Commit 9e9800a8 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan documentation

parent 5fa0bffb
Pipeline #77016 passed with stage
in 8 minutes and 54 seconds
......@@ -203,7 +203,7 @@ msgid ""
"of fonts to set the default font size."
msgstr ""
"Un cop hagueu triat un tipus de lletra nou, utilitzeu el <gui>desplaçador</"
"gui> sota la llista de el tipus de lletra per establir la mida "
"gui> sota la llista del tipus de lletra per establir la mida "
"predeterminada."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -328,7 +328,7 @@ msgid ""
"Using the <cmd>sudo</cmd> command, you will need to successfully enter your "
"password before <app>gedit</app> will open."
msgstr ""
"Utilitzant l'ordre <cmd>sudo</cmd>, haureu d'entrar correctament la vostra "
"Utilitzant l'ordre <cmd>sudo</cmd>, haureu d'introduir correctament la vostra "
"contrasenya de root abans que el <app>gedit</app> s'obri."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -828,7 +828,7 @@ msgid ""
"installed by default, but a large number of other plugins are available "
"separately."
msgstr ""
"Podeu fer més amb el <app>gedit</app> utilitzant components. Diversos "
"Podeu fer més amb el <app>gedit</app> utilitzant connectors. Diversos "
"connectors s'instal·len de manera predeterminada, però hi ha una gran "
"quantitat d'altres connectors disponibles per separat."
......@@ -839,7 +839,7 @@ msgid ""
"<app>gedit-plugins</app> package. Install the <app>gedit-plugins</app> "
"package to make these extra plugins available to <app>gedit</app>."
msgstr ""
"Moltes distribucions Linux fan un grup amb aquests connectors i els "
"Moltes distribucions Linux creen un grup amb aquests connectors i els "
"publiquen al paquet <app>gedit-plugins</app>. Instal·leu el paquet "
"<app>gedit-plugins</app> per fer que aquests connectors extres estiguin "
"disponibles per al <app>gedit</app>."
......@@ -897,7 +897,7 @@ msgstr ""
"majúscules, per invertir-lo, o aplicar majúscules a la primera lletra. Per "
"activar aquest connector, seleccioneu <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</"
"gui><gui style=\"menuitem\">Preferències</gui> <gui>Connectors</"
"gui><gui>Canviar majúscules/minúscules</gui></guiseq>."
"gui><gui>Canvia majúscules/minúscules</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/gedit-plugins-change-case.page:28
......@@ -1122,7 +1122,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per obrir fitxers des del quadre lateral, primer obriu el quadre lateral "
"seleccionant <guiseq><gui>Visualització</gui> <gui>Quadre lateral</gui></"
"guiseq> (o prement F9 <key>F9</key>), i aleshores trieu <gui>Navegador pels "
"guiseq> (o prement <key>F9</key>), i aleshores trieu <gui>Navegador pels "
"fitxers</gui> des del menú desplegable a la part superior del panell."
#. (itstool) path: section/p
......@@ -1161,7 +1161,7 @@ msgstr ""
"Per activar aquest connector, seleccioneu <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</"
"gui> <gui style=\"menuitem\">Preferències</gui><gui>Connectors</gui> "
"<gui>Insereix Data/Hora</gui></guiseq>. Per utilitzar el connector, premeu "
"<guiseq> <gui style=\"menu\">Editar</gui><gui>Insereix la data/hora</gui></"
"<guiseq> <gui style=\"menu\">Edita</gui><gui>Insereix la data/hora</gui></"
"guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -2059,7 +2059,7 @@ msgstr "Activar el connector Ordena"
#. (itstool) path: section/p
#: C/gedit-plugins-sort.page:33
msgid "To enable the <app>Sort</app> plugin:"
msgstr "Per activar el connector <gui>Ordena</gui>:"
msgstr "Per activar el connector <app>Ordena</app>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/gedit-plugins-sort.page:42
......@@ -2135,7 +2135,7 @@ msgstr ""
#: C/gedit-plugins-sort.page:84
msgid "To perform the sort operation, click <gui>Sort</gui>."
msgstr ""
"Per realitzar l'operació de classificació, feu clic a<gui>Ordena</gui>."
"Per realitzar l'operació de classificació, feu clic a <gui>Ordena</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/gedit-printing-order.page:7
......@@ -2631,7 +2631,7 @@ msgstr "Més opcions"
#. (itstool) path: section/p
#: C/gedit-replace.page:89
msgid "If you wish, you can add some extra parameters to your search:"
msgstr "Si ho desitjeu, podeu afegir paràmetres addicionals a la cerca:"
msgstr "Si ho desitgeu, podeu afegir paràmetres addicionals a la cerca:"
#. (itstool) path: item/title
#: C/gedit-replace.page:93
......@@ -2958,7 +2958,7 @@ msgstr ""
#: C/gedit-shortcut-keys.page:9
msgid "Use keyboard shortcuts to help you work more quickly."
msgstr ""
"Utilitzeu les dreceres de teclat per ajudar-vis a treballar més depresa."
"Utilitzeu les dreceres de teclat per ajudar-vos a treballar més de pressa."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/gedit-shortcut-keys.page:18
......@@ -3681,7 +3681,7 @@ msgid ""
"<gui style=\"input\">Change to:</gui> allows you to input a word and use "
"<gui style=\"button\">Check Word</gui> to check the validity of the spelling."
msgstr ""
"<gui style=\"input\">Canviar a:</gui> permet que introduïu una paraula i "
"<gui style=\"input\">Canvia a:</gui> permet que introduïu una paraula i "
"utilitzeu <gui style=\"button\">Validar paraula</gui> per comprovar la seva "
"correcció ortogràfica."
......@@ -4223,12 +4223,12 @@ msgstr "Editor de text gedit"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:11
msgid "Home page of the gedit help guide."
msgstr "Pagina inicial de la guia d'ajuda del gedit."
msgstr "Pàgina inicial de la guia d'ajuda del gedit."
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:26
msgid "<_:media-1/> gedit Text Editor"
msgstr "<_:media-1/> Editor de text gedit "
msgstr "<_:media-1/> Editor de text gedit"
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:30
......@@ -4262,17 +4262,17 @@ msgstr "Treball amb fitxers"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:45
msgid "Configure gedit"
msgstr "Configurar gedit"
msgstr "Configura el gedit"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:49
msgid "gedit Plugins"
msgstr "Connectors gedit"
msgstr "Connectors del gedit"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:53
msgid "Printing with gedit"
msgstr "Imprimir amb gedit"
msgstr "Imprimir amb el gedit"
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:3
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment