Commit 59551916 authored by Ivan Masár's avatar Ivan Masár Committed by Pavol Šimo

Updated Slovak translation

parent 6a89f17a
# translation of gedit.HEAD.po to Slovak
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translation of sk.po
# gedit sk.po
# Copyright (C) 2000-2002, 2003, 2004, 2005, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000-2002,2003.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Slovak translation for gedit.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000, 2001, 2002, 2003.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2009.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010, 2011.
......@@ -14,15 +11,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-22 18:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-25 16:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-25 22:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 16:17+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Poedit-Bookmarks: 320,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
msgid "Edit text files"
......@@ -108,8 +104,6 @@ msgstr "Písmo hlavičky pri tlači"
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Zvýrazniť aktuálny riadok"
# Ivan: je vždy práve jedna (logicky)
# PŠ: lenže zvýraznia sa obe...
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Zvýrazniť zodpovedajúce zátvorky"
......@@ -229,8 +223,8 @@ msgid ""
"recognized encodings are used."
msgstr ""
"Utriedený zoznam kódovaní používaných pri automatickom určovaní kódovania "
"súboru. „CURRENT“ znamená kódovanie z aktuálnych miestnych nastavení. Použijú "
"sa iba podporované kódovania."
"súboru. „CURRENT“ znamená kódovanie z aktuálnych miestnych nastavení. "
"Použijú sa iba podporované kódovania."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
msgid ""
......@@ -2134,7 +2128,7 @@ msgstr "Zobrazí alebo skryje bočný panel v aktuálnom okne"
#: ../gedit/gedit-ui.h:177
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Spodný panel"
msgstr "Sp_odný panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:178
msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
......@@ -2299,7 +2293,7 @@ msgstr "Invertovať veľkosť písmen označeného textu"
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
msgid "_Title Case"
msgstr "Veľkosť _titulného písmena"
msgstr "I_niciály veľkými písmenami"
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
......@@ -2973,8 +2967,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na „true“, zásuvný modul prehliadača súborov zobrazí "
"adresár prvého otvoreného dokumentu, ak prehliadač súborov zatiaľ nebol "
"použitý. (To vo všeobecnosti platí pri otváraní dokumentu z príkazového riadku "
"alebo z Nautila, atď.)"
"použitý. (To vo všeobecnosti platí pri otváraní dokumentu z príkazového "
"riadku alebo z Nautila, atď.)"
#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Open With Tree View"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment