dz.po 271 KB
Newer Older
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1 2 3
# Dzongkha translation of gedit
# Copyright @ 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Mindu Dorji.
4 5 6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit.HEAD.Original\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 10 11
"POT-Creation-Date: 2008-05-27 12:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 09:27+0530\n"
"Last-Translator: Dawa pemo <daws_403@hotmail.com>\n"
12
"Language-Team: <en@li.org>\n"
13
"Language: dz\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Dzongkha\n"
"X-Poedit-Country: BHUTAN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
msgid "Edit text files"
25
msgstr "ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཞུན་དག་རྐྱབས་ "
26

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
27
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2
28 29
#: ../gedit/gedit.c:475
#: ../gedit/gedit-print-job.c:751
30 31 32 33
msgid "Text Editor"
msgstr "ཚིག་ཡིག་ཞུན་དགཔ།"

#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
34 35
msgid "A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr "ཞུན་དག་བརྐྱབ་ནིའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ སྲོལ་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་ཅིག \"Use Default Font\" ཟེར་མི་གདམ་ཁ་དེ་ ཊརན་ཨོཕ་སྦེ་བཞགཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ འདི་ལུ་ནུས་པ་འཐོབ་ཚུགས།"
36

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
37
#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
38
#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:796
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
msgid "Active plugins"
msgstr "ཤུགས་ལྡན་པལག་ཨིནསི།"

#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
msgid "Auto Detected Encodings"
msgstr "རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱོན་འཛིན་པའི་ ཨིན་ཀོ་ཌིངསི།"

#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
msgid "Auto Save"
msgstr "རང་བཞིན་སྲུང་བཞག"

#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
msgid "Auto Save Interval"
msgstr "རང་བཞིན་སྲུང་བཞག་བར་མཚམས།"

#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
msgid "Auto indent"
msgstr "རང་བཞིན་འགོ་མཚམས།"

#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
msgid "Backup Copy Extension"
msgstr "འདྲ་བཤུས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ཐག"

62
#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
63 64 65
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་དོན་ལུ་ མ་གཟུགས་ཡིག་གཟུགས།"

66
#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
67 68 69
msgid "Bottom Panel is Visible"
msgstr "མཇུག་གི་པེ་ནཱལ་མཐོང་ཚུགས།"

70
#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
71 72 73
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་ གསར་བསྐྲུན་འབད།"

74
#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
75 76 77
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "གྱལ་རིམ་ཨང་གྲངས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད།"

78
#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
79 80 81
msgid "Display Right Margin"
msgstr "གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད།"

82
#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
83 84 85
msgid "Editor Font"
msgstr "ཞུན་དག་པའི་ཡིག་གཟུགས།"

86
#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
87 88 89
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "འཚོལ་ཞིབ་གཙོ་དམིགས་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ།"

90
#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
91 92 93
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "ཚིག་སྦྱོར་གཙོ་དམིགས་འབད་ནི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ།"

94
#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
95 96 97
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "དཀར་ཆག་ནང་སྟོན་མི་ ཨིན་ཀོ་ཌིངསི།"

98
#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
99 100
msgid "Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
msgstr "རྒྱབ་ཐག་ཡིག་སྣོད་མིང་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ རྒྱ་བསྐྱེད་ ཡང་ན་ རྗེས་ཚིག \"Create Backup Copies\"ཟེར་མི་ གདམ་ཁ་དེ་ ཊརན་ཨཱོན་སྦེ་བཞགཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ འདི་ལུ་ནུས་པ་འཐོབ་ཚུགས།"
101

102
#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
103 104 105
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས།"

106
#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
107 108 109
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "ད་ལྟོའི་གྱལ་རིམ་ལུ་ གཙོ་དམིགས་འབད།"

110
#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
111 112 113
msgid "Highlight Matching Bracket"
msgstr "མཐུན་སྒྲིག་ཡོད་པའི་གུག་ཤད་ལུ་ གཙོ་དམིགས་འབད།"

114
#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
115 116
msgid "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines."
msgstr "བེ་ལུ་འདི་ ༠ ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ད་ གྱལ་རིམ་ཨང་མི་བཙུགས་ དེ་མིན་ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ གྱལ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ གྱལ་རིམ་ཨང་རེ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང༌།"
117

118
#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
119 120 121
msgid "Insert spaces"
msgstr "བར་སྟོང་བཙུགས།"

122
#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
123 124 125
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་དོན་ལུ་ གྱལ་རིམ་ཨང་གི་ཡིག་གཟུགས།"

126
#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
127 128 129
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "གྱལ་རིམ་ལོག་མཚམས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ།"

130
#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
131 132
msgid "List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is writable by default."
msgstr "འབྲི་ནིའི་ཐབས་ལམ་ནང་ ཝི་ཨེཕ་ཨེསི་འཆར་ལས་ ཇི་ཨི་ཌིཊི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོ་ཡིག 'ཡིག་སྣོད' ལས་འཆར་དེ་ སྔོན་སྒྲིག་ཐོ་ལས་འབྲི་བཏུབ།"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
133

134
#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
135 136
msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr "ཤུགས་ལྡན་པ་ལག་ཨིནསི་གི་ཐོ་ཡིག འདི་གི་ནང་ན་ ཤུགས་ལྡན པལག་ཨིནསི་གི་\"Location\" ཡོད། གྲ་སྒྲིགཡོད་མི་ པ་ལག་ཨིན་གྱི་ \"Location\" ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཇི་ཨེ་ཌིཊི་པ་ལག་ཨིན་ ཡིག་སྣོད་ལུ་བལྟ།"
137

138
#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
139 140
msgid "List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. Only recognized encodings are used."
msgstr "ཡིག་འབྲུ་ཀོ་ཌིང་གི་དཀར་ཆག་ནང་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ / བསྲུང་ནིའི་ ཡིག་སྣོད་སེལ་བྱེད་ནང་སྟོན་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཨིན་ཀོ་ཌིངསི་གི་ཐོ་ཡིག ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ ཨིན་ཀོ་ཌིངསི་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།"
141

142
#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
143 144 145
msgid "Max Number of Undo Actions"
msgstr "འབད་བཤོལ་བྱ་བའི་གྲངས་ཀྱི་མང་མཐའ།"

146
#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
147 148 149
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "འཕྲལ་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་གི་མང་མཐའ།"

150
#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
151 152
msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of actions."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ འབད་བཤོལ་དང་ ལོག་འབད་ཚུགས་པའི་ བྱ་བའི་མང་མཐའ། ཚད་མེད་བྱ་བའི་དོན་ལུ་ \"-1\" ལག་ལེན་འཐབ།"
153

154
#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
155 156
msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ འབད་བཤོལ་དང་ ལོག་འབད་ཚུགས་པའི་ བྱ་བའི་མང་མཐའ། ཚད་མེད་བྱ་བའི་དོན་ལུ་ \"-1\" ལག་ལེན་འཐབ། ༢.༡༢.༠ ལས་ཚུར་ ངོས་ལེན་མེདཔ།"
157 158 159

#. Translators: This is the Editor Font.
#. This is a Pango font
160
#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
161 162 163 164 165
msgid "Monospace 12"
msgstr "མོ་ནོ་སི་པེསི་༡༢།"

#. Translators: This is the Body font for printing.
#. This is a Pango font.
166
#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
167 168 169
msgid "Monospace 9"
msgstr "མོ་ནོ་སི་པེསི་༩།"

170
#: ../data/gedit.schemas.in.h:38
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
171 172
msgid "Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ རང་བཞིན་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་གྲུབ་པའི་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་ སྲུང་བཞག་འབད་བའི་ཤུལ་གྱི་ སྐར་མའི་གྱངས་ཁ། \"Auto Save\" ཟེར་མི་གདམ་ཁ་དེ་ ཊརན་ཨཱོན་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་ ནུས་པ་འཐོབ་ཚུགས་།"
173

174
#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
175 176 177
msgid "Print Header"
msgstr "མགོ་ཡིག་དཔར་སྐྲུན་འབད།"

178
#: ../data/gedit.schemas.in.h:40
179 180 181
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "གྱལ་རིམ་ཨང་དཔར་བསྐྲུན་འབད།"

182
#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
183 184 185
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "གཙོ་དམིགས་འབད་མི་ ཚིག་སྦྱོར་དཔར་སྐྲུན་འབད།"

186
#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
187 188 189
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "གྱལ་རིམ་ལོག་མཚམས་ཐབས་ལམ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་དོ།"

190
#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
191 192 193
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "ཧེ་མའི་འོད་རྟགས་གནས་ས་སླར་གསོ་འབད།"

194
#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
195 196 197 198 199
msgid "Right Margin Position"
msgstr "གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་གནས་ས།"

#. Translators: This is the Header font for printing.
#. This is a Pango font.
200
#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
201 202 203 204 205
msgid "Sans 11"
msgstr "སེནསི་༡༡།"

#. Translators: This is the Line Number font for printing.
#. This is a Pango font.
206
#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
207 208 209
msgid "Sans 8"
msgstr "སེནསི་༨།"

210
#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
211 212 213
msgid "Side Pane is Visible"
msgstr "ཟུར་ཁའི་པེན་མཐོང་ཚུགས་པས།"

214 215 216 217 218
#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
msgid "Smart Home End"
msgstr "སི་མཊི་ ཧོམ་ ཨེནཌི་ "

#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
219 220
msgid "Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized encodings are used."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཅིག་གི་ རང་བཞིན་སྐྱོན་འཛིན་ཨིན་ཀོ་ཌིང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཇི་ཨི་ཌིཊི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཨིན་ཀོ་ཌིང་གི་ དབྱེ་སེལ་ཅན་ཐོ་ཡིག \"CURRENT\" གིས་ ད་ལྟོའི་ལོ་ཀེལ་ཨིན་ཀོ་ཌིང་འདི་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན། ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཨིན་ཀོ་ཌིང་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།"
221

222 223 224 225 226
#: ../data/gedit.schemas.in.h:54
msgid "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use \"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of the text instead of the start/end of the line."
msgstr "ཧོམ་ དང་ ཨེནཌི་ ལྡེ་མིག་ཚུ་ གཡེབ་པའི་སྐབས་ འོད་རྟགས་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ/མཇུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་རང་ \"DISABLED\" ་ལག་ལེན་འཐབ། ལྡེ་མིག་ཚུ་འགོ་དང་པ་ གཡེབ་པའི་སྐབས་ གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ་/མཇུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་ ལྡེ་མིག་ཚུ་ཐེངས་གཉིས་པ་གཡེབ་པའི་སྐབས་ གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ/མཇུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་དེ་ བར་སྟོང་དཀརཔོ་ཚུ་ སྣང་མེད་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ \"AFTER\" ལག་ལེན་འཐབ། གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ་/མཇུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཚིག་ཡིག་གི་ འགོ/མཇུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ \"BEFORE\" ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཨ་རྟག་རང་ གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ/མཇུག་ལུ་མེན་པ་ ཚིག་ཡིག་གི་ འགོ/ མཇུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ \"ALWAYS\" ལག་ལེན་འཐབ། "

#: ../data/gedit.schemas.in.h:55
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
227 228
msgid "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ གྱལ་རིམ་རིངམ་ཚུ་ སྤུར་ཐངས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། སྤུར་ནི་མེད་པའི་སྐབས་ \"GTK_WRAP_NONE\"ཟེར་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ། མིང་ཚིག་གི་ མཐའ་མཚམས་སྤུར་ནིའི་དོན་ལུ་ \"GTK_WRAP_WORD\"དང་ ཡིག་འབྲུ་ངོ་རྐྱང་གི་ མཐའ་མཚམས་ལུ་ སྤུར་ནིའི་དོན་ལུ་ \"GTK_WRAP_CHAR\" ཟེར་མི་ལག་ལེན་འཐབ། དྲན་དགོཔ་འདི་ བེ་ལུསི་འདི་ཚུ་ གནད་དོན་ཉེན་ཅན་ཨིནམ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངེས་ཏིག་འབྱུང་དགོཔ་ སེམས་ཁར་དྲན།"
229

230
#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
231 232
msgid "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr "ཞུན་དག་བརྐྱབ་ནིའི་་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཐིཆ་མཉམིངམ་རེཔ་འབད་ཐངས་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་སྤུར་ནི་མེད་པའི་སྐབས་ \"GTK_WRAP_NONE\" ཟེར་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ། མིང་ཚིག་གི་ མཐའ་མཚམས་ལོག་མཚམས་འི་དོན་ལུ་ \"GTK_WRAP_WORD\" དང་ ཡིག་འབྲུ་ངོ་རྐྱང་གི་མཐའ་མཚམས་ལུ་ ལོག་མཚམས་དོན་ལུ་ \"GTK_WRAP_CHAR\" ཟེར་མི་ལག་ལེན་འཐབ། བེ་ལུསི་ཚུ་ གནད་དོན་ཉེན་ཅན་ཨིནམ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངེས་ཏིག་འབྱུང་དགོཔ་ སེམས་ཁར་དྲན།"
233

234
#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
235 236
msgid "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr "ཡིག་ཆ་དཔར་སྐྲུན་སྐབས་ ཡིག་ཆའི་མ་གཟུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཡིག་གཟུགས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།"
237

238
#: ../data/gedit.schemas.in.h:58
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
239 240
msgid "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གྱལ་རིམ་ཨང་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཡིག་གཟུགས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འདི་ \"Print Line Numbers\" ཟེར་མི་གདམ་ཁ་འདི་ ཀླད་ཀོར་མེན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ ནུས་པ་འཐོབ་འོང་།"
241

242
#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
243 244
msgid "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr "ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་སྐབས་ ཤོག་ལེབ་མགོ་ཡིག་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཡིག་གཟུགས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འདི་\"Print Header\" ཟེར་མི་གདམ་ཁ་འདི་ ཊརན་ཨཱོན་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ ནུས་པ་འཐོབ་འོང་།"
245

246
#: ../data/gedit.schemas.in.h:60
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
247 248
msgid "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr "\"Recent Files\" ཡིག་སྣོད་ཡན་ལག་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆའི་གྲངས་ཀྱི་མང་མཐའ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།"
249

250
#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
251
msgid "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters."
252 253
msgstr "མཆོང་ལྡེའི་ཡིག་འབྲུའི་ཚབ་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ བར་སྟོང་གྱངས་ཁ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།"

254
#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
255 256 257
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་གནས་ས་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།"

258
#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
259 260 261
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་ མཐོང་ཚུགས་པས།"

262 263 264 265 266
#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
msgid "Style Scheme"
msgstr "ཁཆར་ལས་ བཟོ་རྣམ་ "

#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
267 268
msgid "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr "ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི་བཟོ་རྣམ། རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྔོན་སྒྲིག་བཟོ་རྣམ་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་པའི་བེ་ལུསི་ཚུ་ \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\"ཨིན། ངོས་དཔར་བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\"ཨིན། ངོས་དཔར་དང་ ཚིག་ཡིག་གཉིས་ཆ་རང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\"ཨིན། དེ་ལས་ ངོས་དཔར་གྱི་ཟུར་ཁར་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\"ཨིན། བེ་ལུསི་ཚུ་ གནད་དོན་ཉེན་ཅན་ཨིནམ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངེས་ཏིག་འབྱུང་བཅུག་དགོཔ་ སེམས་ཁར་དྲན།"
269

270
#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
271 272 273
msgid "Tab Size"
msgstr "མཆོང་ལྡེའི་ཚད།"

274 275 276
#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "ཚིག་ཡིག་ ཚོས་གཞི་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཇི་ཊི་ཀེ་ ཐོན་ཁུངས་ མཐོང་སྣང་ བཟོ་རྣམ་འཆར་ལས་ཀྱི་ ཨའི་ཌི། "
277

278
#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
279 280 281
msgid "Toolbar Buttons Style"
msgstr "ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཨེབ་རྟའི་བཟོ་རྣམ།"

282
#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
283 284 285
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་མཐོང་ཚུགས་པས།"

286
#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
287 288 289
msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
msgstr "འབད་བཤོལ་གྱི་ བྱ་བ་ཚུ་གི་ཚད། (ངོས་ལེན་མེདཔ)"

290
#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
291 292 293
msgid "Use Default Font"
msgstr "སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་ ལག་ལེན་འཐབ།"

294
#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
295 296
msgid "Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" option."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ བར་མཚམས་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་གྲུབ་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ བསྲུང་དགོཔ་ཨིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་བར་མཚམས་དེ་\"Auto Save Interval\" ཟེར་མི་དེ་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། "
297

298
#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
299 300
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ སྲུང་བཞག་འབད་མི་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་ག ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱབ་ཐག་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེད་འདི་ \"Backup Copy Extension\" ཟེར་མི་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།"
301

302
#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
303 304 305
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ ཞུན་དག་བརྐྱབ་ནིའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ གྱལ་རིམ་ཨང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་ག"

306
#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
307 308 309
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ ཞུན་དག་བརྐྱབ་ནིའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་ག"

310
#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
311 312 313
msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ རང་བཞིན་འགོ་མཚམས་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ་ག"

314
#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
315 316 317
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ ཚིག་སྦྱོར་གཙོ་དམིགས་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ་ག"

318
#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
319 320
msgid "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "ཇི་ཨི་ཌིཊི་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་གི་འབྱུང་བ་ཆ་མཉམ་ གཙོ་དམིགས་འབད་དགོ་ག་མིན་དགོ"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
321

322
#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
323 324 325
msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌེཊི་གིས་ མཐུན་སྒྲིག་གུག་ཤད་གུ་ གཙོ་དམིགས་འབད་དགོ་ག"

326
#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
327 328 329
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ ད་ལྟོའི་གྱལ་རིམ་ལུ་ གཙོ་དམིགས་འབད་དགོ་ག"

330
#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
331 332 333
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་སྐབས་ ཡིག་ཆའི་མགོ་ཡིག་ གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོ་ག"

334
#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
335 336 337
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ མཆོང་ལྡེའི་ཚབ་ལུ་ བར་སྟོང་བཙུགས་དགོ་ག"

338
#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
339 340 341
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་སྐབས་ ཚིག་སྦྱོར་གཙོ་དམིགས་འབད་དེ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་ག"

342
#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
343 344
msgid "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded."
msgstr "ཇི་ཨི་ཌིཊི་གིས་ ཡིག་སྣོད་ཅིག་མངོན་གསལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་འོད་རྟགས་གནས་ས་དེ་ སླར་གསོ་འབད་དགོ་ག་མིན་དགོ"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
345

346
#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
347
msgid "Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
348 349
msgstr "ཞུན་དག་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་མཇུག་ལུ་ མཇུག་གི་པེ་ནཱལ་དེ་ མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ དགོཔ་ཨིན་ན་མེན།"

350
#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
351
msgid "Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
352 353
msgstr "ཞུན་དག་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་གཡོན་ལུ་ ཟུར་ཁའི་པེ་ནཱལ་དེ་ མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ དགོཔ་ཨིན་ན་མེན།"

354
#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
355
msgid "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
356 357
msgstr "ཞུན་དག་བརྐྱབ་ནིའི་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་མཇུག་ལུ་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་དེ་ མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ དགོཔ་ཨིན་ན།"

358
#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
359 360 361
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "ཞུན་དག་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ དགོཔ་ཨིན་ན། "

362
#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
363 364
msgid "Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr "ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་ལུ་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་ སྔོན་སྒྲིག་གཏན་བཟོས་རྒཡ་ཚད་ཡིག་གཟུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན། གལ་སྲིད་ གདམ་ཁ་འདི་ ཊཱན་ཨོཕ་འབད་བ་ཅིན་ རིམ་ལུགས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ \"Editor Font\" གདམ་ཁ་ནང་ལུ་ མིང་བཀོད་མི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང༌།"
365

366
#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
367 368 369
msgid "Writable VFS schemes"
msgstr "འབྲི་བཏུབ་པའི་ ཝི་ཨེཕ་ཨེསི་འཆར་ལས།"

370 371
#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
372
#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
373 374 375 376
msgid "[ISO-8859-15]"
msgstr "[ཨའིཨེསི་ཨོ་-༨༨༥༩-༡༥]"

#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
377 378 379 380 381 382 383
#. for auto-detecting the encoding of a file. You may want to customize it adding
#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
#. for the Chinese	translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
#. (covering English and most Western European languages) if you think people
#. in you country will rarely use it.
#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
384
#. Only recognized encodings are used.
385 386
#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
#. a list of supported encodings
387
#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
388 389
msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
msgstr "[ཡུ་ཊི་ཨེཕ་-༨ ད་ལྟོ་ ཨའི་ཨེསི་ཨོ་-༨༨༥༩-༡༥ ཡུ་ཊི་ཨེཕ་-༡༦]"
390

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
391
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
392 393
msgid "Logout _without Saving"
msgstr "སྲུང་བཞག་མ་འབད་བར་ཕྱིར་བསྐྱོད་འབད།(_w)"
394

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
395
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
396 397 398
msgid "_Cancel Logout"
msgstr "ཕྱིར་བསྐྱོད་ཆ་མེད་གཏང་།(_C)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
399
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
400 401 402
msgid "Close _without Saving"
msgstr "སྲུང་བཞག་མ་འབད་བར་ཁ་བསྡམས།(_w)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
403
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
404 405 406
msgid "Question"
msgstr "དྲི་བ།"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
407
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
408
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
409 410 411 412
msgid "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural "If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost."
msgstr[0] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་ཆ་%ld ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
msgstr[1] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་ཆ་%ld ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
413

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
414 415 416 417 418
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
msgid "If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་མ་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"

#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
419
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
420 421 422 423
msgid "If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be permanently lost."
msgid_plural "If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
msgstr[0] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་མ་ནང་དང་ སྐར་ཆ་%ld ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
msgstr[1] " ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མའི་སྐར་མ་ནང་དང་ སྐར་ཆ་%ld ཚུ་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
424

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
425
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:436
426
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
427 428 429 430 431 432
msgid "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural "If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently lost."
msgstr[0] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་ཆ་%ld ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
msgstr[1] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མའི་སྐར་ཆ་%ld ཚུ་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"

#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:451
433
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
434
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
435 436

#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:457
437
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
438 439 440 441 442
msgid "If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be permanently lost."
msgid_plural "If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be permanently lost."
msgstr[0] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་དང་ སྐར་མ་%d ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
msgstr[1] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་དང་ སྐར་མ་%d ཚུ་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"

443 444 445 446 447 448 449
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
#, c-format
msgid "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural "If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་ %d འདི་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
msgstr[1] "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་ %d ཚུ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"

450
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:515
451
#, c-format
452 453
msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
msgstr "་ ཡིག་ཆ་\"%s\" ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "
454

455
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:520
456 457 458 459
#, c-format
msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཁ་མ་བསྡམ་པའི་ཧེ་མར་ ཡིག་ཆ་\"%s\" ནང་ སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་ན?"

460 461
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:745
462 463 464
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "བསྲུང་བཞག་འབད་ནི་དེ་ རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ ལྕོགས་མིན་བཟོ་ནུག།"

465
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:700
466
#, c-format
467 468 469 470
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "ཡིག་ཆ་%dལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "
msgstr[1] "ཡིག་ཆ་%dལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "
471

472
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
473 474
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
475 476 477 478
msgid_plural "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] "བསྒྱུར་བཅོས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་%dའདུག བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཁ་མ་བསྡམས་ལས་བསྲུང་ནི་ཨིན་ན?"
msgstr[1] " བསྒྱུར་བཅོས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་%dཚུ་འདུག བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཁ་མ་བསྡམས་ལས་བསྲུང་ནི་ཨིན་ན?།"

479
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:724
480
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
481
msgstr "བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ མ་བསྲུངས་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ།(_e)"
482

483
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:726
484 485 486
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་འབད་དགོ་མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད། (_e)"

487
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:747
488 489 490
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་མ་འབད་བ་ཅིན་ བསྒྱུར་ཆ་མཉམ་ར་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
491 492 493
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
msgid "Character Codings"
msgstr "ཡིག་འབྲུའི་ཀོ་ཌིངསི།"
494

495 496
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:373
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:434
497 498 499
msgid "_Description"
msgstr "འགྲེལ་བཤད། (_D)"

500 501
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:382
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:443
502 503 504
msgid "_Encoding"
msgstr "ཨིན་ཀོ་ཌིང་། (_E)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
505
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
506 507 508
msgid "A_vailable encodings:"
msgstr "འཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཨིན་ཀོ་ཌིངསི་: (_v)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
509
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
510 511 512
msgid "Character codings"
msgstr "ཡིག་འབྲུའི་ཀོ་ཌིངསི།"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
513
#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
514 515 516
msgid "E_ncodings shown in menu:"
msgstr "དཀར་ཆག་ནང་སྟོན་མི་ ཨིན་ཀོ་ཌིངསི། (_n)"

517
#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:139
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
518 519 520
#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
msgid "Open Location"
msgstr "གནས་ཁོངས་ཁ་ཕྱེ།"
521

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
522 523 524 525 526 527 528
#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
msgid "Ch_aracter coding:"
msgstr "ཡིག་འབྲུའི་ཀོ་ཌིང་།(_a)"

#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་དགོ་མནོ་མི་ ཡིག་སྣོད་ཀྱི་གནས་ཁོངས་ (ཡུ་ཨར་ཨའི་)བཙུགས། (_l)"
529

530
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:570
531 532 533
msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
msgstr "ཞུན་དགཔ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཡིག་གཟུགས་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ།"

534 535 536 537
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:580
#, c-format
msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
msgstr "རིམ་ལུགས་གཏན་བཟོས་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཙད་ཡིག་གཟུགས་(%s)འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ (_U)"
538

539 540 541
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:783
msgid "The selected color scheme cannot be installed."
msgstr "སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ཚོས་གཞིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ གཞི་བཙུགས་འདབ་མི་ཚུགས་པས། "
542

543 544 545
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:808
msgid "Add Scheme"
msgstr "འཆར་ལས་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་"
546

547 548 549
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:815
msgid "A_dd Scheme"
msgstr "འཆར་ལས་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ (_D)"
550

551 552 553
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:823
msgid "Color Scheme Files"
msgstr "འཆར་ལས་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཚོསགཞི་ གཏང་ "
554

555 556 557 558
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:830
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
msgid "All Files"
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཆ་མཉམ།"
559

560 561 562 563 564 565
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:875
#, c-format
msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
msgstr "ཚོས་གཞི་འཆར་ལས་ \"%s\" རྩ་བསྐྲད་གཏང་མི་ཚུགས་པས། "

#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1077
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
566 567
msgid "gedit Preferences"
msgstr "ཇི་ཨི་ཌིཊི་གི་དགའ་གདམ་ཚུ།"
568

569 570 571 572 573 574 575 576 577
#. ex:ts=4:et:
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
#: ../plugins/time/time.glade2.h:1
msgid "  "
msgstr "  "

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
578
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
579 580 581
msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
msgstr "<b>རང་བཞིན་འགོ་མཚམས་བཀོད་པ།</b>"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
582
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
583 584 585
msgid "<b>Bracket Matching</b>"
msgstr "<b>གུག་ཤད་མཐུན་སྒྲིག</b>"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
586
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
587 588 589
msgid "<b>Current Line</b>"
msgstr "<b>ད་ལྟོའི་གྱལ་རིམ།</b>"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
590
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
591 592 593
msgid "<b>File Saving</b>"
msgstr "<b>ཡིག་སྣོད་སྲུང་བཞག</b>"

594
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
595 596 597
msgid "<b>Font</b>"
msgstr "<b>ཡིག་གཟུགས།</b>"

598 599 600 601 602 603
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:2
msgid "<b>Line Numbers</b>"
msgstr "<b>གྱལ་རིམ་ཨང༌།</b>"

#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
604 605 606
msgid "<b>Right Margin</b>"
msgstr "<b>གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་།</b>"

607
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
608 609 610
msgid "<b>Tab Stops</b>"
msgstr "<b>མཆོང་ལྡེ་བཀག་ས།</b>"

611 612 613 614
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:5
msgid "<b>Text Wrapping</b>"
msgstr "<b>ཚིག་ཡིག་ལོག་མཚམས།</b>"
615

616 617 618
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">ཚོས་གཞི་ འཆར་ལས་</span>"
619

620
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
621 622 623
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "སྲུང་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད། (_b)"

624
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
625 626 627
msgid "Display right _margin"
msgstr "གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད། (_m)"

628 629 630 631 632 633
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:6
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "མིང་ཚིག་ཚུ་ གྱལ་རིམ་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་མ་གཤག(_s)"

#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
634 635 636
msgid "Editor"
msgstr "ཞུན་དགཔ།"

637
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
638
msgid "Editor _font: "
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
639
msgstr "ཞུན་དག་པའི་ཡིག་གཟུགས་: (_f)"
640

641 642 643 644 645 646
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:7
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "ཚིག་ཡིག་ལོག་མཚམས་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ།(_w)"

#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
647 648 649
msgid "Font & Colors"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་དང་ཚོས་གཞི།"

650 651 652
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
msgid "Highlight current _line"
msgstr "ད་ལྟོའི་གྱལ་རིན་ གཙོ་དམིགས་འབད་ (_L)"
653

654
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
655 656 657
msgid "Highlight matching _bracket"
msgstr "མཐུན་སྒྲིག་ཅན་གྱི་གུག་ཤད་ལུ་ གཙོ་དམིགས་འབད།(_b)"

658
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
659 660 661
msgid "Insert _spaces instead of tabs"
msgstr "མཆོང་ལྡེའི་ཚབ་ལུ་ བར་སྟོང་བཙུགས། (_s)"

662
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
663 664 665
msgid "Pick the editor font"
msgstr "ཞུན་དག་པའི་ཡིག་གཟུགས་འཐུ།"

666
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
667 668 669
msgid "Plugins"
msgstr "པལག་ཨིནསི།"

670
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
671 672 673
msgid "Preferences"
msgstr "དགའ་གདམ་ཚུ།"

674
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
675 676 677
msgid "View"
msgstr "མཐོང་སྣང་།"

678 679 680 681 682
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
msgid "_Add..."
msgstr "ཁ་སྐོང༌རྐྱབས་(_A)"

#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
683 684 685
msgid "_Autosave files every"
msgstr "རེ་རེའི་ནང་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་སྲུངས། (_A)"

686
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
687 688 689
msgid "_Display line numbers"
msgstr "གྱལ་རིམ་ཨང་ཨང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད། (_D)"

690
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
691 692 693
msgid "_Enable automatic indentation"
msgstr "རང་བཞིན་འགོ་མཚམས་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ། (_E)"

694
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
695 696 697
msgid "_Right margin at column:"
msgstr "ཀེར་ཐིག་ལུ་ གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་། (_R)"

698
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
699 700 701
msgid "_Tab width:"
msgstr "མཆོང་ལྡེའི་རྒྱ་ཚད༌། (_T)"

702
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
703 704 705
msgid "_minutes"
msgstr "སྐར་མ། (_m)"

706
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:301
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
707
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2
708
#: ../gedit/gedit-window.c:1363
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
709 710
msgid "Replace"
msgstr "ཚབ་བཙུགས།"
711

712 713
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312
#: ../gedit/gedit-window.c:1361
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
714 715
msgid "Find"
msgstr "འཚོལ།"
716

717
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:404
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
718 719
msgid "Replace _All"
msgstr "ཆ་མཉམ་ཚབ་བཙུགས། (_A)"
720

721 722
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:405
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:678
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
723 724
msgid "_Replace"
msgstr "ཚབ་བཙུགས། (_R)"
725

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
726
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
727 728 729
msgid "Match _entire word only"
msgstr "མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུ་རྐྱངམ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད། (_e)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
730
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
731 732 733
msgid "Replace All"
msgstr "ཆ་མཉམ་ཚབ་བཙུགས།"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
734
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
735 736 737
msgid "Replace _with: "
msgstr "ཚབ་འདི་བཙུགས་: (_w)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
738
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
739 740 741
msgid "Search _backwards"
msgstr "རྒྱབ་ལོག་འཚོལ་ཞིབ་འབད། (_b)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
742
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
743 744 745
msgid "_Match case"
msgstr "གནད་དོན་མཐུན་སྒྲིག་འབད། (_M)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
746
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
747 748 749
msgid "_Search for: "
msgstr "དོན་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད། (_S)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
750
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
751 752 753
msgid "_Wrap around"
msgstr "མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ལོག (_W)"

754
#: ../gedit/gedit.c:73
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
755 756
msgid "Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line"
msgstr "བཀོད་ལམ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་སྣོད་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཡིག་འབྲུའི་ཨིན་ཀོ་ཌིང་ གཞི་སྒྲིག་འབད།"
757

758 759 760 761
#: ../gedit/gedit.c:73
msgid "ENCODING"
msgstr "ཨིན་ཀོ་ཌིང་ "

762
#: ../gedit/gedit.c:76
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
763
msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
764
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གི་ གནས་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་གསརཔ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད།"
765

766
#: ../gedit/gedit.c:79
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
767 768
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གི་ གནས་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།"
769

770
#: ../gedit/gedit.c:82
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
771 772
msgid "[FILE...]"
msgstr "[ཡིག་སྣོད་...]"
773

774
#: ../gedit/gedit.c:114
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
775 776 777 778
#, c-format
msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
msgstr "%s: བཟོ་ཉེས་གྱུར་བའི་ཡིག་སྣོད་མིང་ ཡང་ན་ ཨུ་ཨར་ཨའི།\n"

779
#: ../gedit/gedit.c:126
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
780 781 782 783 784
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding.\n"
msgstr "%s:ནུས་མེད་ཀོ་ཌིང་།\n"

#. Setup command line options
785
#: ../gedit/gedit.c:467
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
786 787
msgid "- Edit text files"
msgstr "ཇི་ཨི་ཌིཊི་གི་ཚིག་ཡིག་(_E)"
788

789 790
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:225
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:271
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
791 792 793
#, c-format
msgid "Loading file '%s'…"
msgstr "ཡིག་སྣོད་'%s'མངོན་གསལ་འབད་དོ་..."
794

795
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:280
796
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
797 798 799 800
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "ཡིག་སྣོད་%dམངོན་གསལ་འབད་དོ།"
msgstr[1] "ཡིག་སྣོད་%d མངོན་གསལ་འབད་དོ།"
801

802 803 804 805
#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:424
msgid "Open Files"
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཁ་ཕྱ་ "
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
806

807
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:530
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
808 809
msgid "The entered location is not valid."
msgstr "བཙུགས་མི་གནས་ཁོངས་དེ་ ནུས་ཅན་མེན་པས།"
810

811 812 813 814 815 816
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:533
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:226
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:242
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཁོངས་ ངེས་བདེན་སྦེ་ ཡིག་དཔར་རྐྱབས་མ་རྐྱབས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང༌།"
817

818
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:659
819
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
820 821
msgid "The file \"%s\" is read-only."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ \"%s\" དེ་ ལྷབ་ནི་ཙམ་ཅིག་ཨིན།"
822

823
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:670
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
824 825
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "འདི་གི་ཚབ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བཞག་འབད་མི་དེ་ བཙུགས་ནིའི་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་ནི་ཨིན་ན?"
826

827 828
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:736
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:939
829
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
830 831
msgid "Saving file '%s'…"
msgstr "ཡིག་སྣོད་'%s'སྲུང་དོ་..."
832

833
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:837
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
834 835
msgid "Save As…"
msgstr "དེ་སྦེ་སྲུངས་..."
836

837
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1118
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
838 839 840
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
msgstr "ཡིག་ཆ་'%s'དེ་ རྒྱབ་ལོག་འབད་དོ་..."
841

842
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
843 844 845
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "སྲུང་བཞག་མ་འབད་བའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ '%s'ལུ་ རྒྱབ་ལོག་གཏང་ནི་ཨིན་ན?"
846

847
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1172
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
848
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
849 850 851 852 853
msgid "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently lost."
msgstr[0] "མཐའ་མཇུག་གི་་སྐར་ཆ་ %ld གི་ནང་འཁོད་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"
msgstr[1] "མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་ཆ་ %ld ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"

854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1181
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
855
msgid "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
856
msgstr "མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་མའི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"
857

858
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1187
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
859
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
860 861 862 863 864
msgid "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
msgstr[0] "མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་མ་དང་ སྐར་ཆ་ %ld གི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "
msgstr[1] "མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་མ་དང་ སྐར་ཆ་ %ld ཚུ་གི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"

865
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1197
866
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
867 868 869 870 871
msgid "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently lost."
msgstr[0] "མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་%ldནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "
msgstr[1] "མཐའ་མཇུག་གི་སྐར་མ་ %ld ཚུ་གི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "

872
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
873
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
874
msgstr "མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་ནང་ ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
875

876
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1218
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
877
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
878 879 880 881 882
msgid "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be permanently lost."
msgstr[0] "མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་དང་ སྐར་མ་ %d གི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"
msgstr[1] "མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་དང་ སྐར་མ་%d ཚུ་གི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌།"

883
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1233
884 885 886 887 888 889
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] "མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་ %d འདི་ནང་གི་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "
msgstr[1] "མཐའ་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་ %d ཚུ་གི་ནང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ རྟག་བརྟན་སྦེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང༌། "

890
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1259
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
891 892 893
msgid "_Revert"
msgstr "རྒྱབ་ལོག (_R)"

894
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:80
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
895 896 897
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་དེ་ ཇི་ནོམ་ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་དོན་ལས་ ཚིག་ཡིག་ཞུན་དགཔ་ ཆུང་ཀུ་དང་ལྗིད་ཡང་ཅིག་ཨིན།"

898
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:96
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
899
msgid "translator-credits"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
900
msgstr "ཨའི་ཌི་ཨར་སི་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡི། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་: <pema_geyleg@druknet.bt>/<pgeyleg@dit.gov.bt>"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915

#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "འབྱུང་བ་%d ཐོབ་སྟེ་ ཚབ་བཙུགས་ཡོད།"
msgstr[1] "འབྱུང་བ་%d ཐོབ་སྟེ་ ཚབ་བཙུགས་ཡོད།"

#: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "འབྱུང་བ་གཅིག་ཐོབ་སྟེ་ ཚབ་བཙུགས་ཡོད།"

#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
msgid "Phrase not found"
msgstr "ཚིག་ཚན་མ་ཐོབ།"
916

917 918
#: ../gedit/gedit-document.c:862
#: ../gedit/gedit-document.c:956
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
919 920 921 922
#, c-format
msgid "Unsaved Document %d"
msgstr "སྲུང་བཞག་མ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་%d།"

923 924
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
925
#: ../gedit/gedit-window.c:1929
926
#: ../gedit/gedit-window.c:1934
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
927 928 929
msgid "Read Only"
msgstr "ལྷག་ནི་ཙམ།"

930 931
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:760
#: ../gedit/gedit-window.c:2873
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
932 933 934
msgid "Documents"
msgstr "ཡིག་ཆ་ཚུ།"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
935
#: ../gedit/gedit-encodings.c:140
936 937 938 939 940 941 942
#: ../gedit/gedit-encodings.c:184
#: ../gedit/gedit-encodings.c:186
#: ../gedit/gedit-encodings.c:188
#: ../gedit/gedit-encodings.c:190
#: ../gedit/gedit-encodings.c:192
#: ../gedit/gedit-encodings.c:194
#: ../gedit/gedit-encodings.c:196
943 944 945
msgid "Unicode"
msgstr "ཡུ་ནི་ཀོཌི།"

946 947 948 949
#: ../gedit/gedit-encodings.c:153
#: ../gedit/gedit-encodings.c:179
#: ../gedit/gedit-encodings.c:231
#: ../gedit/gedit-encodings.c:274
950 951 952
msgid "Western"
msgstr "ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི།"

953 954 955
#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
#: ../gedit/gedit-encodings.c:233
#: ../gedit/gedit-encodings.c:270
956 957 958
msgid "Central European"
msgstr "དབུས་ཕྱོགས་ཡུ་རོ་པི་ཡཱན།"

959
#: ../gedit/gedit-encodings.c:157
960 961 962
msgid "South European"
msgstr "ལྷོ་ཕྱོགས་ཡུ་རོ་པི་ཡཱན།"

963 964 965
#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
#: ../gedit/gedit-encodings.c:175
#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
966 967 968
msgid "Baltic"
msgstr "བཱལ་ཊིཀ།"

969 970 971 972 973 974
#: ../gedit/gedit-encodings.c:161
#: ../gedit/gedit-encodings.c:235
#: ../gedit/gedit-encodings.c:248
#: ../gedit/gedit-encodings.c:252
#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
#: ../gedit/gedit-encodings.c:272
975 976 977
msgid "Cyrillic"
msgstr "སི་རི་ལིཀ།"

978 979 980
#: ../gedit/gedit-encodings.c:163
#: ../gedit/gedit-encodings.c:241
#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
981 982 983
msgid "Arabic"
msgstr "ཨ་ར་བིཀ།"

984 985
#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
986 987 988
msgid "Greek"
msgstr "གིརིཀ།"

989
#: ../gedit/gedit-encodings.c:167
990 991 992
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ བི་ཤུ་ཡལ།"

993 994 995
#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
#: ../gedit/gedit-encodings.c:239
#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
996 997 998
msgid "Hebrew"
msgstr "ཧེབ་བིརིའུ།"

999 1000 1001
#: ../gedit/gedit-encodings.c:171
#: ../gedit/gedit-encodings.c:237
#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1002 1003 1004
msgid "Turkish"
msgstr "ཊར་ཀིཤ།"

1005
#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1006 1007 1008
msgid "Nordic"
msgstr "ནོར་ཌིཀ།"

1009
#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1010 1011 1012
msgid "Celtic"
msgstr "སེལ་ཊིཀ།"

1013
#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1014 1015 1016
msgid "Romanian"
msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན།"

1017
#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1018 1019 1020
msgid "Armenian"
msgstr "ཨར་མི་ནི་ཡཱན།"

1021 1022 1023
#: ../gedit/gedit-encodings.c:201
#: ../gedit/gedit-encodings.c:203
#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1024 1025 1026
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "རྒྱ་ནག་གཡུས་སྐད།"

1027
#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1028 1029 1030
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "སི་རི་ལིཀ་ / ར་ཤི་ཡཱན།"

1031 1032 1033 1034 1035
#: ../gedit/gedit-encodings.c:208
#: ../gedit/gedit-encodings.c:210
#: ../gedit/gedit-encodings.c:212
#: ../gedit/gedit-encodings.c:244
#: ../gedit/gedit-encodings.c:259
1036 1037 1038
msgid "Japanese"
msgstr "ཇཱ་པ་ནིསི།"

1039 1040 1041 1042
#: ../gedit/gedit-encodings.c:215
#: ../gedit/gedit-encodings.c:246
#: ../gedit/gedit-encodings.c:250
#: ../gedit/gedit-encodings.c:265
1043 1044 1045
msgid "Korean"
msgstr "ཀོ་རི་ཡཱན།"

1046 1047 1048 1049
#: ../gedit/gedit-encodings.c:220
#: ../gedit/gedit-encodings.c:222
#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
#: ../gedit/gedit-encodings.c:228
1050 1051 1052
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "འཇམ་སམ་བཟོས་པའི་རྒྱ་ནག་སྐད་ཡིག"

1053
#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1054 1055 1056
msgid "Georgian"
msgstr "ཇི་ཨོར་ཇི་ཡཱན།"

1057
#: ../gedit/gedit-encodings.c:256
1058 1059 1060
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "སི་རི་ལིཀ་/ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན།"

1061 1062 1063
#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
#: ../gedit/gedit-encodings.c:267
#: ../gedit/gedit-encodings.c:286
1064 1065 1066
msgid "Vietnamese"
msgstr "བེཊི་ན་མིསི།"

1067
#: ../gedit/gedit-encodings.c:263
1068 1069 1070
msgid "Thai"
msgstr "ཐཱའི།"

1071
#: ../gedit/gedit-encodings.c:437
1072 1073 1074
msgid "Unknown"
msgstr "མ་ཤེསཔ།"

1075
#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:220
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1076 1077
msgid "Auto Detected"
msgstr "རང་བཞིན་སྐྱོན་འཛིན་འབད་ཡོདཔ།"
1078

1079 1080
#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:240
#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:262
1081
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1082 1083
msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "ད་ལྟོའི་ལོ་ཀེལ་(%s)"
1084

1085
#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:323
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1086 1087
msgid "Add or _Remove..."
msgstr "ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏང༌...(_R)"
1088

1089
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1090 1091 1092
msgid "All Text Files"
msgstr "ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཆ་མཉམ།"

1093 1094 1095 1096
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:79
msgid "C_haracter Coding:"
msgstr "ཡིག་འབྲུའི་ཀོ་ཌིང་:(_h)"

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1097 1098 1099
#: ../gedit/gedit-help.c:66
msgid "There was an error displaying help."
msgstr "གྲོགས་རམ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འཛོལ་བ་ཅིག་འདུག"
1100

1101
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:185
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1102 1103 1104
#, c-format
msgid "Could not find the file %s."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ %sདེ་འཚོལ་མ་ཐོབ། "
1105

1106
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:192
1107
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:441
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1108 1109
msgid "The file contains corrupted data."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ནང་ན་ ངན་ཅན་གནད་སྡུད་འདུག"
1110

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1111
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1112
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1113
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:452
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1114 1115 1116
#, c-format
msgid "gedit cannot handle %s locations."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གི་ གནས་ཁོངས་ %s ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུགས་པས།"
1117

1118
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
1119
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:458
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1120 1121
msgid "gedit cannot handle this location."
msgstr "ཇི་ཨེ་ཌིཊི་གིས་ གནས་ཁོངས་འདི་ ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུགས་པས།"
1122

1123
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
1124
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:465
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1125 1126
msgid "The file contains data in an invalid format."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ནང་ན་ ནུས་མེད་རྩ་སྒྲིག་འདུག"
1127

1128
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:220
1129
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:469
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1130 1131
msgid "The file is too big."
msgstr "ཡིག་སྣོད་དེ་སྦོམ་དྲགས་པས།"
1132

1133
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:224
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1134 1135 1136 1137
#, c-format
msgid "%s is not a valid location."
msgstr "%sདེ་ ནུས་ཅན་གནས་ཁོངས་ཅིག་མེན་པས།"

1138
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:231
1139
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:473
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1140 1141 1142
msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
msgstr "ཁྱོད་ལུ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་གནང་བ་མིན་འདུག"

1143
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:235
1144 1145
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
1146 1147
msgid "There are too many open files. Please close some applications and try again."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཁ་ཕྱེ་ཕྱེཝ་མང་དྲགས་པས། གློག་རིམ་ལ་ལོ་ཅིག་ ཁ་བསྡམ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་།"
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1148

1149
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:240
1150
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:482
1151
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1152 1153
msgid "%s is a directory."
msgstr "%sསྣོད་ཐོ་ཅིག་ཨིན།"
1154

1155
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:247
1156
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:487
1157 1158
msgid "Not enough available memory to open the file. Please close some running applications and try again."
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཚད་ལངམ་མིན་འདུག ད་ལྟོ་གཡོག་བཀོལ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ གློག་རིམ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁ་བསྡམ་ཏེ་ ལོག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་།"
1159

1160
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:275
1161 1162
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:515
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1269
1163
#, c-format
1164 1165
msgid "Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are correct and try again."
msgstr "ཧོསཊི་ %s དེ་འཚོལ་མ་འཐོབ། ཁྱོད་རའི་པོརོ་སི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་མིནམ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལོག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་། "
1166

Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1167
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
1168 1169
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:297
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:305
1170 1171 1172 1173 1174
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:526
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:537
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1280
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1291
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1299
1175
#, c-format
1176 1177 1178 1179
msgid "Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly and try again."
msgstr "ཧོསཊི་ནེམ་དེ་ ནུས་མེད་ཨིནམ་ལཔས། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཁོངས་ ངེས་བདེན་སྦེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིནམ་མེནམ་ ཞིབ་དཔད་འབད་དེ་ ལོག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་།"

#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:311
1180 1181
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1305
1182 1183 1184 1185
msgid "Host name was empty. Please check that your proxy settings are correct and try again."
msgstr "ཧོསཊི་ནེམ་ སྟོངམ་ཨིན་པས། ཁྱོད་རའི་པོརོ་སི་གཞི་སྒྲིག་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་མེནམ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལོག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་། "

#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:317
1186
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1311
1187 1188 1189 1190
msgid "Attempt to log in failed. Please check that you typed the location correctly and try again."
msgstr "ནང་བསྐྱོད་འབད་དཔའ་བཅམ་མི་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཁོངས་ ངེས་བདེན་སྦེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིནམ་མེནམ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལོག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་།"

#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:323
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1191 1192
msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་ འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་མི་ཡིག་སྣོད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཅིག་མེན་པས།"
1193

1194
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:327
1195 1196
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:560
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1339
1197 1198 1199
msgid "Connection timed out. Please try again."
msgstr "མཐུད་ལམ་ངལ་མཚམས་ལུས་ཡོདཔ། ལོག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་།"

1200 1201 1202
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:610
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1380
1203
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1204 1205
msgid "Unexpected error: %s"
msgstr "རེ་བ་མེད་པའི་འཛོལ་བ་:%s"
1206

1207 1208
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:382
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:776
1209
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1210 1211
msgid "Could not open the file %s."
msgstr "ཡིག་སྣོད་%sདེ་ ཁ་ཕྱེ་མ་ཚུགས།"
1212

1213 1214
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:391
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:683
1215 1216 1217
msgid "_Retry"
msgstr "སླར་རྩོལ།(_R)"

1218
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:436
1219 1220
msgid "gedit cannot find it. Perhaps it has recently been deleted."
msgstr "ཇི་ཨི་ཌིཊི་གིས་ དེ་འཚོལ་མི་འཐོབ། ཡང་ཅིན་ འཕྲལ་ཁམས་བཏོན་བཏང་དཔ་འོང༌ནི་མས།"
1221

1222
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1223 1224
msgid "Attempt to log in failed."
msgstr "ནང་བསྐྱོད་འབད་ནིིའི་ དཔའ་བཅམས་ད་མ་ཚུགས།"
1225

1226
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:555
1227
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1228 1229
msgid "%s is not a regular file."
msgstr "%sའདི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཅིག་མེན་པས།"
1230

1231
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
1232
#, c-format
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1233 1234
msgid "Could not revert the file %s."
msgstr "ཡིག་སྣོད་%sརྒྱབ་ལོག་འབད་མ་ཚུགས།"
1235

1236
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:640
Pema Geyleg's avatar
Pema Geyleg committed
1237 1238
msgid "Ch_aracter Coding:"