Commit 5717c9b3 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent 74f92008
# Norwegian translation of gedit (bokmål).
# Norwegian bokmål translation of gedit.
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2011.
......@@ -7,12 +7,12 @@
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 3.1.x\n"
"Project-Id-Version: gedit 3.3.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-14 22:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-14 22:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-06 20:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-06 20:48+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20,209 +20,206 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
msgid "Edit text files"
msgstr "Rediger tekstfiler"
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:808
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:799
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
msgid "Edit text files"
msgstr "Rediger tekstfiler"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "gedit tekstredigering"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"En egendefinert skrift som vil brukes i redigeringsområdet. Denne vil kun "
"brukes hvis «Bruk forvalgt skrift» er slått av."
msgid "Use Default Font"
msgstr "Bruk forvalgt skrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktive tillegg"
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
"font."
msgstr ""
"Om systemets forvalgte skrift med fast bredde skal brukes ved redigering av "
"tekst i stedet for en spesifikk skrift for gedit. Hvis dette alternativet er "
"slått av vil skriften som er satt i «Skrift for redigering» brukes i stedet."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatisk innrykk"
msgid "Editor Font"
msgstr "Skrift for redigering"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Automatically Detected Encodings"
msgstr "Automatisk gjenkjente kodinger"
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"En egendefinert skrift som vil brukes i redigeringsområdet. Denne vil kun "
"brukes hvis «Bruk forvalgt skrift» er slått av."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Autosave"
msgstr "Automatisk lagring"
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stilskjema"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Intervall for automatisk lagring"
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "ID for en GtkSourceView stilschema som brukes til å farge teksten."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Skrift for kropp ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Lag sikkerhetskopier"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
msgstr ""
"Om gedit skal lage sikkerhetskopier for filer som lagres. Du kan sette "
"filtypen for sikkerhetskopiene med alternativet «Filtype for "
"sikkerhetskopier»."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Vis linjenummer"
msgid "Autosave"
msgstr "Automatisk lagring"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Vis høyre marg"
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"Om gedit skal lagre endrede filer automatisk etter et tidsintervall. Du kan "
"sette tidsintervallet med alternativet «Intervall for automatisk lagring»."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Editor Font"
msgstr "Skrift for redigering"
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Intervall for automatisk lagring"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Aktiver utheving ved søk"
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Antall minutter før gedit lagrer endrede filer automatisk. Dette vil kun "
"brukes hvis «Automatisk lagring» er slått på."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Aktiver syntaksutheving"
msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
msgstr "Grense for angring av handlinger (UTFASES)"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "Kodinger som vises i menyen"
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
msgstr ""
"Maksimalt antall handlinger som gedit vil kunne angre eller gjenopprette. "
"Bruk «-1» for ubegrenset antall handlinger. Fases ut etter 2.12.0"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Skrift for topptekst ved utskrift"
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Maksimalt antall angrehandlinger"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Uthev aktiv linje"
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
"Maksimalt antall handlinger som gedit vil kunne angre eller gjenopprette. "
"Bruk «-1» for ubegrenset antall handlinger."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Uthev tilhørende hakeparantes"
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Modus for linjebryting"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Hvis verdien er 0 vil ikke linjenummer settes inn ved utskrift av et "
"dokument. Ellers vil gedit skrive ut linjenummer ved verdiens antall linjer."
"Spesifiserer hvordan lange linjer skal brytes i redigeringsområdet. Bruk "
"«none» hvis du ikke ønsker bryting, «word» hvis du ønsker bryting ved "
"ordgrenser og «char» hvis du ønsker bryting på tegnnivå. Merk at det skilles "
"mellom store og små bokstaver så sørg for at de oppgis eksakt som de "
"beskrives her."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "Insert spaces"
msgstr "Sett inn mellomrom"
msgid "Tab Size"
msgstr "Fanestørrelse"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Skrift for linjenummer ved utskrift"
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Spesifiserer antall mellomrom som vises i stedet for tabulatorer."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Modus for linjebryting"
msgid "Insert spaces"
msgstr "Sett inn mellomrom"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr ""
"Liste over aktive tillegg. Denne inneholder «adresse» for de aktive "
"tilleggene. Se filen .gedit-plugin for å finne «adresse» for et gitt tillegg."
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Om gedit skal sette inn mellomrom i stedet for tabulator."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
msgid ""
"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
"selector. Only recognized encodings are used."
msgstr ""
"Liste med kodinger som vises i menyen Tegnkoding i filvelger for åpning/"
"lagring. Kun gjenkjente kodinger brukes."
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatisk innrykk"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Maksimalt antall angrehandlinger"
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Om gedit skal aktivere automatisk innrykk."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maksimalt antall nylig åpnede filer"
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Vis linjenummer"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
"Maksimalt antall handlinger som gedit vil kunne angre eller gjenopprette. "
"Bruk «-1» for ubegrenset antall handlinger."
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "Om gedit skal vise linjenummer i redigeringsområdet."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
msgstr ""
"Maksimalt antall handlinger som gedit vil kunne angre eller gjenopprette. "
"Bruk «-1» for ubegrenset antall handlinger. Fases ut etter 2.12.0"
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Uthev aktiv linje"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Vis faner i notisblokk"
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "Om gedit skal utheve aktiv linje."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Antall minutter før gedit lagrer endrede filer automatisk. Dette vil kun "
"brukes hvis «Automatisk lagring» er slått på."
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Uthev tilhørende hakeparantes"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "Print Header"
msgstr "Skriv ut topptekst"
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Om gedit skal utheve hakeparanteser som hører sammen."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Skriv ut linjenummer"
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Vis høyre marg"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Skriv ut syntaksutheving"
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Om gedit skal vise høyre marg i redigeringsområdet."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Linjebrytingsmodus ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Gjenopprett forrige markørposisjon"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Plassering av høyre marg"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sidelinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Spesifiserer posisjonen for høyre marg."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Smart Home End"
msgstr "Smart home/end"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used."
msgstr ""
"Sortert liste med kodinger som brukes av gedit for automatisk gjenkjenning "
"av kodinger for en fil. «CURRENT» er aktivt locale's koding. Kun gjenkjente "
"kodinger vil brukes."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
......@@ -239,73 +236,48 @@ msgstr ""
"start/slutt av teksten før start/slutt av linjen, og «always» for alltid å "
"gå til start/slutt av teksten i stedet for start/alutt av linjen."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Gjenopprett forrige markørposisjon"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
msgstr ""
"Spesifiserer hvordan linjer skal brytes ved utskrift. Bruk «none» hvis du "
"ikke ønsker bryting, «word» hvis du ønsker bryting ved ordgrenser og «char» "
"hvis du ønsker bryting på tegnnivå. Merk at det skilles mellom store og små "
"bokstaver så sørg for at de oppgis eksakt som de beskrives her."
"Om gedit skal gjenopprette tidligere markørposisjon når et dokument lastes."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Aktiver syntaksutheving"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Om gedit skal aktivere automatisk syntaksutheving."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Spesifiserer hvordan lange linjer skal brytes i redigeringsområdet. Bruk "
"«none» hvis du ikke ønsker bryting, «word» hvis du ønsker bryting ved "
"ordgrenser og «char» hvis du ønsker bryting på tegnnivå. Merk at det skilles "
"mellom store og små bokstaver så sørg for at de oppgis eksakt som de "
"beskrives her."
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Aktiver utheving ved søk"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for et dokuments kropp ved utskrift."
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Om gedit skal utheve tekst i søket."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for linjenummer ved utskrift. Denne "
"vil kun brukes hvis «Skriv ut linjenummer» er ulik null."
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Verktøylinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for topptekst ved utskrift av et "
"dokument. Denne vil kun brukes hvis «Skriv ut topptekst» er slått på."
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Om verktøylinjen i redigeringsvinduet skal være synlig."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr ""
"Spesifiserer maksimalt antall nylig åpnede filer som vil vises i «Nylig "
"åpnede filer» undermenyen."
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Vis faner i notisblokk"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Spesifiserer antall mellomrom som vises i stedet for tabulatorer."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Spesifiserer posisjonen for høyre marg."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
......@@ -317,124 +289,152 @@ msgstr ""
"mellom store og små bokstaver, så sørg for at de oppgis eksakt som de "
"beskrives her."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Statuslinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr "Om statuslinjen nederst i redigeringsvinduet skal være synlig."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sidelinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stilskjema"
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Om sidelinjen til venstre i redigeringsvinduet skal være synlig."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
msgid "Tab Size"
msgstr "Fanestørrelse"
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maksimalt antall nylig åpnede filer"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "ID for en GtkSourceView stilschema som brukes til å farge teksten."
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr ""
"Spesifiserer maksimalt antall nylig åpnede filer som vil vises i «Nylig "
"åpnede filer» undermenyen."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Verktøylinjen er synlig"
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Skriv ut syntaksutheving"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
msgstr "Grense for angring av handlinger (UTFASES)"
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Om gedit skal ta med en syntaksutheving ved utskrift av dokumenter."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
msgid "Use Default Font"
msgstr "Bruk forvalgt skrift"
msgid "Print Header"
msgstr "Skriv ut topptekst"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"Om gedit skal lagre endrede filer automatisk etter et tidsintervall. Du kan "
"sette tidsintervallet med alternativet «Intervall for automatisk lagring»."
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Om gedig skal ta med en topptekst ved utskrift av dokumenter."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
msgid ""
"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
msgstr ""
"Om gedit skal lage sikkerhetskopier for filer som lagres. Du kan sette "
"filtypen for sikkerhetskopiene med alternativet «Filtype for "
"sikkerhetskopier»."
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Linjebrytingsmodus ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "Om gedit skal vise linjenummer i redigeringsområdet."
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Spesifiserer hvordan linjer skal brytes ved utskrift. Bruk «none» hvis du "
"ikke ønsker bryting, «word» hvis du ønsker bryting ved ordgrenser og «char» "
"hvis du ønsker bryting på tegnnivå. Merk at det skilles mellom store og små "
"bokstaver så sørg for at de oppgis eksakt som de beskrives her."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Om gedit skal vise høyre marg i redigeringsområdet."
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Skriv ut linjenummer"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Om gedit skal aktivere automatisk innrykk."
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Hvis verdien er 0 vil ikke linjenummer settes inn ved utskrift av et "
"dokument. Ellers vil gedit skrive ut linjenummer ved verdiens antall linjer."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Om gedit skal aktivere automatisk syntaksutheving."
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Skrift for kropp ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Om gedit skal utheve tekst i søket."
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for et dokuments kropp ved utskrift."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Om gedit skal utheve hakeparanteser som hører sammen."
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Skrift for topptekst ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "Om gedit skal utheve aktiv linje."
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for topptekst ved utskrift av et "
"dokument. Denne vil kun brukes hvis «Skriv ut topptekst» er slått på."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Om gedig skal ta med en topptekst ved utskrift av dokumenter."
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Skrift for linjenummer ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Om gedit skal sette inn mellomrom i stedet for tabulator."
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for linjenummer ved utskrift. Denne "
"vil kun brukes hvis «Skriv ut linjenummer» er ulik null."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Om gedit skal ta med en syntaksutheving ved utskrift av dokumenter."
msgid "Automatically Detected Encodings"
msgstr "Automatisk gjenkjente kodinger"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
msgid ""
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used."
msgstr ""
"Om gedit skal gjenopprette tidligere markørposisjon når et dokument lastes."
"Sortert liste med kodinger som brukes av gedit for automatisk gjenkjenning "
"av kodinger for en fil. «CURRENT» er aktivt locale's koding. Kun gjenkjente "
"kodinger vil brukes."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Om sidelinjen til venstre i redigeringsvinduet skal være synlig."
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "Kodinger som vises i menyen"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr "Om statuslinjen nederst i redigeringsvinduet skal være synlig."
"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
"selector. Only recognized encodings are used."
msgstr ""
"Liste med kodinger som vises i menyen Tegnkoding i filvelger for åpning/"
"lagring. Kun gjenkjente kodinger brukes."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Om verktøylinjen i redigeringsvinduet skal være synlig."
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktive tillegg"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
"font."
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr ""
"Om systemets forvalgte skrift med fast bredde skal brukes ved redigering av "
"tekst i stedet for en spesifikk skrift for gedit. Hvis dette alternativet er "
"slått av vil skriften som er satt i «Skrift for redigering» brukes i stedet."
"Liste over aktive tillegg. Denne inneholder «adresse» for de aktive "
"tilleggene. Se filen .gedit-plugin for å finne «adresse» for et gitt tillegg."
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
msgid "Log Out _without Saving"
......@@ -570,40 +570,40 @@ msgstr "V_elg dokumentene du vil lagre:"
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "Hvis du ikke lagrer vil alle endringene gå tapt."
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:351
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:347
msgid "Character Encodings"
msgstr "Tegnkodinger"
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:414
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:475
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:410
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:471
msgid "_Description"
msgstr "_Beskrivelse"
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:484
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:419
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:480
msgid "_Encoding"
msgstr "_Koding"
#. ex:set ts=8 noet:
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
msgid "A_vailable encodings:"
msgstr "Til_gjengelige kodinger:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
msgid "Character encodings"
msgstr "Tegnkodinger"
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
msgid "A_vailable encodings:"
msgstr "Til_gjengelige kodinger:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
msgid "E_ncodings shown in menu:"
msgstr "Kodi_nger som vises i menyen:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:419
msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
msgstr ""
"Trykk på denne knappen for å velge skriften som skal brukes av "
"redigeringsprogrammet"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:434
#, c-format
msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
msgstr "Br_uk systemets skrift for fast bredde (%s)"
......@@ -640,117 +640,117 @@ msgstr "Brukervalg for gedit"
#. ex:set ts=8 noet:
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
msgid "Color Scheme"
msgstr "Fargepalett"
msgid "Preferences"
msgstr "Brukervalg"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Opprett en _sikkerhetskopi av filene før lagring"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-view.c:552
msgid "_Display line numbers"
msgstr "Vis _linjenummer"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
msgid "Display right _margin at column:"
msgstr "Vis høyre _marg ved kolonne:"
#. ex:set ts=8 noet:
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "Ikke _del ord over to linjer"
#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
msgid "Text Wrapping"
msgstr "Tekstbryting"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "Aktiver tekst_bryting"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
msgid "Editor _font: "
msgstr "Skri_ft for redigering: "
#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "Ikke _del ord over to linjer"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "Aktiver tekst_bryting"
msgid "Highlighting"
msgstr "Syntaksutheving"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
msgid "File Saving"
msgstr "Lagring av fil"
msgid "Highlight current _line"
msgstr "Uthev aktiv _linje"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Font"
msgstr "Skrift"
msgid "Highlight matching _brackets"
msgstr "Uthev tilhørende _hakeparantes"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
msgid "Font & Colors"
msgstr "Skrifter og farger"
msgid "View"
msgstr "Vis"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
msgid "Highlight current _line"
msgstr "Uthev aktiv _linje"
msgid "Tab Stops"
msgstr "Tabulatorer"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
msgid "Highlight matching _brackets"
msgstr "Uthev tilhørende _hakeparantes"
msgid "_Tab width:"
msgstr "_Tabulatorbredde:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "Highlighting"
msgstr "Syntaksutheving"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
msgid "Insert _spaces instead of tabs"
msgstr "Sett inn _mellomrom i stedet for tabulatorer"