Commit b404021a authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

(cherry picked from commit d6db6eae)
parent 193366d3
Pipeline #70298 passed with stage
in 18 minutes and 15 seconds
......@@ -6,32 +6,34 @@
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2009.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010-2012.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2014.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2014-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-29 03:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 19:15+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-17 14:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-24 20:19+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:7
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:4
msgid "Edit text files"
msgstr "Úprava textových súborov"
# DK: typujem ze zaciatok vety by mal byt velkym pismenom "Gedit...". Nahlas bug a preloz to velkym.
# PK: nie, aj inde je gedit malym pismom
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:10
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
......@@ -42,7 +44,7 @@ msgstr ""
# DK: tu druhu cast vety by som doplnil o to, co si vynechal "..., gedit bude spoľahlivým nástrojom na úspešné dokončenie/zvládnutie vašich úloh.."
# PK: myslim, ze nemusim doslovne, podstatu to vystihuje
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:15
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
......@@ -51,7 +53,7 @@ msgstr ""
"Či píšete bestseller, programujete inovatívnu aplikáciu alebo si robíte "
"poznámky, gedit bude vaším spoľahlivým nástrojom."
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:4
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:20
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
......@@ -59,31 +61,36 @@ msgstr ""
"Jeho flexibilný systém zásuvných modulov umožňuje prispôsobenie aplikácie "
"vašim potrebám."
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
msgid "Text Editor"
msgstr "Textový editor"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "gedit - textový editor"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:12
msgid "org.gnome.gedit"
msgstr "org.gnome.gedit"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or localize the semicolons!
#. The list MUST also end with a semicolon!
#. Search terms to find this application.
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:24
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Text;Editor;Čistý text;Písať;Napísať;Písanie;"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:28
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:32
msgid "New Document"
msgstr "Nový dokument"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:36
msgid "Use Default Font"
msgstr "Použiť predvolené písmo"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:37
msgid ""
"Whether to use the system’s default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
......@@ -95,15 +102,16 @@ msgstr ""
"použije sa písmo uvedené vo voľbe „Písmo editora“ namiesto systémového písma."
# predvolene pismo
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:41
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:4
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:42
msgid "Editor Font"
msgstr "Písmo editora"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:43
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
......@@ -111,30 +119,30 @@ msgstr ""
"V oblasti na úpravy sa použije toto písmo. Nastavenie sa prejaví iba ak je "
"vypnutá voľba „Použiť predvolené písmo“."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:47
msgid "Style Scheme"
msgstr "Schéma štýlu"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:48
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr ""
"Identifikátor schémy štýlu GtkSourceView použitej na farebné zvýraznenie "
"textu."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:52
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Vytvárať záložné kópie"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:53
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:57
msgid "Autosave"
msgstr "Automatické ukladanie"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:58
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
......@@ -143,11 +151,11 @@ msgstr ""
"intervale. Jeho hodnotu môžete zapnúť pomocou voľby „Interval automatického "
"ukladania“."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:62
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Interval automatického ukladania"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:63
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
......@@ -156,11 +164,11 @@ msgstr ""
"nastavenie sa prejaví, iba ak máte zapnutú voľbu „Automatické ukladanie“."
# operácií vrátenia
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:67
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Maximálny počet operácií vrátenia"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:68
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use “-1” "
"for unlimited number of actions."
......@@ -168,11 +176,11 @@ msgstr ""
"Maximálny počet operácií, ktoré bude gedit schopný vrátiť späť alebo "
"opätovne spraviť. Použite „-1“ pre neobmedzený počet operácií."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:77
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Režim zalamovania riadkov"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:78
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use “none” for no "
"wrapping, “word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
......@@ -185,12 +193,12 @@ msgstr ""
"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
# summary
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:86
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
msgstr "Posledný vybratý režim rozdelenia pre režim zalamovania riadkov"
# desc
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:87
msgid ""
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use “word” for "
......@@ -202,93 +210,93 @@ msgstr ""
"výraz „word“ pre zalomenie na hraniciach slov a výraz „char“ pre zalomenie "
"na jednotlivých znakoch."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:91
msgid "Tab Size"
msgstr "Veľkosť tabulátora"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:92
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Určuje počet medzier, ktoré sa zobrazia namiesto znakov Tab."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:96
msgid "Insert spaces"
msgstr "Vložiť medzery"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:97
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Určuje, či má gedit namiesto tabulátorov vkladať medzery."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:101
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatické odsadenie"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:25
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:102
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Určuje, či má gedit zapnúť automatické odsadzovanie."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:26
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Zobraziť čísla riadkov"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:27
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:107
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "Určuje, či má gedit zobrazovať čísla riadkov v oblasti na úpravy."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:28
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:111
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Zvýrazniť aktuálny riadok"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:29
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:112
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť aktuálny riadok."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:30
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:116
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Zvýrazniť zodpovedajúce zátvorky"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:31
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:117
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazňovať zodpovedajúcu zátvorku."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:32
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:121
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Zobraziť pravý okraj"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:122
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Určuje, či má gedit zobraziť pravý okraj v oblasti na úpravy."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:126
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Pozícia pravého okraja"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:35
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:127
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Určuje pozíciu pravého okraja."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:131
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Zobraziť mapu s prehľadom"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:132
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Určuje, či má aplikácia gedit zobraziť mapu s prehľadom pre dokument."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:136
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Typ vzoru pozadia dokumentu"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:137
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Určuje, či bude mať dokument vzor pozadia vyplnený farbou."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:147
msgid "Smart Home End"
msgstr "Inteligentné Home End"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:148
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
"“disabled” to always move at the start/end of the line, “after” to move to "
......@@ -306,57 +314,57 @@ msgstr ""
"a pri „always“ sa vždy presunie na začiatok/koniec textu namiesto začiatku/"
"konca riadka."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:152
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Obnoviť predošlú polohu kurzora"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:153
msgid ""
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:157
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Povoliť zvýrazňovanie syntaxe"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:158
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Určuje, či má gedit zapnúť zvýrazňovanie syntaxe."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:162
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Povoliť zvýrazňovanie vyhľadávania"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:163
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť všetky výskyty hľadaného textu."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:167
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Zaistiť znak nového riadka na konci"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:168
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit zaisťovať, aby dokument vždy končil znakom nového riadka."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:174
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Panel nástrojov je viditeľný"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:175
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Určuje, či má byť v oknách editora zobrazený panel nástrojov."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:179
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Režim zobrazenia kariet poznámkového bloku"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:180
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use “never” to never show the "
"tabs, “always” to always show the tabs, and “auto” to show the tabs only "
......@@ -368,57 +376,57 @@ msgstr ""
"viac ako jedna karta. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:184
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Stavová lišta je viditeľná"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:185
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Určuje, či sa má v dolnej časti okna editora zobrazovať stavový riadok."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:189
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Bočný panel je viditeľný"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:190
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Určuje, či má byť viditeľný bočný panel v ľavej časti okien na úpravy."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:197
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maximálny počet nedávnych súborov"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:198
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the “Recent Files” submenu."
msgstr ""
"Určuje maximálny počet nedávno otvorených súborov v ponuke „Nedávne súbory“."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:204
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Tlačiť so zvýraznením syntaxe"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:205
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Určuje, či má gedit pri tlači zvýrazňovať syntax."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:209
msgid "Print Header"
msgstr "Tlačiť hlavičku"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:210
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Určuje, či má gedit tlačiť aj hlavičku dokumentu."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:219
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Režim zalamovania riadkov pri tlači"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:220
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use “none” for no wrapping, "
"“word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
......@@ -430,11 +438,11 @@ msgstr ""
"znakov. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia "
"byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:224
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:225
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
......@@ -444,29 +452,31 @@ msgstr ""
"vždy po tu určenom počte riadkov zobrazí číslo riadka."
# predvolene pismo
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:229
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:230
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Písmo pre telo pri tlači"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:231
msgid ""
"Specifies the font to use for a document’s body when printing documents."
msgstr "Určuje písmo používané pre telo dokumentu pri tlači."
# predvolene pismo
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:235
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:236
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Písmo hlavičky pri tlači"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:237
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the “Print Header” option is turned on."
......@@ -475,15 +485,16 @@ msgstr ""
"ak máte zapnutú voľbu „Tlačiť hlavičku“."
# predvolene pismo
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:241
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:242
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Písmo pre čísla riadkov pre tlač"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:243
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the “Print Line Numbers” option is non-zero."
......@@ -491,43 +502,43 @@ msgstr ""
"Určuje písmo pre čísla riadkov pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví iba ak "
"je voľba „Tlačiť čísla riadkov“ nastavená na nenulovú hodnotu."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:247
msgid "Margin Left"
msgstr "Ľavý okraj"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:248
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "Ľavý okraj, v milimetroch."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:252
msgid "Margin Top"
msgstr "Horný okraj"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:253
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Horný okraj, v milimetroch."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:257
msgid "Margin Right"
msgstr "Pravý okraj"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:258
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "Pravý okraj, v milimetroch."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:262
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Dolný okraj"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:263
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Dolný okraj, v milimetroch."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:269
msgid "Candidate Encodings"
msgstr "Kandidáti kódovania"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:270
msgid ""
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
......@@ -540,11 +551,11 @@ msgstr ""
"Predvolená hodnota je prázdny zoznam, kedy program gedit zvolí vhodné "
"predvolené nastavenie v závislosti od krajiny a jazyka."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:316
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktívne zásuvné moduly"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:317
msgid ""
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the “Location” of a given plugin."
......@@ -554,17 +565,17 @@ msgstr ""
"gedit-plugin."
# cmd desc
#: ../gedit/gedit-app.c:110
#: gedit/gedit-app.c:110
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"
# cmd desc
#: ../gedit/gedit-app.c:116
#: gedit/gedit-app.c:116
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Zobrazí zoznam možných hodnôt voľby kódovania"
# cmd desc
#: ../gedit/gedit-app.c:123
#: gedit/gedit-app.c:123
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
......@@ -572,82 +583,79 @@ msgstr ""
"Nastaví kódovanie znakov, ktoré bude použité na otvorenie súborov uvedených "
"v príkazovom riadku"
#: ../gedit/gedit-app.c:124
#: gedit/gedit-app.c:124
msgid "ENCODING"
msgstr "KÓDOVANIE"
# cmd desc
#: ../gedit/gedit-app.c:130
#: gedit/gedit-app.c:130
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Vytvorí nové hlavné okno v bežiacej inštancii gedit"
# cmd desc
#: ../gedit/gedit-app.c:137
#: gedit/gedit-app.c:137
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Vytvorí nový dokument v bežiacej inštancii gedit"
# cmd desc
#: ../gedit/gedit-app.c:144
#: gedit/gedit-app.c:144
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Otvorí súbory a zablokuje proces do zatvorenia súborov"
# čo je samostatný režim?
# Ivan: http://mail.gnome.org/archives/commits-list/2010-May/msg00365.html
#: ../gedit/gedit-app.c:151
#: gedit/gedit-app.c:151
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Spustí gedit v samostatnom režime"
#: ../gedit/gedit-app.c:158
#: gedit/gedit-app.c:158
msgid "[FILE…] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[SÚBOR…] [+RIADOK[:STĹPEC]]"
#: ../gedit/gedit-app.c:273
#: gedit/gedit-app.c:273
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Nastala chyba pri zobrazovaní pomocníka."
#: ../gedit/gedit-app.c:967
#: gedit/gedit-app.c:964
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: neplatné kódovanie."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavrieť _bez uloženia"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278 gedit/gedit-commands-file.c:462
#: gedit/gedit-commands-file.c:567 gedit/gedit-commands-file.c:643
#: gedit/gedit-commands-file.c:854 gedit/gedit-commands-file.c:1568
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:194 gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui:44
#: gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui:31
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:213
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:912
#: plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui:143
#: plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui:150
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306 gedit/resources/gtk/menus.ui:37
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:33
msgid "_Save As…"
msgstr "Uložiť _ako…"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:913
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306 gedit/gedit-commands-file.c:855
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:127
#: gedit/resources/ui/gedit-window.ui:105
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:913
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
#, c-format
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
......@@ -660,12 +668,12 @@ msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú sekundu budú natrvalo straten
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last minute will be permanently lost."
msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
#, c-format
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld second will be "
......@@ -683,7 +691,7 @@ msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
"stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
#, c-format
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
......@@ -696,11 +704,11 @@ msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo straten
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
#, c-format
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minute will be "
......@@ -717,7 +725,7 @@ msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
"stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
#, c-format
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
......@@ -729,22 +737,22 @@ msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo straten
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
#, c-format
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
msgstr "Zmeny v dokumente „%s“ budú natrvalo stratené."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
#, c-format
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
msgstr "Uložiť zmeny v dokumente „%s“ pred zatvorením?"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Správca systému zakázal ukladanie."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
#, c-format </