mn.po 131 KB
Newer Older
1
# translation of gedit.HEAD.po to Mongolian
2
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3
# Copyright (C) 2003
4
# Sanlig Badral <badral@users.sf.net>, 2003.
5
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2004.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gedit.HEAD\n"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
11
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 19:38+0200\n"
12
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 10:39+0100\n"
13
"Last-Translator: Sanlig Badral <Badral@openmn.org>\n"
14
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
20 21
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:1
msgid "Gedit View"
22
msgstr "Gedit Харагдац"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
23 24 25

#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:2
msgid "Gedit View."
26
msgstr "Gedit Харагдац."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
27 28 29

#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:3 viewer/gedit-factory.c:53
msgid "Gedit viewer factory"
30
msgstr "Гедит-харагчийн үйлдвэр"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
31 32 33

#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:4
msgid "Source"
34
msgstr "Эх"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
35 36

#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:5
37
msgid "gedit application"
38
msgstr "Гедит-Х.программ"
39

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
40
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:6
41
msgid "gedit automation factory"
42
msgstr "Гедит-автоматжуулалтын үйлдвэр"
43 44 45 46 47

#: data/gedit.desktop.in.h:1
msgid "Edit text files"
msgstr "Текст файл боловсруулах"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
48
#: data/gedit.desktop.in.h:2 gedit/gedit2.c:336
49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "Text Editor"
msgstr "Текст боловсруулагч"

#: data/gedit.schemas.in.h:1
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
57 58
"Боловсруулах мужид хэрэглэгдэх хэрэглэгчийн тодорхойлсон бичиг. Энэ ньзөвхөн "
"»Стандарт бичиг хэрэглэх« сонголтыг хаасан үед л хэрэгжинэ."
59 60

#: data/gedit.schemas.in.h:2
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
61
msgid "Auto Detected Encodings"
62
msgstr "Автоматаар илэрсэн тэмдэгт кодчилолууд:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
63 64

#: data/gedit.schemas.in.h:3
65 66 67
msgid "Auto Save"
msgstr "Автоматаар хадгалах"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
68
#: data/gedit.schemas.in.h:4
69 70 71
msgid "Auto Save Interval"
msgstr "Автоматаар хадгалах завсар"

72
#: data/gedit.schemas.in.h:5
73 74 75
msgid "Auto indent"
msgstr "Авто-догол мөр"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
76
#: data/gedit.schemas.in.h:6
77 78 79
msgid "Background Color"
msgstr "Дэвсгар өнгө"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
80
#: data/gedit.schemas.in.h:7
81 82 83 84
msgid ""
"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
85 86
"Боловсруулах мужид тэмдэглэсэн текстэд хэрэглэх дэвсгэр өнгө.Энэ нь зөвхөн "
"»Стандарт өнгө хэрэглэх« сонголтыг хаасан үед л хэрэгжинэ."
87

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
88
#: data/gedit.schemas.in.h:8
89 90 91 92
msgid ""
"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
93 94
"Боловсруулах мужид тэмдэглээгүй текстэд хэрэглэх дэвсгэр өнгө.Энэ нь зөвхөн "
"»Стандарт өнгө хэрэглэх« сонголтыг хаасан үед л хэрэгжинэ."
95

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
96
#: data/gedit.schemas.in.h:9
97 98 99
msgid "Backup Copy Extension"
msgstr "Хамгаалалтын хуулбарын өргөтгөл"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
100
#: data/gedit.schemas.in.h:10
101 102 103
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Хэвлэх бичиг"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
104
#: data/gedit.schemas.in.h:11
105 106 107
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Хамгаалалтын хуулбар хийх"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
108
#: data/gedit.schemas.in.h:12
109 110 111
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Мөрийн дугаарыг харуулах"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
112
#: data/gedit.schemas.in.h:13
113 114 115 116
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Баруун захын зай харуулах"

#: data/gedit.schemas.in.h:14
117 118 119
msgid "Editor Font"
msgstr "Боловсруулах бичиг"

120 121 122 123 124
#: data/gedit.schemas.in.h:15
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Дүрэм онцгойлолтыг нээх"

#: data/gedit.schemas.in.h:16
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
125
msgid "Encodings shown in menu"
126
msgstr "Цэсэнд харуулах тэмдэгт кодчилолууд"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
127

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
128
#: data/gedit.schemas.in.h:17
129 130 131 132 133 134 135
msgid ""
"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
msgstr ""
"Хамгаалалтын хуулбар файлын нэрийн өргөтгөл эсвэл дагавар. Энэ нь зөвхөн "
"»Хамгаалалтын хуулбар хийх« үйлдэл идэвхижсэн үед хэрэгжинэ."

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
136
#: data/gedit.schemas.in.h:18
137 138 139 140
msgid ""
"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
141 142
"Боловсруулах мужид тэмдэглэгдсэн текстэд хэрэглэх дэвсгэр өнгө.Энэ нь зөвхөн "
"»Стандарт өнгө хэрэглэх« сонголтыг хаасан үед л хэрэгжинэ."
143

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
144
#: data/gedit.schemas.in.h:19
145 146 147 148
msgid ""
"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
149 150
"Боловсруулах мужид тэмдэглээгүй текстэд хэрэглэх дэвсгэр өнгө.Энэ нь зөвхөн "
"»Стандарт өнгө хэрэглэх« сонголтыг хаасан үед л хэрэгжинэ."
151

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
152
#: data/gedit.schemas.in.h:20
153 154 155
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Толгойн хэвлэх бичиг"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
156
#: data/gedit.schemas.in.h:21
157 158 159 160 161 162
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Хэрэв энэ утга 0 бол баримт хэвлэхэд мөрийн дугаар оруулахгүй. Үгүй бол "
163
"Гедит бүх мөрөнд мөрийн дугаарыг оруулна."
164

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
165
#: data/gedit.schemas.in.h:22
166 167 168
msgid "Insert spaces"
msgstr "Хоосон тэмдэгт оруулах"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
169
#: data/gedit.schemas.in.h:23
170 171 172
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Мөрийн дугаар хэвлэх бичиг"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
173
#: data/gedit.schemas.in.h:24
174 175 176
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Мөр таслах горим"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
177
#: data/gedit.schemas.in.h:25
178
msgid ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
179 180
"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
"Only recognized encodings are used."
181
msgstr ""
182 183
"Нээх/хадгалах файл сонгогчийн цэсэний тэмдэгт кодчилолд харагдах "
"кодчилолуудын жагсаалт. Зөвхөн танигдсан кодчилолууд хэрэглэгдэнэ."
184

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
185
#: data/gedit.schemas.in.h:26
186 187 188
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Сүүлд нээгдсэн файлуудыг харуулах максимум тоо"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
189
#: data/gedit.schemas.in.h:27
190
msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo."
191
msgstr "Гедит цуцлаж эсвэл сэргээж чадах үйлдлүүдийг харуулах максимум тоо."
192

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
193
#: data/gedit.schemas.in.h:28
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
194 195 196 197 198 199 200 201 202
msgid "Monospace 12"
msgstr ""

#: data/gedit.schemas.in.h:29
#, fuzzy
msgid "Monospace Regular 9"
msgstr "Sans Regulär 12"

#: data/gedit.schemas.in.h:30
203 204 205 206
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
207 208
"Өөрчилөгдсөн файлуудыг автоматаар хадгалах хугацаа (минутаар).Энэ нь зөвхөн "
"»Автоматаар хадгалах«-сонголт идэвхижсэн үед хэрэгжинэ."
209

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
210
#: data/gedit.schemas.in.h:31
211 212 213
msgid "Print Header"
msgstr "Толгой хэвлэх"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
214
#: data/gedit.schemas.in.h:32
215 216 217
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Мөрийн дугаар хэвлэх"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
218
#: data/gedit.schemas.in.h:33
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
219
msgid "Print Syntax Highlighting"
220
msgstr "Хэвлэх дүрэм онцгойлолт"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
221

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
222
#: data/gedit.schemas.in.h:34
223 224 225
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Мөр таслах горимд хэвлэх"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
226
#: data/gedit.schemas.in.h:35
227 228 229
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Баруун захын зайн байрлал"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
#: data/gedit.schemas.in.h:36
#, fuzzy
msgid "Sans Regular 11"
msgstr "Sans Regulär 12"

#: data/gedit.schemas.in.h:37
#, fuzzy
msgid "Sans Regular 8"
msgstr "Sans Regulär 12"

#: data/gedit.schemas.in.h:38
241 242 243
msgid "Selected Text Color"
msgstr "Сонгосон текстийн өнгө"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
244
#: data/gedit.schemas.in.h:39
245 246 247
msgid "Selection Color"
msgstr "Тэмдэглэх өнгө"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
248
#: data/gedit.schemas.in.h:40
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
249 250 251 252 253
msgid ""
"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
"are used."
msgstr ""
254
"Гедит-н файлын кодчилол авомат танихад хэрэглэж буй кодчилолуудын жагсаалт.  "
255 256
"\"ОДОО\" бол идэвхитэй локалын кодчилол. Зөвхөн танигдсан кодчилолууд "
"хэрэглэгдэнэ."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
257

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
258
#: data/gedit.schemas.in.h:41
259 260 261 262 263 264 265 266 267
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
"here."
msgstr ""
"Хэвлэхэд хэр урт мөрөөр таслахыг өгнө үү. Таслахгүй гэвэл та "
"»GTK_WRAP_NONE«, үгийн хязгаараар таслана гэвэл »GTK_WRAP_WORD« эсвэл "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
268 269 270
"боломжит тэмдэгтээр таслана гэвэл »GTK_WRAP_CHAR« хэрэглэнэ үү. Зөвлөмж: "
"Утгуудад том жижиг бичилт ялгаатай! Тиймээс та утгыг яг энд өгсөн шиг өгнө "
"үү."
271

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
272
#: data/gedit.schemas.in.h:42
273 274 275 276 277 278 279 280 281
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
"here."
msgstr ""
"Боловсруулах мужид ямар урттай мөрөөр таслахыг өгнө үү. Таслахгүй гэвэл та "
"»GTK_WRAP_NONE«, үгийн хязгаараар таслана гэвэл »GTK_WRAP_WORD« эсвэл "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
282 283 284
"боломжит тэмдэгтээр таслана гэвэл »GTK_WRAP_CHAR« хэрэглэнэ үү. Зөвлөмж: "
"Утгуудад том жижиг бичилт ялгаатай! Тиймээс та утгыг яг энд өгсөн шиг өгнө "
"үү."
285

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
286
#: data/gedit.schemas.in.h:43
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
287 288
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
289 290
msgstr "Баримтын эх биеийг хэвлэхэд хэрэглэгдэх бичгийг өгнө үү."

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
291
#: data/gedit.schemas.in.h:44
292 293 294 295
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
296 297
"Мөрийн дугаарыг хэвлэхэд хэрэглэх бичгийг өгнө үү. Энэ нь зөвхөн »Мөрийн "
"дугаар хэвлэх«-сонголт тэг биш үед хэрэгжинэ."
298

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
299
#: data/gedit.schemas.in.h:45
300 301 302 303
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
304 305
"Хуудсын толгойг хэвлэхэд хэрэглэгдэх бичгийг өгнө үү. Энэ нь зөвхөн »Толгой "
"хэвлэх«-идэвхижсэн үед хэрэгжинэ."
306

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
307
#: data/gedit.schemas.in.h:46
308 309 310 311 312 313 314
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr ""
"»Сүүлд нээгдсэн файлууд« дэд цэсэнд харуулахад хэрэглэх сүүлд нээгдсэн "
"файлуудыг харуулахад максимум тоог өгнө үү"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
315
#: data/gedit.schemas.in.h:47
316 317 318 319 320
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "ТАВ тэмдэгтийн орон гаргах хоосон тэмдэгтийн тоог өгнө үү."

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
321
#: data/gedit.schemas.in.h:48
322 323 324
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Баруун захын зайн байрлалыг тодорхойл"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
325
#: data/gedit.schemas.in.h:49
326 327 328
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Төлөв самбар харагдана"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
329
#: data/gedit.schemas.in.h:50
330 331 332 333 334 335 336 337
msgid ""
"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
"mentioned here."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
338 339
"Байгаж самбарыг товчины хэлбэр. Боломжит утгууд нь:»GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM« "
"системийн стандарт хэлбэр,»GEDIT_TOOLBAR_ICONS« дүрс харуулах, "
340 341 342 343 344
"»GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT« дүрс ба тэмдэгт харуулах, "
"»GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ« чухал текстыг дүрсийн дэргэд харуулах."
"Зөвлөмж: Утгуудад том жижиг бичилт ялгаатай! Тиймээс та утгыг яг энд өгсөн "
"шиг өгнө үү."

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
345
#: data/gedit.schemas.in.h:51
346 347 348
msgid "Tab Size"
msgstr "ТАВ -н хэмжээ"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
349
#: data/gedit.schemas.in.h:52
350 351 352
msgid "Text Color"
msgstr "Текстийн өнгө"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
353
#: data/gedit.schemas.in.h:53
354 355 356
msgid "Toolbar Buttons Style"
msgstr "Багаж самбарын товчины хэлбэр"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
357
#: data/gedit.schemas.in.h:54
358 359 360
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Багаж самбар харагдана"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
361
#: data/gedit.schemas.in.h:55
362 363 364
msgid "Undo Actions Limit"
msgstr "Цуцлах үйлдлийн хязгаар"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
365
#: data/gedit.schemas.in.h:56
366 367 368
msgid "Use Default Colors"
msgstr "Стандарт өнгө хэрэглэх"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
369
#: data/gedit.schemas.in.h:57
370 371 372
msgid "Use Default Font"
msgstr "Стандарт бичиг хэрэглэх"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
373
#: data/gedit.schemas.in.h:58
374 375 376 377 378
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
"option."
msgstr ""
379
"Гедит өөрчилөгдсөн файлуудыг тодорхой хугацааны дараа автоматаар хадгалах "
380 381 382
"хэрэгтэй юу? Та энэ хугацааг »Автоматаар хадгалах завсар« сонголтод "
"тохируулна."

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
383
#: data/gedit.schemas.in.h:59
384 385 386 387
msgid ""
"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
msgstr ""
388
"Гедит хадгалаж байгаа файлуудад хамгаалалтын хуулбар давхар хийх үү? Та энэ "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
389 390
"хуулбар файлын өргөтгөлийг »Хамгаалалтын хуулбарын өргөтгөл« сонголтод "
"тохируулна."
391

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
392
#: data/gedit.schemas.in.h:60
393
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
394
msgstr "Гедит боловсруулах мужид мөрийн дугаар харуулах хэрэгтэй юу?"
395

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
396
#: data/gedit.schemas.in.h:61
397 398 399
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Гедит боловсруулах мужид баруун захын зай харуулах хэрэгтэй юу?"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
400
#: data/gedit.schemas.in.h:62
401
msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
402
msgstr "Гедит автомат догол мөр хэрэглэх үү?"
403

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
404
#: data/gedit.schemas.in.h:63
405 406 407
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Гедит дүрэм онцгойлолт хэрэглэх эсэх?"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
408
#: data/gedit.schemas.in.h:64
409
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
410
msgstr "Гедит баримтыг хэвлэх үед толгойн хэсэг холбох эсэх?"
411

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
412
#: data/gedit.schemas.in.h:65
413
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
414
msgstr "Гедит хоосон тэмдэгт ТАВ-ын оронд хэрэглэх үү?"
415

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
416
#: data/gedit.schemas.in.h:66
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
417
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
418
msgstr "Гедит баримтыг хэвлэх үед хэвлэх дүрэм онцгойлох эсэх."
419

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
420
#: data/gedit.schemas.in.h:67
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
421 422
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
423
msgstr "Боловсруулах мужийн цонхны доод хэсэг төлвийн самбарыг харуулах уу ?"
424

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
425
#: data/gedit.schemas.in.h:68
426 427 428
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Боловсруулах цонхонд багаж самбар харуулах уу?"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
429
#: data/gedit.schemas.in.h:69
430 431 432 433 434 435
msgid ""
"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
"\", and \"Selection Color\" options."
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
436 437
"Боловсруулах мужид системийн стандарт өнгийг хэрэглэх үү? Хэрвээ энэ сонголт "
"хаагдсан бол боловсруулах мужийн »Дэвсгэр өнгө«, »Текстийн өнгө«, "
438 439 440
"»Тэмдэглэгдсэн текстийн өнгө« ба »Тэмдэглэгээний өнгө« хэсэгт өгөгдсөнийг "
"хэрэглэнэ."

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
441
#: data/gedit.schemas.in.h:70
442 443 444 445 446
msgid ""
"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr ""
447
"Боловсруулах мужид системийн стандарт бичгийг Гедит -д өгөгдсөн бичгийн "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
448 449
"оронд хэрэглэх үү? Хэрвээ энэ сонголт хаагдсан бол »боловсруулагч-бичиг«ын "
"доор өгөгдсөн бичгийг системийн стандарт бичгийн оронд хэрэглэнэ ."
450

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
451 452 453 454 455 456 457 458 459
#: data/gedit.schemas.in.h:71
msgid "[ISO-8859-15]"
msgstr ""

#: data/gedit.schemas.in.h:72
msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
msgstr ""

#: gedit/bonobo-mdi.c:564 gedit/bonobo-mdi.c:2060
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
460 461 462
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "%s идэвхижүүлэх"
463

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
464 465 466 467
#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:1
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have X documents with unsaved "
"changes. </span>"
468 469 470
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Та хадгалагдаагүй өөрчилөлтүүдтэй Х "
"баримтууд. </span>"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
471 472 473

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:2
msgid "If you don't save your documents, all your changes will be lost."
474
msgstr "Хэрвээ та баримаа хадгалахгүй өөрчилөлтүүд устана."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
475 476

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:3
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
477
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:660
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
478
msgid "S_elect the documents you want to save:"
479
msgstr "Та хэрэглэхийг хүссэн баримтаа _сонгоно уу:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
480 481 482

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:4
msgid "Save _None"
483
msgstr "Юу ч _хадгалахгүй"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
484 485 486

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:5
msgid "_Save Selected"
487
msgstr "Сонгосонг _хадгалах"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
488

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
489
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:142
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
490 491 492
msgid "Do_n't save"
msgstr "Хадгалах_гүй"

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
493 494 495 496 497 498 499
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
#: gedit/gedit-file-selector-util.c:140 gedit/gedit-file.c:702
#, fuzzy
msgid "Question"
msgstr "Зөвлөмжүүд"

#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
500
#, fuzzy, c-format
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
501
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
502
"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
503
msgid_plural ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
504
"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
505
"lost."
506 507 508 509
msgstr[0] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн цагт хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай устана!"
msgstr[1] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн цагт хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
510

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
511
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:373
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
512
#, fuzzy
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
513
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
514
"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
515
msgstr ""
516 517
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
"устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
518

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
519
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:379
520
#, fuzzy, c-format
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
521 522
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
523
"permanently lost."
524
msgid_plural ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
525
"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
526
"permanently lost."
527 528 529 530 531 532
msgstr[0] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
"устана!"
msgstr[1] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
"устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
533

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
534
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:389
535
#, fuzzy, c-format
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
536
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
537
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
538
msgid_plural ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
539
"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
540
"lost."
541 542
msgstr[0] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
543
"устана!"
544 545
msgstr[1] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
546
"устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
547

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
548
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:404
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
549 550
#, fuzzy
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
551
msgstr ""
552
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн цагт хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
553

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
554
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:410
555
#, fuzzy, c-format
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
556 557
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
558
"permanently lost."
559
msgid_plural ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
560
"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
561
"permanently lost."
562 563
msgstr[0] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
564
"устана!"
565 566
msgstr[1] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн минутад хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай "
567
"устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
568

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
569
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:425
570
#, fuzzy, c-format
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
571
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
572
"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
573
msgid_plural ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
574
"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
575 576 577 578
msgstr[0] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн цагт хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай устана!"
msgstr[1] ""
"Хэрвээ та хадгалахгүй бол сүүлийн цагт хийсэн өөрчилөлтүүд найдвартай устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
579

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
580
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:469
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
581 582
#, c-format
msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
583
msgstr "\"%s\" баримтыг хаахын өмнө өөрчилөлтүүдийг хадгалах уу?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
584

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
585 586 587 588
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:643
#, fuzzy, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
589
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
590 591 592 593
msgstr[0] ""
"\"%d\" баримт хадгалагдаагүй өөрчилөлтүүдтэй байна. Хаахын өмнө "
"өөрчилөлтүүдийг хадгалах уу?"
msgstr[1] ""
594 595
"\"%d\" баримт хадгалагдаагүй өөрчилөлтүүдтэй байна. Хаахын өмнө "
"өөрчилөлтүүдийг хадгалах уу?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
596 597

#. Secondary label
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
598
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:677
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
599 600
#, fuzzy
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
601
msgstr "Хэрвээ та хадгалахгүй бол өөрчилөлтүүд найдвартай устана!"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
602

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
603 604 605
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:160
msgid "Go to Line"
msgstr "Мөр рүү очих"
606

607
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:173
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
608 609
msgid "_Go to Line"
msgstr "Мөр рүү _оч"
610

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
611
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:136
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
612
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1125 gedit/gedit-commands.c:392
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
613 614 615
#, c-format
msgid "The text \"%s\" was not found."
msgstr "»%s« текст олдсонгүй."
616

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
617
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:269 gedit/dialogs/replace.glade2.h:4
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
618 619 620
#: gedit/gedit-ui.xml.h:46
msgid "Replace"
msgstr "Орлуулах"
621

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
622
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:282
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
623 624
msgid "Replace _All"
msgstr "_Бүгдийг орлуулах"
625

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
626
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:285
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
627
#: gedit/gedit-file-selector-util.c:134
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
628 629
msgid "_Replace"
msgstr "_Орлуулах"
630

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
631
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:402 gedit/gedit-ui.xml.h:17
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
632 633
msgid "Find"
msgstr "Хайх"
634

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
635
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1134
636
#, c-format
637 638 639 640
msgid "Found and replaced %d occurrence."
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences."
msgstr[0] "%d тохиолдлууд олдож орлуулагдлаа."
msgstr[1] "%d тохиолдлууд олдож орлуулагдлаа."
641

642
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-uri.c:91
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
643 644
msgid "Open Location"
msgstr "Байрлал нээх"
645

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
646 647 648
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:76
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
649
msgstr "Тусламж харуулахад алдаа гарав: %s"
650

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
651 652 653 654
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:381
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:449
msgid "_Description"
msgstr "_Тодорхойлолт"
655

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
656 657 658
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:390
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:458
msgid "_Encoding"
659
msgstr "_Кодчилол"
660

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
661 662
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:1
msgid "A_vailable encodings:"
663
msgstr "_Бэлэн буй кодчилолууд:"
664

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
665 666
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:2
msgid "Character codings"
667
msgstr "Тэмдэгт кодчилолууд"
668

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
669 670
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:3
msgid "E_ncodings shown in menu:"
671
msgstr "_Кодчилолуудыг цэсэнд харуулах:"
672

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
673
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:496
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
674
msgid "Body font picker"
675
msgstr "Эх биеийн бичиг сонгогч"
676

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
677
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:497
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
678 679 680 681
msgid ""
"Push this button to select the font to be used to print the body of the "
"document"
msgstr ""
682 683
"Баримтын биеийг хэвлэхэд хэрэглэгдэх бичгийг тохируулахдаа та энэ товчин "
"дээр дарна уу"
684

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
685
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:498
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
686
msgid "Page headers font picker"
687
msgstr "Хуудсын толгойн фонт сонгогч"
688

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
689
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:499
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
690 691
msgid ""
"Push this button to select the font to be used to print the page headers"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
692 693 694
msgstr ""
"Толгойн хэсэгийг хэвлэхэд хэрэглэгдэх бичгийг тохируулахдаа та энэ товчин "
"дээр дарна уу"
695

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
696
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:500
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
697
msgid "Line numbers font picker"
698
msgstr "Мөрийн дугаарын бичгийн хэв сонгогч"
699

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
700
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:501
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
701 702 703 704
msgid "Push this button to select the font to be used to print line numbers"
msgstr ""
"Мөрийн дугаар хэвлэхэд хэрэглэгдэх бичгийг тохируулахдаа та энэ товчин дээр "
"дарна уу"
705

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
706 707
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:53
msgid "Plugin"
708
msgstr "Плугин"
709

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
710 711
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:54
msgid "Enabled"
712
msgstr "Нээлттэй"
713

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
714
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:499
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
715
msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
716
msgstr "plugin-manager.glade2 олдсонгүй; Та Гедит -г шинээр суулгана уу.\n"
717

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
718
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:517
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
719
msgid "Invalid glade file for plugin manager -- not all widgets found.\n"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
720 721
msgstr ""
"плугин менежерийн хүчингүй Glade-Файл  -- бүх үзэмж(widgets) олдсонгүй.\n"
722

723
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:86
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
724 725 726
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:2
msgid "Set program location..."
msgstr "Программын байрлалыг өгөх..."
727

728
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:116
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
729
#, c-format
730
msgid ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
731 732
"The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform its "
"task.\n"
733
"\n"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
734
"Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
735
msgstr ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
736 737
"%s plugin даалгавар биелүүлэхийн тулд <tt>%s</tt> нэртэй гадаад программ "
"ашиглаж байна.\n"
738
"\n"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
739
"Та <tt>%s</tt> программын байрлалыг өгнө үү."
740

741
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:169
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
742 743
msgid "The selected file is not executable."
msgstr "Сонгосон файл ажилын бус."
744

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
745
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:673
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
746
msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
747 748
msgstr ""
"Боловсруулагчийн хэрэглэх бичгийг сонгохдоо та энэ товчин дээр дарна уу"
749

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
750
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:675
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
751 752
msgid "Push this button to configure text color"
msgstr "Текстын өнгө тохируулахдаа энэ товчин дээр дарна уу"
753

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
754
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:677
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
755 756
msgid "Push this button to configure background color"
msgstr "Дэвсгэрийн өнгө тохируулахдаа энэ товчин дээр дарна уу"
757

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
758
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:679
759
msgid ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
760 761
"Push this button to configure the color in which the selected text should "
"appear"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
762 763
msgstr ""
"Сонгосон текстийн харагдах өнгийг тохируулахдаа энэ товчин дээр дарна уу"
764

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
765
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:682
766
msgid ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
767 768
"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
"marked"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
769 770
msgstr ""
"Сонгосон текстийн тэмдэглэгдсэн өнгийг тохируулахдаа энэ товчин дээр дарна уу"
771

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
772
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1132
773 774
msgid "Elements"
msgstr "Элементүүд"
775

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
776 777 778 779 780
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:1
#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 plugins/time/time.glade2.h:1
msgid "    "
msgstr "    "
781

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
782
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
783 784
msgid "<b>Auto Indentation</b>"
msgstr "<b>Авто-догол мөр</b>"
785

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
786
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
787 788
msgid "<b>Elements</b>"
msgstr "<b>Элементүүд</b>"
789

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
790
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
791 792
msgid "<b>File Saving</b>"
msgstr "<b>Файл хадгалж байна</b>"
793

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
794
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
795 796
msgid "<b>Font</b>"
msgstr "<b>Бичиг</b>"
797

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
798
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
799 800 801
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:2
msgid "<b>Line Numbers</b>"
msgstr "<b>Мөрийн дугаар</b>"
802

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
803
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
804 805
msgid "<b>Right Margin</b>"
msgstr "<b>Баруун захын зай</b>"
806

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
807
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
808 809
msgid "<b>Tabs</b>"
msgstr "<b>ТАВ</b>"
810

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
811
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
812 813 814
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:3
msgid "<b>Text Wrapping</b>"
msgstr "<b>Текст таслалт</b>"
815

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
816
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
817 818
msgid "<b>Undo</b>"
msgstr "<b>Сэргээх</b>"
819

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
820 821 822
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Өнгө</span>"
823

824 825 826 827
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
msgid "Bold"
msgstr "Бүдүүн"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
828 829 830
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Файл хадгалахын өмнө хамгаалалтын _хуулбар үүсгэх"
831

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
832
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
833 834 835 836
msgid "D_isplay right margin"
msgstr "Баруун захын зай _харуул"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
837 838 839
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:4
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "Зөвхөн үгийн _төгсгөлөөр таслана"
840

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
841
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
842 843
msgid "Editor"
msgstr "Боловсруулагч"
844

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
845
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
846 847 848 849
msgid "Editor _font: "
msgstr "Боловсруулагч _бичиг:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
850 851 852
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:5
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "Мөр _таслалт идэвхижүүлэх"
853

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
854
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
855 856
msgid "Font & Colors"
msgstr "Бичиг ба өнгө"
857

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
858
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
859 860
msgid "Highlight _mode:"
msgstr "_Онцгойлолын горим:"
861

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
862
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
863 864
msgid "Insert _spaces instead of tabs"
msgstr "_Хоосон тэмдэгт ТАВ-н оронд оруулах"
865

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
866
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
867 868
msgid "Italic"
msgstr "Ташуу"
869

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
870
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
871 872
msgid "Normal _text color:"
msgstr "Энгийн _текстийн өнгө:"
873

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
874
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
875 876
msgid "Pick a color"
msgstr "Өнгөө сонгоно уу"
877

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
878
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
879 880
msgid "Pick the background color"
msgstr "Та дэвсгэр өнгөө сонгоно уу"
881

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
882
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
883 884 885 886 887 888
msgid "Pick the editor font"
msgstr "Боловсруулагчийн бичигээ сонгоно уу"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
msgid "Pick the normal text color"
msgstr "Энгийн текстийн өнгөө сонгоно уу"
889

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
890
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
891 892
msgid "Pick the selected text color"
msgstr "Тэмдэглэсэн текстийн өнгөө сонгоно уу"
893

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
894
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
895 896
msgid "Pick the selection color"
msgstr "Тэмдэглэгээний өнгөө сонгоно уу"
897

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
898
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
899 900
msgid "Plugins"
msgstr "плугинs"
901

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
902
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
903 904 905 906 907 908
msgid "Preferences"
msgstr "Тохируулга"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
msgid "Se_lection color:"
msgstr "_Тэмдэглэгээний өнгө:"
909

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
910
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
911 912 913 914 915 916
msgid "Selecte_d text color:"
msgstr "_Сонгосон текстийн өнгө:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
msgid "Strikethrough"
msgstr "Дарж зурах"
917

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
918
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
919 920
msgid "Syntax Highlighting"
msgstr "Дүрэм онцгойлолт"
921

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
922
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
923 924
msgid "U_se default theme colors"
msgstr "_Стандарт хэлбэрийн өнгө хэрэглэх"
925

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
926
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
927 928
msgid "Underline"
msgstr "Доогуур зураас"
929

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
930
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
931 932
msgid "View"
msgstr "Харах"
933

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
934
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
935 936
msgid "_Autosave files every"
msgstr "Үргэлж _автоматаар хадгалах"
937

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
938
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
939 940
msgid "_Background color:"
msgstr "_Дэвсгэр өнгө:"
941

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
942
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
943 944
msgid "_Background:"
msgstr "_Дэвсгэр:"
945

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
946
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
947 948
msgid "_Display line numbers"
msgstr "_Мөрийн дугаар харуулах"
949

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
950
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992
msgid "_Enable auto indentation"
msgstr "_Авто догол мөр идэвхижүүлэл"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
msgid "_Enable syntax highlighting"
msgstr "_Дүрэм онцгойлолт нээх"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
msgid "_Foreground:"
msgstr "_Наад тал:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
msgid "_Limit to"
msgstr "_Хязгаар"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
msgid "_Reset to Default "
msgstr "_Стандарт руу"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
msgid "_Right margin at column:"
msgstr "Баганы _баруун захын зай"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
msgid "_Tabs width:"
msgstr "_ТАВын өргөн:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
msgid "_Unlimited undo"
msgstr "_Хязгааргүй буцалт"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "_Use default theme font"
msgstr "Стандарт хэлбэрийн бичиг х_эрэглэх"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
msgid "_minutes"
msgstr "_Минут"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
msgid "act_ions"
msgstr "Үй_лдэл(үүд)"
993

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
994 995 996
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:111
msgid "_Insert a new preview phrase."
msgstr "Шинэ урьд.харах Phrase _оруулах"
997

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
998 999 1000
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:117
msgid "Modify preview phrase..."
msgstr "урьд.харах Phrase өөрчилөх..."
1001

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1002 1003 1004
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:171
msgid "Preview"
msgstr "Урьд.харах"
1005

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1006 1007 1008
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:184
msgid "_Modify preview phrase..."
msgstr "Урьд.харах текст өө_рчилөх..."
1009

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1010 1011 1012
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:245
msgid "Font Selection"
msgstr "Бичиг сонголт"
1013

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1014 1015 1016
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:92
msgid "Sans Regular 12"
msgstr "Sans Regulär 12"
1017

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1018 1019 1020
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:93
msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
msgstr "АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоӨөПпРрСсТтУуҮүФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя"
1021

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1022 1023 1024
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:94
msgid "Pick a Font"
msgstr "Та нэгэн бичиг сонгоно уу"
1025

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1026 1027 1028
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:179
msgid "Title"
msgstr "Гарчиг"
1029

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1030 1031 1032
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:180
msgid "The title of the selection dialog box"
msgstr "Сонголтийн диалогийн гарчиг"
1033

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1034 1035 1036
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:200
msgid "Font name"
msgstr "Бичгийн нэр"
1037

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1038 1039 1040
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:201
msgid "Name of the selected font"
msgstr "Тэмдэглэсэн бичгийн нэр"
1041

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1042 1043 1044
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:209
msgid "Preview text"
msgstr "Урьд.харах текст "
1045

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1046 1047 1048
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:210
msgid "Preview text shown in the dialog"
msgstr "Диалог доторхи текст урьдчилан харах"
1049

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1050 1051 1052
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:218
msgid "Use font in label"
msgstr "Бичээсийн бичиг хэрэглэх"
1053

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1054 1055 1056
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:219
msgid "Use font in the label in font info mode"
msgstr "Бичээс доторхи бичгийн-мэд-горимд хэрэглэх бичиг"
1057

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1058 1059 1060
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:227
msgid "Font size for label"
msgstr "Бичээсийн бичгийн хэмжээ"
1061

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1062 1063 1064
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:228
msgid "Font size for label in font info mode"
msgstr "Бичгийн-мэд-горим дахь бичээсийн бичгийн хэмжээ"
1065

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1066 1067 1068
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:238
msgid "Show size"
msgstr "Хэмжээ харуулах"
1069

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1070 1071 1072
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:239
msgid "Show size in font info mode"
msgstr "Бичгийн-Мэд-горимд хэмжээг харуулах"
1073

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1074 1075 1076
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:1018
msgid "Font"
msgstr "Бичиг"
1077

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1078 1079 1080 1081
#. gnome_print_font_picker_update_font_info
#: gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:1
msgid "Goto Line"
msgstr "Мөр рүү оч"
1082

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1083 1084 1085
#: gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:2
msgid "_Line number:"
msgstr "_Мөрийн дугаар:"
1086

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1087 1088 1089
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:6
msgid "Fonts"
msgstr "Бичгүүд"
1090

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1091 1092
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:7
msgid "General"
1093
msgstr "Ерөнхий"
1094

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1095 1096
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:8
msgid "He_aders and footers:"
1097
msgstr "_Толгой ба хөл:"
1098

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1099 1100
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:9
msgid "Page Setup"
1101
msgstr "Хуудас тохируулга"
1102

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1103 1104
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:10
msgid "Print _line numbers"
1105
msgstr "_Мөрийн дугаар хэвлэх"
1106

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1107 1108
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:11
msgid "Print s_yntax highlighting"
1109
msgstr "_Дүрэм онцгойлолт хэвлэх"
1110

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1111 1112 1113
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:12
msgid "_Body:"
msgstr "_Бие:"
1114

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1115 1116 1117
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:13
msgid "_Line numbers:"
msgstr "_Мөрийн дугаар:"
1118

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1119 1120
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:14
msgid "_Number every"
1121
msgstr "_Дугаар тус бүр"
1122

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1123 1124 1125
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:15
msgid "_Print page headers"
msgstr "хуудсын _толгой хэвлэх"
1126

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1127 1128 1129
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:16
msgid "_Restore Default Fonts"
msgstr "Стандарт бичгийг _сэргээх"
1130

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1131 1132 1133
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:17
msgid "lines"
msgstr "Мөрүүд"
1134

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1135 1136
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:1
msgid "C_onfigure Plugin"
1137
msgstr "Плугин _тохируулах"
1138

1139 1140 1141
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:2
msgid "_About Plugin"
msgstr "Плугины _тухай"
1142

1143
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1144
msgid "button1"
1145
msgstr "Товч1"
1146

1147
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1148 1149
msgid "dialog1"
msgstr "Диалог1"
1150

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1151 1152
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
msgid "Browse for program location..."
1153
msgstr "Програмын байрлалыг өгөх..."
1154

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1155 1156 1157
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:3
msgid "_Location to search for:"
msgstr "Хайх _байрлал:"
1158

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1159 1160 1161
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:4
msgid "label"
msgstr "Бичээс"
1162

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1163 1164 1165 1166 1167
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:1 gedit/dialogs/uri.glade2.h:1
#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
#: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 plugins/time/time.glade2.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
1168

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1169 1170 1171
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:2 gedit/gedit-ui.xml.h:19
msgid "Find Next"
msgstr "Цааш хайх"
1172

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1173 1174 1175
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:3
msgid "Match _entire word only"
msgstr "Зөвхөн _бүтэн үгсийг харгалзана"
1176

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1177 1178 1179
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:5
msgid "Replace All"
msgstr "Бүгдийг орлуулах"
1180

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1181 1182 1183