."
......@@ -1583,7 +1583,7 @@ msgid ""
"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
"the specified character coding."
msgstr ""
"Asiakirja sisältää yhden tai usemman merkin, joita ei voida esittää käyttäen "
"Asiakirja sisältää yhden tai useamman merkin, joita ei voida esittää käyttäen "
"määriteltyä merkistökoodausta."
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:903
......@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr "Varmuuskopiointitiedostoa ei voitu luoda tallennettaessa tiedostoa %s"
#, c-format
msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
msgstr ""
"Väliaikaista varmuuskopiointitiedostoa eivoitu luoda tallennettaessa "
"Väliaikaista varmuuskopiointitiedostoa ei voitu luoda tallennettaessa "
"tiedostoa %s"
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
......@@ -1650,7 +1650,7 @@ msgid ""
"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
msgstr ""
"Gedit ei voinut ottaa tiedoston vanhasta versiosta varmuuskopiota ennen "
"uuden tiedoston tallennusa. Voit jättää tämän varoituksen huomioimatta ja "
"uuden tiedoston tallennusta. Voit jättää tämän varoituksen huomioimatta ja "
"tallentaa tiedoston joka tapauksessa, mutta jos tiedostoa tallennettaessa "
"tapahtuu virhe, voi olla että vanha kopio tiedostosta hukataan. "
"Tallennetaanko silti?"
......@@ -1735,7 +1735,7 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1329
msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
msgstr "Samannniminen tiedosto on jo olemassa. Käytä toista nimeä."
msgstr "Samanniminen tiedosto on jo olemassa. Käytä toista nimeä."
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1334
msgid ""
......@@ -2592,7 +2592,7 @@ msgstr "Kaikki asiakirjat"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
msgid "All documents except untitled ones"
msgstr "Kaikki asiakirjat lukuunottamatta nimeämättömiä"
msgstr "Kaikki asiakirjat lukuun ottamatta nimeämättömiä"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
msgid "Local files only"
......@@ -2604,7 +2604,7 @@ msgstr "Vain etätiedostot"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
msgid "Untitled documents only"
msgstr "Vain nimeämättömä asiakirjat"
msgstr "Vain nimeämättömät asiakirjat"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:200
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:230
......@@ -2714,7 +2714,7 @@ msgstr "Poista ylimääräiset tyhjät"
#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
msgstr "Poita turhat tyhjät merkkijonot tiedostosta"
msgstr "Poista turhat tyhjät merkkijonot tiedostosta"
#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
......@@ -2769,7 +2769,7 @@ msgid ""
"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
"with nautilus etc)"
msgstr ""
"Jos TOSI, tiedostoselain-liitännäinen näyttää ensimmaiseksi avatun "
"Jos TOSI, tiedostoselain-liitännäinen näyttää ensimmäiseksi avatun "
"asiakirjan kansion, edellyttäen että tiedostoselainta ei ole vielä käytetty. "
"Yleensä tämä koskee asiakirjan avaamista komentoriviltä tai esimerkiksi "
"nautiluksesta."
......@@ -2787,7 +2787,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
msgid "Set Location To First Document"
msgstr "Aseta sijanti ensimmäiseen asiakirjaan"
msgstr "Aseta sijainti ensimmäiseen asiakirjaan"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
......@@ -2907,7 +2907,7 @@ msgstr "Haluatko varmasti poistaa pysyvästi kohteen \"%s\"?"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1166
msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitutu tiedostot pysyvästi"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut tiedostot pysyvästi?"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1169
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
......@@ -3133,7 +3133,7 @@ msgstr "Käyttäjänimi"
#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
msgstr "Lisää usein käytetettyjä tekstileikkeitä nopeasti"
msgstr "Lisää usein käytettyjä tekstileikkeitä nopeasti"
#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Snippets"
......@@ -3224,7 +3224,7 @@ msgid ""
"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
msgstr ""
"Tämä ei ole kelvollinen sarkainliipasin. Liipasimet voivat joko sisältää "
"Tämä ei ole kelvollinen sarkainliipaisin. Liipaisimet voivat joko sisältää "
"kirjaimia tai yhden merkin, joka ei ole kirjasin, kuten {, [ tai |."
#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
......@@ -3246,7 +3246,7 @@ msgstr "Kaikki tuetut arkistot"
#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
msgid "Gzip compressed archive"
msgstr "Gzip-pakaettu arkisto"
msgstr "Gzip-pakattu arkisto"
#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
......@@ -4466,7 +4466,7 @@ msgstr "Pienennetty välistys (vanhentunut)"
#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
msgid "Reverse link"
msgstr "Käänteinen linkkki"
msgstr "Käänteinen linkki"
#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
msgid "Root"
......@@ -4846,7 +4846,7 @@ msgstr "Kreikkalainen beta"
#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
msgid "Greek epsilon"
msgstr "Kreikkalaienn epsilon"
msgstr "Kreikkalainen epsilon"
#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
msgid "Greek gamma"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment